Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd. - Metoder, vetenskaplig evidens och aktuell utveckling Sven Bremberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd. - Metoder, vetenskaplig evidens och aktuell utveckling Sven Bremberg."— Presentationens avskrift:

1 Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd. - Metoder, vetenskaplig evidens och aktuell utveckling Sven Bremberg

2 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

3 3 Svensk barn- och familjepolitik •Familjelagstiftning •Barnets rätt •Jämställdhet mellan könen •Transfereringar •Föräldraförsäkring •Övriga transfereringar - barnbidrag etc. •Tjänster •Förskola - jämställdhet mellan män och kvinnor •Skola och fritidsverksamhet - social jämlikhet •Direkt föräldrastöd

4 Rådgivning •Finsk undersökning (Aronen et al) •Rådgivande kontakter i hemmet 1 gång i månaden under barnets första 5 år •Depression vid 20-21 år ålder: effekt 0,38 SD motsvarar ca 40% reduktion •Australisk undersökning (Cullen et al) •Rådgivande kontakter under barnets första 5 år •Vid 27-29 års ålder: 37% reduktion av depressiva symptom för kvinnor. Minskning även för män

5 Hälsofrågor som påverkas av samspelet mellan föräldrar och barn (Efter Stewart-Brown 2008) •Beteendeproblem •Depression och ångest •Alkoholbruk •Tobaksbruk •Bruk av illegala droger •Fetma och matvanor •Hjärt- kärlsjukdom •Dödlighet i hög ålder

6 6 •1920-talet –Synen på föräldrar - socialpolitiska debatt •1945- –Etablering av välfärdssamhället •1970-talet –Föräldragrupper på BVC –Plan på föräldragrupper inom förskolan –Öppen förskola utvecklas •1980-2008 –Utredningar •2009 –Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd Direkt föräldrastöd - historik

7

8 8 Föräldragurus •JJ Rosseau •Alva Myrdal •Skå Gustav Jonsson •Benjamin Spock •Anna Wahlgren •Supernanny •Dr Phil

9 Grundläggande för hälsa - föräldraskap (Amaryta Sen) •Resurser •Förmågor

10 Diana Baumrind Varm/accept erande Fientlig/avvisande RestriktivAuktoritativAuktoritär TillåtandeEftergivenFörsummande

11 Gerald Patterson •Studier av barn från socialt utsatta familjer •Social inlärningsteori •Att vara konsekvent

12 12 Förmågor: föräldrars samspel med barn (Baumrind 1970, Cusinato 1998) •Värme •Känslighet för barnets signaler med feedback till barnet •Konsekvens •Ledarskap •Förälder förmedlar tydligt en egen uppfattningen om vad som är önskvärt

13 13 Judith Harris •Parents matter less than you think and peers matter more •Stattin, Kerr •Gäller tonåren - men ej småbarn!

14 14 Värme: Känslighet för barnets signaler (Danielsson 2006) 14

15 Konsekvens: fordrade föräldrarna lydnad? (Stattin 2011)

16 16 Ledarskap?

17 17 Påfrestningar och psykisk hälsa 17 Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology.

18 18 Barnkonventionen Artikel 12 Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 18

19 19 Att utveckla föräldrakompetens •Ambitionsnivå •Relationer - rollmodeller –Egen uppväxt –Vänner och bekanta •Media - TV, tidningar, böcker, internet •Professionella –Individuella kontakter –Kurser 19

20 20 Andel föräldrar som upplevt nytta av olika former av föräldrastöd

21 Ska du uppfostra dina barn på samma sätt som du själv uppfostrades? (Stattin, 2011)

22 22 Barnfamiljer: Umgänge med nära anhörig varje vecka (ULF) 22

23 23 Barnfamiljer: Umgänge med vänner varje vecka (ULF) 23

24 Utveckling av synapser i hjärnan, relaterade till kognitiv utveckling, efter barnens ålder (Shonkoff 2000)

25

26 26 4 års ålder 10 års ålder Riktade eller generella insatser

27 27 Generella insatser

28 28 Den preventiva paradoxen •Små insatser för många ger större effekt än stora insatser för några få •Konsekvens: den generella verksamhetens kvalitet betyder mer än riktade insatser 28

29 29 Föräldrars intresse för föräldrastöd: barn 3-9 år 2008

30 30 Föräldrars erfarenhet av föräldrastöd 2008: barn 2-10 år

31 31 Kurser - föräldragrupper •Föräldraparet •Spädbarn •Småbarn 0-3 år •Barn 3-10 år 31

32 32 Föräldraparet - kommunikation

33 33 Giftemål och skilsmässor (SCB)

34 34 Effekter av PREP

35 35 PREP - ett pedagogiskt samlevnadsprogram •Förbättra kommunikationen •Ge verktyg till paret •Omfattar 10-15 timmar •4 RCT effekt - studerad upp till 4 år •Försöksvis integrerad i MVC- BVC

36 36 Andel barn som bor med båda föräldrarna

37 Spädbarnstiden: trygg anknytning •Utvecklas 0-18 mån, därefter stabilt •Mönster: trygg anknytning, överreagerande, underreagerande, ambivalent •Påverka risken för psykisk ohälsa under hela uppväxten och vuxen ålder •Endast 60% har optimalt mönster

38 38 Spädbarnstiden Översikt med 88 kontrollerade studier - 388 citeringar (Bakermans-Kranenburg 2003) Från första början (Niccols 2000) Spädbarnsmassage WHO (Eshel 2006)

39 39 Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård: problem •Belägg för effekt saknas –MVC: Cochrane - ingen effekt –BVC: studier saknas •Missgynnar föräldrar med kort utbildning •Missgynnar fäder •Ej kontinuitet MVC - BVC

40 40 Barn 0-3 år, Cohranereview - 6 RTC (Barlow 2010) Barlow J, Smailagic N, Ferriter M, Bennett C, Jones H. Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in children from birth to three years old. Cochrane Database Syst Rev. 2010;3:CD003680.

41 41 Barn 3-10 år - samspel COPE

42 Kärnor: Värme, konsekvens och ledarskap (Kamiski, 2008) •77 kontrol- lerade studier •Positivt samspel •Konsekvens •Ledarskap: åtgärder vid problem- beteenden •Praktiska övningar

43 43 Evidens •Läkemedel vs. folkhälsoinsatser •Kontextens betydelse •Kärnor vs. färdiga paket

44 44 Familjeverkstan

45 45 Andel förstagångsföräldrar med barn 2- 9 år som deltagit i strukturerad grup p

46 46 Barn - 3-10 år 46

47 47 Time out och ignorera •Integritet och beteende •Time out –Skamvrå •Igonorera –Låtsas som barnet inte finns

48 48 Föräldrastöd - kostnader per familj och insats

49 49 Barn med beteendeproblem i en kommun med och utan samspelsprogram för föräldrar

50 50 Mötesplatser i förskoleåldern •Informella sociala nätverk •Föräldragrupper på BVC och MVC •Öppna förskolor •Familjecentraler

51 51 Program i ålder 12-14 år •Föräldrakraft •Föräldrastegen •Aktivt föräldraskap för tonårsföräldrar •Tonårs-COPE •(ÖPP)

52 52 Barn 11-14 år - kommunikation Föräldrakraft

53 53 Nationell strategi Stödet är generellt Vetenskaplig forskning används Stödet omfatta olika åldersgrupper Sammanhållna föräldragrupper Stödet når olika sociala grupper Stödet når båda könen Stödet innefattar hjälp i parrelationen Stödet ökar antalet mötesplatser för föräldrar Antalet aktörer ökar Samarbete med landsting Samarbete med frivilliga organisationer Samverkan mellan flera kommuner 53

54 54 Föräldrastöd: legitimitet •Statens roll •Konflikten –Barnen: förutsättning för ett gott liv –Barnen: möjligheter att minska sociala hälsoskillnader –Föräldrarna: autonomi •Möjligheterna –Nytta för barnen väl påvisad –Frivillighet och efterfrågan –Alla sociala grupper intresserade –Både fäder och mödrar intresserade

55 55 Fäder •Systematisk analys av longitudinella studier •20 analyser behandlar effekter av fäders engagemang på barnens hälsa och utveckling •Effekt påvisad i 8/9 kontrollerade analyser samt i 11/11 okontrollerade •Ingen säkerställd effekt av fäders närvaro

56 56 Nya erbjudanden för föräldrar •140 mnkr till utveckling och forskning 2009-2012

57 57 70 mn Föräldrakraft i Spånga-TenstaFöräldrakraft i Spånga-Tenst Föräldrastöd i samverkan Södertälje (FiSS) Samverkan kring föräldrastöd Sjuhärad/Södra ÄlvsborgSamverkan kring föräldrastöd Sjuhärad/Södra Älvsborg Föräldrastöds samverkan A (Ale) till Ö (Öckerö) – lokala strategier för utvecklat föräldrastödFöräldrastöds samverkan A (Ale) till Ö (Öckerö) – lokala strategier för utvecklat föräldrastöd Värme och ramar - föräldrastöd i södra Kalmar länVärme och ramar - föräldrastöd i södra Kalmar län Föräldrastöd i samverkan inom UmeåRegionen Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011 Det goda föräldraskapet - Växjö kommun Samverkande föräldrastöd - nätverk för forskning och utveckling - LinköpingSamverkande föräldrastöd - nätverk för forskning och utveckling - Linköping Med förenade krafter utvecklas föräldrastöd - De tre F:en. Ovanåkers kommun.Med förenade krafter utvecklas föräldrastöd - De tre F:en. Ovanåkers kommun. 57

58 58 Kronoberg: Det goda föräldraskapet 58

59 59 Föräldrautbildningar – Växjö Barnmorskemottagningar Barnavårdscentraler Aktivt föräldraskap – Växjö kommun Connect – Växjö kommun Familjeverkstan – Bilda och Missionskyrkan (Växjö) Familjeverkstan – Bilda och Missionskyrkan (Braås) Familjeverkstan – Svenska kyrkan och Missionskyrkan Familjeverkstan – Sensus Studieförbund PREP – friskvård för parrelationer – Sensus Studieförbund ICDP/Vägledande samspel – Familjehuset 59

60 60 60 mn Karlskoga kommun/Örebro universitet - 7 miljoner kr Karlskoga kommun/Örebro universitet - 7 miljoner Linköpings kommun/Linköpings universitet - 8,9 miljoner krLinköpings kommun/Linköpings universitet - 8,9 miljoner Lärjedalens stadsdel, Göteborgs stad/Uppsala universitet - 6,6 miljoner krLärjedalens stadsdel, Göteborgs stad/Uppsala universitet - 6,6 miljoner Tjörns kommun/Göteborgs universitet - 5,5 miljoner krTjörns kommun/Göteborgs universitet - 5,5 miljoner Umeå kommun/Umeå universitet - 8,8 miljoner krUmeå kommun/Umeå universitet - 8,8 miljoner Upplands Väsby kommun/Karolinska institutet - 6,3 miljoner krUpplands Väsby kommun/Karolinska institutet - 6,3 miljoner Västerviks kommun/Uppsala universitet - 4,3 miljoner krVästerviks kommun/Uppsala universitet - 4,3 miljoner Örebro kommun/Örebro universitet - 6,6 miljoner krÖrebro kommun/Örebro universitet - 6,6 miljoner Östersunds kommun/Uppsala universitet - 5,4 miljoner krÖstersunds kommun/Uppsala universitet - 5,4 miljoner 60

61 61 Facebook 61

62 62 Barnhälsovårdens roll!? 62

63 (6) Kommunal kostnadseffektivitet: Nettokostnader per DALY

64 Google


Ladda ner ppt "Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd. - Metoder, vetenskaplig evidens och aktuell utveckling Sven Bremberg."

Liknande presentationer


Google-annonser