Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 1 Kvalitets- och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 30 november 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 1 Kvalitets- och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 30 november 2012."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 1 Kvalitets- och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 30 november 2012

2 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 2 Enkäten besvaras av Namn/ arbetsplats Antal% A. Enskild arbetsterapeut 4580,4 B. Hel arbetsplats, ange antal arbetsterapeut er 1119,6 Total56100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57) 45 enskilda arbetsterapeuter + 11 arbetsplatser är 38 individer = Totalt antal arbetsterapeuter = 83 4 5 2 3 2 4 1 3 3 4

3 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 3 Var arbetar du? VerksamhetAntal% A. Sjukhusvård2543,9 B. Kommun1729,8 C. Privat vårdcentral, landstingsfinansi erad 11,8 D. Bra Liv Vårdcentral 1119,3 E. Helt privat verksamhet 00 F. Annat35,3 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

4 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 4 Kompetensnivå Antal% A. Kandidat4580,4 B. Magister47,1 C. Master11,8 D. Specialist11,8 E. Disputerad00 F. Annat916,1 Total60107,1 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

5 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 5 Finns plan med mätbara mål på din arbetsplats? Antal% A. Ja3154,4 B. Nej2136,8 C. Vet ej58,8 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

6 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 6 Finns plan med mätbara mål på din arbetsplats? Kommentarer Inte för just arbetsterapin, utan för hela verksamheten. Jobbar i olika förbättringsgrupper bla patientnärmre vård och teamrond. I dessa olika grupper jobbar vi mha PGSA-hjul där vi gör mätningar som sedan utvärderas. Verksamheten har mål, mätbara fungerar ej i akutsjukvård. Mål för patienteter och utvecklingsplan för anställda Förekommer ingen handlingsplan. Ja på teamen arbetar vi med mål och måluppfyllelse.

7 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 7 Finns plan med uppföljning av måluppfyllelse? Antal% A. Ja2950,9 B. Nej1831,6 C. Vet ej1017,5 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

8 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 8 Finns plan med uppföljning av måluppfyllelse? Kommentarer Alla deltagare i verksamheten har genomförandeplan med plan för uppföljning formulerat. Genomförandeplan Rehabplan för patienter och medarbetarplan-samtal för anställda Uppföljning finns, men inte en realistisk plan.

9 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 9 Finns arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten? Antal% A. Ja3664,3 B. Nej1832,1 C. Vet ej35,4 Total57101,8 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

10 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 10 Finns arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten? Kommentarer Vi använder de som är publicerade på hemsidan. För två diagnoser. Finns behov av fler. Fler behövs Delvis, vet ej om det finns för samtliga "mest frekventa" Bara de vi tittar upp själva. enstaka För vissa För pt på mottagning finns arbetsterapiprogram för flertalet pt. Vid hembesök finns arbetsterapiprogram för vissa patientgrupper Arbete påbörjat

11 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 11 Finns mål och måluppfyllelse för patientens delaktighet i utredning och intervention? Antal% A. Ja2546,3 B. Nej1935,2 C. Vet ej1018,5 Total54100 Svarsfrekvens 94,7% (54/57)

12 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 12 Finns mål och måluppfyllelse för patientens delaktighet i utredning och intervention? Kommentarer Tyvärr inget nedskrivet. Men målet är att alla patienten ska vara delaktiga i sin utredning och intervention Inga specifika mål för detta, vad jag vet, men det är ett aktuellt område som diskuteras mycket och som finns med i tanken i våra utvecklingsarbeten. Delvis. Vi sätter alltid mål tillsammans med patienten (därav delaktigheten) och vi utvärderar alltid målen tillsammans med patienten. Men om vi ställer frågan: "Hur delaktig känner du dig i din rehabilitering" så blir svaret nej. Vid ett par tillfällen har vi intervjuat patienter hur de upplever teamronden och där är en fråga hur delaktiga de känner sig i sin rehabilitering. Så visst emellanåt går vi in och mäter delaktighet. Patienter tillfrågas i enkät Menar du i vårdprogrammen? eller i mitt dagliga arbete? Delvis.

13 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 13 Arbetsterapiinstrument av olika slag används för detta. Via journal. Varken ja eller nej. Många patienter hos oss är akut sjuka och har svårt att vara delaktiga i första skedet. Men de som kan vara delaktiga, får vara det. Finns mål och måluppfyllelse för patientens delaktighet i utredning och intervention? Kommentarer

14 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 14 Används FSA:s klassifikation av sökord och åtgärder (baserat på ICF/KVÅ) eller annan utrednings/åtgärdsregistrering? Ange vad. Antal% A. Ja3866,7 B. Nej1526,3 C. Vet ej47 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

15 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 15 Används FSA:s klassifikation av sökord och åtgärder…… Kommentarer KVÅ Ja, de ord jag väljer att använda. KVÅ ICF/ KVÅ KVÅ utrednings och åtgärdskoder. ICF sökord i Cosmic. Men i kommande journalföring och Genomförandeplan kommer ICF att finnas. Vi kodar all utredning och alla åtgärder sedan en månad tillbaka. Vi har också med arbetsterapeutkoden. Tidigare har vi endast kodat vid utskrivningen. sökord enl ICF

16 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 16 Ja, om Sökord i Cosmic är de enligt FSA? ICF och KVÅ ICF-baserade sökord finns sedan länge. KVÅ-kodning börjat användas nyligen. journalsystemet Cosmic finns både journalmall med ICF-klassificering samt påbörjat arbete med diagnossättning och åtgärdsregistrering med KVÅ-koder. ICF/KVÅ ICF-mall samt KVÅ-kodning ICF-mall i journal ACG (utgår delvis från en läns-mall)+ delvis KVÅ kodning I journal sökord ifrån ICF. Både ICF och KVÅ. KVÅ ICF Endast valda delar från icf

17 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 17 Finns rutiner för återkoppling av resultat till remittent/liknande och samverkanspartner avseende utredning och intervention på individnivå? Antal% A. Ja3459,6 B. Nej1424,6 C. Vet ej915,8 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

18 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 18 Finns rutiner för återkoppling….. Kommentarer Via avstämningsmöten med remittenter. Delvis, mer aktuellt med överrapportering till nästa vårdgivare, vilket sker enligt rutiner. Flitig användare av Meddix. Epikris Remissvar sker i Cosmic då remiss kommer via Cosmic. Remissvar till annan instans sker med journalkopia genom samtycke från pt. Överrapportering av vårdplanering sker via meddix eller telefon via rutin. Gemensam journal. Muntlig överrapportering i samband med teamkonferens.

19 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 19 Remisser besvaras alltid. Återkoppling via teammöten. Vidimeringar inom enheten. Vi överrapporterar från akutsjukvården ut till primärvård och singerar att remisser har hämtas. Men hur resultat blev, vet vi inte. Lika så överapporterar vi ut till kommunen via meddix men vet ej vad resultatet blev. Vid höftplastik, främst kortids. Finns rutiner för återkoppling …..

20 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 20 Finns mätbara resultatmål på gruppnivå vad gäller patientutredning? Antal% A. Ja915,8 B. Nej3663,2 C. Vet ej1221,1 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

21 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 21 Finns mätbara resultatmål på gruppnivå vad gäller patientutredning? Kommentarer Svår fråga. Vi har inga mätningar av resultat på gruppnivå av de utrednignar vi gör. Tack för idén! Vissa arbetsplatser men inte alla. Inte direkt på enheten. Förstår inte frågan Inte ännu.

22 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 22 Finns mätbara resultatmål på gruppnivå vad gäller patientintervention? Antal% A. Ja916,4 B. Nej3563,6 C. Vet ej1120 Total55100 Svarsfrekvens 96,5% (55/57)

23 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 23 Finns mätbara resultatmål på gruppnivå vad gäller patientintervention? Kommentarer Om vi mäter resultat av intervention för en grupp? Nej Kliniken mäter enligt WebRehab resultat på gruppnivå men inte uppdelat på intervention. Vi har FIM-räknas det? Delvis - bör utvecklas mer. Vissa arbetsplatser har detta. Inte direkt på enheten. Förstår inte frågan Inte ännu.

24 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 24 Används FSA:s etiska kod i arbete med yrkesetiska frågor? Antal% A. Ja3561,4 B. Nej1628,1 C. Vet ej610,5 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

25 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 25 Används FSA:s etiska kod i arbete med yrkesetiska frågor? Kommentarer Ja i den utsträckning jag väljer. Inte aktivt. Finns som tyst kunskap. Bara enskillt av oss arbetsterapeuter. Något. Ja, vid behov. Ja, den läser jag i ibland Används vid ex vis etiska dilemman Alltid.

26 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 Görs regelbunden granskning av patientdokumentation? Antal% A. Ja1729,8 B. Nej3052,6 C. Vet ej1017,5 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

27 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 27 Görs regelbunden granskning av patientdokumentation? Kommentarer Socialstyrelsen granskar med jämna mellanrum. Ingen regelbunden strukturerad granskning. Dock regelbunden reflektion och diskussion kring hur vi dokumenterar. Vi har precis börjat skriva journal och vi arbetsterapeuter håller på att diskutera rutiner för detta. Dock får vi inte så stort stöd för detta uppåt i organisationen. Granskning av vem? Fast här dokumenteras inte något. allt enl socialstyrelsen. Vi borde nog göra det för att skriva lika inom team och profession Inte senaste året Tidigare men ej nu. Har gjorts tidigare, men ej i nuläget

28 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 28 Görs regelbunden granskning av patientdokumentation Kommentarer fortsättning Skulle behöva granska varandras journaler. Inte sedan Cosmic infördes.

29 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 29 Används nationella riktlinjer i någon form i det dagliga arbetet? Antal% A. Ja3968,4 B. Nej1017,5 C. Vet ej814 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

30 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 30 Används nationella riktlinjer i någon form i det dagliga arbetet? Kommentarer Strokeriktlinjer Som en grund för de lokala rutinerna Exv. för stroke Demens och stroke samt sjuksrivningsprocessen. Arbetsterapiprogrammen innehåller till stor del Socialstyrelsens riktlinjer. Minnesutredningarna styrs av dessa. PR-team likaså.

31 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 31 Används/görs evidensrapporter? Om ja, inom vilka områden? Antal% A. Ja35,3 B. Nej3764,9 C. Vet ej1729,8 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

32 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 32 Används/görs evidensrapporter? Om ja, inom vilka områden? Kommentarer Vad innebär detta? Inom ramen för arbetsterapiprogram. Däremot diskuterar vi arbetsterapeuter evidensen i det vi gör. Delvis. Det är upp till varje arbetsterapeut om man har intresse och tid att söka evidens. Själv är jag intresserad av det och söker periodvis mycket som sedan presenteras för gruppen. Ex: Parkinson och även olika arbetsterapeutiska utredningar och interventioner oberoende av diagnos. Det görs inga evidensrapporter nuläget här på enheten. Lutar mig dock mot redan framtagna evidensrapporter som finns kopplat till arbetsterapiprogram samt FAKTA när det gäller patientengrupper och behandlingar/åtgärder och dess effektivitet. Tar gärna del av andras.

33 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 33 Finns samverkan över huvudmännens gränser när det gäller gemensamt utvecklingsarbete för att främja en god patientprocess och hur den ser ut? NamnAntal% A. Ja2951,8 B. Nej1730,4 C. Vet ej1017,9 Total56100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

34 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 34 Finns samverkan……….. Kommentarer Via samverkansförbundet samt regionförbundet görs olika utbildningssatsningar för personal. UU-grupp länet Samverkan i UU grupp länsgemensamt och lokala träffar i GGVV Inte just nu i vår grupp Strokerehabprocessarbete. samverkan med kommun och landsting. Via olika projekt för för bättre samverkan för en tryggare patient, såsom rutiner för vårdplaneringar, gemensamt datasystem för överrapportering och rutiner för dessa.

35 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 35 Arbetet med ICF/KVÅ, dels att vi alla ska koda och att vi kodar samma saker och "talar samma språk". Ett annat exempel är "Kom Hem" där flertalet representanter är samlade för att skapa god vård. I länet Nej, men detta behöver vi verkligen göra för personer med förvärvad hjärnskada. På ledningsnivå - Ledningskraft och i Strategigrupper. Länsgemensam plan för arbetsterapiutveckling i Länets UU. Länsgemensamma arbetsterapiriktlinjer över huvudmannagränser. KLAS finns. Finns ju en samverkan och rutin mellan huvudmän men inget aktiv pågående utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Tex stroke-kedjan Nätverksmöten God samverkan mellan sjukhus-vårdcentral-kommun ang patientflöden.

36 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 36 Annat kvalitetsarbete; vad sid 1 •Förbättrings arbete sker med PGSA metoden •Samarbete mellan sg och at. •Samarbete mellan Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster kring aktivitets- och funktionsutredning •Prioriteringsarbete •Länsgemensamma arbetsterapiprogram •Öka andelen aktivitetsträning. •Genombrottsprojekt •Lärandeseminarier •Studenter gör kvalitetsarbete i sin utbildning på våra verksamheter.

37 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 37 Annat kvalitetsarbete, vad?Sid 2 •Utveckling av rapporteringssystem. •Teamsamverkan - primärvård och kommunens hemtjänst. •Gemensamma, tvärprofessionella PGSA-hjul •Nix pix •PGSA-hjul •Ja, på kliniken med geriatrik direkt. Där patienten slipper att ligga på akuten allt för länge. Eller komma till fel avdelning. •Metodutveckling •Riktlinje arbete •Fallprevention •Lean •Instrumentsammanställning

38 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 38 Annat kvalitetsarbete, vad?Sid 3 •Vi arbeterapeuter har arbetat mycket med att utveckla vår profession och hur vi ska arbeta med våra brukare med arbetsterapi och att få göra detta mer och mer i vår verksamhet. Tycker dock inte att verksamheten/organisationen stött oss i detta och inga riktlinjer finns ovanifrån. Vi arbetar mycket direkt med våra brukare med olika arbetsterapeutiska utredningar och åtgärder men organisationen över oss har inte stött oss i detta så mycket. Ett projekt vi har haft är att lära oss mer och införa en process i mobilen som hjälpmedel med hjälp av appar osv.

39 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 39 Bedrivs utvecklingsarbete - vad? Antal% A. Ja3460,7 B. Nej1730,4 C. Vet ej58,9 Total56100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

40 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 40 Bedrivs utvecklingsarbete – vad?Sid 1 •UU-grupp – Länsövergripande Utvecklings- och utbildningsgrupp •KVÅ-grupp •Arbetsterapiprogramgrupp •Nät verksarbete psykiatri •Team arbete kring de långtidssjukskrivna •Eftersom vi är en ny enhet bedriver vi ständigt utvecklingsarbete, ex hembesök under inneliggande samt efter utskrivning. •Arbetsrehabilitering •Utvärdering av arbetsterapi intervention. •Utvärdering av arbetsterapi inom barn och ungdomspsykiatri. •Utvärdering av praktisk körbedömning i samband med kognitiv utredning infor körkortsbedömning •Brukarmedverkan

41 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 41 Bedrivs utvecklingsarbete – vad?Sid 2 •AFAS •Samarbete med avdelningspersonal. •Se exempel ovan •Flertalet PGSA-hjul reuma, KOL, dokumentation •Hela tiden små förbättringsarbeten •Deltagande i processgruppen för mindre utvecklingsarbeten på kliniken för bättre teamsamverkan, ökad delaktighet för patienten med mera, vårdprevention och bättre samverkan mellan kommun oh landsting. •* Ex. mobilen som hjälpmedel (appar, införandeprocess, val av mobil osv.) •* Utveckling av individanpassat kognitivt material (recept, städsckema, tvättschema osv.) •Inom LEAN-konceptet används "Ständiga förbättringar" på en av enheterna •Fortbildningar och föreläsningar.

42 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 42 Bedrivs utvecklingsarbete – vad? Sid 3 •Utvecklar träffpunkt hela tiden •Mycket teambaserade utvecklingsarbeten pågår på vår klinik. Några exempel: - Geriatriskt mobilt team -Teamrond. - Patientnärmre vård •Teamgemensamma för olika patient/diagnosgrupper samt andra viktiga frågor t ex transition •Se ovan •Uppföljning och coachning via Min hälsoplan •Medverkar i forskargrupp på Hälsohögskolan •dokumentation •I nätverksgrupperna för arbetsterapeuterna.

43 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 43 Bedrivs utvecklingsarbete – vad? Sid 4 •Utveckling av riktlinjer och program. •Kompetensutvecklingsplanering. •Utveckli ng av KVÅ-kodning för att få fram gemensam statistik och kvalitetsuppföljning i länet. •Webb-sida för gemensam info i länet. •PGSA-hjul med intervention mot olika pt grupper •För att upprätta rutiner kring bokningar, behandlingar, flöden av olika patientgrupper m.m. på enheten. Det bedrivs flera olika PGSA-hjul. •MMR, sömnskola, artrosskola, demensutredning, PR-team. •Förbättrat resultat i Riks-stroke •Artrosskolans start. •Påbörjad Smärtskola. •Har själv startat upp 2 nya verksamheter inne på arbetsterapin med utvärderings enkät. •flödes/processutveckling •effektmått

44 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 44 Bedrivs projekt - vilka? NamnAntal% A. Ja1017,9 B. Nej3155,4 C. Vet ej1526,8 Total56100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

45 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 45 Bedrivs projekt - vilka? •Det bedrivs projekt inom kommunen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa tillbaka till arbete, där är en arbt involverad dock inte jag. •Multisjuka äldreteam •deltagarna gör en tidning som nytt projekt •Nytänkande inom Parkinsondagrehab- vad är slutenvårdens uppgift? Hur ska vi i teamet och med andra ute i kommunerna arbeta för patientens bästa •Medverkar i Min hälsoplan •Inga projektmedel har sökts. •Förenklad sjukförsäkringsprocess •Mobilt Geriatriskt Team •PR-teamprojekt (pilot) nyligen avslutad och ingår nu i befintlig verksamhet. •På kliniken •Socialt innehåll

46 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 46 Bedrivs enskilda studier/ projekt? Vilka och vem? Antal% A. Ja1527,3 B. Nej2341,8 C. Vet ej1730,9 Total55100 Svarsfrekvens 96,5% (55/57)

47 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 47 Bedrivs enskilda studier/ projekt? Vilka och vem? Kommentarer •Jag deltar i utbildningssatsning "ledarutveckling över gränserna", ett projekt finansierat med ESF-pengar. •Carpaltunnelprojekt, ortopedarbter. •Studenthandledning Emma Ekegren •Riktlinjer för arbetsterapeut vid utredning och rehabilitering •En av arbetsterapeuterna läser halvtid till magister i arbetsterapi. •En At läser på Lunds Tekniska Högskola. "Tankestöd i vardagen". •Tidigare har jag studerat skillnaden mellan MMT och MoCA. •-ortopedi • Av kollegor som skriver uppsatser i samband med magisterexamen. •Magisterexamen, jag själv •Amps, Demens & psykiska sjukdomar 10p, Esl, Lösningsfokuserat arbete.

48 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 48 Annat utvecklingsarbete, vad? •Kontinueriligt utvecklingsarbete i samverkan landstinget Jönköpings län •Utvecklingsarbet för samordnad vårdplanering i GGVV. •Utställing om kognitivt stöd. •Nix Pix •Kurs "Share Music" •Processstödjar i kliniekns hjärnskadeteam med uppdrag att utveckla, planera, följa upp resultat i processen •Studiecirkel med utgångspunkt i Bo Hejlskovs bok "Problemskapande beteende" •Studiecirkel angående dokumentation.

49 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 49 Finns tid avsatt till kvalitets-/utvecklingsarbete? Antal% A. Ja1933,3 B. Nej3561,4 C. Vet ej35,3 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

50 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 50 Finns tid avsatt till kvalitets-/utvecklingsarbete? Ingår i vardagsarbetet till viss del. En timme /vecka Svårt att hinna Ingen specifik tid. Förväntas inrymmas i arbetstiden när det är lämpligt. Mycket upptill den enskilde medarbetaren. Lite tid varje vecka, men den ska innehålla mycket. Begränsad tid och inte kontinuerligt. teamgemensamt ej yrkesspecifikt 1 timma/veckan Inte tillräcklig, knapphändig tid och otydligt uppdrag

51 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 51 Landstingsledning påtalar att vi har 2 jobb - pt.arbetet och att utveckla och förbättra vården. Vissa enheter har avsatt tim.tid. Det finns ingen avsatt tid specifikt för utvecklingsarbete. Ingår i det dagliga arbetet och får göras i mån av tid. Har fått lite tid att delta i forskningsgrupp på hälsohögskolan för att se möjlighet till samverkan med hälsohögskolan, vad det gäller forskning. Patientnära forskningsarbete. Men tiden för utvecklindsarbete är mycket begränsad. Finns tid avsatt till kvalitets-/utvecklingsarbete? Fortsättning

52 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 52 Erbjuds adekvat utbildning för att bedriva kvalitets/utvecklingsarbete ex. i förbättringskunskap? NamnAntal% A. Ja2238,6 B. Nej2645,6 C. Vet ej915,8 Total57100 Svarsfrekvens 100% (57/57)

53 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 53 Erbjuds adekvat utbildning……. Esthercoachutb genomgången nyligen för 2 medarbetare tex. Medarbetarens eget ansvar att söka utbildningar då det erbjuds via Qulturum Till viss del. Ja, när det gäller LEAN. Kanske. På eget initivativ. Esther-coach får en del gå varje år. Jag har genomgått mäta för att leda och det var bra. Nu går jag inga kurser. Möjligheten finns och anordnas i länet. Utbud finns via Qulturum Ja, via rehabgarantin. Saknar medarbetare med kompetens

54 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 54 Finns nödvändigt material tillgängligt, ex. litteratur, databaser? Antal% A. Ja3156,4 B. Nej1018,2 C. Vet ej1425,5 Total55100 Svarsfrekvens 96,5% (55/57)

55 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 55 Delvis. Vi får söka på det mesta själv, beställa från facket elelr gå till högskolebiblioteket. Vi har inga databaser tillgängliga. Mycket upp till en själv att söka. Får ju inget serverat precis. Databaser finns ju på LJ´s intranät. Via Qulturum Skall få möjlighet att gå kurs i End Note. Finns nödvändigt material tillgängligt, ex. litteratur, databaser?

56 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 56 Finns en person som är kvalitets/utvecklingsansvarig på arbetsplatsen eller i verksamheten? Vem? Antal% A. Ja1730,4 B. Nej3155,4 C. Vet ej814,3 Total56100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

57 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 57 Finns en person som är kvalitets/utvecklingsansvarig Chefen Men planer på det finns. Jag. Ing-Britt Häger. Ing-Britt Häger I-B Häger Enhetschef Utvecklingsansvarig arbetsterapeut I verksamheten har vi en utvecklingsansvarig men saknas på arbetsplatsen. Hade varit förträffligt.

58 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 58 Finns en person som är kvalitets/utvecklingsansvarig På gång med ny tjänst för alla yrkeskategorier i hela länet. Nej, ej från 2013 Inom varje process (4) finns ansvariga samt specialkunnig om statestik och mätningar biträdande verksamhetschef och verksamehtschef Verksamhetsutvecklare inom arbetsterapil alla har sitt eget område som vi ansvarar för. Ing-Britt Häger Verksamhetschefen NEJ,tyvärr!!

59 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 59 Andra möjligheter eller hinder Sid 1 •Vi har på enheten viljan att starta ett förbättringsråd med olika professioner. Är i uppstartstagen. •Ovan ett hinder •Nya möjligheter för samverkan efter KomHem •Vi vill utveckla arbetsterapiprocessen mer och att vi kan arbeta efter den bättre. Detta är idag ett hinder •Vi vill få fler möjligheter att planera arbetsterapiinterventionen självständigt •Vi vill vara mer delaktiga i utredningsdelen inför nya beslut osv. •Positivt klimat kring förbättringsidéer •Hinder: tid •Har en chef som saknar visioner och inte prioriterar utvecklingsarbete och ahr ej förmågan att driva och eller stödja några projekt/utvecklingsarbeten. Enheten saknar mätbara mål. •Avveckling/nedrustning av arbetsterapi

60 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 60 Andra möjligheter eller hinder sid 2 •Hinder är väl alltid tiden =) •Jobbar som ensam arbetskonsulent inom funktionshinderomsorgen med inriktning mot personer med fysiska funktionsnedsättningar –Jag har arbetskonsulentkollegor/arbetsterapeuter som jobbar med personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Kanske finns det möjlighet att jobba med utvecklingsarbete tillsammans med dem. Vi jobbar inom Funktionshinderomsorgen men i olika delar ( det finns psyk, fys och intellektuella funktionsnedsättningar). Vi har också olika chefer. Gruppen arbetskonsulenter består av olika yrkesgrupper. Det kan vara arbetsterapeuter, socionomer, socialpedagoger, pedagoger eller skötare.

61 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 61 Andra möjligheter eller hindersid 3 •Total avsaknad av intresse från verksamhetschef då det gäller rehabenheten i allmänhet och arbetsterapin i synnerhet •Stor del av verksamheten går över till kommunen. Stort fokus på detta! •Saknar medarbetare med samma kompetens eller utvecklingsansvarig att bolla med •Ensamarbete, tidsfrist, krav på tillgänglighet, känns mer som krav än möjlighet att mäta i siffror det man gör. Mer administration tartid från arbete med patienter •Kvalitetsarbetet sker gemensamt i kommunen främst inriktat på vårdpersonalen. Cheferna har först nu med HSL- personal. Dock ej arbetsterapeuter

62 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 62 Bedrivs patientsäkerhetsarbete? Antal% A. Ja4273,7 B. Nej610,5 C. Vet ej1017,5 Total58101,8 Svarsfrekvens 100% (57/57)

63 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 63 Bedrivs patientsäkerhetsarbete? Kommentarer Via våra olika förbättringsarbeten på kliniken. Fallprevention På omvårdnadsnivå

64 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 64 Finns en beskriven studentprocess? Antal% A. Ja3053,6 B. Nej1017,9 C. Vet ej1628,6 Total56100 Svarsfrekvens 98,2% (56/57)

65 Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 65 Finns en beskriven studentprocess? Kommentarer Vi tar inte emot studenter då jag saknar handledarkompetens. Tar emot mycket studenter, både arbetsterapeutstudenter, skötarstudenter och behandlingspedagogstudenter. Delvis. Kunde vara bättre. Information via huvudhandledaren samt från Hälsohögskolan.


Ladda ner ppt "Kvalitets och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 2012 1 Kvalitets- och utvecklingsarbeten i Jönköpings län 30 november 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser