Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips."— Presentationens avskrift:

1 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips Grunddata i samverkan

2 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 • Rikstäckande (ej fjällen) • Högre lägesnoggrannhet • Utökat innehåll • Klart 2004 1995 GGD 2004 1992 FDU 1997 Grundläggande Geografiska Data

3 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Grundläggande Geografiska Data

4 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Kvalitetsområden GGD • Kvalitetsområde A ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I. • Kvalitetsområde B ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I. • Kvalitetsområde C ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I eller II. • Kvalitetsområde D1 och D2 ajourhålls vart X:e år med periodisk ajourhållning klass I eller II. Grundläggande Geografiska Data

5 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ajourhållningsplan GGD  2004  2005  2006 Grundläggande Geografiska Data

6 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Byggnader Kommunsamarbete • Normalavtal med Svenska kommunförbundet - ABT-avtal - Gemensamt ägda databaser samt • Periodisk ajourhållning, digital fotogrammetri • Uppdatering eller avisering, Lantmäterimyndighet Grunddata i samverkan

7 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Varför samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna? • Marknadens och samhällets krav • Ingen part klarar det själv • Gemensamt ansvar • Nytt skede i Lantmäteriets informationsutveckling • Gemensamt ansvar för fastighetsbildningen Grunddata i samverkan

8 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Lantmäteriets förväntningar ….. att tillsammans med kommunerna och andra intressenter • bredda marknaden för geografisk information • skapa en fungerande informationsförsörjning - rikstäckande - aktuell - standardiserad • lägga grunden för ett svenskt SDI, (INSPIRE) Grunddata i samverkan

9 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 2. Units of Administration 5. Selected Topographic 1. Geodetic Reference 3. Units of Property 4. Addresses 6. Orthoimagery INSPIRE

10 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ramavtal - Kommunförbundet och Lantmäteriet Samverkan informationsförsörjning och fastighetsbildning Ramavtal- Principer och grunder för samverkan Ersättningsmodell - Beskrivning nivåer och beräkning - Ersättning enligt ”trappa”, S1 - S3 - Indelning i informationsslag - Adresser - Byggnader - NDRK - Övrig topografi Normalavtal - ABT-avtal (Adresser, Byggnader, Topografi) - NDRK - DRK - KFF - Gemensamt ägda databaser Objektkatalog - Beskriver vilka objekt som ingår (topografi)

11 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Adresser Byggnader Topografi En kommun kan t.ex. teckna ABT-avtal enl. följande: Samverkans- och ersättningsnivåer

12 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Objektkatalog Topografiska objekt som ingår i ramavtalet mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet.

13 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Objekttyp Byggtyp enligt BALK Beskrivning Bostad  Småhus och Småhus lågt värde – 100-serien (småhusbyggnad lantbruk) – 200-serien (småhusbyggnad)  Hyreshus och Hyreshus lågt värde – 320 (huvudsakligen bostäder) – 321 (bostäder och lokaler) Byggnad som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostad. - Friliggande, radhus och kedjehus - Hyreshus för bostadsändamål Verksamhet  Hyreshus (300-serien) utom 320 (huvudsakligen bostäder) 321 (bostäder och lokaler) Byggnad som används för handel, kontor, hotell, restaurang, parkering eller liknande. Samhälls- funktion  Specialbyggnad (800-serien) utom 827 (ecklesiastikbyggnad) Byggnad som används för sociala eller kulturella ändamål samt för allmän förvaltning (offentlig verksamhet) Samfund  Specialbyggnad – 827 (ecklesiastikbyggnad, kyrka) Kyrkobyggnad tillhörande svenska kyrkan eller andra trossamfund. Industri  Industri och Industri lågt värde (400-serien) Industribyggnad för produktion. Övrig byggnad  Ekonomibyggnad (100-serien)  Övrig byggnad (700-serien)  Komplementbyggnad Ekonomibyggnad (för lantbruk), Övrig byggnad Komplementbyggnad Objektkatalog - Byggnad Objektkatalog - Byggnad Objektkatalog.doc Objektkatalog.doc

14 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Objektkatalog Topografiska objekt som ej ingår i ramavtalet mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet

15 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Totalt 218 ABT-avtal (+ 20 reviderade avtal) Redovisade per område och samverkansnivå Adresser S1 - 111 S2 - 91 S3 – 15 Byggnader S1 – 155 S2 – 56 S3 – 7 Topografi S1 – 116 S2 – 95 S3 – 1 (byggnadsgeometri) Tecknade ABT-avtal (2005-10-18) Grunddata i samverkan

16 Översiktskarta Skåne 2005-11-08

17 Elips ELips Effektivisering av Lantmäteriets informationsförsörjningsprocess Elips är en gemensam och samordnad förbättringsinsats för att effektivisera Lantmäteriets framtida informationsförsörjningsprocess! Elips syftar till att utveckla ett fullgott IT-stöd för datautbyte, lagring och tillhandahållande! Förändringsprogrammet Elips

18 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Elips Samsyn kring informations- modeller och identifiering Elips - målbild Informationsutveckling i samverkan Tillhandahållande för användning & förädling Lantmäteriets grunddataresurs (Ginfo & Finfo) Intressenter Samsyn kring informations- modeller och identifiering

19 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Elips Informationsförsörjningsprocessen Datautbyte och tillhandahållande baseras på en med omvärlden gemensam informations- och överföringsmodell samt identifieringsprincip!

20 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Elips • Gemensam grund • Definiera begrepp och definitioner • Informationsbehov grunddata • Definition och identifiering av objekt som ska ingå • Ta fram systemoberoende modeller för utbyte av information inkl. förändringar • Tekniskt standardiserat gränssnitt, XML/GML Elips - hörnstenar

21 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Elips Överlämningfas KonstruktionsfasKonstruktionsfas EtableringsfasEtableringsfas FörberedelsefasFörberedelsefas Verksamhetsanalys Övergripande Vision Mål Strategi Övergripande Vision Mål Strategi 2006 Milstolpe Analys & Design Implementation Test Omsättningsplan Gemensamt och samordnat arbete med Förberedelse & Etablering Samlad kravbild/AF Milstolpe Gemensam genomförandeplan

22 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Gränssnitt ABT - en del i Elips • Beskrivning av förändringshantering för byggnader (utgå från idealprocess byggnad och adress) • • Användningsfall (scenariomodellering) • Informationsmodellering Visio-ABT-gränssnitt_v2.pdf Visio-ABT-gränssnitt_v2.pdf • Överföringsmodell inkl. ändringshantering • Skapa XML/GML-schema med exempel utgångspunkt från scenariomodelleringen Elips

23 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Test inom ELIPS samt POPBAL och AGIR / AGTR Logik Tjänster Web services Regelverk Databas Kommuner med egna bygglovs- system Lantmäteriet Separering av text och geometri FME? BALK GGD Text Geometri Gränssnitt ABT Överförings- modell för objekt med unikt ID i XML/GML- format Förvaltning BALK och GGD Verifieringsexempel Byggnad - Gränssnitt ABT

24 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Elips www.lantmateriet.se/elips

25 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Visioner Lantmäteriet Geografisk information • Aktuell och håller efterfrågad kvalitet. • Uppdateras kontinuerligt. • Ajourhållning i samverkan med andra myndigheter och organisationer. • Väl utvecklat aviseringssystem. • Vidareutveckling och förädling enligt användarnas behov. Grunddata i samverkan

26 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Grunddata i samverkan

27 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Grundläggande Geografiska Data

28 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 ArcGIS 2D EspaGate C-API Laptop Fältutrustning Espa Kernal EspaCity 3D Geodatabas SDE/ Oracle Ajourhållning ArcGIS / Espa Grundläggande Geografiska Data

29 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Vägar Statliga vägar •Uppdatering aviseringar från NVDB. Övriga vägar Lång sikt: •Uppdatering aviseringar från NVDB. Kort sikt: •Uppdatering i samband med statliga vägar, digital fotogrammetri eller GPS. •Periodisk ajourhållning, digital fotogrammetri. •Avisering från Lantmäterimyndigheterna. Grunddata i samverkan

30 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Lantmäteriets intäkter år 2004 för geografisk information och fastighetsinformation, motsvarar 100% Max 21% till kommunerna Avtal med kommunerna till X% Grundbelopp Enskilda kommun får ersättning utifrån sin andel av Sveriges hela invånarantal. Beräkning av ersättning Grunddata i samverkan

31 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Elips FörvaltningFörvaltning Process- och informationsanalys - övergripande - detaljerad informationsanalys - övergripande - detaljerad Process- och informationsanalys - övergripande - detaljerad informationsanalys - övergripande - detaljerad Grunddata Informationsutveckling Grunddataprodukter Implementering Omsättningsplan Övergripande Vision Mål Strategi Övergripande KonstruktionKonstruktion Kravspecifikation InformationsförsörjningsprocessenÖverlämning Analys av befintligt IT-stöd Tillhandahållande Informationsramverk Tekniskt Ramverk

32 Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Idealprocess för byggnads- och adressregistrering Bygglovsansökan Handläggning Beslut och expediering Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar samt övriga attribut Adressbrevlåda Registrering av adress Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri entréadress koordinatsätts Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Inventering Ajourhållning Inmätning Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar, och övriga attribut Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Status byggnad Status bygglov resp. reserverad adress Ej bygglovspliktiga byggnader Bygganmälan Fastighetsbildning Grunddata i samverkan


Ladda ner ppt "Översiktskarta Skåne 2005-11-08 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Gävle Informationsförsörjning - Samverkan • Bakgrund • ABT-avtalet • Objektkatalogen • Elips."

Liknande presentationer


Google-annonser