Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Respirationsfarmakologi Lydia Melchior HT 2004. Respirationsfarmakologi: • Astma • Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom • Luftvägsallergi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Respirationsfarmakologi Lydia Melchior HT 2004. Respirationsfarmakologi: • Astma • Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom • Luftvägsallergi."— Presentationens avskrift:

1 Respirationsfarmakologi Lydia Melchior HT 2004

2 Respirationsfarmakologi: • Astma • Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom • Luftvägsallergi

3 Astma: • Multifaktoriell: genetisk predisposition/ miljö • Folksjukdom (8%), ökar i prevalens • Debut i barndomen vanligast • Intermittent, reversibel bronkkonstriktion • Kronisk luftvägsinflammation • Allergisk/icke-allergisk

4 Astma: • Symtom: dyspné • Kliniska fynd: rassel och ronki Diagnos: Spirometri Reversibilitetstest Provokationstest (metakolin) Ansträngningstest PEF

5 MastcellEosinofil

6 Allergen MastcellEosinofil

7 Allergen Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex -Cytokiner -Leukotriener MastcellEosinofil

8 Allergen Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex -Cytokiner -Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma MastcellEosinofil

9 Allergen Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex -Cytokiner -Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma PAF Trombocyt - aktivering MastcellEosinofil

10 Autonoma nerver Allergen Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex -Cytokiner -Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma Neuro- peptider PAF Trombocyt - aktivering MastcellEosinofil

11 CELLACKUMULERING I LUNGAN Allergen Autonoma nerver Histamin och andra inflammatoriska mediatorer Andra faktorer, tex -Cytokiner -Leukotriener Bronkokonstriktion – Inflammation – Astma Neuro- peptider PAF Trombocyt - aktivering MastcellEosinofil

12

13

14 Farmakologiska principer vid behandling av astma: • Antiinflammatorisk underhållsbehandling • Bronkdilaterande anfallskupering

15 Bronkdilaterare • Adrenerga stimulanter • ß2-agonister • Antikolinergika • Teofyllin

16 ß 2-agonister: • Exempel på substanser: Salbutamol (ex. Ventoline) ochTerbutalin (Bricanyl) • Verkningsmekanism: dilaterar bronkerna genom en direkt verkan på ß2-adrenoceptorer i den glatta muskulaturen. • Ger dilatation oavsett vad konstriktionen beror på • Hämmar frisättning av mediatorer från mastceller och monocyter • Kan öka mukociliär clearance, vilket leder till ökad transport av segt slem. • Effekt kan blockeras helt av oselektiva ß-blockerare.

17 ß2-receptorn HOOC 410 aa N-terminalen Extracellulärt C-terminalen Intracellulärt 7 hydrofoba intramembranösa avsnitt NH2 Extracellulärt 1 2 3 4 5 6 7 Intracellulärt

18 ß-agonist cAMPATPAMP Fosfodiesteras Adenylyl- Cyklas ß-agonister aktiverar adenylylcyklas vilket leder till ökad mängd cAMP, aktivering av PKA, fosforylering av intracellulära kinaser vilket leder till minskat cytosoliskt kalcium och därigenom relaxation av glatta muskelceller. PKA Bronkdilatation

19 ß 2-agonister: • Alla astmapatienter får kortverkande • Ges oftast som inhalation, men kan ges oralt el. i.v. • Kortverkande: Maxeffekt efter 30 min. Effektduration 4-6h tas vid behov (anfallskupering) eller i förebyggande syfte • Långverkande: Effektduration 12 h. Tas 2ggr/dag. • Metaboliseras i levern. Utsöndras ffa i njuren • Bieffekter beror på systemisk absorption. Vanligaste bieffekter är tremor, palpitationer och takykardi. Dos- beroende.

20 Antikolinergika: • Ipratropriumbromid (Atrovent) • Inhiberar acetylkolins verkan på muskarinreceptorer i luftvägarna. • Relaxerar Vagus-medierad bronkkonstriktion. Ses finns oftast vid astma som utlöses av irritanter. • Få användningsområden vid astma: • MAO-hämmare • hjärtarrytmier och instabil angina • Bronkkonstriktion efter intag av beta-blockare • Akut astma som inte svarar på ß-agonister

21 Antikolinergika: • Ges som inhalation. • Lågt systemiskt upptag • Effekt e. ca 15 min, maxeffekt e. 1-2 h, t1/2 = 3-4h • Bieffekter: muntorrhet, ögontorrhet • Bättre effekt vid kronisk bronkit än vid astma, troligen en större vagal komponent.

22 Metylxantiner (teofyllin) • I gruppen metylxantiner ingår exv. koffein som är svagt bronkdilaterande. • Mindre effektivt än ß2-agonister. • Relaxerar glatt muskulatur, troligtvis genom hämning av PDE (fosfodiesteras) vilket leder till ökat cAMP.

23 Teofyllin cAMPATPAMP Fosfodiesteras Adenylyl- Cyklas Metylxantiner hämmar troligen fosfodiesteras, vilket leder till att mängden cAMP ökar. PKA Bronkdilatation

24 Teofyllin • Smalt terapeutiskt fönster. Dosering efter kroppsvikt. • p.o. behandling. 2ggr/dag. • Toxiskt i höga doser. Risk för arytmi. • Droginteraktioner. • Vid förlångsammad elimination (feber, viros, hög ålder, hjärtsjukdom) risk för ackumulation. • Individuell dosering! • Plasmakoncentrationsmätning!

25 Teofyllin Systemeffekter • CNS: Centralstimulantia, tremor, ångest, sömnstörningar. • Cirkulation: kronotrop och inotrop effekt. Vasodilatation. • Njure: Svagt diuretiskt. • GI: anorexi, illamående, kräkningar.

26 Teofyllin Koffein

27 Antiinflammatorisk behandling: • Glukokortikosteroider • Antileukotriener • Natriumkromoglikat

28 Glukokortikoider: exv. Budesonid (Pulmicort) • Kraftig lokal antiinflammatorisk effekt. • Effekter genom ändrat uttryck av gener. • Minskad frisättning av inflammatoriska mediatorer, hämning av cytokinmedierat immunsvar. • Hämmar obstruktion under tidig och sen allergisk fas. • Minskar histamin- och metakolinreaktivitet hos hyperreaktiva patienter. • Ges ffa som inhalationsbehandling. P o behandling till svårt sjuka patienter.

29 Glukokortikoider: • Börjar med högre dos som sedan trappas ner. • Effekt efter några timmar, full effekt efter veckor. • Underhållsbehandling. Administrering 2ggr/dag. • 1:a passage metabolism är i lever ca. 90%, låg systemeffekt. • Bieffekter: Candidainfektion i munhåla/ svalg, heshet, tillväxthämning hos barn? • Vid p. o. behandling, ökad mängd systemeffekter.

30 Kärna Translokation av Cytoplasmatiskt Receptorkomplex Till kärnan aktivering transkription Steroidreceptor homodimer binds till DNA Cytoplasmatisk steroid- hormonreceptor, med bundet HSP mRNA Nytt protein Biologiskt svar

31 Arakidonsyra PGI2 LTA4 LTD4 LTC4 LTB4 LTE4 Tx2 PGF2 PGE2 CysLT1r Cyklooxygenas 5-lipoxygenas ANTILEUKOTRIENER

32 Leukotrienreceptorantagonister: • Montelukast (Singulair) • Hämmar CysLT1-receptorn. • Tilläggsbeh. el. profylax vid astma där ansträngningsutlöst bronkkonstriktion är den dominerande komponenten. • Tas 1-2 ggr/dag, p.o. • Kan ofta minska dosen ß2-agonist, men ej steroiddosen. • Biverkningar vanligen milda.

33 Natriumkromoglikat: (Lomudal) • Inhiberar frisättning av mediatorer från mastcellen. • Föreslagen verkningsmekanism: genom fosforylering av ett cellmembranprotein inhiberas frisättning av mediatorer även om det finns en antigen-IgE-interaktion. • Inte effektiv vid akuta astmasymtom. • Mindre effektivt än glukokortikoider. • Stor skillnad i effekt mellan individer. Bättre på barn.

34 Natriumkromoglikat: • Minskar svårighetsgrad och frekvens av astmasymtom • Minskar symtomen på pollenallergi • Tar 2-3 v till full effekt. • Men kan tas profylaktiskt 15-20 min innan exp. • Få biverkningar • Administration: inhalation.

35 Behandlingstrappa: Kortverkande Beta-2-agonist v.b. + Inhalations- Steroider Låg-medelhög Inhalationssteroider Medelhög + tillägg Inhalationssteroid Högdos + tillägg p.o. Steroider Som tillägg Utvärdera ofta!

36 Läkemedel som bör undvikas: • ASA och NSAID • Betablockerare • ACE-hämmare

37 Arakidonsyra PGI2 LTA4 LTD4 LTC4 LTB4 LTE4 Tx2 PGF2 PGE2 CysLT1r Cyklooxygenas 5-lipoxygenas

38 Akut behandling av astma: • Syrgas 4-6 l/min (mindre vid misstanke om KOL) • Inhalation av ß2-agonister i högdos. • Om ej kan inhalera: ges intravenöst • Steroider p. o. el. i. v. • Teofyllin vid svårare anfall

39 KOL: behandling • Rökstopp! • Ipratropium (atrovent) el. tiotropium (spiriva) om symtom. Även långverkande ß2-agonister kan prövas. Avbryt behandling om ej effekt. • Inhalationssteroider kan prövas vid täta exacerbationer. • Antibiotika vid exacerbationer. • Syrgas vid resp. insuff. • Kirurgi, transplantation

40 Luftvägsallergi: • Inhalationsantigen såsom pollen, pälsdjur. • Rinit • Konjunktivit • Astma

41 Luftvägsallergi: • peroralt antihistamin (ex. cetirizin, Zyrlex) • lokala antihistaminer (nässpray, ögondroppar) • natriumkromoglikat (nässpray, ögondroppar) • lokala steroider (nässpray, ögondroppar)

42 lydia.melchior@pharm.gu.se

43

44


Ladda ner ppt "Respirationsfarmakologi Lydia Melchior HT 2004. Respirationsfarmakologi: • Astma • Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom • Luftvägsallergi."

Liknande presentationer


Google-annonser