Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder"— Presentationens avskrift:

1 Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder
Göran Ejbyfeldt

2 Innehåll IS/IT i Västra Götalandsregionen
Utveckling inom IS/IT och hälso- och sjukvården På gång inom IS/IT i Västra Götalandsregionen Jämförelse Västra Götalandsregionen och privat industri Framtida utmaningar

3 Min bakgrund IS/IT-direktör inom Västra Götalandsregionen sedan 1 februari 2012 Bakgrund inom Saab/GM , från 2009 som Kvalité- och IT-direktör Saab Civilingenjör maskin Chalmers Född och uppväxt i Göteborg

4 Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län
Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg ( inv.) Minsta kommun: Dals Ed (4 760 inv.) Regionhuvudstad: Vänersborg öar, varav 153 bebodda 30 mil långt, 25 mil brett

5 IS/IT i Västra Götalandsregionen
Nya VGR IT ansvarar för all IS/IT i Västra Götalandsregionen: Drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni Systemunderhåll och systemutveckling av regiongemensamma och lokala applikationer IS/IT-strategier Antal anställda: 500 Budget: 1,2 miljarder kronor Antal PC: Antal system: 400+

6 Vården i Västra Götaland idag
Försäkrings kassan Sjukhus Privata vårdgivare Apotek Ambulans Sjukhus Vårdcentral Kommunal vård

7 Västra Götalandsregionen
Ett fönster mot informationen En patient - en journal Strategi/Plan

8 Varför har vi inte kommit längre?

9 Utvecklingen inom IS/IT och hälso- och sjukvården

10 Den delade vården Sjukhus Nära invånaren Sjukhus Primärvård Sjukhus
Vården närmare hemmet Den demografiska utvecklingen gör att vård på det sätt det hanteras idag, inte kommer att vara möjligt. Det kommer inte att gå att vårda alla äldre personer inneliggande på sjukhus. Därför är ett paradigmskifte nödvändigt. Allt mer vård kommer att behöva utföras i och i närheten av hemmet. Vården som idag måste skötas på sjukhus behöver alltså flyttas närmare hemmen. Detta kommer att underlättas i och med att den medicintekniska utrustningen som idag är komplicerad, dyr och skrymmande, i och med teknisk utveckling kommer att bli mindre komplicerad, billigare och lättare att hantera. Det kommer till och med vara så att utrustningen kommer att finnas i hemmet. Den vård som även i fortsättningen kommer att behöva utövas är den som är mycket avancerad eller där fortsatt dyr utrustning kommer att behöva användas. Närsjukvården kommer att utvecklas som en utökning av primärvården. Primärvården och närsjukvården kommer att behöva utvecklas för att kunna ta hand om patienten i hemmet. Monitorering av patienter via teknisk utrustning Närsjukvården är en blandning av olika service inom vård- och omsorg. Analys Vad innebär det ur ett verksamhetsperspektiv Vad innebär det ur ett informationsperspektiv Vad innebär det ur ett tekniskt perspektiv Sjukhus Nära invånaren

11 Paradigmskifte i vården
Medlen följer Invånaren Invånaren väljer vårdgivare Min hälsa Min information Mina beslut Informationen måste följa invånaren Utvecklad Sjukvårdsrådgivning via modern teknik Invånare Primärvård Sjukhus Högspecialiserad vård Allmänvård Hembesök Akutsjukvård Vården närmare hemmet Den demografiska utvecklingen gör att vård på det sätt det hanteras idag, inte kommer att vara möjligt. Det kommer inte att gå att vårda alla äldre personer inneliggande på sjukhus. Därför är ett paradigmskifte nödvändigt. Allt mer vård kommer att behöva utföras i och i närheten av hemmet. Vården som idag måste skötas på sjukhus behöver alltså flyttas närmare hemmen. Detta kommer att underlättas i och med att den medicintekniska utrustningen som idag är komplicerad, dyr och skrymmande, i och med teknisk utveckling kommer att bli mindre komplicerad, billigare och lättare att hantera. Det kommer till och med vara så att utrustningen kommer att finnas i hemmet. Den vård som även i fortsättningen kommer att behöva utövas är den som är mycket avancerad eller där fortsatt dyr utrustning kommer att behöva användas. Närsjukvården kommer att utvecklas som en utökning av primärvården. Primärvården och närsjukvården kommer att behöva utvecklas för att kunna ta hand om patienten i hemmet. Monitorering av patienter via teknisk utrustning Närsjukvården är en blandning av olika service inom vård- och omsorg. Analys Vad innebär det ur ett verksamhetsperspektiv Vad innebär det ur ett informationsperspektiv Vad innebär det ur ett tekniskt perspektiv Närsjukvård Diagnostik ”Vardagsvård” Medicinskt center Poliklinisk vård Rehabilitering Förändring av Hälso- och sjukvården Sjukhus Nära invånaren

12 Teknikutvecklingen Mobilitet Bring your own …
Snabbare samhällsförändringar Flexibilitet och anpassningsbarhet Trenden är tjänsteorientering och webblösningar 1950 1980 1995 2012 Mobilitet Stordator + tidsperpektiv Appar HTML 5 Behovet av information har alltid varit densamma Bring your own … Förr var det IT-avdelningarna som drev IT framåt och stod för den nyaste tekniken. Nu har IT-kulturen skiftat och idag är det användarna som äger den modernaste utrustningen med de senaste programvarorna. Trenden med att ta med sin egen utrustning för att använda den på jobbet, ökar stadigt och enligt IBM godkänner idag 73% av IT-cheferna att egen utrustning används. Enligt Gartner är BYOD en trend som är lika omöjlig att stoppa som sociala medier. Du kan säga: ”stopp, stopp!” men det kommer att ändå att hända. Man bör ta med BYOD i sina beräkningar om hur en framtida IT-miljö ser ut. Detta innebär att man måste ta fram principer och utveckla säkerhetslösningar för användning av egen utrustning i organisationens IT-landskap. Vi har potentiella Analys Denna trend gör att det är svårare att ha Bring your own …

13 Patientens teknikutveckling
Vårdgivare Patientens ”bring your own …” Det som förr gjordes på sjukhus eller vårdcentralen, kan patienten nu göra själv i hemmet. Patienten ansluter sig dessutom till hälso- och sjukvårdstjänster i molnet där hen lagrar information om sitt hälsotillstånd och dit de nya tekniska apparaterna kan skicka information. Tjänsteplattform som kan ta emot information från Egenvård Kläder som mäter Alla är uppkopplade och monitoreras …

14 Utvecklingen innebär:
Internet Frigör data Patient Öppna data Invånare och näringsliv Öppna data Begrepp och termer Informationsstruktur Gemensamma informationskällor Kvalitetssäkring Masterdata och metadata Frigör Data För att tillgodose funktionalitet och reglering har många redan påbörjat arbetet med att frigöra data. Analys Det är viktigt att inte låsa in data i system och organisationer. Flytta information som behöver vara gemensam till gemensamma informationskällor. Make the right thing easy to do Öppna Data Att lämna öppna data är reglerat både i ett EU-direktiv och i en svensk lag från Det innebär att alla myndigheter är skyldiga att lämna offentliga öppna data elektroniskt. Många myndigheter har startat detta arbete. Information Management Informationshantering – ett helhetsperspektiv över informationen. Verksamhet och IT jobbar ihop med att Informationshantering Verksamhet IT

15

16 Målbild 2018 Ur handlingsplan 2013-2018
Invånare/patienter, medarbetare inom vården och beslutsfattare har rätt att förvänta sig att eHälsotjänster utvecklas snabbt och effektivt och ger nytta i vardagen.

17 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv. Tillgång till uppgifterna via mobila plattformar är en självklarhet. Vårdgivaren tar ansvar för de uppgifter som avser respektive vårdgivares verksamhet, men individen som berörs har full tillgång till dem - var som helst, hur som helst och när som helst. Individen kan sammanföra dem med egna uppgifter om den egna hälsan och avgör med vilka man vill dela sina uppgifter. Säkerhet och integritet är garanterad och en nationell säkerhetslösning är införd.

18 Som medarbetare i vården har man tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att kunna ge högkvalitativ vård och omsorg. Detta innefattar aktuell kunskap och vetenskapliga rön samt tillgång till patientens hälsodata (förutsatt att patienten ger sitt samtycke). Alla uppgifter registreras endast en gång (vid källan) och då genomförs nödvändiga kvalitetskontroller av informationen. När patienten lämnar en vårdgivare och vårdansvaret övergår till en annan övergår samtidigt tillgången till nödvändiga uppgifter utan manuell hantering och utan tidsfördröjning. De koder, begrepp och termer som används är giltiga och användbara i vårdprocessen – normalt även internationellt. Medarbetare kan använda sina egna data för att kvalitetskontrollera sitt eget arbete. Nya VGR IT

19 Som beslutsfattare på olika nivåer har man tillgång till bra underlag för faktabaserade beslut.
Det finns en enhetlig infrastruktur som gör att informations- försörjningen och därmed också vårdprocessen fungerar, oavsett om vårdgivaren är offentlig eller privat. Kodifieringen och struktureringen av uppgifterna är sådan att man kan analysera och dra slutsatser om hälso- och vårdresultat över tid, mellan olika vårdgivare och mellan olika vårdprocesser och behandlingsformer. Den enhetliga infrastrukturen innebär också att det finns en plattform där eHälsotjänster kan utvecklas av flera olika aktörer och fungera tillsammans. eHälsa är nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället.

20 Vad gör vi/ni för att stödja utvecklingen?
1950 1980 1995 2012

21 På gång inom IS/IT i Västra Götalandsregionen

22 Det här gör Nya VGR IT Fokus på: operativa verksamheten, projekt/uppdrag, strategier och nöjda kunder Samlad IS/IT-organisation sedan 1 april 2012 Inför lean och börjar mäta och styra

23 Mina prioriteringar Nöjda kunder Operativ verksamhet
Projekt nationellt och regionalt (handlingsplan) Uppdrag och mindre projekt Strategier och övergripande planer Nöjda kunder

24 Samlad IS/IT-organisation
En organisation som arbetar tillsammans med samma: målbild strategier ledarskap värdegrund

25 Lean – VGR IT:s förändringsarbete
IS/IT Vision Nöjda kunder genom att med IS/IT ge inflytande, inspiration och utveckling Leverans i rätt tid från mig Rätt från början NÖJDA KUNDER Ständiga förbättringar Professionalism Värdegrund och ledarskap Serviceanda Engagemang Engagerade och delaktiga medarbetare Visuell styrning, mätning och uppföljning Standardiserat arbetssätt

26 Mäta och styra med hjälp av leantavlor

27 Aktuella mål och mätetal vecka 43 2012
Medelsvarstid i telefon Mål: 2 minuter Januari: 7 min Oktober: 1:54 min Installation av PC och skrivare Mål: 3 veckor Januari: 7 veckor Oktober : 6-7 dagar Installation av VPN och gemensam mapp Mål: 3 dagar Januari: Flera veckor Oktober : 3 dagar Behörigheter akuta och planerade Mål: 1 resp. 5 dagar Januari: Flera veckor Oktober : 1 resp. 2-5 dagar Antal aktiva incidenter (26 okt) Mål: 1000 Januari: 1700 Oktober : 1202 Leveranser från projekt/uppdrag Mål: 90 % Januari: ? Oktober : 90%

28 Jämförelse Västra Götalandsregionen och privat industri

29 Västra Götalandsregionen jämfört med andra
Implementering av IT i verksamheten IT-infrastruktur och kompetens Privat koncern VGR 5-10 år efter Jämförbart Andra regioner Jämförbart Före eller jämförbart

30 GMs utvecklingsavdelningar 2004
Vision Sverige Tyskland USA Kina Strategi/Plan Korea Brasilien Konstruktionssystem CAD ”UG” En gemensam utvecklingsprocess Gemensamt arbetssätt i UG Samma benämningar Gemensamma databaser Australien

31 Västra Götalandsregionen vs. GM/Saab Min egen bedömning
VGR GM/Saab Vision och strategier Mäta, styra och genomföra Förändringshastighet Varför går det så långsamt? Saknar gemensamma processer och arbetssätt Ledning och styrning

32 Framtida utmaningar

33 Förhållningssätt till IT-säkerhet och lagkrav
Hur löser vi det? Hur underlättar vi utvecklingen och uppfyller säkerhets- och lagkrav? Från

34 Framtida utmaningar – nuläge system
Hundratals verksamhetssystem utan gemensam struktur Majoritet gamla system (inte nödvändigtvis dåliga) De flesta är verksamhetskritiska 24/7/365 Fler än användare i de största systemen Vårdinformationen är inlåst i systemen Struktur och organisation från början av 90-talet Ej samordnade t.ex. fler än 200 patientregister Ej anpassade till patientdatalagen från 2008

35 Framtida utmaningar Se till att Västra Götalandsregionen arbetar med gemensamma arbetssätt/processer Gemensamt vårdinformationssystem inom Västra Götalandsregionen Öka förändringshastigheten för att nyttja ny teknik och öka invånarnas delaktighet För att nå målbilden 2018 krävs kraftsamling

36 Frågor?


Ladda ner ppt "Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder"

Liknande presentationer


Google-annonser