Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogens Produkter och Marknader Uppsala Det besökta företagen och organisationerna 1.Pyaozersky Timber Industry Enterprise 2.Muezersky Timber Industry.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogens Produkter och Marknader Uppsala Det besökta företagen och organisationerna 1.Pyaozersky Timber Industry Enterprise 2.Muezersky Timber Industry."— Presentationens avskrift:

1 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Det besökta företagen och organisationerna 1.Pyaozersky Timber Industry Enterprise 2.Muezersky Timber Industry Enterprise 3.Voukatti – Karelia 4.Karellesprom 5.Kostamuksha Les 6.Petrozavodsk State University 7.Karelian Research Institute for Timber Industry 8.October Railway Company, Petrozavodsk Department

2 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Besökta företag och organisationer •Pyaozersky Timber Industry Enterprise –(areal 361 500 ha, avverkar 300 000 m 3 /år) •Muezersky Timber Industry Enterprise –(areal 429 000 ha, avverkar 730 000 m 3 /år) •Karellesprom –(avverkar 850 000 m 3 /år, avverkningsrätt på 1 200 000 m 3 /år) •Voukatti-Karelia –(areal 283 000 ha avverkar 100 000 m 3 /år,) •Petrozavodsk State University •Karelian Research Institute for Timber Industry •October Railway, Petrozavodsk Department •Kostamuksha Les –(avverkar 120 – 140 000 m 3 /år)

3 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Pyaozersky  Grundat 1973  Avverkar 300 000 m 3 /år (35% timmer, 50% massaved, 15% ved)  Avverkningsrätt på 361 500 ha (310 000 m 3 /år), 60% tall och 40% gran  Antalet anställda ca 650  Man skulle kunna öka avverkningsvolymen något. Begränsningar p g a dåligt utbyggt vägnät och stora arealer lågproduktiv skog

4 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Pyaozersky (förädling)  Ny Kara cirkelsåg  Årlig produktion, 25 000 m 3 sågad vara?, 35 000 m 3 för 2006. 50% av produktionen torkas.  Sågar diametrar > 14 cm  Man planerar att öka sågverksproduktionen till 50 000 m 3 sågad vara, varav 75% ska torkas  Merparten av produktionen säljs till Finland  Samarbete med StoraEnso  Merparten av massaveden säljs till StoraEnso, en del till Karelska pappersbruk  Har visst överskott av lövmassaved p g a minskad efterfrågan från Finland

5 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Pyaozersky (skogsbruk)  Avverkar 300 000 m 3 /år  1/3 av avverkningarna sker med gammal rysk teknik (helstam)  2/3 avverkas med kortvirkesmetoden (CTL), en del motormanuellt det mesta med skördare (6 lag)  Idag endast slutavverkning  Några finska entreprenörer anlitade då utbildade maskinförare saknas. Detta medför höga kostnader  Man har utrustning för vägbyggnad/-underhåll och bygger ca 20 km ny väg per år  Företaget planterar efter slutavverkning

6 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Pyaozersky – Inställning till samarbete  Företaget har goda relationer till Finland men känner sig inte bundna av att sälja virket dit  Man har ett överskott på björkmassaved  Man har ca 40 000 m 3 sågtimmer och ca 10 000 m 3 sågad vara per år som ”kan byta köpare”  Finska bolag betalar EUR 25 för massaved och EUR 45 för timmer fritt bilväg  Det är möjligt för finska timmertransporter att passera gränsen (mot Kusamo) utan speciellt tillstånd  Intresserad av utbildning av maskinförare på rysk sida

7 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Muezersky  Grundat 1929  Avverkar 727 000 m 3 /år i slutavverkning, samt ca 270 000 m 3 /år gallring (annan avverkning)  Avverkningsrätt på 429 000 ha, medelvolym 130 – 140 m 3 /ha (70% tall, 20 – 30 % gran, < 10 % björk)  Antalet anställda ca 560  Man skulle kunna öka avverkningsvolymen, men i begränsad omfattning.

8 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Muezersky (förädling)  Endast mindre sågverksverksamhet. Producerar ca 12 000 m 3 sågad vara per år i en gammal rysk ramsåg.  Eftersom krav ställs på lokal förädling vid tecknande av avverkningskontrakt planerar man att utöka sågverkskapaciteten och investera i nytt sågverk + 4 torkar (från Italien)  Har en stor lastningsterminal för virke till tåg i Muezersky  Intresserade av produktion av pellets och träkol och söker lämplig teknik och samarbetspartner

9 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Muezersky Timber Terminal

10 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Muezersky (skogsbruk)  Avverkar 727 000 m 3 per år slutavverkning (och 270 000 m 3 per år i gallring ???)  Fram till slutet av 2005 endast helstam, modern amerikansk teknik + gammal rysk.  Planerar successiv övergång till kortvirkesmetoden (CTL). Ett tungt argument för övergången är att virket kan apteras till efter köparens önskemål  Har köpt två skördare och två skotare (Timberjack). Ett skördarlag arbetar idag men står mycket liten volym (ovana förare)  Övergången till CTL kräver byte av timmerbilar från gamla ryska helstamsekipage till kortvirkesbilar (troligen Volvo)  Kostnaden för avverkning och vidaretransport!till terminalen i Muezersky uppskattas till 600 – 610 rubel/m 3 (ca 50 km)  Man planterar efter slutavverkning

11 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Traditionell rysk teknik

12 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Modern helstamsteknik

13 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Rysk helstamsbil

14 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Muezersky – Inställning till samarbete  Samarbetar idag med flera finska företag och har haft visst samarbete med svenska företag  Har inga långsiktiga åtaganden utan säljer till den som betalar bäst  Priset för virke vid finska gränsen (vid tågtransport) är EUR 50 – 55 för sågtimmer  Att transportera virke från Muezersky till finska gränsen vid Vartius kostar ca EUR 4 per m 3. Lastvolymen per vagn är 55 - 57 m 3.  Företaget är villigt att medverka så att ev transporter till Sverige fungerar

15 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Karellesprom  Staten majoritetsägare. Företaget har intressen i flera andra större avverkningsföretag  Avverkade 850 000 m 3 2005.  Avverkningsrätt på 1 200 000 m 3 /år  I stort sett inge vidareförädling. Har en mindre såg med virkesförbrukning på 40 000 m 3 per år.  Man kan öka avverkningsvolymen något, men även den lokala efterfrågan ökar  Ca 200 000 m 3 rundvirke per år exporteras, merparten till Finland

16 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Ryska avverkningsföretag – Karellesprom (skogsbruk)  Avverkade 850 000 m 3 2005  55 – 60 % kortvirkesmetoden och man kommer succesivt att helt övergå till den  Avverkningsmaskiner från Timberjack och Valmet  Har ca 25 timmerbilar för kortvirke (Volvo?)

17 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Karellesprom – Inställning till samarbete  Samarbetar idag främst med Finland.  Man exporterar virke på båt från Pudozh (3 000 m 3 per båt) under ”barmarksperioden”. Priser på virke (fob) •SågtimmerEUR 42 – 45 •Massaved, tallEUR 21 – 23 •Massaved, björkEUR 23 – 25  Tåg är också möjligt  Har tidigare haft samarbete med Sverige. Sålt virke till Södra och Sveaskog. Har även haft kontakter med SCA utan framgång då de helst köpt från St Petersburg och Baltikum.  Intresserad av att starta produktion av pellets (och samarbete). Råvara finns – teknik saknas

18 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Statliga järnvägarna  Styrs centralt från regeringen i Moskva.  Internationellt samarbete kan ej ske utan Moskva’s inblandning  ”Petrozavodsk region” träffar lokala avtal med kunder, och har också samarbete med Finland

19 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Järnvägsnätet i Karelen Petrozavodsk Till Murmansk Finska gränsen Vartius Kostamus Muezersky Barents link Pyaozero

20 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Lastvolymer och kostnader  Maxiamal storlek på ett tågsätt är 55 vagnar (4- axliga)  Max vikt per tågsätt är 5 200 ton  Max totalvikt per vagn är 67 ton (22 ton tomvikt och 45 ton last). (55 x 67 = 3685).  Exempel på transportkostnad: 251 rubel för 123 km (ca 2 rubel per tonkm). Kostnaden per tonkm sjunker något vid längre avstånd  Det går troligen inte att köra med ryska vagnar utan omlastning krävs vid gränsen

21 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Slutsatser – Tillgängligt virke  De besökta företagen kan öka avverkningarna något. De är inte bundna av några långsiktiga avtal utan kan säja till de som ger de bästa villkoren  Det finns inga ”administrativa” hinder för export av virke  Virke kan transporteras •Med tåg via södra Karelen och Vartius (omlastning) •Via båt från Pudozh (sommarhalvåret) •På bil (södra Karelen, Vartius, och gränsövergång öster om Kusamo)

22 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Slutsatser – Virkes- och transportkostnader  Följande virkespriser har angetts av de besökta företagen •EUR 25 för massaved och EUR 45 för timmer fritt bilväg (Pyaozersky) •EUR 50 – 55 för timmer vid finska gränsen (Muezersky) •Sågtimmer EUR 42 – 45, Tallmassaved EUR 21 – 23, Björkmassaved EUR 22 – 25, fob, i Pudozh (Karellesprom)  Transportkostnaden på järnväg är ca 2 rubel per tonkm

23 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Slutsatser - Avverkningsteknik  Absoluta merparten av virket avverkas med stammetoden (mest gammal rysk teknik). Låg produktivitet och höga kostnader.  Samtliga besökta företag avser att gå över till kortvirkesmetoden (inom relativt snar framtid)  Investeringar i skördare och skotare  De skördarlag som finns dag har i regel mycket låg produktivitet, ner mot 20 000 m 3 per år (trots att en del enligt uppgift jobbar 2-skift, 24 timmar per dygn)  En övergång till kortvirkesmetoden kräver också en övergång till timmerbilar för kortvirke  Skogsbilvägar är ett problem  Utbildade maskinförare saknas och kortkurser vid maskinleveranser ger inte ”fullgott” resultat. Efterlyser utbildning av maskinförare lokalt/regionalt

24 Skogens Produkter och Marknader Uppsala Slutsatser – Skogs- och miljövård  Skogsvården har ingen högre prioritet •Man säger sig plantera efter slutavverkning, men? (vi såg i alla fall en bild av en markberedare) •Företagen hyser oro för att större delen av skogsvårdsansvaret ska hamna på avverkningsföretagen i den nya skogslagen  Idag nästan enbart slutavverkning, men man kommer inom en snar framtid att få stora arealer med röjnings- och gallringsbehov  Insikt och utbildning i ”uthålligt skogsbruk” saknas hos skogsarbetare. Yrkesinriktade utbildningar i ämnet saknas  Kravet från omvärlden på certifiering skärps  Ryssland har idag ingen nationell FSC standard  Problem med miljörörelsen i vissa områden


Ladda ner ppt "Skogens Produkter och Marknader Uppsala Det besökta företagen och organisationerna 1.Pyaozersky Timber Industry Enterprise 2.Muezersky Timber Industry."

Liknande presentationer


Google-annonser