Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Overheadbilder för ett standardföredrag Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning GRÖNBOK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Overheadbilder för ett standardföredrag Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning GRÖNBOK."— Presentationens avskrift:

1 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Overheadbilder för ett standardföredrag Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning GRÖNBOK

2 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Målet för Grönboken «Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning» 29 november 2000 • Dra igång en debatt fram till slutet av 2001 • Presentera energialternativ och alternativa lösningar

3 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Grönbokens legitimitet • Ingen gemensam energipolitik, men: • Art 100 i fördraget: försörjningstrygghet inre marknad beskattning miljö

4 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Varför behövs en debatt? Nödvändigt med en allmän översyn Svagheter i den europeiska energiförsörjningen ! + Utma ningar Klimatförändringar Inre energimarknaden Utvidgning

5 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Vad för slags debatt? Deltagare Politiker Förvaltningar Producenter Konsumenter Investerare Regioner/ Lokala myndigheter NGO Distributörer Universitet/ Forskarvärlden

6 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Vad för slags debatt? Objektiv och förutsättningslös om: Objektiv och förutsättningslös om: Teman BeskattningKonkurrens Energimarknaden Klimatförändringar Miljön Import Energiberoendet ProduktionFörbrukning Reserver KärnkraftOlja Förnybara energikällor Gas Kol Energikällorna

7 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Vad för slags debatt? Objektiv och förutsättningslös om: Objektiv och förutsättningslös om: Teman De områden som skall utforskas Strategiska lager Försörjningsnät Förnybara energikällor Diversifiering av källorna Utbud Energibesparing Beskattning Transporter Byggnader Efterfrågan

8 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Vad för slags debatt? Form • Konferenser och andra evenemang • Internet: e-post: tren-enersupply@cec.eu.int eller europa.eu.int/comm/energy_transport/fr/lpi_fr.html På kommissionens initiativ Andra initiativ Nationella regionala, lokala, akademiska... ? På ditt initiativ e-post: tren- debate@cec.eu.int

9 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Varför nu ? • Genomförandet av den inre energimarknaden • Viktiga beslut om energiinvesteringar kommer att fattas i en nära framtid (2005-2010) kärnkraft olja gas förnybara kol • Åtgärderna mot klimatförändringarna är brådskande

10 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen a. Strukturella svagheter Dagens europeiska energiproduktion Europeiska unionens produktion täcker endast hälften av behovet ! 0 500 1000 1500 2000 2500 19902000201020202030 produktion nettoimport förbrukning mtoe

11 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen a. Strukturella svagheter Energiproduktion i mtoe 0 250 500 750 1000 1250 19902000201020202030 Olja Naturgas Fasta bränslen Förnyb. energi Kärnkraft Dagens europeiska energiproduktion • Kärnkraft och kol minskar • Oljan är fortfarande mycket betydelsefull • Naturgasen ökar • De förnybara energikällorna utvecklas för långsamt

12 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen a. Strukturella svagheter En ekonomi med ständigt ökande energiförbrukning: +1 - 2 % per år Energiförbrukning Fossila bränslen: • Olja • Naturgas • Fasta bränslen Kärnkraft Förnybar energi 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20002030 En förbrukning som hela tiden ökar beroendet av fossila bränslen (+ 2/3)

13 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen a. Strukturella svagheter En ekonomi med ständigt ökande energiförbrukning: +1 - 2 % per år •Transporterna är till 99 % beroende av olja •Hushållen förbrukar 40 % av energin och 1/3 av naturgasen •Elektriciteten: kraftig ökning av efterfrågan ( + 3 %/år) Efterfrågan per sektor EU (2000) 30% 29% 41% Industri Transport Hushållssektorn Tjänstesektorn

14 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen a. Strukturella svagheter Ökat externt energiberoende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Olja Natur- gas Kol 2000 2030 Importens andel av förbrukningen •Ekonomiska konsekvenser: 240 miljarder euro 1999 •Geopolitiska konsekvenser: 45 % av oljeimporten kommer från Mellanöstern, 42 % av naturgasen kommer från Ryssland •Miljörisker: 90 % av oljeimporten och 25 % av gasimporten kommer sjövägen

15 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen b. Ett ökat ömsesidigt beroende Den inre energimarknaden förutsätter en gemensam energipolitik Det är inte längre möjligt med olika lösningar på gemensamma problem Minskning av genomsnittspriset 1996-1999 -7 -6 -5 -4 -3 -2 0 Hushåll Små- och medel stora företa g Industrin Den första effekten av den gemensamma marknaden är sänkta priser

16 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Övriga 20 % Energi och transport 80 % Energi och transport: 80 % av gasutsläppen Övriga 15 % Vägtransporter 85 % Vägtransporter: 85 % av koldioxidutsläppen I. Energiutmaningen b. Ett ökat ömsesidigt beroende Energi och transport: klimatförändringens kärna Ökningen av utsläppen orsakas till 94 % av transportsektorn

17 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen b. Ett ökat ömsesidigt beroende Kampen mot klimatförändringarna Kyoto utsläpp av växthusgaser: - 8% / 1990 - 8% / 1990 Mål Europa-30: koldioxidutsläpp som beror på energin 90 100 110 120 130 140 1990 20002010 2020 2030 Prognoser utsläppen av ökningen av 90 % Elektricitet och transport Varför?

18 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning I. Energiutmaningen b. Ett ökat ömsesidigt beroendeUtvidgning Ändrar inte det grundläggande problemet  Observera särskilt:  Ökningar av antalet vägtransporter Kvaliteten på elproduktionen (t.ex. kärnkraft)

19 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning II. Förslag att debattera 1. Använd de effektivaste verktygen: lagstiftning, reglering, frivilliga avtal, stimulans, främjande Grundprinciper Men... Hittills har alltför få och kraftlösa 2. På den lämpligaste nivån verktyg använts på ett otillfredsställande sätt utan att alla aktörer inkluderats.

20 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning II. Förslagen a. Efterfrågan på energi i Europa • Sektoriella åtgärder • Övergripande åtgärder Energibesparingspolitik för att begränsa den ökade efterfrågan + 30 - 40 % mellan 2000 och 2030 om inget görs Förslag

21 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning II. Förslagen a. Efterfrågan på energi i Europa • Översyn av energibeskattningen: Ändrad inriktning på förbrukningen så att respekten för miljön och försörjningstryggheten stärks. • Ett program för energisparande: Detta kommer att läggas fram 2001. Kvantifierbara mål, t.ex. förbättring av fordonens verkningsgrad. • Spridning av ny teknik: FoTU-programmen bör främja skapandet av marknader. Förslag till övergripande åtgärder • Genomförande av den inre marknaden: Stärkt konkurrens och nya lagstiftningsbefogenheter.

22 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning • Intermodalitet : förnyelse av järnvägarna, utveckling av korta sjötransporter och inre vattenvägar. • Omstrukturering av vägtransporterna: omstrukturering av sektorn, överkapacitet på 30 % • Investeringar i infrastruktur för att avlägsna flaskhalsar. • Bilen i städer: rationalisering • Främjande av rena transporter i städer II. Förslagen a. Europas energibehov Bättre balans mellan olika transportsätt Förslag till sektoriella åtgärder

23 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Åtgärder i byggnader • Trösklar för energisparande: - blir obligatoriska genom lagstiftning - regler för värmeisolering i bostäder - antagande av förbrukningsnormer per m³ - inrättande av energicertifikat som kan utgöra en skattebas • Integrering av förnybara energikällor i nya byggnader : uppvärmning och luftkonditionering kopplad till förnybara energikällor II. Förslagen a. Energibehovet i Europa Förslag till sektoriella åtgärder

24 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning II. Förslagen a. Energiutbudet i Europa Diversifierad förbrukning Utveckling av miljöanpassade energikällor Förnybara energikällor • mobilisering av stöd för att nå målet på 12 % av energiförbrukningen • ny finansiering: temporär beskattning av andra aktörers vinster (olja, gas, kärnkraft) • skapande av marknader

25 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning II. Förslagen a. Energiutbudet i Europa Diversifierad förbrukning Kärnkraft • stöd till forskning om framtidens reaktorer, hantering och förvaring av avfall • utvidgningsprocessen: respekt för åtaganden om stängning Energikällor i gemenskapen som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser

26 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Att trygga den externa försörjningen Geografisk diversifiering Förstärkt dialog med producentländerna : OPEC och energipartnerskapet med Ryssland Nya importvägar: konstruktion av nya gasledningar från Kaspiska havet och området söder om Medelhavet Förnyade och utvidgade lager: gemensam användning, utvidgning till naturgas, minsta produktionsbas för kol II. Förslagen a. Energiutbudet i Europa

27 ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Slutsats De första reaktionerna på Grönboken har huvudsakligen varit positiva... Objektiv debatt Slutet av 2001 Tidsplan Sammanfattning av debatten Förslag till lagstiftning 2002 Idag 11/2001


Ladda ner ppt "ENERGI OCH TRANSPORT - Information och teknikspridning Overheadbilder för ett standardföredrag Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning GRÖNBOK."

Liknande presentationer


Google-annonser