Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XML och frågespråk nikos dimitrakas Rum 6626

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XML och frågespråk nikos dimitrakas Rum 6626"— Presentationens avskrift:

1 nikos dimitrakas nikosd@kth.se 08-162099 Rum 6626
XML och frågespråk nikos dimitrakas Rum 6626 Connolly/Begg (3rd edition) Kapitel 29.2, , , , , 29.3.8, (obs! upplaga 3 täcker inte allt) (4th edition) Kapitel 30.2, , , , , 30.4 (dock inte ), , (30.6) (5th edition) Kapitel 31.2, , , , , (dock inte ), , (31.6)

2 XML Står för Extensible Markup Language
Ett språk för att definiera dokumentstrukturer XML är en textuell representation av data Används i olika områden: Datalagring Webb (XHTML) Konfigurationsfiler Transportformat Regler kan specificeras via DTD (Document Type Definition) XML Schema Case sensitive

3 XML syntax Element Attribut Nästlade element Tomt element
<Person>Kalle</Person> Attribut <Person namn="Kalle"></Person> Nästlade element <Person id="59"> <Fnamn>Kalle</Fnamn> <Enamn>Lindblim</Enamn> <Adress> <Gata>Kungsgatan 53</Gata> <Postnr>12332</Postnr> <Ort>Stockholm</Ort> </Adress> </Person> Tomt element <Person namn="Kalle" />

4 XML-dokument XML-deklaration DOCTYPE – referens till regler Namespaces
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8" ?> DOCTYPE – referens till regler <!DOCTYPE Person SYSTEM "Person.dtd"> Namespaces kvalificering av element- och attributnamn <iv1351:Person iv1315:namn="Kalle"></iv1351:Person> default och andra namespaces <Root xmlns="default ns URI" xmlns:iv1351="iv1351 ns URI"> </Root>

5 XML-referenser ID IDREF
<Person namn="Kalle" id="39"></Person> IDREF <Organisation namn="KTH" chef="39"></Organisation>

6 DTD (Document Type Definition)
Definierar XML-strukturen (element och attribut) <!ELEMENT db (Person*)> <!ELEMENT Person (Adress)> <!ELEMENT Adress EMPTY> <!ATTLIST Person namn CDATA #REQUIRED id ID #REQUIRED fdatum CDATA #IMPLIED pappa IDREF #IMPLIED> <!ATTLIST Adress gatuadress CDATA #REQUIRED postnr CDATA #REQUIRED postort CDATA #REQUIRED>

7 XML Schema Starkare än DTD XML-syntax flexiblare strukturer datatyper
<element name="db" type="dbType"/> <complexType name="dbType"> <sequence> <element name="Person" type="PersonType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> <complexType name="PersonType"> <element name="Adress" type="AdressType" /> <attribute name="namn" type="string" use="required"/> <attribute name="id" type="id" use="required"/> <attribute name="fdatum" type="date" use="optional"/> <attribute name="pappa" type="idref" use="optional"/> <complexType name="AdressType">

8 Well-formed & Valid Well-formed XML Valid XML Syntaktiskt korrekt
Börjar med XML-deklarationen Innehåller endast ett rot-element Matchade öppnings- och stängningstaggar Valid XML Följer reglerna i den kopplade DTD eller XML Schema

9 XML Språk Språk för att komma åt innehållet i XML-dokument XPath XSLT
XQuery SQL/XML (SQL 2003c) (SQL 2008) Proprietary languages (IBM, Oracle, etc.)

10 XPath Path expressions för navigering i XML-strukturer
Stödjer villkor och wildcards Inkluderar många funktioner Exempel:

11 XSLT Möjliggör transformationer mellan olika XML-strukturer Exempel:
<xsl:template match=“/”> <authors> <xsl:for-each select=“books/book/author”> <author><xsl:value-of select=“name”></author> </xsl:for-each> </authors> </xsl:template> <books> <book title=“x”> <author name=“a”/> </book> <book title=“y”> <author name=“b”/> </books> <authors> <author>a</author> <author>b</author> </authors>

12 XQuery Frågespråk för XML Kombinerar XPath och FLWOR-uttryck
FLWOR: For Let Where Order by Return Stödjer alla funktioner som ingår i XPath Baserat på andra språk som SQL, OQL, Lorel, etc.

13 SQL/XML SQL 2003 & 2008 (ISO standard)
Stöd för XML i relationsdatabaser Lagring Hantering via XQuery Stöd för komposition av XML-dokument från vanliga relationsdata med SQL Funktioner för generering av XML-dokument i SQL: XMLELEMENT XMLFOREST XMLATTRIBUTES XMLAGG XMLCONCAT Bonusmaterial om SQL/XML finns i Bilda

14 Proprietära Språk/Teknologier
Stöd för lagring och hantering av XML-data, samt transformationer mellan XML och relationsdata IBM: SQL UDFs: Extract-funktioner, Update-funktion Mappning XML-RDB: DAD-filer Oracle: SQL UDFs: Extract-funktioner, existsNode, etc. Microsoft Egen variant av SQL/XML Egen variant av XQuery-stöd … och många andra

15 Exempeldata <Filmer> <Film Titel="Driven" År="2001">
<Skådis Namn="Burt Reynolds" Födelseår="1936" Land="USA"/> <Skådis Namn="Silvester Stallone" Födelseår="1946" Land="USA"/> <Skådis Namn="Kip Pardue" Födelseår="1976" Land="Canada"/> <Regissör Namn="Silvester Stallone" Födelseår="1946" Land="USA"/> <Produktionsbolag>Tri-Star</Produktionsbolag> </Film> <Film Titel="Antz" År="1998"> <Skådis Namn="Woody Allen" Födelseår="1935" Land="USA"/> <Skådis Namn="Sharon Stone" Födelseår="1958" Land="USA"/> <Regissör Namn="Eric Darnell" Födelseår="1961" Land="Ireland"/> <Produktionsbolag>Universal</Produktionsbolag> <Film Titel="Picking Up the Pieces" År="2000"> <Skådis Namn="Alfonso Arau" Födelseår="1948" Land="USA"/> </Filmer>

16 XPath / // @ /element/@attribut /elementX//elementY
Wildcards * nodes() Predicates: [predicate]: /element[1] . och .. ("current node" och "parent node") | (konkatenering)

17 XPath Exempel Alla Filmer (Film-noder):
Alla Filmer (Film-noder) från år 2000 Året för filmer av Universal Regissörer för filmer från 2000 och 2003 | Titel på filmer med Woody Allen

18 XPath Axes child, ancestor, descendant, parent
/Filmer/child::Film (ekvivalent med /Filmer/Film) //Skådis/ancestor::Film

19 XQuery For Let Where Order By Return
Loopar igenom en nodsekvens (eller värdesekvens) Let Tilldelningar Where Villkor Order By Sordering av resultatet Return Konstruktion av resultatet

20 XQuery FLWOR-uttryck kan nästlas. Ingen klausul är obligatorisk.
XPath-uttryck kan användas i alla klausuler. Resultatet kan vara well-formed XML, men behöver inte vara det. Funktionen doc() kan användas för att definiera källan (ett XML-dokument). Annars kan man använda exekveringsmiljön för att konfigurera källan.

21 XQuery Variabler börjar med $: Sekvenser: Utverdering av uttryck:
for $s in //Film/Skådis let $n := Sekvenser: for $x in (1, 2, 3) let $y := (1, 2, 3) Utverdering av uttryck: Lägg uttrycket inuti { }: <resultat>{$x*3}</resultat>

22 XQuery – Flera resultat
return-klausulen genererar ett resultat per värde i for-loopen: for $x in (1,2,3) return <värde>{$x}</värde> Placera resultatet i ett annat resultat som kan fungera som rot-nod: <resultat>{ }</resultat>

23 XQuery/XPath-funktioner
Sekvens-funktioner: distinct-values(s) min(s), max(s), sum(s), avg(s) empty(s), exists(s) union(s1,s2), instersect(s1,s2), except(s1,s2) concat(s1,s2) Nod-funktioner: name(n), local-name(n), node-name(n)

24 XQuery/XPath-funktioner
String-funktioner: matches(s, regexp) concat(s1,s2) starts-with(s1,s2), ends-with(s1,s2), contains(s1,s2) substring(s, start), substring(s, start, length) lower-case(s), upper-case(s) replace(s, pattern, replacement) tokenize(s, pattern)

25 XQuery/XPath-funktioner
Other functions: doc(URI) not(e) Många datum/tid-funktioner Många numeriska funktioner data(ns) – Seqvens av noder till seqvens av enkla (atomic) värden number(n) – Värdet av noden som nummer eller NaN string(n) – Nodens värde som string current-time(), current-date(), current-dateTime()

26 XQuery/XPath-operatorer
+, -, *, div, mod =, !=, >, <, <=, >= eq, ne, lt, le, gt, ge or, and, not is, >>, <<

27 XQuery-funktioner element() attribute() node()
/element() (samma som /*) attribute() //Film/attribute() (samma som node() /node() – element-noder och text-noder – attribut-noder

28 XQuery – Computed Constructors
element element name value: let $a := "a", $b := 2 return <x>{element {$a} {$b}}</x> attribute attribute name value: return <x>{attribute {$a} {$b}}</x>

29 XQuery – Flödeskontroll
if-then-else for $a in (1 to 5) return if ($a mod 2 = 0) then <even>{$a}</even> else <odd>{$a}</odd>

30 XQuery – Kvantifierare
some for $a in //Film where some $b in satisfies string($b) = "Austria" return $a every where every $b in satisfies string($b) = "USA"

31 XQuery – Nesting Ett uttrycks resultat blir källa för ett annat uttryck: for $x in distinct-values (for $a in (1 to 6), $b in (1 to 6) return <summa>{$a + $b}</summa>) return <unik>{$x}</unik>

32 Mer Information XPath XQuery http://www.w3schools.com/xpath/


Ladda ner ppt "XML och frågespråk nikos dimitrakas Rum 6626"

Liknande presentationer


Google-annonser