Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem är din lärare? Aldijana Puskar. Mina utbildningar - Kemiingenjör - miljökemi och bioteknik 180 hp Tekniska Högskolan i Jönköping 2007-2010 EX PÅ KURSER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem är din lärare? Aldijana Puskar. Mina utbildningar - Kemiingenjör - miljökemi och bioteknik 180 hp Tekniska Högskolan i Jönköping 2007-2010 EX PÅ KURSER."— Presentationens avskrift:

1 Vem är din lärare? Aldijana Puskar

2 Mina utbildningar - Kemiingenjör - miljökemi och bioteknik 180 hp Tekniska Högskolan i Jönköping 2007-2010 EX PÅ KURSER • Allmänkemi 15 hp • Biokemi 15 hp • Analytisk kemi 15 hp • Fysikalisk kemi 15 hp • Cellbiologi 15 hp • Matematik 15 hp • Ekonomi och projektledning 15 hp • Miljöledning, miljöprojekt, miljöteknik 30hp

3 Gymnasielärare i kemi & naturkunskap kompletterande lärarutbildning 90 hp (Distans) Karlstads universitet 2011-2012 EX PÅ KURSER • Ämnesdidaktik 1, 15hp • Lärandets villkor 1, 15 hp • Ämnesdidaktik 2, 15 hp • Lärandets villkor 2, 15 hp • Lärandets villkor 3, 15 hp • Examensarbete 15 hp

4 Miljöanalytiker 180 hp (Distans) Linneuniversitetet 2010-2013 EX PÅ KURSER: • Miljöledningssystem 7,5 hp • Miljöprojekt 7,5 hp • Giftfri miljö 7,5 hp • Internationellt miljöarbete 7,5 hp • Hållbar utveckling 7,5 hp • Miljö som konkurrensmedel 7,5 hp • Samhällsplanering och förvaltning 7,5 hp • Miljörätt 7,5 hp • Industriell ekologi 7,5 hp • Miljömätning 7,5 hp

5 Tidigare jobb - Laboratorieingenjör på reningsverket i Värnamo • Arbetsuppgifterna har varit att övervaka och kontrollera driften vid kommunens samtliga reningsverk. Där har jag tagit prover och analyserat dessa m.a.p.: • BOD 7 • COD • P-tot, • kväveföreningar, • alkalinitet, • konduktivitet, • suspenderade ämnen, • pH, • järn, • klorid samt • torrsubstans.

6 Miljöinspektör Miljö- och byggavdelningen - Sävsjö kommun • Tillsyn av livsmedelshygien och miljöskydd. • Har utfört livsmedelskontroller enligt livsmedelsverkets föreskrifter där tonvikten lades på egenkontrollen, lokalerna, temperaturerna, personlighygien, städning, rengöring, livsmedelsförvaring, tillredning, varmhållning, internrevision, korrigerande åtgärder, utbildning, rutiner, dokumentation mm.

7 Högstadielärare på Teleborgscentrum i Växjö • Undervisade i: • Kemi • Biologi • Matematik • Har haft delat handledarskap med en annan lärare. Dessutom har jag fått rätta nationella prov, sätta terminsbetyg och slutbetyg för niorna.

8 Gymnasielärare på Brinellgymnasiet i Nässjö • Jobbar som gymnasielärare där jag för närvarande undervisar i naturkunskap, miljökunskap, entreprenörskap, energiteknik och servicekunskap. Jag är klassföreståndare för EE11. Undervisar både gymnasieelever och gymnasieingenjörer.

9 Utförda projekt – Miljöutredningen Restaurangen PM i Växjö Miljöutredningen syftade till att ge en nulägesbeskrivning av PM:s miljöarbete och dess miljöpåverkan och har därmed utgjort grunden för deras framtida miljöarbete. Den omfattade verksamhetens materialflöde, vatten-, el-, kemikalieförbrukning, sorterat avfall, farligt avfall, artikellista och leverantörslista. Utredningen ledde till att Aktiebolaget Mat och Dryck blev miljödiplomerade.

10 Energideklarationen Finnvedsbostäder i Värnamo Energideklarationen omfattade beräkning av energibesparande åtgärder gällande transmissionsförlusterna via fönster, ytterväggar, tak, dörrar och grunden men även beträffande fjärrvärme, ventilation, tappvarmvatten och belysning. Jag tog fram rekommendationerna, beräknade livscykelkostnaden baserad på två olika realkalkylräntor samt lönsamheten. Fastighetsbolaget har implementerat flertalet av de framtagna rekommendationerna.

11 Arbetsmiljöutredningen Proton Lighting AB i Värnamo I den utförda arbetsmiljöutredningen avhandlades lagefterlevnad, ansvar- och uppgiftsfördelning, kunskap, arbetsmiljöpolicy, rutiner gällande handlingsplaner, utredning av olycka, ohälsa och tillbud, underhåll, rehabilitering, introduktion av nyanställda, uppföljning av arbetsmiljöarbetet, utredning av olyckor och tillbud, årlig sammanställning, dokumentation mm.

12 Arbetspaltsundersökningen Proton Lighting AB i Värnamo Medan arbetsplatsundersökningen fokuserade mest på ergonomi, arbetsställning, friskvård, potentiella arbetsmiljörisker och förslitningsskador mm. Vid besöket upptäcktes att tidigare påpekade brister i samband med arbetsmiljöutredningen hade åtgärdats.

13 Miljörevisionen AQ Enclosure Systems AB i Vaggeryd I miljörevisionen av ISO 14001, ISO 9001:2000 och AFS 2001 togs miljöaspekter upp, övergripande och detaljerade miljömål, verksamhetsstyrning, nödlägesberedskap, kundtillfredsställelse, övervakning och mätning av produkt, behandling av avvikande produkt och SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

14 Bestämning av alkalinitet

15 COD bestämning

16

17 Spädning

18 pH bestämning

19 Bestämning av konduktivitet

20 AAS för metallanalyser

21 Bestämning av glödrester

22

23 Excikator


Ladda ner ppt "Vem är din lärare? Aldijana Puskar. Mina utbildningar - Kemiingenjör - miljökemi och bioteknik 180 hp Tekniska Högskolan i Jönköping 2007-2010 EX PÅ KURSER."

Liknande presentationer


Google-annonser