Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slide 1 Konstruktion av IT-lösningar OH-serie i kursen Datasystem och systemarbete Kenneth Norrgård Baserat på boken: Praktisk konstruktion av IT-lösningar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slide 1 Konstruktion av IT-lösningar OH-serie i kursen Datasystem och systemarbete Kenneth Norrgård Baserat på boken: Praktisk konstruktion av IT-lösningar,"— Presentationens avskrift:

1 Slide 1 Konstruktion av IT-lösningar OH-serie i kursen Datasystem och systemarbete Kenneth Norrgård Baserat på boken: Praktisk konstruktion av IT-lösningar, Gunnarsson, Samuelsson, Svensson – Studentlitteratur 1999

2 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 2 Kravområden Dialogmodell KlassmodellFunktionsmodell Inledning Verksamhet Användar- interaktion Användar- interaktion Informations struktur Kund Order Produkt Faktura

3 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 3 Funktionsmodell  Funktionella krav som verksamheten ställer på det planerade systemet  Definieras i kravspecifikationen Inledning Behov

4 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 4 Dialogmodell  Beskriver användarens krav på interaktion på det system som konstrueras  Två typer –Användargränssnitt –Gränssnitt till andra system Inledning

5 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 5 Klassmodell  Informationens struktur i form av klasser och deras strukturer  Modellen utgör underlag för designen (läs: programmering och införande)  Klassmodellen kan vara: –ER-schema (Entity Relationship)  Relationsdatabas –Klassdiagram  Objektorienterad databas Inledning Kund Order Produkt Faktura

6 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 6 Strategi och projektmål  Utvecklingsstrategi?  Metodik?  Teknisk ambitionsnivå?  Överenskommelse (avtal) mellan beställare (kund) och leverantör (IT-specialist)  Kom överens om Tid – Kostnad - Omfattning  Projektplan – hur beaktas bl.a. följande aspekter? –Kvalitetssäkring? – ändring-/felhantering? – versionshantering programtestning – dokumentation? – konvertering av data? – behörighetssystem? – utbildning? – support/förvaltning? 1.1 Strategi… Många faktorer att beakta

7 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 7 Vattenfallsmodellen Drift/Underhåll 1.1 Strategi… System ABCDE Förstudie/Kravspec. Funktionskrav/Planering Konstruktion/Programmering Implemetering/Installering

8 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 8 Etappvis utveckling 1.1 Strategi… Delsystem B Delsystem C Delsystem D Delsystem E FunktionskravPlanering Konstruktion/Programmering Implemetering/Installering Drift/Underhåll FunktionskravPlanering Konstruktion/Programmering Implemetering/Installering Drift/Underhåll OK Nästa i tur System A

9 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 9 System A Delsystem C Delsystem D Delsystem E Delsystem B Evolutionär utveckling 1.1 Strategi… System A Delsystem B Delsystem C Delsystem D Delsystem E System A Delsystem D Delsystem E Delsystem C Delsystem B

10 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 10 Köp av färdiga system/komponenter  Färdiga programpaket och/eller programkomponenter  Verksamheten kan anpassas till programvaran eller tvärtom  Ofta snabb leverans till fast pris  Standardlösningar  Kravspecifikation bör i alla fall göras  Innan anskaffning görs är det viktigt att utvärdera om en komponent eller program uppfyller speciferade krav 1.1 Strategi… Komponent C Komponent D Komponent A Komponent B System ABCD

11 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 11 Riskanalys  Ger överblick och underlag att diskutera utvecklingsstrategin  Faktorer som påverkar val av strategi –oklara krav –att kunden vill ha hela produkten på en gång och ersätta en gammal produkt –att vissa programfunktioner behövs tidigt –begränsade resurser (tid?, pengar?, personal?, utrustning?) –komplexa och omfattande programprodukter –att programprodukten behövs snabbt 1.1 Strategi… Kasta inte tärning…

12 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 12 Riskanalys (forts)  Faktorer som påverkar val av strategi –att färdig ”paketlösning” skall anskaffas och minimal egen utveckling får ske –utveckling skall ske med prototyping –ny teknik –höga säkerhetskrav –höga prestandakrav –även andra kvalitetskrav som portabilitet, återanvändbarhet, användarvänlighet, testbarhet…m.m. 1.1 Strategi… …spela med säkra kort

13 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 13 Direct-modellen 1.2 Verksamhetsmodeller… Modellera och beskriv verksamhetens krav Detaljera programkrav Tillverka och för in i verksamheten Begrepp och informationsstruktur Gränssnitt och programkomponenter Verksamhetens procresser och ansvar Förbättringsförslag Förstudie Projektstart Kund Order Produkt Faktura Verksamhetens kravspecifikation Program- specifikation Projekt- avslut

14 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 14 1.2 Verksamhetsmodeller… Direct-modellen Modellera och beskriv verksamhetens krav Detaljera produktkrav Tillverka och för in i verksamheten Begrepp och informationsstruktur Gränssnitt och programkomponenter Verksamhetens procresser och ansvar Kund Order Produkt Faktura

15 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 15 Modeller och krav  Verksamhetens processer och ansvar –Processmodell –Rutinmodell –Användningsfall –Ärendemodell 1.2 Verksamhetsmodeller…

16 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 16 Modeller och krav  Gränssnitt och programkomponeneter –Aktörs-/rollmodell –Dialogmodell med användarfönster (i boken bildspel) 1.2 Verksamhetsmodeller…

17 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 17 Modeller och krav  Begrepp och informationsstruktur –Begreppsmodell –Förekomstexempel –Händelsemodell 1.2 Verksamhetsmodeller… Kund Order Produkt Faktura

18 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 18 Vad innebär hög ambitionsnivå?  Exempel på faktorer som kan innebära hög ambitionsnivå: –Grafisk direktmanipulation –Extremt hög säkerhet (kryptering…) –Distribuerade lösningar –Drag and Drop-teknik… –Sofistikerade Help-funktioner –Webbkopplingar…? 1.3 Ambitionsnivå

19 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 19 Ambitionsnivån påverkar kostnaderna  Ju högre ambitionsnivå desto högre kostnader  Bör man tumma på kraven?  Det beror på typ av system  ”Får inte bli fel”-system –kärnkraftverk, banksystem, aktiesystem…  ”Fel tillåtna undantagsvis”–system –fel leder inte till katastrof, men alla fel bör rättas till  ”Skall fungera”-system –normalt vid utveckling av administrativa som normalt inte är kritiska  ”Bör fungera”-system –”Quick and dirty” 1.3 Ambitionsnivå

20 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 20 QTC (Quality, Time and Cost)  Dessa faktorer bör bestämmas och ”viktas” i ett tidigt skede av programutvecklingsprojektet  Q står för kvalitet och är kopplad till ambitionsnivån och olika kvalitetsfaktorer  T står för tid och anger hur viktigt det är att systemet blir klart på utsatt tid  C står för kostnad och anger hur viktigt det är att projektet är kostnadseffektivt 1.3 Ambitionsnivå C = KostnadT = Tid Q = Kvalitet Åtagande triangeln

21 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 21 QTC – viktning …… 1.3 Ambitionsnivå Viktning för projektmål: ”utveckla ett system där vi är kostnadseffektiva” Quality=0,1Time=0,2Cost=0,7 Överväganden för projektledaren (PL) •vissa funktionella krav kommer antagligen att behöva prioriteras bort eftersom de inte ryms i kostnads-ramarna •svårt att få en nöjd systemanvändare även om den som betalar är nöjd

22 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 22 QTC – viktning (forts) …… 1.3 Ambitionsnivå Viktning för projektmål: ”utveckla ett system där vi håller leveranstiden” Quality=0,1Time=0,7Cost=0,2 Överväganden för PL •alla förändringar mot ursprunglig kravspecifikation är riskfaktorer •viktigt att klassa funktionalitetskraven så att vissa viktiga krav bör få ta längre tid inom projektet utan att äventyra projekttidsplanen mindre viktiga funktioner borde kunna göras snabbt (annars utelämnas de?)

23 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 23 QTC – viktning (forts) …… 1.3 Ambitionsnivå Viktning för projektmål: ”utveckla ett system med hög kvalitet” (”hög kvalitet” bör förstås specificeras) Quality=0,8Time=0,1Cost=0,1 Överväganden för PL •PL bör fråga sig vem som ställer kvalitetskraven och för vem skall de vara tillräckliga  resultatet skall vara prisvärt •testningen av programmen är en viktig aktivitet •förändringar efter utförd test inte bra  risk för nya fel för stor?

24 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 24 Vems ambitionsnivå? Vems QTC?  Bör överenskommas i ett tidigt skede av projektet  Alla bör vara ense – uppdragsgivaren är i nyckelställning (den som betalar för projektet  Ambitionsnivån och QTC-faktorn inverkar i hög grad på styrningen av projektet i och inte minst på kostnaden 1.3 Ambitionsnivå

25 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 25 Kvalitetssäkring  Spårbarhet = möjligheten att kunna spåra det man gör och kontrollera att det bygger på föregående steg (Jmfr med ett bokföringssystem)  Svårt att behålla spårbarheten i ett programutvecklingsprojekt 1.5 Kvalitetssäkring

26 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 26 Kvalitetspåverkande faktorer  Typ av system  Beställarorganisation  Leverantörsorganisation  Projektorganisation  Kvalitet hos källmaterial  Kvalitetssäkringsarbete (V-modellen)  Kvalitetssäkringsplan  Versionshantering  Ändringsstyrning  Granskning 1.5 Kvalitetssäkring Läs boken kap 1.5

27 Vasa yrkeshögskola / Kenneth Norrgård / Oktober 2002 Slide 27 Kompetens och personalresurser  Läs boken kapitel 1.6 1.6 Säkra kompetens… LG PL PM PS VD PLEkPrPeMa Xx Vilka kompetenser behövs till projektet?


Ladda ner ppt "Slide 1 Konstruktion av IT-lösningar OH-serie i kursen Datasystem och systemarbete Kenneth Norrgård Baserat på boken: Praktisk konstruktion av IT-lösningar,"

Liknande presentationer


Google-annonser