Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd"— Presentationens avskrift:

1 Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd
Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd. - Metoder, vetenskaplig evidens och aktuell utveckling 90 min 45 builder Sven Bremberg

2 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

3 Svensk barn- och familjepolitik
Familjelagstiftning Barnets rätt Jämställdhet mellan könen Transfereringar Föräldraförsäkring Övriga transfereringar - barnbidrag etc. Tjänster Förskola - jämställdhet mellan män och kvinnor Skola och fritidsverksamhet - social jämlikhet Direkt föräldrastöd

4 Rådgivning Finsk undersökning (Aronen et al)
Rådgivande kontakter i hemmet 1 gång i månaden under barnets första 5 år Depression vid år ålder: effekt 0,38 SD motsvarar ca 40% reduktion Australisk undersökning (Cullen et al) Rådgivande kontakter under barnets första 5 år Vid års ålder: 37% reduktion av depressiva symptom för kvinnor. Minskning även för män

5 Hälsofrågor som påverkas av samspelet mellan föräldrar och barn
Hälsofrågor som påverkas av samspelet mellan föräldrar och barn (Efter Stewart-Brown 2008) Beteendeproblem Depression och ångest Alkoholbruk Tobaksbruk Bruk av illegala droger Fetma och matvanor Hjärt- kärlsjukdom Dödlighet i hög ålder

6 Direkt föräldrastöd - historik
1920-talet Synen på föräldrar - socialpolitiska debatt 1945- Etablering av välfärdssamhället 1970-talet Föräldragrupper på BVC Plan på föräldragrupper inom förskolan Öppen förskola utvecklas Utredningar 2009 Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd Det har funnits en ambivalent hållning till direkta föräldrastödjande insatser

7

8 Föräldragurus JJ Rosseau Alva Myrdal Skå Gustav Jonsson Benjamin Spock
Anna Wahlgren Supernanny Dr Phil

9 Grundläggande för hälsa - föräldraskap (Amaryta Sen)
Resurser Förmågor

10 Diana Baumrind Varm/accepterande Fientlig/avvisande Restriktiv
Auktoritativ Auktoritär Tillåtande Eftergiven Försummande

11 Gerald Patterson Studier av barn från socialt utsatta familjer
Social inlärningsteori Att vara konsekvent

12 Förmågor: föräldrars samspel med barn (Baumrind 1970, Cusinato 1998)
Värme Känslighet för barnets signaler med feedback till barnet Konsekvens Ledarskap Förälder förmedlar tydligt en egen uppfattningen om vad som är önskvärt

13 Judith Harris Parents matter less than you think and peers matter more
Stattin, Kerr Gäller tonåren - men ej småbarn!

14 Värme: Känslighet för barnets signaler (Danielsson 2006)
14

15 Konsekvens: fordrade föräldrarna lydnad? (Stattin 2011)

16 Ledarskap? 16

17 Påfrestningar och psykisk hälsa
Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology. 17

18 Barnkonventionen Artikel 12
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 18

19 Att utveckla föräldrakompetens
Ambitionsnivå Relationer - rollmodeller Egen uppväxt Vänner och bekanta Media - TV, tidningar, böcker, internet Professionella Individuella kontakter Kurser 19

20 Andel föräldrar som upplevt nytta av olika former av föräldrastöd

21 Ska du uppfostra dina barn på samma sätt som du själv uppfostrades
Ska du uppfostra dina barn på samma sätt som du själv uppfostrades? (Stattin, 2011)

22 Barnfamiljer: Umgänge med nära anhörig varje vecka (ULF)
Personer som umgås med personer utanför sitt hushåll mer sällan än någon gång per månad.: ca 2% oförändrat under perioden. 22

23 Barnfamiljer: Umgänge med vänner varje vecka (ULF)
Personer som umgås med personer utanför sitt hushåll mer sällan än någon gång per månad.: ca 2% oförändrat under perioden. 23

24 Utveckling av synapser i hjärnan, relaterade till kognitiv utveckling, efter barnens ålder (Shonkoff 2000)

25

26 Riktade eller generella insatser
4 års ålder 10 års ålder

27 Generella insatser

28 Den preventiva paradoxen
Små insatser för många ger större effekt än stora insatser för några få Konsekvens: den generella verksamhetens kvalitet betyder mer än riktade insatser 28

29 Föräldrars intresse för föräldrastöd: barn 3-9 år 2008
105

30 Föräldrars erfarenhet av föräldrastöd 2008: barn 2-10 år

31 Kurser - föräldragrupper
Föräldraparet Spädbarn Småbarn 0-3 år Barn 3-10 år 31

32 Föräldraparet - kommunikation

33 Giftemål och skilsmässor (SCB)

34 Effekter av PREP

35 PREP - ett pedagogiskt samlevnadsprogram
Förbättra kommunikationen Ge verktyg till paret Omfattar timmar 4 RCT effekt - studerad upp till 4 år Försöksvis integrerad i MVC- BVC

36 Andel barn som bor med båda föräldrarna

37 Spädbarnstiden: trygg anknytning
Utvecklas 0-18 mån, därefter stabilt Mönster: trygg anknytning, överreagerande, underreagerande, ambivalent Påverka risken för psykisk ohälsa under hela uppväxten och vuxen ålder Endast 60% har optimalt mönster

38 Spädbarnstiden Från första början (Niccols 2000)
Översikt med 88 kontrollerade studier citeringar (Bakermans-Kranenburg 2003) Spädbarnsmassage WHO (Eshel 2006)

39 Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård: problem
Belägg för effekt saknas MVC: Cochrane - ingen effekt BVC: studier saknas Missgynnar föräldrar med kort utbildning Missgynnar fäder Ej kontinuitet MVC - BVC

40 Barn 0-3 år, Cohranereview - 6 RTC (Barlow 2010)
Barlow J, Smailagic N, Ferriter M, Bennett C, Jones H. Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in children from birth to three years old. Cochrane Database Syst Rev. 2010;3:CD

41 Barn 3-10 år - samspel COPE

42 Kärnor: Värme, konsekvens och ledarskap (Kamiski, 2008)
77 kontrol- lerade studier Positivt samspel Konsekvens Ledarskap: åtgärder vid problem- beteenden Praktiska övningar

43 Evidens Läkemedel vs. folkhälsoinsatser Kontextens betydelse
Kärnor vs. färdiga paket

44 Familjeverkstan

45 Andel förstagångsföräldrar med barn 2-9 år som deltagit i strukturerad grupp

46 Barn år 46

47 Time out och ignorera Integritet och beteende Time out Igonorera
Skamvrå Igonorera Låtsas som barnet inte finns Timeout kan betyda att den vuxne tar hand om ett oroligt barn och går undan med barnet till en lugnare plats. Barnet lämnas således inte ensamt. Det är en metod som kan vara lämplig om situationen kräver det. - Timeout kan också betyda att barnet placeras ensamt i en särskild del av rummet (“skamvrå”) och i ett helt annat rum. Detta är ett helt oacceptabla sätt att behandla barn. - Ignorering kan betyda att den vuxne inte svarar på tilltal från barnet när barnet upprepade gånger ber om något som är olämpligt, trots att föräldern förklarat att det inte går att tillmötesgå barnets önskemål. Det är en metod som kan vara lämplig om situationen kräver det. - Ignorering kan också innebär att den vuxen låtsas som om barnet inte finns när barnet gjort något som den vuxne ogillar. Detta är ett helt oacceptabelt sätt att behandla barn. 

48 Föräldrastöd - kostnader per familj och insats

49 Barn med beteendeproblem i en kommun med och utan samspelsprogram för föräldrar

50 Mötesplatser i förskoleåldern
Informella sociala nätverk Föräldragrupper på BVC och MVC Öppna förskolor Familjecentraler

51 Program i ålder 12-14 år Föräldrakraft Föräldrastegen
Aktivt föräldraskap för tonårsföräldrar Tonårs-COPE (ÖPP)

52 Barn 11-14 år - kommunikation
Föräldrakraft

53 Nationell strategi Stödet är generellt Vetenskaplig forskning används
Stödet omfatta olika åldersgrupper Sammanhållna föräldragrupper Stödet når olika sociala grupper Stödet når båda könen Stödet innefattar hjälp i parrelationen Stödet ökar antalet mötesplatser för föräldrar Antalet aktörer ökar Samarbete med landsting Samarbete med frivilliga organisationer Samverkan mellan flera kommuner 53

54 Föräldrastöd: legitimitet
Statens roll Konflikten Barnen: förutsättning för ett gott liv Barnen: möjligheter att minska sociala hälsoskillnader Föräldrarna: autonomi Möjligheterna Nytta för barnen väl påvisad Frivillighet och efterfrågan Alla sociala grupper intresserade Både fäder och mödrar intresserade

55 Fäder Systematisk analys av longitudinella studier
20 analyser behandlar effekter av fäders engagemang på barnens hälsa och utveckling Effekt påvisad i 8/9 kontrollerade analyser samt i 11/11 okontrollerade Ingen säkerställd effekt av fäders närvaro

56 Nya erbjudanden för föräldrar
140 mnkr till utveckling och forskning

57 70 mn Föräldrakraft i Spånga-Tensta
Föräldrastöd i samverkan Södertälje (FiSS) Samverkan kring föräldrastöd Sjuhärad/Södra Älvsborg Föräldrastöds samverkan A (Ale) till Ö (Öckerö) – lokala strategier för utvecklat föräldrastöd Värme och ramar - föräldrastöd i södra Kalmar län Föräldrastöd i samverkan inom UmeåRegionen Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal Det goda föräldraskapet - Växjö kommun Samverkande föräldrastöd - nätverk för forskning och utveckling - Linköping Med förenade krafter utvecklas föräldrastöd - De tre F:en. Ovanåkers kommun. 57

58 Kronoberg: Det goda föräldraskapet
58

59 Föräldrautbildningar – Växjö
Barnmorskemottagningar Barnavårdscentraler Aktivt föräldraskap – Växjö kommun Connect – Växjö kommun Familjeverkstan – Bilda och Missionskyrkan (Växjö) Familjeverkstan – Bilda och Missionskyrkan (Braås) Familjeverkstan – Svenska kyrkan och Missionskyrkan Familjeverkstan – Sensus Studieförbund PREP – friskvård för parrelationer – Sensus Studieförbund ICDP/Vägledande samspel – Familjehuset 59

60 60 mn Linköpings kommun/Linköpings universitet - 8,9 miljoner kr
Karlskoga kommun/Örebro universitet - 7 miljoner kr Linköpings kommun/Linköpings universitet - 8,9 miljoner kr Lärjedalens stadsdel, Göteborgs stad/Uppsala universitet - 6,6 miljoner kr Tjörns kommun/Göteborgs universitet - 5,5 miljoner kr Umeå kommun/Umeå universitet - 8,8 miljoner kr Upplands Väsby kommun/Karolinska institutet - 6,3 miljoner kr Västerviks kommun/Uppsala universitet - 4,3 miljoner kr Örebro kommun/Örebro universitet - 6,6 miljoner kr Östersunds kommun/Uppsala universitet - 5,4 miljoner kr 60

61 Facebook 61

62 Barnhälsovårdens roll!?
62

63 Kommunal kostnadseffektivitet: Nettokostnader per DALY
Kostnader och effekter har beräknats för en tänkt årskull om barn som följts under hela uppväxten fram till 18 års ålder. fördkols effekterna uppnåtts genom ökning av personaltätheten med 50 personer per 1 000 barn, exempelvis genom ökning från 180 till 230 anställda per barn. Den förändring av lärartätheten som analyseras avser en minskning av klasstorleken från 24 till 15 elever per klass. Fritis år (6)

64 Google


Ladda ner ppt "Stöd till föräldrar främjar barnens hälsa och välfärd"

Liknande presentationer


Google-annonser