Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avd för Energi- och Miljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avd för Energi- och Miljö"— Presentationens avskrift:

1 Avd för Energi- och Miljö
Frank Kärrå

2 Vi har ansökt om och beviljats projektmedel från KLIMATINVESTERINGSPROGRAMMET
För att minska energiförbrukningen i Gbg stads skolor och förskolor försöker LFF att introducera ett annorlunda sätt att arbeta med energihushållning, långsiktig användbarhet och minskad miljöbelastning. Projektet syftar till ett förändrat beteende och förhållningssätt gentemot energi- och miljöproblematiken.

3 Spara energi - en utmaning i Göteborgs stadsdelar
Ett projekt i samverkan mellan förvaltningen och våra kunder. Våra kunder måste hjälpa oss att uppfylla målen

4 Klimp i Göteborgs stad är ett samverkansprojekt mellan:
Åtta stadsdelsförvaltningar Stadens Agenda 21-samordning Lokalförsörjningsförvaltningen 21 skolor/förskolor deltar i projektet vilket innebär att ca 650 personal, 3700 elever och deras föräldrar/målsmän är involverade Projektet pågår mellan hösten våren 2010.

5 Projektorganisation Styrgrupp Projektgrupp bestående av personal från
Agenda21, LFF och SDF Projektgrupp bestående av personal från LFF och SDF Ref.grupp År 3-5 Ref.grupp F-5 Ref.grupp 6-9 Ref.grupp Övr Ref.grupp Skolmåltid Referensgrupperna består av personal från SDF inom resp yrkeskategori

6 Målgruppen 8 stadsdelar 21 skolor/förskolor
650 pedagoger och övrig personal 3 700 elever och deras målsmän personer ?? 21 skolor/förskolor deltar i projektet vilket innebär att ca 650 personal, 3700 elever och deras föräldrar/målsmän är involverade Projektet pågår mellan hösten våren 2010.

7 Syftet påverka målgruppernas energibeteende
öka förståelsen för energianvändningens roll i klimatfrågan tydliggöra sambandet mellan det lokala och det globala I stadens miljöarbete har energiförbrukningen kommit att inta en alltmer central roll – inte enbart av självklara ekonomiska skäl, utan alltmer av skälet att energianvändningens ofta negativa påverkan på vår miljö. Syftet är att påverka målgruppernas energibeteende och öka förståelsen för energiförbrukningens roll i klimatfrågan genom att tydliggöra problematiken från det lokala till det globala.

8 Förhoppningen Förändrat beteende förstärker tekniska insatser
Vi tror att det är nödvändigt med en beteendeförändring för att tekniska investeringar ska ge maximal utdelning! Såväl hos elever som hos personal. I den bästa av världar tar eleverna dessutom med sig ett förändrat beteende vidare ut i livet.

9 Pedagogiken Pedagogiskt material om hållbar utveckling och klimatfrågor Praktiska övningar tillsammans med teknisk personal Stor vikt kommer att läggas vid att ta fram ett pedagogiskt material anpassat för olika åldrar som stöd för lärarna i deras undervisning om hållbar utveckling och klimatfrågor. Eleverna kommer också att få möjlighet att delta i praktiska övningar t.ex. energi-inventeringar och driftronder tillsammans med teknisk personal.

10 Utmaningen Tävlingsmoment Belöning
Som en extra stimulans byggs ett tävlingsmoment in för att göra arbetet mera spännande, utvecklande och stärka känslan av delaktighet. Skolorna tävlar sinsemellan och bästa resultat belönas på lämpligt sätt.

11 Upplysningen Övrig skolpersonal Föräldrar/målsmän
Övrig skolpersonal skall erbjudas en introduktion i energi- och klimatfrågor. En särskild informationsinsats riktas till elevernas föräldrar/målsmän.

12 Lärdomen Goda resultat och erfarenheter
Nästan andra skolor och förskolor i Göteborg…. Det finns potential

13 Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material Rubrik
Materialet är indelat i fem avsnitt: Växthuseffekten Värme Elektricitet Vatten Transport Varje avsnitt innehåller: Fakta Hur kan vi påverka Övningar Text Ett projekt i samverkan mellan förvaltningen och våra kunder. Våra kunder måste hjälpa oss att uppfylla målen

14 Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Växthuseffekten
Vad är växthuseffekten Global uppvärmning Effekter av den globala uppvärmningen

15 Växthuseffekten?? Global uppvärmning?? Klimatförändringar??
Ett projekt i samverkan mellan förvaltningen och våra kunder. Våra kunder måste hjälpa oss att uppfylla målen

16 Den naturliga växthuseffekten
Solenergin värmer jorden och driver dess processer Jorden avger värme som tas upp av växthusgaser i atmosfären Växthusgaserna reflekterar värme tillbaks till jorden Atmosfären liknas vid glasen i ett växthus Utan växthuseffekten skulle det vara ungefär 19 grader kallt på jorden

17 Den ökande växthuseffekten
Koldioxid (CO2) är en växthusgas och bildas vid förbränning av kolföreningar Förbränning ger energi bl.a. till våra fordon, hem och skolor Förbränning av biomassa och energi från sol, vind och vatten bidrar inte till ökad växthuseffekt… …det gör däremot förbränning av fossila bränslen Nettotillskott av CO2 ger ökad växthuseffekt = global uppvärmning

18 Konsekvenser Den globala uppvärmningen påverkar jordens klimatsystem:
Polarisar och glaciärer smälter Haven värms och ytan stiger Havsströmmarna påverkas och vindarna ökar i styrka Extrema väderförhållanden Torka Översvämning m.m.

19 Vad kan vi göra? Minska nettotillskottet av växthusgaser till atmosfären genom att: …reflektera över vår egen energianvändning och vara beredda att ändra våra vanor, för… …”Vi ärver inte jorden av våra förfäder, vi lånar den av våra barn.” (Antoine de Saint Exupéry)

20 Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Värme
Temperatur och värme Värmekällor och uppvärmning Hur kan vi påverka - exempel Stäng fönster och dörrar Övningar - exempel Björnen sover - sjung sången och lek leken Mät temperaturen på olika ställen i klassrummet. Hur kan man påverka temperaturen?

21 Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Elektricitet
Vad är elektricitet Enheten watt Förnyelsebar och icke förnyelsebar energi Olika sätt att framställa elektricitet Hur kan vi påverka - exempel Släck efter dig Övningar - exempel Miljöbjörn undrar om lampan måste vara tänd mitt på dagen? Hur bygger man ett hus som inte behöver så mycket elektricitet?

22 Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Vatten
Vattnets kretslopp Vårt vatten Hur kan vi påverka - exempel Fyll disk- och tvättmaskiner Övningar - exempel Miljöbjörn undrar varifrån regnet kommer? Gör ett eget reningsverk för vatten

23 Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Transport
Olika typer av transporter Transport till och från skola/förskola Bränslen Hur påverkar olika transporter vår miljö Hur kan vi påverka - exempel Tänk på hur du tar dig till skolan Övningar - exempel Miljöbjörn undrar vilka leksaker som finns på förskolan? Låt eleverna beskriva och rita sin egen väg till skolan

24 Hur skall vi förändra beteenden Elever möter tekniker Rubrik
Schematisk genomgång av skolans värme- och ventilationssystem Följ med på en driftrond Hur arbetar man på LFF:s driftcentral Studiebesök – till exempel på en värmeanläggning med pellets en anläggning med bergvärme Text Ett projekt i samverkan mellan förvaltningen och våra kunder. Våra kunder måste hjälpa oss att uppfylla målen

25 Hur skall vi förändra beteenden Elever möter tekniker Rubrik
Schematisk genomgång av en energibesiktning Följ med på en energibesiktning Hur arbetar LFF med mediauppföljning, åtgärder för energibesparing mm Text Ett projekt i samverkan mellan förvaltningen och våra kunder. Våra kunder måste hjälpa oss att uppfylla målen

26 Hur skall vi förändra beteenden Elever möter Staden Göteborg Rubrik
Hur arbetar man på LFF med t.ex. miljöklassificering av byggnader? Hur arbetar man på Miljöförvaltningen? Seminarium på Ekocentrum Studiebesök på Kretsloppsparken Studiebesök på Ryaverket Studiebesök på vattenverk Text Ett projekt i samverkan mellan förvaltningen och våra kunder. Våra kunder måste hjälpa oss att uppfylla målen

27 Energi- och miljöutmaning Rubrik
El- och värmeanvändningen ska minska Jämförelse med den egna förskolan/skolan. Energi- och miljötips Uppdelade på elever och vuxna (Antal och realiserbarhet bedöms) Pedagogiskt material – Förbättringar Sagan om Miljöbjörn Går det att skriva en saga med utgångspunkt i det material som finns? Uppsatstävling Rita och berätta Hur ser Miljöbjörn ut t.ex. Utställningar/Redovisningar Text Kvartalsvis uppföljning Framgångsrikaste förskola/skola som helhet premieras inom varje avsnitt Ett projekt i samverkan mellan förvaltningen och våra kunder. Våra kunder måste hjälpa oss att uppfylla målen

28

29 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Avd för Energi- och Miljö"

Liknande presentationer


Google-annonser