Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan
Grunddata i samverkan Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan Bakgrund ABT-avtalet Objektkatalogen Elips Översiktskarta Skåne

2 Grundläggande Geografiska Data
Rikstäckande (ej fjällen) Högre lägesnoggrannhet Utökat innehåll Klart 2004 GGD 2004 1992 FDU Översiktskarta Skåne

3 Grundläggande Geografiska Data
Översiktskarta Skåne

4 Grundläggande Geografiska Data
Kvalitetsområden GGD Kvalitetsområde A ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I. Kvalitetsområde B ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I. Kvalitetsområde C ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I eller II. Kvalitetsområde D1 och D2 ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I eller II. Översiktskarta Skåne

5 Ajourhållningsplan GGD
Grundläggande Geografiska Data Ajourhållningsplan GGD 2004 2005 2006 Översiktskarta Skåne

6 Översiktskarta Skåne 2005-11-08
Grunddata i samverkan Byggnader Kommunsamarbete Normalavtal med Svenska kommunförbundet - ABT-avtal - Gemensamt ägda databaser samt Periodisk ajourhållning, digital fotogrammetri Uppdatering eller avisering, Lantmäterimyndighet Översiktskarta Skåne

7 Varför samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna?
Grunddata i samverkan Varför samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna? Marknadens och samhällets krav Ingen part klarar det själv Gemensamt ansvar Nytt skede i Lantmäteriets informationsutveckling Gemensamt ansvar för fastighetsbildningen Översiktskarta Skåne

8 Lantmäteriets förväntningar
Grunddata i samverkan Lantmäteriets förväntningar ….. att tillsammans med kommunerna och andra intressenter bredda marknaden för geografisk information skapa en fungerande informationsförsörjning - rikstäckande aktuell standardiserad lägga grunden för ett svenskt SDI, (INSPIRE) Översiktskarta Skåne

9 Översiktskarta Skåne 2005-11-08
INSPIRE 1. Geodetic Reference 3. Units of Property 2. Units of Administration 6. Orthoimagery 4. Addresses 5. Selected Topographic Översiktskarta Skåne

10 Ramavtal - Kommunförbundet och Lantmäteriet
Samverkan informationsförsörjning och fastighetsbildning Ramavtal - Principer och grunder för samverkan Ersättningsmodell Beskrivning nivåer och beräkning - Ersättning enligt ”trappa”, S1 - S Indelning i informationsslag Adresser Byggnader - NDRK - Övrig topografi Normalavtal - ABT-avtal (Adresser, Byggnader, Topografi) - NDRK - DRK - KFF - Gemensamt ägda databaser Objektkatalog Beskriver vilka objekt som ingår (topografi) Översiktskarta Skåne

11 Samverkans- och ersättningsnivåer
En kommun kan t.ex. teckna ABT-avtal enl. följande: Adresser Nivå 3 Byggnader Nivå 2 Topografi Nivå 1 Översiktskarta Skåne

12 Objektkatalog Topografiska objekt som ingår i ramavtalet mellan
Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet. Översiktskarta Skåne

13 Objektkatalog - Byggnad Objektkatalog.doc
Objekttyp Byggtyp enligt BALK Beskrivning Bostad Småhus och Småhus lågt värde – 100-serien (småhusbyggnad lantbruk) – 200-serien (småhusbyggnad) Hyreshus och Hyreshus lågt värde – 320 (huvudsakligen bostäder) – 321 (bostäder och lokaler) Byggnad som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostad. - Friliggande, radhus och kedjehus - Hyreshus för bostadsändamål Verksamhet Hyreshus (300-serien) utom 320 (huvudsakligen bostäder) (bostäder och lokaler) Byggnad som används för handel, kontor, hotell, restaurang, parkering eller liknande. Samhälls-funktion Specialbyggnad (800-serien) utom 827 (ecklesiastikbyggnad) Byggnad som används för sociala eller kulturella ändamål samt för allmän förvaltning (offentlig verksamhet) Samfund Specialbyggnad – 827 (ecklesiastikbyggnad, kyrka) Kyrkobyggnad tillhörande svenska kyrkan eller andra trossamfund. Industri Industri och Industri lågt värde (400-serien) Industribyggnad för produktion. Övrig byggnad Ekonomibyggnad (100-serien) Övrig byggnad (700-serien) Komplementbyggnad Ekonomibyggnad (för lantbruk), Översiktskarta Skåne

14 Objektkatalog Topografiska objekt som ej ingår i ramavtalet mellan
Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet Översiktskarta Skåne

15 Tecknade ABT-avtal (2005-10-18)
Grunddata i samverkan Tecknade ABT-avtal ( ) Totalt 218 ABT-avtal (+ 20 reviderade avtal) Redovisade per område och samverkansnivå Adresser S S S3 – 15 Byggnader S1 – S2 – S3 – 7 Topografi S1 – S2 – S3 – 1 (byggnadsgeometri) Översiktskarta Skåne

16 Översiktskarta Skåne 2005-11-08

17 Förändringsprogrammet Elips
Effektivisering av Lantmäteriets informationsförsörjningsprocess Elips är en gemensam och samordnad förbättringsinsats för att effektivisera Lantmäteriets framtida informationsförsörjningsprocess! Elips syftar till att utveckla ett fullgott IT-stöd för datautbyte, lagring och tillhandahållande! Översiktskarta Skåne

18 Elips - målbild Intressenter
Samsyn kring informations-modeller och identifiering Samsyn kring informations-modeller och identifiering Informationsutveckling i samverkan Tillhandahållande för användning & förädling Lantmäteriets grunddataresurs (Ginfo & Finfo) Översiktskarta Skåne

19 Informationsförsörjningsprocessen
Elips Informationsförsörjningsprocessen Datautbyte och tillhandahållande baseras på en med omvärlden gemensam informations- och överföringsmodell samt identifieringsprincip! Översiktskarta Skåne

20 Översiktskarta Skåne 2005-11-08
Elips Elips - hörnstenar Gemensam grund Definiera begrepp och definitioner Informationsbehov grunddata Definition och identifiering av objekt som ska ingå Ta fram systemoberoende modeller för utbyte av information inkl. förändringar Tekniskt standardiserat gränssnitt, XML/GML Översiktskarta Skåne

21 Gemensam genomförandeplan
Elips Gemensamt och samordnat arbete med Förberedelse & Etablering 2006 Övergripande Vision Mål Strategi Verksamhetsanalys Överlämningfas Omsättningsplan Konstruktionsfas Samlad kravbild/AF Milstolpe Analys & Design Implementation Test Etableringsfas Förberedelsefas Gemensam genomförandeplan Milstolpe Översiktskarta Skåne

22 Gränssnitt ABT - en del i Elips
Beskrivning av förändringshantering för byggnader (utgå från idealprocess byggnad och adress) Användningsfall (scenariomodellering) Informationsmodellering Visio-ABT-gränssnitt_v2.pdf Överföringsmodell inkl. ändringshantering Skapa XML/GML-schema med exempel utgångspunkt från scenariomodelleringen Översiktskarta Skåne

23 Översiktskarta Skåne 2005-11-08
Verifieringsexempel Byggnad - Gränssnitt ABT Lantmäteriet Kommuner med egna bygglovs- system Gränssnitt ABT Överförings- modell för objekt med unikt ID i XML/GML- format GGD Förvaltning BALK och GGD Geometri FME? Separering av text och geometri BALK Text Tjänster Web services Test inom ELIPS samt POPBAL och AGIR / AGTR Logik Regelverk Databas Översiktskarta Skåne

24 Översiktskarta Skåne 2005-11-08
Elips Översiktskarta Skåne

25 Visioner Lantmäteriet
Grunddata i samverkan Visioner Lantmäteriet Geografisk information Aktuell och håller efterfrågad kvalitet. Uppdateras kontinuerligt. Ajourhållning i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Väl utvecklat aviseringssystem. Vidareutveckling och förädling enligt användarnas behov. Översiktskarta Skåne

26 Översiktskarta Skåne 2005-11-08
Grunddata i samverkan Översiktskarta Skåne

27 Grundläggande Geografiska Data
Översiktskarta Skåne

28 Grundläggande Geografiska Data
Geodatabas SDE/Oracle Ajourhållning ArcGIS / Espa ArcGIS 2D EspaCity 3D Laptop Fältutrustning EspaGate C-API Espa Kernal Översiktskarta Skåne

29 Översiktskarta Skåne 2005-11-08
Grunddata i samverkan Vägar Statliga vägar Uppdatering aviseringar från NVDB. Övriga vägar Lång sikt: Kort sikt: Uppdatering i samband med statliga vägar, digital fotogrammetri eller GPS. Periodisk ajourhållning, digital fotogrammetri. Avisering från Lantmäterimyndigheterna. Översiktskarta Skåne

30 Beräkning av ersättning
Grunddata i samverkan Beräkning av ersättning Lantmäteriets intäkter år 2004 för geografisk information och fastighetsinformation, motsvarar 100% Max 21% till kommunerna Avtal med kommunerna till X% Enskilda kommun får ersättning utifrån sin andel av Sveriges hela invånarantal. Grundbelopp Översiktskarta Skåne

31 informationsanalys - övergripande - detaljerad
Elips Övergripande Vision Mål Strategi Förvaltning Process- och informationsanalys - övergripande - detaljerad Överlämning Analys av befintligt IT-stöd Implementering Informationsförsörjningsprocessen Informationsutveckling Tillhandahållande Grunddata Grunddataprodukter Informationsramverk Konstruktion Tekniskt Ramverk Kravspecifikation Omsättningsplan Översiktskarta Skåne

32 Idealprocess för byggnads- och adressregistrering
Grunddata i samverkan Bygglovsansökan Idealprocess för byggnads- och adressregistrering Handläggning Fastighetsbildning Beslut och expediering Ej bygglovspliktiga byggnader Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar samt övriga attribut Adressbrevlåda Registrering av adress Status bygglov resp. reserverad adress Inventering Ajourhållning Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Inmätning Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar, och övriga attribut Bygganmälan Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri entréadress koordinatsätts Status byggnad Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Översiktskarta Skåne


Ladda ner ppt "Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser