Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kravanalys Maximo & 23 april 2009 13:15 – 14:45.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kravanalys Maximo & 23 april 2009 13:15 – 14:45."— Presentationens avskrift:

1 Kravanalys Maximo & 23 april 2009 13:15 – 14:45

2 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

3 Coor är den ledande aktören i Norden inom service management
Beräknad årsomsättning ca MSEK Medarbetare cirka 4 000 Grundades av Skanska 1998 Finansiell styrka och kompetens Stor kundbas Stor geografisk spridning Ägs av Cinven – ett av de ledande investmentbolagen i Europa Projekt_Kravanalys Maximo

4 Utför, leder, utvecklar och effektiviserar Strategisk rådgivning
Service management – ledning, utveckling och effektivisering av integrerade servicefunktioner Utför, leder, utvecklar och effektiviserar Arbetsplats-service Fastighets-service Produktions-service Strategisk rådgivning Reception Telefoni Post & gods Lokalvård Kontorsmaskiner Kontorsvaruförsörjning Konferensservice Dokumenthantering, tryckeri/kopiering Personalrestauranger och vendingmaskiner Säkerhet Inredning och flyttservice Med mera Teknisk förvaltning Administrativ förvaltning Ekonomisk förvaltning Energi Projekt Avhjälpande och förebyggande underhåll, förbättring och modifiering Konstruktion och tillverkning Avfallshantering, rengöring och sanering Försörjning och hantering Produktionsrelaterad admini- stration Produktionsstöd Analyser Åtgärdsplaner Förändringsarbete Ledningsresurser Rapporter Beslutsunderlag Business case Organisationsförändringar Strategi Process-/systemdesign Projektledning Med mera Vår service tillhandahålls av egen personal i kombination med köpta tjänster, beroende på kundens önskemål kundservicens strategiska vikt möjliga skalfördelar och förmågan att erbjuda konkurrenskraftiga priser Projekt_Kravanalys Maximo

5 Coor Service Management har haft en snabb tillväxt
Antal kunder c Philips Danmark Telenor Norge 160 Idag över 160 kunder och 750 kundkontrakt c SEB 140 E.ON EDB Norge Landstinget Gävleborg c 120 Saab SAS DHL Danmark Ringhals c 100 c Volvo Cars Scania DNV Norge NSB Norge c Sandvik 80 Ericsson Norge Ford Danmark 60 Landstinget Östergötland c AB Volvo Ica 40 Skanska Pfizer c 20 HP Danmark Leiras Oy Arcus Norge Ericsson 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Start Första större uppdraget Uppbyggnad Fortsatt tillväxt Beslut att starta FM-verksamhet Första större kunden -Ericsson Investering i system, processer och ledarutveckling IT-system Förändrings- och projektledarkompetens Tjänsteutvecklings-resurser Tillväxtresurser Stort antal nya kunder över hela Sverige Etablering och tillväxt i Danmark, Norge, Finland Projekt_Kravanalys Maximo

6 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

7 IBM processkonsulter - supply chain management
Världens största konsultorganisation 750 verksamhetskonsulter i Sverige Supply Chain Management uppdrag: Inköp Supply chain planning Lageroptimering (DIOS) Supply chain strategy Logistik Verksamhet och IT tätt sammanlänkat i alla våra leveranser Public Communications Distribution Financial Services Industrial General Business SAP & Oracle Application Innovation Application Management Human Capital Management Strategy & Change Financial Management Supply Chain Management Customer Relationship Management Transformation Consulting Processkonsult ERP Applikationskonsult Application Services Projekt_Kravanalys Maximo

8 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

9 Coors ledning upplevde otydligheter i hur Coors kontrakt jobbade med sin serviceleverans och vilket behov av systemstöd som fanns i företaget Beslut om att genomföra en analys av serviceleveransen och dess krav på Maximo Nulägesanalys Hur arbetar vi med serviceleveransen Hur stöttar Maximo vår serviceleverans Vad vi följer upp på och varför (uppföljningsparametrar) Rekommendation till standardiserat arbetssätt (minsta gemensamma nämnare) Projekt_Kravanalys Maximo

10 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

11 Projektet började med att definiera en vision för Coors framtida serviceleverans
Samtliga kontrakt i Coor skall ha en professionell och enhetlig serviceleveransprocess Övergripande målbild Proaktivitet Leda och utveckla Kontroll Planering Ordning och reda Uppföljning Intern effektivitet Standardisering Rationalisering Operativa mål Ta emot ärende Bereda och planera Leverera service Avrapportering Processer Serviceleveransen skall var kundanpassad men de administrativa processerna kan standardiseras Projekt_Kravanalys Maximo

12 Projektet tog sedan fram en definition av Coors Serviceleveransprocess
Ta emot ärende Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Det är inte alla Coors dagliga tjänsteleveranser som initieras av ett inkommande ärende Projekt_Kravanalys Maximo

13 Nulägesanalysen baserades på ett stort antal intervjuer med resurser som representerade stora delar av Coors verksamhet Tjänsteområden Arbetsplatsservice Fastighetsservice Intervjuer med totalt 17 kontrakt och 7 experter från stab Produktionsservice Metodik för intervjuer Leveranser Processkartor Dokumenterade intervjuer Slutanalys Projekt_Kravanalys Maximo

14 Totalt 13 arbetsveckor från projektplanering till rekommendationer
Informations-insamling Analys av nuläge och given kravbild Processharmoni- sering &systemstöd Implementerings- och prioriteringplan Inläsning av befintligt material, processkartor, skillnader mellan Maximo versioner, arbetsmetoder, regler etc. Skapa intervju- underlag, bestämma områden att belysa, definiera workshops, kontakta nyckelpersoner Skapa en projektplan, boka aktiviteter/möten avstämning mot delprocesser Avstämning av upplägg med projektledare/sponsor Genomföra intervjuer med nyckelpersoner inom utvalda fokusområden Klargöra skillnader mellan Maximoversioner samt kommande funktionalitet Genomlysning av befintliga processer, KPIér, regler och systemstöd Konsolidera och analysera intervjuunderlaget Sammanställa en nulägesanalys av hur Maximo används per arbetsområde inklusive de parallella processerna. Sammanställa de krav på Maximo som inkommit under intervjusessionen Finjustera innehåll och metod för planerade workshops Workshops för att genomföra processharmonisering per arbetsområde med möjlighet till systemstöd av Maximos nuvarande eller kommande funktionalitet Se över de gamla regler/arbetssätt och sätt nya där det är nödvändigt Intervju/avstämning med ledningen Skapa en implementerings plan Prioritera förbättringsmöjligheter,”quick wins” och långsiktigamål. Skapa ”high level business case” Redogör för nyckelområden, förutsättningar, och eventuella risker eller beroenden Sammanställa ”lessons learned” Aktiviteter Projektplan Intervjumallar Specificerade fokusområden Workshop metod Coor säkerställer tillgång till eventuell data Sammanställda Intervjusvar Säkerställa att IBM:s tidigare erfarenheter inom området innefattas för att stödja leveransen Förbättringsförslag per arbetsområde där process och system är anpassade till arbetsuppgifter (uppföljning och konsekvensanalys) Förankrade beslutsunderlag för - standardarbetssätt - uppföljningsparametrar - införande projekt Funktionalitetskrav på Maximo per process Implementeringsplan för de specificerade förbättringsområdena innehållande prioritering, förutsättningar, risker, beroenden ”Business case” Nulägesanalys per arbetsområde innefattande process och systemanvändning (inkl dagens uppföljningsparametrar) Leveranser Projekt_Kravanalys Maximo

15 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

16 Projektet identifierade ett antal "Key Findings" rörande process, organisation och system
En välfungerande serviceleverans men stora variationer i arbetssätt i de olika kontrakten Stor variation i hur kontrakten avrapporterar och följer upp Potential för att öka fokus på proaktiva åtgärder Behov av att ta ett koncerngemensamt grepp kring utbildning kopplat till Maximo Behov av att förtydliga ansvar gällande registervård Behov av tydlig roll för beredning och planering av ärenden Bristande användarvänlighet i Maximo version 5.1 Maximo version 5.1 lämpar sig inte som stödsystem för en kundtjänst Behov av att förbättra systemprestandan ute på kontrakten Arbetsprocess Organisation System Projekt_Kravanalys Maximo

17 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

18 Best Practice inom Coor Industriexpertis från IBM
Våra rekommendationer utformades för att stötta vår vision om Coors serviceleverans A Samtliga kontrakt i Coor skall ha en professionell och enhetlig serviceleveransprocess Övergripande målbild Proaktivitet Leda och utveckla Kontroll Planering Ordning och reda Uppföljning Intern effektivitet Standardisering Rationalisering Operativa mål Ta emot ärende Bereda och planera service Leverera Avrapportering Processer Best Practice inom Coor Rekommendationer Industriexpertis från IBM Projekt_Kravanalys Maximo

19 Rekommendationerna kopplades till de tre operativa målen proaktivitet, kontroll och intern effektivitet Övergripande målbild Samtliga kontrakt i Coor skall ha en professionell och enhetlig serviceleveransprocess Operativa mål Intern effektivitet Proaktivitet Kontroll Processer Ta emot ärende Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Nuläge Problem Projekt_Kravanalys Maximo

20 För att prioritera rekommendationerna kvantifierades dessa genom graden av "Komplexitet" och "Värde"
Mycket hög påverkan Hög påverkan Betydande Viss påverkan Ingen påverkan 1 3 2 5 4 Komplexitet/Påverkan Organisation Ny avdelning, ny roll, anställningar? Process/arbetssätt Förändring i process/arbetssätt? Kompetens Krävs någon kompetensutveckling av personalen för att arbeta med detta? System Påverkan på systemet, nya system eller förändringar på befintligt? Investeringar Krävs investeringar exv. inventarier och maskiner? Risker Finansiella risker Operativa risker Värde Proaktivitet Leda och utveckla Kontroll Ordning och reda Uppföljning Planering Intern-effektivitet Rationalisering Standardisering Inget värde Visst värde Betydande värde Högt värde Mycket högt värde 1 3 2 5 4 Projekt_Kravanalys Maximo

21 Rekommendationerna medför ett antal fördelar men får även konsekvenser som måste tas i beaktande
Var i processen? Rekommendation Beskrivning/Kommentar Vad uppnår vi med rekommenderad förändring? Konsekvenser av förändringen All fakturering av ärenden och abonnemang skall ske i ett system Vi använder idag två system för fakturering. Minskad manuell handpåläggning bidrar till färre fel och ökar interna effektiviteten Underlättar gemensam uppföljning Behöver endast underhålla ett system för fakturering Utveckling av system funktionalitet Utbildning i ny funktionalitet Av rappor tering Projekt_Kravanalys Maximo

22 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

23 Diagrammet nedan synliggör rekommendationernas relativa "Komplexitet" och "Värde".
1 Alla kontrakt på nordisk nivå skall arbeta med Maximo 4 Roll med ansvar för Beredning & Planering 7 PRS och FS skall registrera sin utrustning i Maximo 5 Enhetligt regelverk för tidskrivning 8 Gemensam organisation/arbetssätt för registervård 2 Alla ärenden via Kundtjänst/Portal 3 Alla kontrakt skall planera T&S/FU i Maximo 6 All fakturering i ett system 9 Centralt ansvar för utbildning Projekt_Kravanalys Maximo 10 Gemensamma uppföljningsparametrar

24 Innehåll Presentation av Coor Service Management
Processkonsulter inom IBM Bakgrund Metodik för nulägesanalys Övergripande findings från nulägesanalysen Metodik för "framtidsläge" Övergripande rekommendationer för "framtidsläge" Nästa steg Projekt_Kravanalys Maximo

25 Coors ledning fattade beslut om att genomföra ett antal av projektets rekommendationer. Ett koncernövergripande projekt, "Program One", startades upp i januari 2009 Syfte med "Program One" Att genom gemensamma och standardiserade arbetsprocesser och ett förbättrat standardiserat teknikstöd skapa förutsättningar för: ökad effektivitet ökad kontroll ökad proaktivitet Genom att genomföra detta skapas därmed förutsättningar till kostnadsbesparingar, förbättrad kvalitet mot kund samt ökad intern ordning och reda Projekt_Kravanalys Maximo

26 Visioner och övergripande mål förankras i företagets processer
Fördelar med att driva processutveckling i relation till vision och stödsystem Visioner och övergripande mål förankras i företagets processer Optimerar användandet av stödsystemet Genom att titta både på process och system samtidigt säkerställer man att den potential som finns i systemet utnyttjas Skapar ett bra beslutsunderlag Projekt_Kravanalys Maximo


Ladda ner ppt "Kravanalys Maximo & 23 april 2009 13:15 – 14:45."

Liknande presentationer


Google-annonser