Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.11.2002 / Jukka Isotalo 1 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Bruttovärde på byggverksamheten i Finland 2000 Totalt 16 mrd.€

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.11.2002 / Jukka Isotalo 1 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Bruttovärde på byggverksamheten i Finland 2000 Totalt 16 mrd.€"— Presentationens avskrift:

1 28.11.2002 / Jukka Isotalo 1 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Bruttovärde på byggverksamheten i Finland 2000 Totalt 16 mrd.€ (150 mrd.kr) Husbyggnad 12 mrd.€ Anlägg 4 mrd.€ Underhåll Ny- investe- ringar i infra- struktur Ombygg nad Nybyggnader Trafikleder Bostäder 3 mrd.€

2 28.11.2002 / Jukka Isotalo 2 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör NÄRHISTORISKA TRENDER  10 år sedan fanns det byggnadsavdelningar i Tekniska högskolor i H:fors, Tammerfors och Uleåborg Antalet studerande ca. 200 / år Antalet professurer, väg- och trafikteknik; 8 Ingenjörs- och byggmästareskolning; ca.1000 /år -  I dag finns det byggnadsavdelningar i Helsingfors och Tammerfors. Antalet studerande mellan 110 och 160 /år Antalet professurer, väg-, jordbyggnad och trafikteknik 5 personer Yrkeshögskolor, byggnad och anläggning; ca. 650 studerande per år

3 28.11.2002 / Jukka Isotalo 3 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör NÄRHISTORIA FORTS.  Statens Forskningscentral (VTT) slog byggsektionen ihop med trafik- och anläggningssektionen år 2000. Trafiksidan bevarades enhetlig men anläggningssidan splittrades så att ingen person kan mera nämnas som anläggs- eller vägforsknings chef.  Konsult- och byggbranchen har gradvis noterat brist på kunskap i matematik och fysik hos rekryterade, samt brist på tekniskt utbildad arbetsledning (tidigare byggmästare med 3 års teknisk skolning)

4 28.11.2002 / Jukka Isotalo 4 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör ANTALET UTBILDADE I DAG Universitet Civilingenjörer  Anläggsidan ca. 70 per år  Byggnadssidan ca.80 per år Licensiater mellan 15 - 25 år Doktorsavhandlingar 8 - 10 år Yrkeshögskolor ingenjörerca. 650 per år av vilka på anläggs- och miljösidan ca. 200 per år

5 28.11.2002 / Jukka Isotalo 5 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör ADMINISTRATIVA ÄNDRINGAR  Vägverket delades internt i administration och produktion 1997.  Riksdagen beslöt om uppdelningen i Vägförvaltningen och Vägaffärsverket fr.o.m. 2001.  Vid bolagisering av järnvägar bildades Banförvaltningen som en liten administrativ enhet.  Kommunikationsministeriet fick en forskningsenhet ca. 1995.  Anläggsbranschen kunde slutligen ena sig om Teknologiprogrammet INFRA, hos Teknologiska Utvecklingscentralen, TEKES

6 28.11.2002 / Jukka Isotalo 6 Byggbranschens FoU-finansiering 2001 i Finland, totalt 250 milj.€ 72 M€ (550 Mkr) Other VTT Universities Min. of Transport Tekes Milj.€ 130 M€ (970 Mkr) 35 M€ (260 Mkr) Byggnadsklusterns omsättning i Finland 40 mrd.€ ELLER 15 mrd.€?? FoU cirka 0,6% (1,6%??)

7 28.11.2002 / Jukka Isotalo 7 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör OFFENTLIG FORSKNINGSFINANCIERING INOM ANLÄGGSFÖRVALTNINGAR  Vägadministrationen vid mitten av 90-taletca. 10 milj. €/år i dagmellan 5.5 och 6 milj. €/år  Ministeriet mellan 6 och 8 milj. €/år  Fordonsförvaltningen ca. 0.5 milj€/år  Luftfartsförvaltningen 0  Sjöfartsstyrelsenunder 1 milj.€/år  Kommuner och kommunförbundet nästan 0  Järnvägsadministrationen under 1 milj.€/år VTT Offentlig del ca. 20 % 3-4 milj.€/år Universitet tillsammans ca. 0.8 milj. €/år

8 28.11.2002 / Jukka Isotalo 8 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Vägadministrationens interaktionsfält Kunder De som utnyttjar Väg - administrationens tjänster Samarbetspartner De som har enhetliga mål med oss Producenter, från vilka vi beställer olika typ av service Uppdragsgivare som sätter ram och mål och skapar möjligheter för oss

9 28.11.2002 / Jukka Isotalo 9 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Vägförvaltningens vision VÄGFÖRVALTNINGEN - EN ERKÄND VÄGVISARE Utgående från samhällets behov Vi samarbetar för trafiksystemets bästa Vi ansvarar i egenskap av expert för väghållningen Vi skapar en utmanande arbetsgemenskap

10 28.11.2002 / Jukka Isotalo 10 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Upphandlingsutvecklingens mål är  Att gå från priskonkurrerade arbetsuppgifter genom projektering- byggande till livskostnadsentreprenad  Att gå från enskilda konsulter och entreprenörer till huvudentreprenör- konsult-underleverantörnäter  Att gå från enstaka konsult- och arbetsuppgifter till leverantörnäter. Vi litar på att konsulter och entreprenörer tar ett avsevärt större ansvar för produkt- och arbetsmetod- utveckling

11 28.11.2002 / Jukka Isotalo 11 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Den nya rollen i upphandlingen Ministeriet Vägförvaltningen Huvudentreprenörer konsulter Underleverantörer materialleverantörer eller producentnät Nya upphand- lings former Nät av projekterare och leveran- törer Inverkan på trafikanter Servicenivå funktions- och produkt- kvalitet Teknisk kvalitet Materialkvalitet

12 28.11.2002 / Jukka Isotalo 12 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Vägförvaltningens forskningsstrategi 2002 - 2007  Baserad på visionen FoU riktas mot väg- hållningens inverkan mot samhälleliga behov.  FoU inriktas mot förbättrad kunskap om funtionsegenskaper av våra produkter och service.  Tyngdpunkter i FoU strategi - Utredning av kundbehov - Väghållningens och trafikens inverkan - Bättre kunskap om vägkapital - Bättre kunnande on anläggsmarknaden - Trafikmanagement - Bättre utnyttjande av våra informations- system  70% av FoU anslag till tyngdpunktsområdena  30 % av anslag till traditionell teknisk utveckling

13 28.11.2002 / Jukka Isotalo 13 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Vägförvaltningens utredning om tekniskt kunnande inom anläggningssektorn  Diskussion med representanter från ministerier, andra förvaltningar under kommunikationsministeriet, kommuner, VTT, högskolor, konsulter och entreprenörer  Baserad på våra listor om dagens kunnande inom förvaltningen  Begäran var att Vägförvaltningen inte skulle minska sitt tekniska kunnande.  Klarläggning av tekniskt sektoransvar i Finland är ett av våra interna mål för nästa år

14 28.11.2002 / Jukka Isotalo 14 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Roller för andra aktörer  Miljöministeriet, som har ansvar för byggandet vill flytta ansvaret för allt beträffande vägar och broar till kommunikationsministeriet. Ministeriet är tydligen inte villigt att ta sådant ansvar.  Kommunikationsministeriet har mera resurser för forskning än miljöministeriet  Andra förvaltningar litar på vårt kunnande. Banförvaltningen är villigast att samarbeta  Kommunförbundet har ingen teknisk kunskap kvar. Ett fåtal större kommuner kan samarbeta i tekniska FoU projekt.

15 28.11.2002 / Jukka Isotalo 15 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Roller för andra aktörer  Konsulter är villiga att utveckla och bibehålla kunnande även på smala branscher om vi gör långvariga (5-7 år) avtal.  En del av entreprenörer är tveksamma över vår upphandlingsstrategi med långa ansvarstider.  VTT utvecklar sin FoU även med budgetanslag inriktad mot sortiment som har bästa marknad.  Högskolor riktar sin FoU delvis mot att stödja undervisning, delvis för marknad och delvis baserad på professorns personliga intressen.

16 28.11.2002 / Jukka Isotalo 16 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Teknologiprogrammet INFRA Exempel på ett teknologiprogram med stark medverkan av byggentreprenörer: Infra – byggande, underhåll och tjänster Branschens initiativ 1999, strategiskt arbete 2000 Lansering 2001, avslut 2005 Satsningsberedskap 250 milj.SEK totalt under 5 år, industrin, ägarna och Tekes ihop Tekes insats 25milj.SEK/år 18 forskningsprojekt startade 2001-02, och 33 företagsprojekt har startats ”Funktionsspecifikation av tyst asfalt”, ”Dataöverföring till byggmaskin”, ”Avlopps- scanner-projektet”

17 28.11.2002 / Jukka Isotalo 17 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Skapa upphandlingsmetoder som befrämjar kunskap Ta fram nya produkter, utvidga produktbegreppet Gå in för fullskaligt utnyttjande av informationsteknologi Utveckla spjutspetskunnande och -produkter Teknologiprogrammet Infra Målsättningar 2001  2005 Införa hållbar utveckling och ekologi i byggandet

18 28.11.2002 / Jukka Isotalo 18 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Nya öppnanden  Två tjänstemän i kommunikationsministeriet har gjort en utredning beträffande bla. att slå ihop väg- ban- och sjöfartsadministrationer.  Undervisningsministeriet gör en internationell evaluering av utbildningens kvalitetet i tekniska högskolor och yrkeshögskolor på bygg- och anläggs- branchen.  Vid slutevaluering av vårt mångåriga forskningsprogram on vägkroppens uppbyggnad, har utredningsmannen bla. frågat om sektorn samarbetsförutsättning- ar.

19 28.11.2002 / Jukka Isotalo 19 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Allmänna beaktanden  En omfattande transportförvaltning kan klarlägga anläggningsbranchens roller.  Våra upphandlingstankar förorsakar ännu oroheter hos konsulter och entreprenörer.  Man litar på Vägförvaltningens kunnande och önskar att vi inte minskar vår roll som forskningsfinansiär och kunskaps- befrämjare

20 28.11.2002 / Jukka Isotalo 20 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Allmänna beaktanden  Vi behöver en effektivare samarbetsorganisation för anläggningsbranchen än som finns i dag.  På lång sikt behövs en utvecklingsfond, som kan täckas med 1% avgift av offentliga konttraktavtal plus en liten del av entreprenörers lönesumma.  FoU hindras redan i dag av brist på kompetenta forskare.


Ladda ner ppt "28.11.2002 / Jukka Isotalo 1 Kompetensutveckling i Finland Jukka Isotalo Forskningsdirektör Bruttovärde på byggverksamheten i Finland 2000 Totalt 16 mrd.€"

Liknande presentationer


Google-annonser