Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-28• • SKAPAD AV1. EU 2020 Ny programperiod – nya möjligheter Vilka utmaningar står vi inför? och…… Hur kan vi med hjälp av internationalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-28• • SKAPAD AV1. EU 2020 Ny programperiod – nya möjligheter Vilka utmaningar står vi inför? och…… Hur kan vi med hjälp av internationalisering."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-28• • SKAPAD AV1

2 EU 2020 Ny programperiod – nya möjligheter Vilka utmaningar står vi inför? och…… Hur kan vi med hjälp av internationalisering få extra kraft i vårt utvecklingsarbete? • 2

3 En viktigt utgångspunkt …… • 3

4 4 från 08.30 Kaffe och registrering 09.00 Kommunalförbundet inleder 09.15Workshop Vilka behov och utmaningar finns i Skaraborgs kommuner och hur kan internationalisering bidra till en positiv utveckling? 10.00Erasmus + - Carina Hammar UHR 10.30 Mingel med frukt och kaffe 11.00ESF 2014 - Louise Stiernström Västsvenska ESF-rådet 11.30Lunch – OBS! Var och en betalar sin lunch 12.30Den Globala skolan - Anna Mogren 13.00Workshop - Hur går vi vidare i Skaraborg 14.00 Kaffe och fortsatt workshop 15.30Avslutas dagen Dagens program

5 • 5 Ansökningar i den nya programperioden….  ska grunda sig i ett identifierat utvecklingsarbete  ska helst sökas i samverkan  ska vara förankrat på ledningsnivå

6 2014-06-28• • SKAPAD AV6 Skaraborg

7 • 7 Skaraborg innehållsdeklaration Vård o omsorg och Industri

8 Skaraborgs utmaningar • 8

9 • Fem övergripande mål som EU ska ha uppnått till 2020 1. Sysselsättning 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta. 2. FoU och innovation 3 % av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU. 3. Klimat och energi Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma). 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %. 4. Utbildning Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %. Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning. 5. Fattigdom och social utestängning Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner

10 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet 6.Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent 7.Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands EU:s utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvud mål I EU2020 10

11 • 11 Utbildning - andel barn förskolan - avslutad skolgång - vidare till högre studier Hälsa - upplevd hälsa - medellivslängd - kariesfria 12 åringar Arbete - ej sysselsatta - ej sysselsatta ungdomar - andel biståndstagare Befolkning - täthet - förändring - andel utrikesfödda - åldersstruktur Ekonomi Miljö Infrastruktur Kultur

12 Huvudmän Barn 1-5 år, andel (%) av befolkningenBarn 1-5 år, antal i kommunen 2011 2012 Essunga 72 76 274 297 Grästorp 79 86 307 301 Gullspång 88 89 199 209 Götene 72 76 763 767 Falköping 83 82 1795 1798 Hjo 81 83 438 471 Karlsborg 82 90 274 268 Lidköping 82 82 2142 2090 Mariestad 86 87 1141 1171 Skara 88 89 961 931 Skövde 86 87 2903 2910 Tibro 82 86 580 589 Tidaholm 79 82 620 600 Töreboda 86 84 425 429 Vara 85 84 813 792 Riket totalt 83 84 565 247 571 211 • • Källa: Skolverket Jämförelsetal 12 Andel 1-5 åringar av befolkningen som är inskrivna i förskolan

13 13. PISA 2012 – resultaten i koncentrat, Skolverket Andel elever under prestationsnivå 2, nivå 2 är enligt PISA basnivån MatematikSverige28%OECD22% LäsförståelseSverige23%OECD18% NaturkunskapSverige22%OECD18%

14 Grundskola 2013 • 14

15 Grundskolan 2013 • 15

16 Andel som fullföljer gymnasiet i Skaraborg? • 16

17 2014-06-28• • SKAPAD AV17 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år, inkl, IV, andel (%) år 2012

18 Mål: Avhoppen från gymnasiet minskar till under EU 10%, VG 8%. Källa: SCB, 2011.

19 • 19 Fullföljer och går vidare……..

20 2014-06-28• • SKAPAD AV20 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år, andel (%) år 2012

21 • 21 Andel studerande som avslutat ett program i gymnasieskolan år 2007/2008 och som påbörjat högskolestudier inom tre år

22 Fullföljder, grundläggande behörighet och vidare… Reflektioner? Vilka satsningar görs idag? Vilka satsningar skulle vi vilja göra? 2014-06-28• • SKAPAD AV22

23 Befolkning med eftergymnasial utbildning……. • 23

24 • Befolkningens utbildningsnivå i Västra Götaland år 2002 och 2012

25 • Andel män och kvinnor år 2012 (25–64 år) med minst 3-årig eftergymnasial utbildning

26 • 26 Andel av befolkningen (25–64 år) med minst 3-årig eftergymnasial utbildning år 2012

27 2014-06-28• • SKAPAD AV27

28 • 28 Andel av befolkningen (25–64 år) med eftergymnasial utbildning i europeiska regioner, år 2012

29 Hälsa • 29

30 • 30 Nöjd med livet, andel av svarande, år 2012

31 2014-06-28• • SKAPAD AV31 Ohälsotal i Västra Götaland år 2012 (antal utbetalda dagar från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år)

32 • 32 Nedsatt psykisk hälsa fördelat på åldersgrupper år 2011

33 2014-06-28• • SKAPAD AV33 Andel kariesfria 12-åringar år 2012, per hälso- och sjukvårdsområde i Västra Götaland.

34 Högre utbildning och Hälsa Reflektioner? Vilka satsningar görs idag? Vilka satsningar skulle vi vilja göra? • 34

35 • 35 Människan i Skaraborg …..

36 2014-06-28• • SKAPAD AV36 Befolkningstäthet (antal invånare per km2) per kommun år 2010

37 • 37 Befolkningsförändringen i delregionerna år 2000–2012

38 2014-06-28• • SKAPAD AV38 Befolkningsförändring (%) 1995–2012 i Västra Götalands kommuner

39 • 39 Befolkningsutveckling 2012 - 2020 VGR: Fakta & Analys

40 • 40 Utrikesfödda som andel av befolkningen

41 2014-06-28• • SKAPAD AV41 Äldrekvoten (antalet som är 65+ år per 100 i åldrarna 16–64 år) i Västra Götalands kommuner år 2012

42 • 42 Sysselsättning

43 • 43 Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) (Värde): SKL: Kolada

44 2014-06-28• • SKAPAD AV44 Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år. Maj månad 2013

45 Relativ ungdomsarbetslöshet (18-24 år) per kommun i Skaraborg. December 2013. (Andel av registerbaserad arbetskraften). December 2013 Förändring motsvarande månad 2012 Västra Götaland 17,2 (- 1,3%) Riket 15,6 (- 1,9%)

46 2014-06-28• • SKAPAD AV46 Andel biståndstagare i ålder 0–65+ i Västra Götaland

47 Hälsa Befolkning och sysselsättning Reflektioner? Vilka satsningar görs idag? Vilka satsningar skulle vi vilja göra? • 47

48 2014-06-28• • SKAPAD AV48


Ladda ner ppt "2014-06-28• • SKAPAD AV1. EU 2020 Ny programperiod – nya möjligheter Vilka utmaningar står vi inför? och…… Hur kan vi med hjälp av internationalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser