Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel"— Presentationens avskrift:

1 Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel
Grunnleggende prinsipper og sammenhengen mellom dokumentasjonsnormene NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

2 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Per-Åke Svensson Konsult inom dokumentationsområdet Tidigare ABB med industriella el- och styr-utrustningar, koncern-standarder för dokumentation och andra grundstandarder, mm Secretary IEC TC3 Information structures, documentation and graphical symbols pasv Consulting AB NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

3 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Varför dokumentation? Direktiv Föreskrifter Användarkrav Sökbarhet Läsbarhet Tillgänglighet och kvalité Kostnadseffektiv framställning och användning NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

4 Föreskriftskrav – Användarkrav
Tillverkaren och slutanvändaren bör basera och sin dokumentation, beteckningssystem, mm på gemensamma standarder, för att få en kostnadseffektiv framställning och användning NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

5 Produkter och anläggningar
Är det skillnad på dokument för produkter och dokument för anläggningar? Påverkande faktorer: Konstruktionsprocess? Användningsområde? Mekanisk – Elektrisk konstruktion? Direktiv och standarder? …..? Att skilja mellan produkter och anläggningar är väl inte så svårt, men.. - Hur skiljer man på dokumentationen för produkter och anläggningar? Behöver man skilja på dokumentationen för produkter och anläggningar? Skiljer sig dokumentationen åt bara av ren slentrian eller gammal praxis? Är det andra kriterier än det rent fysiska som gör att det är skillnader? Vad är det som påverkar att vi har (eller upplever) dessa skillnader? Konstruktionsprocess? Användningsområde? Mekanisk – Elektrisk design? Direktiv och standarder? ..eller något annat NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 5

6 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Vad är en produkt? En produkt är resultatet av en process I detta sammanhang kan vi begränsa beskrivningen till resultatet av en utvecklings- och tillverkningsprocess, dvs. en fysisk enhet I EMC direktivet definierar man produkter som handelsvaror avsedda att säljas på en öppen marknad. Produkter tillverkas normalt efter en typbeskrivning, dvs. en beskrivning som redovisar processen för att tillverka ett obestämt antal individer av samma typ. Vad är en Produkt? Ordet produkt kan likställas med resultat (tex. i matematik). IEC beskriver Produkt som resultatet av en process. I detta sammanhang kan vi begränsa beskrivningen till något mer materiellt/fysiskt dvs. resultatet av en utvecklings- och tillverkningsprocess. När vi började med CE-märkning enligt EMC direktivet hade vi i början problem med att skilja på produkter och anläggningar. Men i den senaste bearbetningen av direktivet tog man fram definitioner på produkter som handelsvaror till skillnad från fasta installationer. En fast installation (anläggning) byggs upp av produkter / komponenter, men den byggs som en unik enhet på en specifik plats och är inte avsedd att säljas som handelsvara på en öppen marknad när den väl har byggts. Hur dokumenterar man? För produkter behövs dokument (ritningar, etc) för tillverkning, provning, försäljning, etc. Det behövs även information för installation och användning. Men vad som är typiskt för alla dessa dokument är att de är framtagna för produkttyper, dvs de redovisar produkten ur ett generellt perspektiv inte varje invid eller en specifik användning av en individuell produktenhet. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 6

7 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Vad är en anläggning? En anläggning är en komplett sammansättning av teknisk utrustning och resurser för att lösa en definierad teknisk uppgift. En anläggning kan innehålla apparater, maskiner, instrument, transportsystem, kontrollutrustning och andra system. I EMC direktivet skiljer man på produkter och fasta installationer. En fast installation (anläggning) byggs som en unik enhet på en specifik plats och är inte avsedd att säljas som en handelsvara. En anläggning beskrivs normalt av en specifik dokumentation som är avsedd endast för denna installation. Vad är en Anläggning? En anläggning är en komplett sammansättning av teknisk utrustning och resurser för att lösa en definierad teknisk uppgift. En anläggning kan innehålla apparater, maskiner, instrument, transportmöjligheter, kontrollutrustning och annan övervakningsutrustning. Hur dokumenterar man? Skillnad mellan att dokumentera produkter och anläggningar kanske inte är så stor. Eftersom många produkter kan vara komplexa enheter sammansatta av ett stort antal komponenter kan man kanske betrakta en hel anläggning som en produkt eller vissa produkter som anläggningar. Men en del principiella skillnader borde vi kunna urskilja. Naturligtvis måste dokument (ritningar, etc) som beskriver ett stort komplext system göras något annorlunda än de som beskriver enklare produkter med någon enstaka funktion, men detaljeringsgraden i ett dokument anpassas normalt efter behovet (eller betraktaren). Detta innebär att det komplexa systemet / produkten måste redovisas av dokument i flera nivåer. För anläggningar krävs ofta en redovisning i ett stort antal nivåer för att man ska kunna beskriva varje ingående del tillräckligt tydligt för att den ska kunna tillverkas och underhållas, etc. För att klara detta måste man strukturera beskrivningen (dokumentationen) på lämplig sätt. Anläggningen beskrivs normalt av en unik dokumentation för just den relevanta anläggningen. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 7

8 Vad ska dokumenten innehålla?
Produktrelaterade dokument bör beskriva: Hur produkten fungerar Hur produkten ska hanteras och skötas Vilka krav (värden) som produkten uppfyller Hur produkten är sammansatt Produktens användningsområde och hur den inte får användas Anläggningsrelaterade dokument bör beskriva: Hur anläggningen är uppbyggd och vad som ingår Hur produkter och sammansatta system förväntas fungera i anläggningen Hur drift och underhåll ska hanteras Beskrivning av typer eller individuella enheter Den största skillnaden mellan produkt och anläggningsdokumentation ligger nog i typhantering. I samband med att en produkt utvecklas och typprovas tas en exakt beskrivning fram som sedan kan användas för att tillverka ett obestämt antal produkter. Dvs. Produktdokument är normalt typrelaterade Konstruktion och tillverkning av produkter styrs hårt av regler därför är också dokumentationen ganska reglerad. Det finns ett antal produktstandarder och direktiv som ställer krav på vad om ska redovisas. Det är viktigt att de generella dokumentationsstandarderna också stöder dessa krav. Produktrelaterade dokument ska beskriva: - Hur produkten fungerar - Hur produkten ska hanteras och skötas - Vilka värden som produkten uppfyller - Produktens användningsområde och hur den inte får användas - Hur produkten är sammansatt Anläggningsdokument däremot är instansrelaterade Anläggningsrelaterade dokument ska beskriva: - Hur anläggningen är uppbyggd och vad som ingår - Hur produkter och sammansatta system förväntas fungera i anläggningen - Hur drift och underhåll ska hanteras En annan skillnad visar sig om man betraktar skillnaden mellan komponenter och system. För att beskriva ett system krävs i första hand en funktionsbeskrivning medan det för komponenter ofta räcker med en typisk sammanställningsritning. Naturligtvis kan det behövas ett funktions­beskrivande dokument även för en komponent men oftast är en enkel verbal beskrivning fullt tillräcklig. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 8

9 Mekanisk och elektrisk konstruktion
Är det skillnad på mek. och el. dokument? Vissa dokumenttyper passar bättre för att beskriva elektriska kretsar och andra för att redovisa en fysisk konstruktion, men… …den egentliga skillnaden är nog relaterad till beskrivning av funktion kontra beskrivning av fysisk uppbyggnad Både för anläggningar och produkter kan mek. och el. dokument behövas Mekanisk och elektrisk konstruktion Visst finns det en hel del skillnader mellan mekanisk och elektrisk konstruktion. Framförallt brukar man framhålla att den elektriska konstruktionen är mera funktionsinriktad. Vi har ju tidigare sagt att dokument för system eller anläggningar också är funktionsinriktade och därigenom kräver en tydligare strukturell uppbyggnad. Både mekanisk och elektrisk konstruktion, liksom andra discipliner, kan naturligtvis förekomma vid framtagning av produkter eller anläggningar men speciellt för anläggningskonstruktion är det ofta stor skillnad på dokumentationen. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 9

10 Beskriva produkter eller funktioner
Dokument för fysisk uppbyggnad De mekaniska ritningarna beskriver framförallt hur produkter i anläggningen ser ut och hur de är sammansatta. Den strukturella uppbyggnaden är oftast självklar och kan enkelt redovisas med detaljritningar eller sprängskisser Layout-ritningar kan användas för beskriver placering av komponenter eller större enheter (tex byggnader) på en sammansatt produkt eller i en anläggning Funktionsbeskrivande dokument För att förenkla beskrivningen används symboler och algoritmer. Den strukturella sammansättningen är mycket viktigt och det krävs ofta en strukturbeskrivning Beskrivning av produktens fysisk uppbyggnad kontra en funktionsbeskrivning De mekaniska ritningarna beskriver framförallt hur produkter i anläggningen ser ut och hur de är sammansatta. Den strukturella sammansättningen har mindre betydelse eller är helt självklar därför kan uppbyggnaden redovisas med detaljritningar eller sprängskisser. De elektriska dokumenten visar normalt uppbyggnaden av ett system vilket i första hand innebär att funktionen beskrivs. För att förenkla beskrivningen används symboler och algoritmer. Den strukturella sammansättningen är mycket viktigt för att klargöra vad de olika komponenterna har för funktionen i det kompletta systemet. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 10

11 Köpa anläggning … en i stål … en i data
Kunderna fordrar två anläggningar … NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

12 Köpa produkt … en i aluminium … en i data
Specifikationer, datablad Instruktioner för användning, installation, handhavande, underhåll, skrotning, osv Kunderna fordrar två produkter… NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

13 Leverans och dokumentation
Dokumentation (”instructions”) är en integrerad del av leveransen av en produkt/anläggning. Den skall understödja en korrekt användning av produkten. [IEC 62079] Informationsinnehållet skall omfatta alla förväntade uppgifter som kunden behöver utföra. Därför beror innehållet på typen av leverans. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

14 Leverans och dokumentation
För en konsumentprodukt (som kräver lite eller inget kontinuerligt underhåll) är kundens dokumentation begränsad till dokumentation för handhavande, men tillverkare och serviceorganisationer har naturligtvis mera omfattande dokumentation av dess uppbyggnad och beteende. För en anläggning (som kräver kontinuerligt underhåll och skall vidareutvecklas) behöver kunden en mer omfattande del av den uppbyggnadsbeskrivande dokumentationen som tillverkaren tagit fram och också i ett format som medger fortsatt arbete. …och så alla sorter däremellan … NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

15 Leverans och dokumentation
I samtliga fall måste en modell - i vid mening - av den verkliga produkten finnas, som kanske också innehåller information om hur den kom till En modell som skall vara utformad med den teknik som är tillgänglig och adekvat under produktens livstid NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

16 Leverans och dokumentation
Produkt ”Modell” av produkten Dokumentation NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

17 Vad skall modellen innehålla?
Vad är det? Hur skall den användas? Vad har den för egenskaper? Hur skall den hanteras? Hur beter den sig? Hur skall den underhållas? Hur är den uppbyggd? Vem har tillverkat den? Hur tillverkas den? Varför ser den ut som den gör? … … och så vidare! NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

18 Vad skall modellen innehålla?
Information om objektets egenskaper och beteende Information om handhavande, användning, underhåll, etc Information om gränssnitt mot omgivningen Information om objektets uppbyggnad Information om system och komponenter i objektet (och deras egenskaper och beteende) Information om hur objektet utvecklats NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

19 Hur skall modellen byggas?
Oavsett vilken teknik som används måste modellen kunna kommuniceras. Därför måste den: organiseras på ett logiskt sätt, följa överenskomna tolkningsregler Dokumentationsstandarder innehåller såväl organisations- som tolkningsregler för informationen NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

20 Hur skall modellen byggas?
IEC och ISO standarder innehåller byggstenar till modeller/dokumentation Tillsammans bildar de ett sammanhängande system som nu skall beskrivas närmare NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

21 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

22 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

23 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Strukturering … av produkten/anläggningen … av dokumentationen IEC 81346, ISO/TS 16952 IEC 62023, ISO 11005 NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

24 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Strukturering Vad är strukturering av produkt/anläggning? Att organisera objekten i en produkt eller anläggning på ett sätt som underlättar de aktiviteter som skall utföras under dess hela livstid. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

25 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Strukturering Vad är ett objekt? fysiska enheter, som pumpar, maskiner, motorer, apparater, kopplingsutrustningar, .. tekniska system (funktionella grupperingar) volymer, som våningar och rum i byggnader, utrymmen i skåp NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

26 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Strukturering NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

27 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Strukturering NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

28 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Strukturering NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

29 Strukturering av dokumentation
IEC och -2 Struktureringsprinciper Grundprinciper: IEC och -2 Tillämpningar: ISO/TS , -10 Dokumentationsstruktur: IEC 62023, ISO 11005 Dokumentklassificering: IEC , IEC 61355DB ISO/TS Kraftverk ISO/TS Tillämpning IEC 62023 Strukturering av Information – Huvuddokument ISO 11005 Huvuddokumet NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

30 Strukturering av dokumentation
IEC och ISO beskriver begreppen huvuddokument och kompletteringsdokument För ett objekt som skall kunna hanteras fristående skall det finnas ett huvuddokument som fungerar som ingång till all information om objektet NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

31 Strukturering av dokumentation
NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

32 Strukturering av dokumentation
NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

33 Strukturering av dokumentation
NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

34 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

35 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Identifiering … entydigt utpekande i ett definierat sammanhang (domän) IEC (organisationsdomän) IEC 81346, ISO 6433 (objektdomän) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

36 Identifiering Allmänt: IEC 62507-1 Identifieringsprinciper
IEC Applikationsexempel System- och produktdomän: IEC och -2, ISO 6433 Referensbeteckningar och posnummer Tilläggsmärkning: IEC Kablar ISO/TS Kraftverk ISO/IEC x Unika identifierare IEC och -2 Referensbeteckningar ISO 6433 Posnummer NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

37 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Identifiering NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

38 Identifiering med referensbeteckning
Produktorienterad struktur med beteckningar NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

39 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

40 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Dokumenthantering Metadata ID: … Version: … Dokumentslag: … Titel: … Författare: … … dokumentet hanterat som en ”svart låda” IEC 82045, ISO 11442, ISO7200, (IEC 61355, ISO 29845, …) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

41 Varför dokumenthantering?
En bra dokumenthantering behövs för att: Skapa ordning och reda bland sina dokument Lättare kunna hitta den information som söks Ge tillgång till rätt information för alla som behöver Kontrollera framtagningsprocessen Förbättra utbytbarhet av (elektronisk) information Förbättra kvalitén på hantering och lagring Varför behöver man dokumenthantering? Det är ju lätt att ordna fina strukturer på sin hårddisk och även på en filserver med bra back-upfunktion. Det finns ju Google sök och liknande utmärkta funktioner Men ändå. Det finns många anledningar att skaffa sig ett dokumenthanteringssystem. T ex: NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 41

42 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Dokumenthantering Dokumenthanteringen måste bygga på standard Det finns ofta ett behov av att utbyta information mellan olika system…. … ett gemensamt regelverk är nödvändigt…. … liksom gemensamma definitioner Det är klokt att se till att dokumenthanteringen bygger på standard. Ta inte förgivet att det dokumenthanteringssystemen som finns på marknaden följer standard. För det mesta är det något de lämnar till dig som användare eller integratör. Normalt används dokumenten inte bara i det egna systemet utan man måste också tänka på att andra system ska kunna hantera data om dokumenten. Då är det en fördel om standardiserat data används NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 42

43 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Dokumenthantering I dokumenthanteringen betraktas dokumenten som ”Black boxes” Metadata ID: … Version: … Dokumentslag: … Titel: … Författare: … D.v.s. vi behandlar information om dokumenten snarare än den information som dokumenten innehåller Typen av dokument är viktigare än presentationen ..men detta innebär inte att innehåll och presentation är ointressant Kom ihåg att Metadata är data om dokumenten, inte data på det som dokumenten beskriver. Därför kan metadata behandlas generiskt och standardiseras för många typer av dokument. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 43

44 Standarder för dokumenthantering
IEC och -2 Modell och metadata IEC Document management - Principles and methods IEC Document management - Metadata and information models ISO Document management - Application of metadata for the construction and facility management sector Serien är en grupp standarder som behandlar olika aspekter av dokumenthanteringen ISO Application of metadata IEC Document management är en serie standarder som behandlar olika aspekter av dokumenthantering. Benämningar och definitioner av data som finns i standarden är nödvändig för att utbyte av information mellan dokumenthanteringssystemen ska kunna fungera. IEC ansvarar för två delar av standarden, nämligen: Del 1 som handlar principer och metoder som används vi dokumenthantering Del 2 behandlar informationsmodeller och listar upp metadata med benämningar och definitioner ISO Application of metadata for the construction and facility management sector Denna del specificerar ”metadata element” och metoder för utbyte av data för dokument i samband med elektronisk eller pappersbaserad dokumenthantering. Dokumentkonceptet, som inkluderar CAD-filer och alla andra informationsbärare, är definierade i IEC Det speciella applikationsområdet för ISO är områdena AEC (architecture, engineering and construction) och FM (facility management). Det finns också en teknisk rapport, IEC/TR Terminology in the area of information structures, documentation and graphical symbols. Den är en sammanställning av terminologi som är relevant för dokument och dokumenthantering. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 44

45 Standarder för dokumenthantering
ISO Document management Specificerar faser i dokumentations- processen Standarden redovisar även faser i produktutvecklingsprocessen IEC Structuring of technical information and documentation - Skapar en länk mellan PDM och DM ISO Data fields in title blocks and document headers Visar hur metadata kan appliceras i datafält på ritningar ISO 11442 Dokumenthantering ISO Technical product documentation — Document management Faser i dokumentationsprocessen som analys, koncept-, grund- och detalj-konstruktion finns beskrivna. Även mer dokumentrelaterade faser som utarbetande, godkännande, utgivning, lagring, ändring, arkivering. IEC Structuring of technical information and documentation skapar en länk mellan produkt och anläggningsstrukturering och dokumenthantering ISO 7200 Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers Standarden definierar datafält som används i dokumenthuvudet på tekniska dokument. Datafälten innehåller ju också metadata. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 45 45

46 Standarder för dokumenthantering
ISO 7200 Ritningshuvud i kompakt form Samma datafält finns i båda exemplen ISO Technical product documentation — Document management Faser i dokumentationsprocessen som analys, koncept-, grund- och detalj-konstruktion finns beskrivna. Även mer dokumentrelaterade faser som utarbetande, godkännande, utgivning, lagring, ändring, arkivering. IEC Structuring of technical information and documentation skapar en länk mellan produkt och anläggningsstrukturering och dokumenthantering ISO 7200 Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers Standarden definierar datafält som används i dokumenthuvudet på tekniska dokument. Datafälten innehåller ju också metadata. Ritningshuvud med extra utrymme för ägare / utgivare NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 46

47 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Metadata Metadata för dokument är data som beskriver dokumenten och deras hantering Genom att lagra metadata om dokumenten kan ett datorsystem hantera identifikation, klassificering, versioner, status och andra viktiga processer i dokumenthanteringen. Metadata är också viktigt för att klara av att utbyta information (dokument) mellan olika datorsystem som CAD, PDM, ECM samt arkiveringssystem, etc. För utbyte av data är det av största vikt att standardiserade namn och definitioner på metadata används. ISO/IEC ger oss denna möjlighet. Metadata metadata for documents = data for the description of documents and their management. Metadata för dokumenten är absolut nödvändig ingrediens i dokumenthanteringen. Genom att lagra metadata om dokumenten kan ett datorsystem hantera identifikation, klassificering, versioner, status och andra viktiga processer i dokumenthanteringen. Metadata är också viktigt för att klara av att utbyta av information (dokument) mellan olika datorsystem som CAD, PDM, ECM, arkivering, etc. I detta fall är det av största vikt att standardiserade namn och definitioner av metadata används. ISO/IEC ger oss denna möjlighet. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 47

48 Standarder för dokumentslag
Dokumenttyp = Dokumentslag (Document type = Document kind) IEC Classification and designation of documents for plants, systems and equipment Gruppering av dokument i klasser med koder för dokumentslag (DCC) IEC 61355DB dvs. IEC i databasform ISO/CD Document type definition Kommande standard för dokumentyper IEC och –DB Klassificering ISO Dokumenttyper IEC Classification and designation of documents for plants, systems and equipment Part 1 - Rules and classification tables visar ett system för att klassificera och sätta koder på dokumenttyper. Vikten av denna standard har ökat i samband med introduktionen av elektronisk dokumenthanteringssystem eftersom dokumenttyper är en förutsättning för mallhantering och återanvändning av data. Dokumentnamn, beskrivningar och koder finns redovisade i en databas på IEC:s hemsida. IEC redovisas och underhålls idag genom denna databas. ISO/CD – Document type definition En committee draft från ISO som beskriver dokumenttyper för framförallt mekanisk design. Den här standarden inkluderar en hel del exempel på dokumenttyper / dokumentslag. NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 48

49 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Dokumentslag Dokumentslag - Dokumentklass - Dokumentkod ISO och IEC standarder beskriver ett antal dokumentslag som traditionellt används i olika typer av dokumentation. Namn och beskrivningar på dokumentslagen baseras på dokumentens innehåll men relateras också till användningen av dokumenten. Dokumentslagen är klassificerade och indelade i grupper baserat på användningsområde, presentationsform, etc. Baserat på klassificeringen anges en kod, Document Classification Code (DCC) för varje dokumentslag. IEC redovisar dessa dokumentslag och koder i en databas. Dokumenttyper / klassificering / dokumentkoder ISO/IEC standard beskriver ett antal dokumenttyper som traditionellt används i olika typer av dokumentation. Namn och beskrivningar på dokumentyperna speglar i första hand dokumentens innehåll men relateras också till användningen av dokumenten. Dokumenttyperna är klassificerade och indelade i grupper baserat på användningsområde, presentationsform, etc. Baserat på klassificeringen anges en kod, Document Classification Code (DCC) för varje dokumenttyp. IEC redovisar dessa dokumenttyper och koder i en databas. Dokumentslag vs dokumenttyp NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober 49

50 IEC 61355 DB Sök dokumenttyper enligt följande:
Name Keyword DCC Application area Activity area Presentation form Identity number Status level Under development IEC Collection of standardized and established document kinds NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

51 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

52 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Dokumentinnehåll … vad man ser om man öppnar lådan … och vad man skall göra innan man stänger igen den NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

53 Utformning av innehåll
De “klassiska” dokumentationsstandarderna: Hur utforma ritningar, hur utforma scheman, hur utforma tabeller, osv? Nyare vinkling: Vilken information skall dokumentet innehålla? Hur skall den presenteras? NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

54 Utformning av innehåll
”DMS” NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

55 Utformning av innehåll
”PDM” NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

56 Allmänna regler, ritningar
Text: ISO 3098 (6) Storheter och enheter: ISO-IEC serien Blanketter: ISO 5457 Linjer, vyer, snitt: ISO 128 (12) Måttsättning: ISO 129 (2) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

57 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Dokumentinnehåll IEC (1) Preparation of documents used in electrotechnology (sammanfattning) Teckensätt: IEC 61286, ISO/IEC 646, 10646 Uttag: IEC 61666 Signaler: IEC 61175 NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

58 Dokumentinnehåll, tillverkning
ISO tolerans- och passningssystem SS 2100 Generella toleranser bl a ISO Geometriska toleranser bl a ISO 1101 Ytstruktur bl a ISO serien Svets- och lödbeteckningar ISO 2553 Generella toleranser för Smältsvetsade konstruktioner ISO 723 Fogberedning ISO 9692-serien Kvalitetsnivåer ISO 5817 NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

59 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Förenklade ritsätt T ex ISO 6410-serien Gängor och gängade objekt ISO 6412-serien Rörledningar Dessutom finns för kugghjul, fjädrar, rullningslager, tätningar, osv NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

60 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Scheman IEC (1) Preparation of documents used in electrotechnology (översikts-, funktions-, krets-, förbindningsscheman) ISO Specification for diagrams for process industry (scheman för process-industri) IEC (Programscheman) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

61 Stycklistor och andra tabeller
IEC Preparation of parts lists ISO Parts lists ISO Part references IEC (förbindningstabeller) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

62 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Flödesdiagram IEC GRAFCET specification language for sequential function charts ISO 8790 Computer system configuration diagram symbols and conventions (“klassiska” flödesdiagram) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

63 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Instruktioner IEC Preparation of instructions - Structuring, content and presentation ISO (5) Welding procedure specification NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

64 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

65 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Symboler för scheman … om man vill beskriva hur saker kopplas ihop IEC 60617, ISO 14617 NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

66 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Symboler för scheman ISO … - 15 Grafiska symboler för scheman IEC DB Grafiska symboler för elscheman ISO och IEC är delvis överlappande, men koordinerade Symbolutformning: ISO Symbolutformning för CAD: IEC IEC/TR Mnemonics IEC/TR Tillämpning för binära logiska element NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

67 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
IEC 60617 Grafiska symboler för elscheman av olika slag Tidigare bestående av 13 tryckta delar Sedan 2001 i databas, åtkomlig via Internet. Innehåller ca 1850 symboler Proposed, Draft, Standard, Obsolete NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

68 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
ISO 14617 Grafiska symboler för process- och andra scheman Består av 15 delar Innehåller ca 1970 symboler Åtkomliga som publikationer eller CD-ROM (databasåtkomst under arbete) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

69 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
ISO 14617 Del 1: Allmän information och register Del 2: Symboler för allmän tillämpning Del 3: Förbindningar och besläktade don Del 4: Manövreringsdon och besläktade don Del 5: Mät- och styrdon Del 6: Mät- och styrfunktioner Del 7: Elementära mekaniska komponenter Del 8: Ventiler och spjäll NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

70 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
ISO 14617 Del 9: Pumpar,kompressorer och fläktar Del 10: Fluida energiomvandlare Del 11: Don för värmeöverföring och värmemotorer Del 12: Don för separering, rening och blandning Del 13: Don för materialbehandling Del 14: Don för transport och materialhantering Del 15: Installationsscheman och nätkartor NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

71 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

72 Egenskaper och dataelementtyper
! OK! … när man vill uttrycka sig så att till och med en dator skall kunna förstå (och förstå varandra) IEC 61360, ISO 13584 NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

73 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Varför? För att kunna göra entydiga, datortolkningsbara produktspecifikationer och -beskrivningar För att kunna integrera system som hanterar produktdata, tex PDM- och katalogsystem eller website. För att kunna effektivisera sökning efter och val av komponenter För att kunna kommunicera bättre och säkrare med kunder och leverantörer För att kunna kommunicera språkoberoende För att inte bygga in sig i slutna systemmiljöer NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

74 Dataelementtyper används för att uttrycka egenskaper
Definitioner Egenskap (som ett objekt har) definierad parameter lämplig för beskrivning och differentiering av objekt Dataelementtyp (som definieras i ett bibliotek) dataenhet för vilken identifiering, beskrivning och värderepresentation specificerats Dataelementtyper används för att uttrycka egenskaper NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

75 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Egenskap Property: Body length Value Life Cycle qualifier Referenced DET Measure Unit as specified AAE019 body length (max) 2,490 m as inquired 2,500 as offered 2,600 as contracted as supplied 3,000 as built as operated NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

76 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Dataelementtyp Identity number: AAE019 Version number: 005 Revision number: 01 DET class: T03 ( length, distance ) Name: body length Symbol: lbody Short name: l_body Definition: The value as specified by level (miNoMax) of the length (in m) of the body of a component in the x-direction. Units: m Level: miNoMax Data type: Level Format: NR3..3.3ES2 Data value: real measure Applicable in classes: AAA001 NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

77 Dataelementtyper (DET)
IEC Standard data element types with associated classification scheme for electric components, och ISO Industrial automation systems and integration - Parts library många delar: principer, informationsmodeller, mm IEC DB Component Data Dictionary Databas med definierade dataelementtyper NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

78 Egenskapsbeskrivningar
IEC Generic specification of information on products (GSIP) serie av standarder under utveckling NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

79 Egenskaper och datalement
Storheter och enheter: ISO 31, ISO/IEC 80000, IEC 60027, ISO 1000 NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

80 Hur skall modellen byggas?
Strukturering Identifiering Dokumenthantering Dokumentinnehåll Symboler Egenskaper och dataelementtyper Terminologi och vokabulär NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

81 Grunderna för allt tekniskt arbete
Termer Symboler för ritningar med mera Storheter en eller två kursiva bokstäver och enheter en eller två raka bokstäver NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

82 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Vad betecknas? “Ogdens triangel” Begrepp (idé) Företeelse (verklighet) Term (etikett) NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

83 NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober
Termer i standarder Alla standarder har ett termavsnitt IEV NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

84 Dokumentationstermer
ISO 10209, Technical product documentation – Vocabulary Part 1: Terms relating to technical drawings: general and types of drawings Part 2: Terms relating to projection methods (SS-EN ) Part 4: Terms relating to construction documentation ISO 17724, Graphical symbols – Vocabulary IEC TR 62154, Terminology in the area of information structures, documentation and graphical symbols NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober

85 Sammanfattning Dokumentation är information
i standardiserad förpackning NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober


Ladda ner ppt "Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel"

Liknande presentationer


Google-annonser