Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel Grunnleggende prinsipper og.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel Grunnleggende prinsipper og."— Presentationens avskrift:

1 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel Grunnleggende prinsipper og sammenhengen mellom dokumentasjonsnormene

2 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Per-Åke Svensson Konsult inom dokumentationsområdet •Tidigare ABB med industriella el- och styr-utrustningar, koncern- standarder för dokumentation och andra grundstandarder, mm •Secretary IEC TC3 Information structures, documentation and graphical symbols pasv Consulting AB

3 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Varför dokumentation? •Direktiv •Föreskrifter •Användarkrav –Sökbarhet –Läsbarhet –Tillgänglighet och kvalité –Kostnadseffektiv framställning och användning

4 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Föreskriftskrav – Användarkrav Tillverkaren och slutanvändaren bör basera och sin dokumentation, beteckningssystem, mm på gemensamma standarder, för att få en kostnadseffektiv framställning och användning

5 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Produkter och anläggningar •Är det skillnad på dokument för produkter och dokument för anläggningar? •Påverkande faktorer: •Konstruktionsprocess? •Användningsområde? •Mekanisk – Elektrisk konstruktion? •Direktiv och standarder? •…..?

6 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Vad är en produkt? •En produkt är resultatet av en process •I detta sammanhang kan vi begränsa beskrivningen till resultatet av en utvecklings- och tillverkningsprocess, dvs. en fysisk enhet •I EMC direktivet definierar man produkter som handelsvaror avsedda att säljas på en öppen marknad. •Produkter tillverkas normalt efter en typbeskrivning, dvs. en beskrivning som redovisar processen för att tillverka ett obestämt antal individer av samma typ.

7 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Vad är en anläggning? •En anläggning är en komplett sammansättning av teknisk utrustning och resurser för att lösa en definierad teknisk uppgift. •En anläggning kan innehålla apparater, maskiner, instrument, transportsystem, kontrollutrustning och andra system. •I EMC direktivet skiljer man på produkter och fasta installationer. En fast installation (anläggning) byggs som en unik enhet på en specifik plats och är inte avsedd att säljas som en handelsvara. •En anläggning beskrivs normalt av en specifik dokumentation som är avsedd endast för denna installation.

8 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Vad ska dokumenten innehålla? •Produktrelaterade dokument bör beskriva: •Hur produkten fungerar •Hur produkten ska hanteras och skötas •Vilka krav (värden) som produkten uppfyller •Hur produkten är sammansatt •Produktens användningsområde och hur den inte får användas •Anläggningsrelaterade dokument bör beskriva: •Hur anläggningen är uppbyggd och vad som ingår •Hur produkter och sammansatta system förväntas fungera i anläggningen •Hur drift och underhåll ska hanteras

9 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Mekanisk och elektrisk konstruktion •Är det skillnad på mek. och el. dokument? •Vissa dokumenttyper passar bättre för att beskriva elektriska kretsar och andra för att redovisa en fysisk konstruktion, men… •…den egentliga skillnaden är nog relaterad till beskrivning av funktion kontra beskrivning av fysisk uppbyggnad •Både för anläggningar och produkter kan mek. och el. dokument behövas

10 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Beskriva produkter eller funktioner  Dokument för fysisk uppbyggnad  De mekaniska ritningarna beskriver framförallt hur produkter i anläggningen ser ut och hur de är sammansatta.  Den strukturella uppbyggnaden är oftast självklar och kan enkelt redovisas med detaljritningar eller sprängskisser  Layout-ritningar kan användas för beskriver placering av komponenter eller större enheter (tex byggnader) på en sammansatt produkt eller i en anläggning  Funktionsbeskrivande dokument  För att förenkla beskrivningen används symboler och algoritmer.  Den strukturella sammansättningen är mycket viktigt och det krävs ofta en strukturbeskrivning

11 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Köpa anläggning … en i stål … en i data Kunderna fordrar två anläggningar …

12 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Köpa produkt Specifikationer, datablad Instruktioner för användning, installation, handhavande, underhåll, skrotning, osv … en i aluminium … en i data Kunderna fordrar två produkter…

13 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Leverans och dokumentation •Dokumentation (”instructions”) är en integrerad del av leveransen av en produkt/anläggning. Den skall understödja en korrekt användning av produkten. [IEC 62079] •Informationsinnehållet skall omfatta alla förväntade uppgifter som kunden behöver utföra. Därför beror innehållet på typen av leverans.

14 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Leverans och dokumentation  För en konsumentprodukt (som kräver lite eller inget kontinuerligt underhåll) är kundens dokumentation begränsad till dokumentation för handhavande, men tillverkare och serviceorganisationer har naturligtvis mera omfattande dokumentation av dess uppbyggnad och beteende.  För en anläggning (som kräver kontinuerligt underhåll och skall vidareutvecklas) behöver kunden en mer omfattande del av den uppbyggnadsbeskrivande dokumentationen som tillverkaren tagit fram och också i ett format som medger fortsatt arbete.  …och så alla sorter däremellan …

15 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Leverans och dokumentation •I samtliga fall måste en modell - i vid mening - av den verkliga produkten finnas, som kanske också innehåller information om hur den kom till •En modell som skall vara utformad med den teknik som är tillgänglig och adekvat under produktens livstid

16 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Leverans och dokumentation Produkt ”Modell” av produkten Dokumentation

17 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Vad skall modellen innehålla? Vad är det? Vad har den för egenskaper? Hur är den uppbyggd? Hur skall den hanteras? Hur skall den användas? Hur tillverkas den? Hur skall den underhållas? Hur beter den sig? Vem har tillverkat den? Varför ser den ut som den gör? … … och så vidare!

18 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Vad skall modellen innehålla? •Information om objektets egenskaper och beteende •Information om handhavande, användning, underhåll, etc •Information om gränssnitt mot omgivningen •Information om objektets uppbyggnad •Information om system och komponenter i objektet (och deras egenskaper och beteende) •Information om hur objektet utvecklats

19 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas? •Oavsett vilken teknik som används måste modellen kunna kommuniceras. Därför måste den: •organiseras på ett logiskt sätt, •följa överenskomna tolkningsregler •Dokumentationsstandarder innehåller såväl organisations- som tolkningsregler för informationen

20 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas? •IEC och ISO standarder innehåller byggstenar till modeller/dokumentation •Tillsammans bildar de ett sammanhängande system som nu skall beskrivas närmare

21 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

22 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

23 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering … av produkten/anläggningen … av dokumentationen IEC 81346, ISO/TS 16952IEC 62023, ISO 11005

24 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Vad är strukturering av produkt/anläggning? •Att organisera objekten i en produkt eller anläggning på ett sätt som underlättar de aktiviteter som skall utföras under dess hela livstid. Strukturering

25 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering Vad är ett objekt? •fysiska enheter, som pumpar, maskiner, motorer, apparater, kopplingsutrustningar,.. •tekniska system (funktionella grupperingar) •volymer, som våningar och rum i byggnader, utrymmen i skåp

26 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering

27 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering

28 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering

29 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober ISO/TS Kraftverk ISO Huvuddokumet ISO/TS Tillämpning Strukturering av dokumentation •Grundprinciper: IEC och -2 •Tillämpningar: ISO/TS , -10 •Dokumentationsstruktur: IEC 62023, ISO •Dokumentklassificering: IEC , IEC 61355DBIEC 61355DB IEC och -2 Struktureringsprinciper IEC Strukturering av Information – Huvuddokument

30 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering av dokumentation •IEC och ISO beskriver begreppen huvuddokument och kompletteringsdokument •För ett objekt som skall kunna hanteras fristående skall det finnas ett huvuddokument som fungerar som ingång till all information om objektet

31 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering av dokumentation

32 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering av dokumentation

33 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Strukturering av dokumentation

34 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

35 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Identifiering … entydigt utpekande i ett definierat sammanhang (domän) IEC (organisationsdomän)IEC 81346, ISO 6433 (objektdomän)

36 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober ISO 6433 Posnummer ISO/TS Kraftverk ISO/IEC x Unika identifierare Identifiering •Allmänt: IEC Identifieringsprinciper •IEC Applikationsexempel •System- och produktdomän: IEC och -2, ISO 6433 Referensbeteckningar och posnummer •Tilläggsmärkning: IEC Kablar IEC Identifieringsprinciper IEC och -2 Referensbeteckningar

37 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Identifiering

38 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Produktorienterad struktur med beteckningar Identifiering med referensbeteckning

39 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

40 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumenthantering Metadata Titel: … ID: … Författare: … … Version: … Dokumentslag: … … dokumentet hanterat som en ”svart låda” IEC 82045, ISO 11442, ISO7200, (IEC 61355, ISO 29845, …)

41 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Varför dokumenthantering? •En bra dokumenthantering behövs för att: •Skapa ordning och reda bland sina dokument •Lättare kunna hitta den information som söks •Ge tillgång till rätt information för alla som behöver •Kontrollera framtagningsprocessen •Förbättra utbytbarhet av (elektronisk) information •Förbättra kvalitén på hantering och lagring

42 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumenthantering •Dokumenthanteringen måste bygga på standard •Det finns ofta ett behov av att utbyta information mellan olika system…. •… ett gemensamt regelverk är nödvändigt…. •… liksom gemensamma definitioner

43 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumenthantering •I dokumenthanteringen betraktas dokumenten som ”Black boxes” •D.v.s. vi behandlar information om dokumenten snarare än den information som dokumenten innehåller •Typen av dokument är viktigare än presentationen •.. men detta innebär inte att innehåll och presentation är ointressant Metadata ID: … Version: … Dokumentslag: … Titel: … Författare: … …

44 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Standarder för dokumenthantering •IEC Document management - Principles and methods •IEC Document management - Metadata and information models •ISO Document management - Application of metadata for the construction and facility management sector Serien är en grupp standarder som behandlar olika aspekter av dokumenthanteringen ISO Application of metadata IEC och -2 Modell och metadata

45 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Standarder för dokumenthantering •ISO Document management Specificerar faser i dokumentations- processen •Standarden redovisar även faser i produktutvecklingsprocessen •IEC Structuring of technical information and documentation - Skapar en länk mellan PDM och DM •ISO Data fields in title blocks and document headers Visar hur metadata kan appliceras i datafält på ritningar ISO Dokumenthantering

46 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Standarder för dokumenthantering •ISO 7200 Ritningshuvud i kompakt form Samma datafält finns i båda exemplen Ritningshuvud med extra utrymme för ägare / utgivare

47 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Metadata •Metadata för dokument är data som beskriver dokumenten och deras hantering •Genom att lagra metadata om dokumenten kan ett datorsystem hantera identifikation, klassificering, versioner, status och andra viktiga processer i dokumenthanteringen. •Metadata är också viktigt för att klara av att utbyta information (dokument) mellan olika datorsystem som CAD, PDM, ECM samt arkiveringssystem, etc. •För utbyte av data är det av största vikt att standardiserade namn och definitioner på metadata används. ISO/IEC ger oss denna möjlighet.

48 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Standarder för dokumentslag •Dokumenttyp = Dokumentslag (Document type = Document kind) •IEC Classification and designation of documents for plants, systems and equipment Gruppering av dokument i klasser med koder för dokumentslag (DCC) •IEC 61355DB dvs. IEC i databasform •ISO/CD Document type definition Kommande standard för dokumentyper ISO Dokumenttyper IEC och –DB Klassificering

49 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumentslag •Dokumentslag - Dokumentklass - Dokumentkod •ISO och IEC standarder beskriver ett antal dokumentslag som traditionellt används i olika typer av dokumentation. Namn och beskrivningar på dokumentslagen baseras på dokumentens innehåll men relateras också till användningen av dokumenten. •Dokumentslagen är klassificerade och indelade i grupper baserat på användningsområde, presentationsform, etc. •Baserat på klassificeringen anges en kod, Document Classification Code (DCC) för varje dokumentslag. •IEC redovisar dessa dokumentslag och koder i en databas.

50 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Name Keyword DCC Application area Activity area Presentation form Identity number Status level Under development IEC Collection of standardized and established document kinds Sök dokumenttyper enligt följande: IEC DB

51 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

52 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumentinnehåll … vad man ser om man öppnar lådan … och vad man skall göra innan man stänger igen den

53 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Utformning av innehåll •De “klassiska” dokumentationsstandarderna: –Hur utforma ritningar, hur utforma scheman, hur utforma tabeller, osv? •Nyare vinkling: –Vilken information skall dokumentet innehålla? –Hur skall den presenteras?

54 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Utformning av innehåll ”DMS”

55 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Utformning av innehåll ”PDM”

56 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Allmänna regler, ritningar •Text: ISO 3098 (6) •Storheter och enheter: ISO-IEC serien •Blanketter: ISO 5457 •Linjer, vyer, snitt: ISO 128 (12) •Måttsättning: ISO 129 (2)

57 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumentinnehåll •IEC (1) Preparation of documents used in electrotechnology (sammanfattning) •Teckensätt: IEC 61286, ISO/IEC 646, •Uttag: IEC •Signaler: IEC 61175

58 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumentinnehåll, tillverkning •ISO tolerans- och passningssystem SS 2100 •Generella toleranser bl a ISO •Geometriska toleranser bl a ISO 1101 •Ytstruktur bl a ISO serien •Svets- och lödbeteckningar ISO 2553 •Generella toleranser för Smältsvetsade konstruktioner ISO 723 •Fogberedning ISO 9692-serien •Kvalitetsnivåer ISO 5817

59 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Förenklade ritsätt T ex •ISO 6410-serienGängor och gängade objekt •ISO 6412-serien Rörledningar •Dessutom finns för kugghjul, fjädrar, rullningslager, tätningar, osv

60 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Scheman •IEC (1) Preparation of documents used in electrotechnology (översikts-, funktions-, krets-, förbindningsscheman) •ISO Specification for diagrams for process industry (scheman för process- industri) •IEC (Programscheman)

61 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Stycklistor och andra tabeller •IEC Preparation of parts lists •ISO Parts lists •ISO Part references •IEC (förbindningstabeller)

62 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Flödesdiagram •IEC GRAFCET specification language for sequential function charts •ISO 8790 Computer system configuration diagram symbols and conventions (“klassiska” flödesdiagram)

63 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Instruktioner •IEC Preparation of instructions - Structuring, content and presentation •ISO (5) Welding procedure specification

64 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

65 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Symboler för scheman … om man vill beskriva hur saker kopplas ihop IEC 60617, ISO 14617

66 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Symboler för scheman •ISO … - 15 Grafiska symboler för scheman •IEC DB Grafiska symboler för elscheman •ISO och IEC är delvis överlappande, men koordinerade •Symbolutformning: ISO •Symbolutformning för CAD: IEC •IEC/TR Mnemonics •IEC/TR Tillämpning för binära logiska element

67 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober •Grafiska symboler för elscheman av olika slag •Tidigare bestående av 13 tryckta delar •Sedan 2001 i databas, åtkomlig via Internet. • Innehåller ca 1850 symboler –Proposed, Draft, Standard, Obsolete •http://std.iec.ch/iec60617http://std.iec.ch/iec60617 IEC 60617

68 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober ISO •Grafiska symboler för process- och andra scheman •Består av 15 delar •Innehåller ca 1970 symboler •Åtkomliga som publikationer eller CD-ROM (databasåtkomst under arbete)

69 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober ISO •Del 1: Allmän information och register •Del 2: Symboler för allmän tillämpning •Del 3: Förbindningar och besläktade don •Del 4: Manövreringsdon och besläktade don •Del 5: Mät- och styrdon •Del 6: Mät- och styrfunktioner •Del 7: Elementära mekaniska komponenter •Del 8: Ventiler och spjäll

70 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober •Del 9: Pumpar,kompressorer och fläktar •Del 10:Fluida energiomvandlare •Del 11:Don för värmeöverföring och värmemotorer •Del 12:Don för separering, rening och blandning •Del 13:Don för materialbehandling •Del 14:Don för transport och materialhantering •Del 15:Installationsscheman och nätkartor ISO 14617

71 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

72 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Egenskaper och dataelementtyper … när man vill uttrycka sig så att till och med en dator skall kunna förstå (och förstå varandra) OK! ! IEC 61360, ISO 13584

73 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Varför? •För att kunna göra entydiga, datortolkningsbara produktspecifikationer och -beskrivningar •För att kunna integrera system som hanterar produktdata, tex PDM- och katalogsystem eller website. •För att kunna effektivisera sökning efter och val av komponenter •För att kunna kommunicera bättre och säkrare med kunder och leverantörer •För att kunna kommunicera språkoberoende •För att inte bygga in sig i slutna systemmiljöer

74 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Definitioner •Egenskap (som ett objekt har) –definierad parameter lämplig för beskrivning och differentiering av objekt •Dataelementtyp (som definieras i ett bibliotek) –dataenhet för vilken identifiering, beskrivning och värderepresentation specificerats Dataelementtyper används för att uttrycka egenskaper

75 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Egenskap Property: Body lengthValue Life Cycle qualifierReferenced DETMeasureUnit as specified AAE019 body length (max) 2,490 m as inquired2,500 as offered2,600 as contracted2,600 as supplied3,000 as built2,600 as operated2,600

76 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dataelementtyp Identity number: AAE019 Version number:005 Revision number:01 DET class:T03 ( length, distance ) Name:body length Symbol:l body Short name:l_body Definition:The value as specified by level (miNoMax) of the length (in m) of the body of a component in the x-direction. Units:m Level:miNoMax Data type:Level Format:NR3..3.3ES2 Data value:real measure Applicable in classes:AAA001

77 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dataelementtyper (DET) •IEC Standard data element types with associated classification scheme for electric components, och •ISO Industrial automation systems and integration - Parts library –många delar: principer, informationsmodeller, mm •IEC DB Component Data DictionaryIEC DB –Databas med definierade dataelementtyper

78 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Egenskapsbeskrivningar •IEC Generic specification of information on products (GSIP) –serie av standarder under utveckling

79 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Egenskaper och datalement •Storheter och enheter: ISO 31, ISO/IEC 80000, IEC 60027, ISO 1000

80 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Hur skall modellen byggas?  Strukturering  Identifiering  Dokumenthantering  Dokumentinnehåll  Symboler  Egenskaper och dataelementtyper  Terminologi och vokabulär

81 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Grunderna för allt tekniskt arbete •Termer •Symboler för ritningar med mera •Storheter en eller två kursiva bokstäver och enheteren eller två raka bokstäver

82 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Vad betecknas? “Ogdens triangel” Begrepp (idé) Företeelse (verklighet) Term (etikett)

83 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Termer i standarder •Alla standarder har ett termavsnitt •www.electropedia.orgIEV •http://std.iec.ch/glossary

84 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Dokumentationstermer •ISO 10209, Technical product documentation – Vocabulary –Part 1: Terms relating to technical drawings: general and types of drawings –Part 2: Terms relating to projection methods (SS-EN ) –Part 4: Terms relating to construction documentation •ISO 17724, Graphical symbols – Vocabulary •IEC TR 62154, Terminology in the area of information structures, documentation and graphical symbols

85 pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse oktober Sammanfattning Dokumentation är information i standardiserad förpackning


Ladda ner ppt "Pasv Consulting NEKs Elsikkerhetskonferanse 28. - 29. oktober Dokumentasjon av elektriske anlegg - et nødvendig hjelpemiddel Grunnleggende prinsipper og."

Liknande presentationer


Google-annonser