Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Skolan och ANTD prevention - vad fungerar Sven Bremberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Skolan och ANTD prevention - vad fungerar Sven Bremberg."— Presentationens avskrift:

1 11 Skolan och ANTD prevention - vad fungerar Sven Bremberg

2 2 Skola - alkoholproblem 7 år16 år33 år Alkohol/ drogprob lem Utage- rande Alkohol /drogbru k Skolpres -tationer SES Utbild- ningsnivå Fothergill KE, Ensminger ME. Childhood and adolescent antecedents of drug and alcohol problems: A longitudinal study. Drug Alcohol Depend. 2006;82(1):61-76.

3 3 Uppnått målet i åk 9 VT 2008

4 Riskökning: sjukhusvård för självmords- försök efter betyg i åk 9, justerade modeller (Hjern et al 2009)

5 5 Fysisk och psykisk ohälsa efter förmåga att hantera skriven information – USA Percent Nivå NALS, p. 44, 2002 Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Långvarig sjuklighet

6 Effect on adult health of schooling, Sweden (Spasojevic 2003) •Grundskolan införs gradvis i Sverige efter 1950: 7 år blir 9 år •Män födda 1945-1955: hälsa 1981-91 - kontroll för SES •Ett år mer i skola: 19% mindre risk för ohälsa. Motsvarar en en inkomstökning om 120 tkr. Övervikt: 12% mindre.

7 Skolkulturens betydelse för bruk av alkohol och droger (Bisset 2007) •Kontroll för familjebakgrund •Mått på skolkultur –Betyg + skolk •Effekter av god skolkultur (minskning) –Tidig alkoholdebut: 41% –Hög alkoholkonsumtion: 26% –Bruk av illegala droger: 29%

8 8 Att främja goda skolprestationer •Framgångsrika skolor •Effekter av olika insatser (Hattie) •Självförtroende •Samverkan med föräldrar •Social och emotionell kompetens •Mobbning •Program som bygger på KBT 8

9 9 Rutters kriterier för Framgångsrika skolor –Undervisningen •Tydliga mål •Intellektuellt utmanande •Begränsat fokus under varje undervisningspass •Maximal kommunikation lärare - elev –Skolan •Aktivt pedagogiskt ledarskap från rektor och studierektor –Effektstorlek: 0,7 SD

10  800+ meta-analysis  50,000 studies, and  200+ million students John Hattie London May 2009 The power of Evaluation in the classroom

11 Identifying what matters Percentage of Achievement Variance Students Teachers Home Peers Schools Principal

12 Effektstorlek i relation till kostnad! Influences on Achievement

13 Rank these 12 effects: Answers  Feedback.73  Student-teacher relationships.72  Teaching study skills.59  Homework.29  Class size.21  Charter schools.20  Ability grouping.12  Open vs. traditional classes.01  Retention (hold back a year) -.16  Shifting schools -.34

14 The Winners... RankInfluenceStudiesEffectsES 1 Providing formative evaluation3078.90 2 Micro teaching402439.88 3 Acceleration3724.88 4 Classroom behavioral160942.80 5 Comprehensive interventions for learning disabled students3432654.77 6 Teacher clarityna.75 7 Feedback12872050.73

15 15 Självkänsla

16 16 Stöd till föräldramedverkan: barn 6-10 år, 18 försök (Nye, 2006) 16

17 17 Att minska utagerande •Framgångsrika skolor •Effekter av olika insatser (Hattie) •Självförtroende •Samverkan med föräldrar •Social och emotionell kompetens •Program som bygger på KBT •Mobbning •Utevistelse - fysisk aktivitet 17

18 18 Samverkan med föräldrar Föräldrakraft

19 Former av psykisk ohälsa Inåtvända problem Utagerande problem

20 Effekter av SET i Botkyrka åk 4-9 kontrollerat försök (Kimber 2008) VariableEffect size Body image0,48 Psychological well- being 0,33 Aggressiveness0,33 Bullying0,39 Alcohol (grade 7-9)0,26 Narcotics (grade 7-9)0,23

21 21 Program som förebygger utagarande: varaktighet för effekter

22 22 School-based prevention of problem behaviors: a meta analysis of 165 interventions. Wilson et al J Quantiative Criminology 2001

23 23 Program inriktade på våld och aggressivitet

24 24 Aktiv problemlösning med hjälp av program som ex ”Du bestämmer” •”•” Jag 1. Klargöra hälsoläge 2. Strategi till förbättring Mål

25 25 Mindfulness - medveten närvaro

26 26 Primärprevention med KBT i skolan IakttagelseTolkning Känsla •Ca 10 gruppövningar på mellan- eller högstadiet •4 experimentella studier: 50% minskning av depression •Svenska erfarenheter i Malmö

27 Prevention av mobbning –Föräldrautbildning –Tillsyn av skolgårdar –Diciplinära åtgärder –Kamratstödjare –Utbildningsvideo –Samlad omfattning –Olweus modell –Ref Ttofi 2008, BRÅ

28 28 Utevistelse och ADHD (Kuo 2004) •Barn och ungdomar i ålder 5- 17 år (USA) •Olika former av organiserade fritidsaktiviteter •Om aktiviteter genomförs utomhus i naturen har barnen mindre ADHD symptom (kontroll för SES m.m.)

29 29 Motion förebygger depression (RCT) •Barn 9 år: springer hoppar studsmatta och cyklar 20 minuter 3 gånger/vecka I 6 veckor (Crews 2004) •Ungdomar 16-17 år. Intensiv träning 2 ggr/vecka under 25-30 minuter (Norris 1992).

30 30 01/20/200800-10-04 Systematiskt kvalitetsarbete

31 31 Nationell kartläggning av ungdomars psykisk ohälsa - Trender - Öppna jämförelser Sven Bremberg

32 Syften •Möjlighet att följa trender över tid •Underlag till lokal reflektion –I vilka kommuner och skolor mår barnen påfallande bra? Varför? –Finns det problem i den egna kommunen eller skolan? •Värdera helheten –Flera variabler ska visa på de fenomen som värderas

33 33 Värdering av “problempoäng” Problemtyngd 10% 90% “Normal” “Problem”

34 Göteborg åk 9 25% kommuner med mest problem 25% kommuner med minst problem

35

36

37

38 Innebörd i “nedstämdhet” •Individnivå –Psykologiska förklaringar –Biologi –Familjeförhållanden –Relation till kamrater •Gruppnivå –Livschanser –Adaptation: behov av omprövning

39 39 Analyser på kommunnivå •Formulera hypoteser som kan förklara utfallet •Använda andra datakällor för att pröva hypoteserna –Öppna jämförelser –Webor –Kommunala basfakta –… 39

40 40 Nått målen i alla ämnen åk 9, 2008 40

41 41 Jämförelser i mellan skolor där elever ofta mår bra alt. dåligt. Stockholm län i åk 9 •Lärare klargör förväntningar på eleverna –Mår bra: 6p. Mår dåligt: 3p •Elevinflytande –Mår bra: 7p. Mår dåligt: 2p •Elever påverkar ”elevens val” –Mår bra: 8p. Mår dåligt: 2p •Aktiviteter på fritiden i skolan –Mår bra: 7p. Mår dåligt: 2p

42 42 Fullföljer gymnasiet inom 3 år 42

43 43 Ungdomar som ej är etablerade i arbete och inte studerar, 2 år efter gymnasiet 43

44 Arbetslösa per län kv.4 2009

45 45 Samband mellan andel ej i förvärvsarbete 15-24 år och ökning av symptom, 1985-2005, pojkar EU (HBSC)

46 46 Steg 3: Navigatorcentra: samarbete AF - Skola - Socialtjänst 46

47 www.fhi.se

48 Bok: Investera i barns hälsa


Ladda ner ppt "11 Skolan och ANTD prevention - vad fungerar Sven Bremberg."

Liknande presentationer


Google-annonser