Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips."— Presentationens avskrift:

1 Översiktskarta Skåne Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips Grunddata i samverkan

2 Översiktskarta Skåne • Rikstäckande (ej fjällen) • Högre lägesnoggrannhet • Utökat innehåll • Klart GGD FDU 1997 Grundläggande Geografiska Data

3 Översiktskarta Skåne Grundläggande Geografiska Data

4 Översiktskarta Skåne Kvalitetsområden GGD • Kvalitetsområde A ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I. • Kvalitetsområde B ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I. • Kvalitetsområde C ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I eller II. • Kvalitetsområde D1 och D2 ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I eller II. Grundläggande Geografiska Data

5 Översiktskarta Skåne Ajourhållningsplan GGD  2004  2005  2006 Grundläggande Geografiska Data

6 Översiktskarta Skåne Byggnader Kommunsamarbete • Normalavtal med Svenska kommunförbundet - ABT-avtal - Gemensamt ägda databaser samt • Periodisk ajourhållning, digital fotogrammetri • Uppdatering eller avisering, Lantmäterimyndighet Grunddata i samverkan

7 Översiktskarta Skåne Varför samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna? • Marknadens och samhällets krav • Ingen part klarar det själv • Gemensamt ansvar • Nytt skede i Lantmäteriets informationsutveckling • Gemensamt ansvar för fastighetsbildningen Grunddata i samverkan

8 Översiktskarta Skåne Lantmäteriets förväntningar ….. att tillsammans med kommunerna och andra intressenter • bredda marknaden för geografisk information • skapa en fungerande informationsförsörjning - rikstäckande - aktuell - standardiserad • lägga grunden för ett svenskt SDI, (INSPIRE) Grunddata i samverkan

9 Översiktskarta Skåne Units of Administration 5. Selected Topographic 1. Geodetic Reference 3. Units of Property 4. Addresses 6. Orthoimagery INSPIRE

10 Översiktskarta Skåne Ramavtal - Kommunförbundet och Lantmäteriet Samverkan informationsförsörjning och fastighetsbildning Ramavtal- Principer och grunder för samverkan Ersättningsmodell - Beskrivning nivåer och beräkning - Ersättning enligt ”trappa”, S1 - S3 - Indelning i informationsslag - Adresser - Byggnader - NDRK - Övrig topografi Normalavtal - ABT-avtal (Adresser, Byggnader, Topografi) - NDRK - DRK - KFF - Gemensamt ägda databaser Objektkatalog - Beskriver vilka objekt som ingår (topografi)

11 Översiktskarta Skåne Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Adresser Byggnader Topografi En kommun kan t.ex. teckna ABT-avtal enl. följande: Samverkans- och ersättningsnivåer

12 Översiktskarta Skåne Objektkatalog Topografiska objekt som ingår i ramavtalet mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet.

13 Översiktskarta Skåne Objekttyp Byggtyp enligt BALK Beskrivning Bostad  Småhus och Småhus lågt värde – 100-serien (småhusbyggnad lantbruk) – 200-serien (småhusbyggnad)  Hyreshus och Hyreshus lågt värde – 320 (huvudsakligen bostäder) – 321 (bostäder och lokaler) Byggnad som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostad. - Friliggande, radhus och kedjehus - Hyreshus för bostadsändamål Verksamhet  Hyreshus (300-serien) utom 320 (huvudsakligen bostäder) 321 (bostäder och lokaler) Byggnad som används för handel, kontor, hotell, restaurang, parkering eller liknande. Samhälls- funktion  Specialbyggnad (800-serien) utom 827 (ecklesiastikbyggnad) Byggnad som används för sociala eller kulturella ändamål samt för allmän förvaltning (offentlig verksamhet) Samfund  Specialbyggnad – 827 (ecklesiastikbyggnad, kyrka) Kyrkobyggnad tillhörande svenska kyrkan eller andra trossamfund. Industri  Industri och Industri lågt värde (400-serien) Industribyggnad för produktion. Övrig byggnad  Ekonomibyggnad (100-serien)  Övrig byggnad (700-serien)  Komplementbyggnad Ekonomibyggnad (för lantbruk), Övrig byggnad Komplementbyggnad Objektkatalog - Byggnad Objektkatalog - Byggnad Objektkatalog.doc Objektkatalog.doc

14 Översiktskarta Skåne Objektkatalog Topografiska objekt som ej ingår i ramavtalet mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet

15 Översiktskarta Skåne Totalt 218 ABT-avtal (+ 20 reviderade avtal) Redovisade per område och samverkansnivå Adresser S S S3 – 15 Byggnader S1 – 155 S2 – 56 S3 – 7 Topografi S1 – 116 S2 – 95 S3 – 1 (byggnadsgeometri) Tecknade ABT-avtal ( ) Grunddata i samverkan

16 Översiktskarta Skåne

17 Elips ELips Effektivisering av Lantmäteriets informationsförsörjningsprocess Elips är en gemensam och samordnad förbättringsinsats för att effektivisera Lantmäteriets framtida informationsförsörjningsprocess! Elips syftar till att utveckla ett fullgott IT-stöd för datautbyte, lagring och tillhandahållande! Förändringsprogrammet Elips

18 Översiktskarta Skåne Elips Samsyn kring informations- modeller och identifiering Elips - målbild Informationsutveckling i samverkan Tillhandahållande för användning & förädling Lantmäteriets grunddataresurs (Ginfo & Finfo) Intressenter Samsyn kring informations- modeller och identifiering

19 Översiktskarta Skåne Elips Informationsförsörjningsprocessen Datautbyte och tillhandahållande baseras på en med omvärlden gemensam informations- och överföringsmodell samt identifieringsprincip!

20 Översiktskarta Skåne Elips • Gemensam grund • Definiera begrepp och definitioner • Informationsbehov grunddata • Definition och identifiering av objekt som ska ingå • Ta fram systemoberoende modeller för utbyte av information inkl. förändringar • Tekniskt standardiserat gränssnitt, XML/GML Elips - hörnstenar

21 Översiktskarta Skåne Elips Överlämningfas KonstruktionsfasKonstruktionsfas EtableringsfasEtableringsfas FörberedelsefasFörberedelsefas Verksamhetsanalys Övergripande Vision Mål Strategi Övergripande Vision Mål Strategi 2006 Milstolpe Analys & Design Implementation Test Omsättningsplan Gemensamt och samordnat arbete med Förberedelse & Etablering Samlad kravbild/AF Milstolpe Gemensam genomförandeplan

22 Översiktskarta Skåne Gränssnitt ABT - en del i Elips • Beskrivning av förändringshantering för byggnader (utgå från idealprocess byggnad och adress) • • Användningsfall (scenariomodellering) • Informationsmodellering Visio-ABT-gränssnitt_v2.pdf Visio-ABT-gränssnitt_v2.pdf • Överföringsmodell inkl. ändringshantering • Skapa XML/GML-schema med exempel utgångspunkt från scenariomodelleringen Elips

23 Översiktskarta Skåne Test inom ELIPS samt POPBAL och AGIR / AGTR Logik Tjänster Web services Regelverk Databas Kommuner med egna bygglovs- system Lantmäteriet Separering av text och geometri FME? BALK GGD Text Geometri Gränssnitt ABT Överförings- modell för objekt med unikt ID i XML/GML- format Förvaltning BALK och GGD Verifieringsexempel Byggnad - Gränssnitt ABT

24 Översiktskarta Skåne Elips

25 Översiktskarta Skåne Visioner Lantmäteriet Geografisk information • Aktuell och håller efterfrågad kvalitet. • Uppdateras kontinuerligt. • Ajourhållning i samverkan med andra myndigheter och organisationer. • Väl utvecklat aviseringssystem. • Vidareutveckling och förädling enligt användarnas behov. Grunddata i samverkan

26 Översiktskarta Skåne Grunddata i samverkan

27 Översiktskarta Skåne Grundläggande Geografiska Data

28 Översiktskarta Skåne ArcGIS 2D EspaGate C-API Laptop Fältutrustning Espa Kernal EspaCity 3D Geodatabas SDE/ Oracle Ajourhållning ArcGIS / Espa Grundläggande Geografiska Data

29 Översiktskarta Skåne Vägar Statliga vägar •Uppdatering aviseringar från NVDB. Övriga vägar Lång sikt: •Uppdatering aviseringar från NVDB. Kort sikt: •Uppdatering i samband med statliga vägar, digital fotogrammetri eller GPS. •Periodisk ajourhållning, digital fotogrammetri. •Avisering från Lantmäterimyndigheterna. Grunddata i samverkan

30 Översiktskarta Skåne Lantmäteriets intäkter år 2004 för geografisk information och fastighetsinformation, motsvarar 100% Max 21% till kommunerna Avtal med kommunerna till X% Grundbelopp Enskilda kommun får ersättning utifrån sin andel av Sveriges hela invånarantal. Beräkning av ersättning Grunddata i samverkan

31 Översiktskarta Skåne Elips FörvaltningFörvaltning Process- och informationsanalys - övergripande - detaljerad informationsanalys - övergripande - detaljerad Process- och informationsanalys - övergripande - detaljerad informationsanalys - övergripande - detaljerad Grunddata Informationsutveckling Grunddataprodukter Implementering Omsättningsplan Övergripande Vision Mål Strategi Övergripande KonstruktionKonstruktion Kravspecifikation InformationsförsörjningsprocessenÖverlämning Analys av befintligt IT-stöd Tillhandahållande Informationsramverk Tekniskt Ramverk

32 Översiktskarta Skåne Idealprocess för byggnads- och adressregistrering Bygglovsansökan Handläggning Beslut och expediering Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar samt övriga attribut Adressbrevlåda Registrering av adress Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri entréadress koordinatsätts Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Inventering Ajourhållning Inmätning Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar, och övriga attribut Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Status byggnad Status bygglov resp. reserverad adress Ej bygglovspliktiga byggnader Bygganmälan Fastighetsbildning Grunddata i samverkan


Ladda ner ppt "Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips."

Liknande presentationer


Google-annonser