Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar Henrik Ripa Sveriges Riksdag Ordf VISIR HenrikRipa.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar Henrik Ripa Sveriges Riksdag Ordf VISIR HenrikRipa.se."— Presentationens avskrift:

1 Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar Henrik Ripa Sveriges Riksdag Ordf VISIR HenrikRipa.se

2 Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar •Rökfritt Sverige •Rökfri arbetstid •Rökfria skolgårdar HenrikRipa.se

3 Henrik Ripa (M) Lerum Riksdagsledamot Norra Älvsborg • Bakgrund • Automatiseringsingenjör • Diplomerad marknadsekonom • Jobbat 10 år med industriell automatisering • Socialnämnden Ordförande 1992-94 • Barn & Ungdomsnämnden Ordförande 1995-97 • Kommunstyrelsen Ordförande 1998-2010 • Västra Götalandsregionen 1998-2008 • Socialberedning Svenska Kommunförbundet 1999-2007 • Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting 2007-2011 HenrikRipa.se

4 Henrik Ripa (M) Lerum Riksdagsledamot Norra Älvsborg • Riksdagsledamot Sveriges Riksdag 2010- • Socialutskottet (med ansvar för) –Folkhälsa –Socialtjänst –Tandvård –Smittskydd • Donationsrådet • Cancerfondens styrelse • Tvärpolitiska Nätverk –Barngruppen –Diskriminering och förtryck i hederns namn –Folkhälsa –Tobaksfakta HenrikRipa.se

5

6 18 HenrikRipa.se

7 126 döda HenrikRipa.se

8 I Hiroshima och Nagasaki dog drygt 200.000 människor HenrikRipa.se

9 I Hiroshima och Nagasaki dog drygt 200.000 Passiv rökning dödar 600.000 per/år varav 175.000 barn HenrikRipa.se

10 Samhällseffekter • 12 % av Sveriges befolkning är dagligrökare • Ca 6.400 personer dör i Sverige varje år • Den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i Sverige • 8 fler sjukdagar per år för en rökare än en icke-rökare • Kostar det svenska samhället minst 30 miljarder netto per år HenrikRipa.se

11 Skadliga effekter med tobak • Den enskilt största faktorn till en förtidig död i världen • Orsakar lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar m m • I Sverige beräknas 90 % av lungcancerfallen och drygt 20 % av all hjärt- och kärlsjukdom bero på rökning HenrikRipa.se

12 Kortare liv • 10 år kortare liv i snitt • Men bara hos hälften av rökarna • Dvs hälften dör 20 år tidigare • Rysk roulette HenrikRipa.se

13 När känner man av det? • Rökande kvinna brukar börja känna av krämpor vid 54 års ålder, icke-rökaren kommer vid 66 år. Det är 12 friska år längre. • Motsvarande för män är 56 år respektive icke-rökare 69 år, det vill säga en skillnad på 13 år. HenrikRipa.se

14 Det finns tillräckliga bevis för att tobaksrökning och tobaksrök orsakar cancer hos människor Vi är säkra på vår sak:

15 Munhålecancer Riskökning bland aktiva rökare: 250% (RR=3,50) Andel som kan tillskrivas rökning: 33% Antal nya fall i Sverige 2011: 743 246 extra fall per år Agudo A et al, J Clin Oncol 2012;30:4550-7

16 Riskökning bland aktiva rökare: 500% Andel som kan tillskrivas rökning: 49% Antal nya fall i Sverige 2011: 293 Cancer i svalget (oro- och hypofarynx) 144 extra fall per år

17 Riskökning bland aktiva rökare: 1500% Andel som kan tillskrivas rökning: 84% Antal nya fall i Sverige 2011: 182 Cancer i struphuvudet (larynx) 153 extra fall per år

18 Matstrupscancer Matstrupe Magsäck Riskökning bland aktiva rökare: 250% Andel som kan tillskrivas rökning: 35% Antal nya fall i Sverige 2011: 458 160 extra fall per år

19 Magsäckscancer Matstrupe Magsäck Riskökning bland aktiva rökare: 87% Andel som kan tillskrivas rökning: 21% Antal nya fall i Sverige 2011: 845 177 extra fall per år

20 Levercancer Levern Riskökning bland aktiva rökare: 88% Andel som kan tillskrivas rökning: 25% Antal nya fall i Sverige 2011: 926 232 extra fall per år

21 Riskökning bland aktiva rökare: 74% Andel som kan tillskrivas rökning: 13% Antal nya fall i Sverige 2011: 1016 Bukspottkörtelcancer Bukspottkörteln 132 extra fall per år

22 Cancer i urinblåsa och övriga urinvägar Njure Njurbäcken och urinledare Urinrör Urinblåsa Prostata Riskökning bland aktiva rökare: 250% Andel som kan tillskrivas rökning: 50% Antal nya fall i Sverige 2011: 2793 1397 extra fall per år

23 Riskökning bland aktiva rökare: 1260% Andel som kan tillskrivas rökning: 82% Antal nya fall i Sverige 2011: 3652 Lungcancer 2995 extra fall per år

24 DESSUTOM.... Cancer i näshåla och nässvalg 11 extra fall per år njure 80 -”- livmoderhals 59 -”- benmärg (myeloisk leukemi) 66 -”-

25 Andel av alla cancrar som potentiellt kan tillskrivas rökning i Sverige: 12,7% motsvarande 6 400 fall per år Agudo A et al, J Clin Oncol 2012;30:4550-7

26 HenrikRipa.se Tillgänglighet

27 Rökfritt Sverige 2025 • 12 % röker idag i Sverige • Minska med 1 % om året • Rökfritt 2025 HenrikRipa.se

28 Starkt stöd för fler rökfria miljöer i Sverige Källa: Synovate 2009/Sv Nätverket f Tobaksprevention HenrikRipa.se

29 * Sid 3Sid 3 Hur många vuxna röker? •10 % män och 12 % kvinnor rökte dagligen 2011 •13 % män och 9 % kvinnor rökte då och då 2011 •I åldern 16-29 år hade 53% rökt vattenpipa 2011 •5 % av mammorna rökte i senare delen av graviditeten och när barnen var nyfödda 2009 •11% av papporna till nyfödda barn rökte 2009 Källor: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut; 2011 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011. Amning och föräldrars rökvanor. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.

30 * Sid 4Sid 4 Andel dagligrökare bland vuxna Procent Män Kvinnor Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011.

31 De som har det sämst röker mest * Sid 5Sid 5 Andel som röker dagligen (%) Män Kvinnor Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut, 2011.

32 Män röker mindre än kvinnor * Sid 6Sid 6 Andel som röker dagligen (%) Män Kvinnor Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011

33 Längre utbildning, färre rökare * Sid 7Sid 7 Andel som röker dagligen (%) Män Kvinnor Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011

34 Hög inkomst, få rökare * Sid 8Sid 8 Andel som röker (%) Män Kvinnor Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut, 2011

35 Nysvenskar röker mer * Sid 9Sid 9 Män Kvinnor Andel som röker dagligen (%) Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011

36 * Sid 10Sid 10 Ungdomsrökning •År 9 år 2011 19% pojkar och 26 % flickor i åk 9 rökte 2011 (5 % pojkar och 8 % flickor dagligen) Nästan 40% har rökt vattenpipa vid någon tillfälle •År 2 i gymnasiet år 2011 32% pojkar och 39 % flickor i åk 2 gymnasiet rökte 2011 (8 % pojkar och 13 % flickor dagligen) Cirka 60% har rökt vattenpipa vid någon tillfälle Källa: Henriksson C & Leifman H. Skolelevers drogvanor 2011; CAN.

37 Marknadsföring • Det är inte marknadsföringen på Internet som är det stora problemet i tobaksfrågan utan den vanliga marknadsföringen som fortsätter att tillåtas på försäljningsställen. HenrikRipa.se

38 Bilder eller text ? HenrikRipa.se

39 Effektiva åtgärder • Lagstiftning kring bl a tobaksindustrins marknadsföring • Aktiv prispolitik • Information • Utbildning • Avvänjningshjälp HenrikRipa.se

40

41 Sverige 2025 ? • Alla europeiska länder (viss tveksamhet om Bulgarien, Grekland och Ungern) har som högprioriterat folkhälsomål att reducera rökningen. • EU • Nordiska rådet 2040 • Finland har satt upp målet att landet ska vara rökfritt år 2040! • Nya Zeeland 2025 • Enligt Dagens Nyheter undersökning vill 84% av läsarna ha ”hårdare tag mot rökningen”. HenrikRipa.se

42 Finland • Först i världen med att i lagskriva in syftet att inte bara minska, utan få bort allt inhemskt tobaksbruk. Lagen innebär bl a: • Förbud för exponering av tobaksvaror i butiker • Straffbart att köpa ut eller överlåta tobaktill minderåriga • Minderåriga förbjuds att inneha tobak • Handlare som säljer tobak till minderårigaska kunna få fängelse upp till sex månader • Tobaksautomater förbjuds helt från 2015 HenrikRipa.se

43 Mycket kvar att göra För Sverige i tiden HenrikRipa.se

44 Kungen och rökrum i riksdagen HenrikRipa.se

45 Irland HenrikRipa.se

46 Rökfritt Sverige 2025

47 • Ingen skall dö av rökning • Ingen skall utsättas för passiv rökningen • Rökfritt 2025 HenrikRipa.se

48 http://tobakfritt2025.se

49 HenrikRipa.se 33 organisationer stödjer det redan Tobaksfakta – oberoende tankesmedja Läkare mot Tobak Sjuksköterskor mot Tobak Tandvård mot Tobak Psykologer mot Tobak Lärare mot Tobak Riksförbundet SMART SMART ungdom Visir Cancerfonden A Non Smoking Generation Astma- och Allergiförbundet Unga Allergiker Hjärt- Lungfonden Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner Hjärt- och lungsjukas riksförbund Nätverket mot cancer Svenska Läkaresällskapet Sveriges läkarförbund Medicine Studerandes Förbund Kandidatföreningen KF SYLF Sveriges Yngre Läkares Förbund Svensk Sjuksköterskeförening Vårdförbundet Sveriges Tandläkarförbund Sveriges Tandhygienistförening Svenska Tandsköterskeföreningen Dietisternas Riksförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN

50 När man kommer till Sverige SWEDEN HenrikRipa.se

51 • De människor som är galna nog att tro att de kan förändra världen, är de som gör det också. HenrikRipa.se

52 Pessimisten HenrikRipa.se

53 Optimisten HenrikRipa.se

54

55 Rökfri arbetstid

56 HenrikRipa.se

57 Rökfri arbetstid 192 (290) Ale,maj 2011 Alingsås,maj 2010 Bengtsfors,januari 2009 (Endast inom socialförvaltningen) Bollebygd,maj 2011 Borås,januari 2010 Essunga,tobaksfri arbetstid, januari 2011 Färgelanda,september 2012 Gullspång,januari 2012 Göteborg,samtliga stadsdelsförvaltningarna rökfria från januari 2011 Götene,oktober 2013 Herrljunga,augusti 2012 Hjo,augusti 2013 Härryda,februari 2010 Karlsborg,januari 2012 Kungälv,januari 2010 Lerum januari 2007 Lilla Edet, september 2008 Lysekil,januari 2007 Mariestad,september 2009 Mark,maj 2013 Mellerud,september 2006 Munkedal,januari 2012 Mölndal,juni 2003 Orust, januari 2013. Partille,augusti 2008 Skara,mars 2009 Skövde,april 2010 Svenljunga,augusti 2012 Sotenäs,januari 2012 Tanum,februari 2008 Tidaholm,oktober 2011 Tranemo,januari 2014 Uddevalla,oktober 2004 Vårgårda,maj 2013 Vänersborg,oktober 2012 Åmål,januari 2011

58 HenrikRipa.se Resultat •100 slutade röka av 300 •Färre sjukdagar •Kan man avskedas? •Hur gör vi hemtjänst •Rök eller tobaksfritt •Skåne

59 HenrikRipa.se Rökfria skolgårdar

60 HenrikRipa.se Skäl som ungdomar anger •Grupptryck •Nyfikenhet •Öppna för nya utmaningar •Nya erfarenheter •Tufft •Känner sig lugn •Hålla vikten •Känna sig vuxen

61 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1971–2012. Procent 6

62 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen snusare i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1974–2012. Procent 7

63 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Total tobakskonsumtion. Andelen som röker och/eller snusar. Procentuell fördelning efter kön i årskurs 9 och gymnasiets år 2. 1997–2012. Procent 8

64 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Total daglig tobakskonsumtion. Andelen som röker och/eller snusar dagligen. Procentuell fördelning efter kön i årskurs 9 och gymnasiets år 2. 2000–2012. Procent 9

65 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiets år 2 med olika anskaffningssätt. Procentuell fördelning efter kön. 2004–2012. 15 Procent Pojkar, åk 9 Procent Flickor, åk 9 Procent Pojkar, gy 2 Procent Flickor, gy 2 Köper själv Från kompisar Från föräldrar Från försäljare av smuggelcigaretter Från annan person

66 Tobakslagen A ̊ r 1993 fick Sverige sin fo ̈ rsta tobakslag (1993:581) som a ̈ r en skyddslag. A ̊ ret da ̈ rpa ̊ 1994 info ̈ rdes bland annat avsnittet om fo ̈ rbud att ro ̈ ka pa ̊ skolga ̊ rd: § 2 Ro ̈ kning a ̈ r fo ̈ rbjuden: 1. i lokaler som a ̈ r avsedda fo ̈ r barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet fo ̈ r barn eller ungdom samt pa ̊ skolga ̊ rdar och pa ̊ motsvarande omra ̊ den utomhus vid fo ̈ rskolor och fritidshem. Enligt § 19 a i samma lag har kommunen ett tillsynsansvar o ̈ ver ro ̈ kfria miljo ̈ er. HenrikRipa.se

67 Tobaksbruk och Skola • Aktivövervakning av rökförbud på skolans område reducerar bruk av tobak. • Aktivövervakning av skolans tobaksförbud med sanktioner för de elever som överträderförbudet. Insatsen har starkt vetenskapligt stöd. (Aveyard,2004, Evans-Whipp,2004) • Det finns indirekt stöd för att god skolundervisning i allmänhet kan förebygga tobaksbruk eftersom skolmisslyckande ökar risken för att ungdomar ska bli rökare (Scal,2003) • Skolundervisning som syftar till att förebygga tobaksbruk förefaller inte ha effekt. (Thomas 2002, Skara 2003, Wiehe 2005) HenrikRipa.se

68 I ordinarie kursplan •Idrott och ha ̈ lsa – Vad beho ̈ ver vi fo ̈ r att ma ̊ bra och vad ska vi undvika fo ̈ r inte blir sjuka. Vad ha ̈ nder med kroppen, syresa ̈ ttningen na ̈ r man tra ̈ nar? Vilka konsekvenser ger ro ̈ kningen? •Naturkunskap – vad a ̈ r tobak och hur pa ̊ verkar det ma ̈ nniskan, pa ̊ kort och la ̊ ng sikt. Beroende – a ̈ mnen och effekter. •Ekonomi – Hur ser tobakens ekonomi ut, vem tja ̈ nar pa ̊ att du blir beroende av tobak? Vad kostar tobaken och vem betalar? •Juridik – Hur ser lagstiftningen ut runt tobak och hur fungerar den? •Samha ̈ llskunskap – Hur kan samha ̈ llet pa ̊ demokratisk va ̈ g styrabort ett skadligt bruk av ett beroendeframkallande a ̈ mne? HenrikRipa.se

69 Frågor ställda till skolsköterskor •Fastställd tobakspolicy? •Rökning inom skolans område? •Finns försäljningsställen av tobak till ungdom under 18 år i skolans närhet? •Stöd av A Non Smoking Generation? •Vilket stöd behöver du och skolan för att motverka tobaksrökning? HenrikRipa.se

70 Tillsyn Enligt tobakslagen (1993:581) 19a § har kommunen den omedelbara tillsynen o ̈ ver att det inte ro ̈ ks pa ̊ skolga ̊ rdar. Det fordras beso ̈ k av ha ̈ lsoskyddsinspekto ̈ rer fo ̈ r att se om ro ̈ kning fo ̈ rekommer. Kommunens miljo ̈ na ̈ mnd kan ocksa ̊ fo ̈ rela ̈ gga med eller utan vite skolan att se till att ro ̈ kningen pa ̊ skolga ̊ rdar uppho ̈ r. Det finns exempel pa ̊ att vite har blivit utdo ̈ mt. Fo ̈ rvaltningsra ̈ tten i Karlstad, Ma ̊ l 386-11, har fo ̈ rpliktigat Grums kommun att betala vite om 10 000 kronor till statsverket HenrikRipa.se

71 Tillsyn HenrikRipa.se

72 Grums Det var en gymnasie- och vuxenutbildning och da ̈ r man fra ̊ n skolans sida ha ̈ vdade att det inte fanns na ̊ gon skolga ̊ rd. Det a ̈ r inte tillsynsmyndigheterna som ska komma med fo ̈ rslag pa ̊ vilka a ̊ tga ̈ rder som ska vidtas fo ̈ r att ro ̈ kfrihet ska uppna ̊ s utan den enskilda skolan. Den som a ̈ r verksamhetsansvarig i skolan ansvarar fo ̈ r att ro ̈ kning inte fo ̈ rekommer pa ̊ skolga ̊ rden. La ̈ nsstyrelsen uto ̈ var tillsyn inom la ̈ net och ska a ̈ ven ge kommunerna ra ̊ d och sto ̈ d. HenrikRipa.se

73 Kontaktuppgifter: Henrik.Ripa@Riksdagen.se http://www.facebook.com/Ripa.Sweden http://twitter.com/Henrik_Ripa SMS 0705-21 56 21 http://www.visir.a.se http://Tobaksfakta.se Mitt Veckobrev Flygposten http://HenrikRipa.se


Ladda ner ppt "Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar Henrik Ripa Sveriges Riksdag Ordf VISIR HenrikRipa.se."

Liknande presentationer


Google-annonser