Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Team of ECVET Experts 2012-2013 363012-LLP-2011-SE-LEONARDO-ECVET_EXP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Team of ECVET Experts 2012-2013 363012-LLP-2011-SE-LEONARDO-ECVET_EXP."— Presentationens avskrift:

1 National Team of ECVET Experts 2012-2013 363012-LLP-2011-SE-LEONARDO-ECVET_EXP

2 ECVET expert team Agenda 20120209 Presentation av medverkande Medverkande myndigheters uppdrag m.a.p. ECVET Genomgång av projektet: Behov och utmaningar Syfte och mål Målgrupper Metodologi Strategier Förväntade effekter Spridningsaktiviteter Genomgång av work packages Angränsande uppdrag (Skolverket och YH-myndigheten) Planering av ”Hjälp och stöd i policy-arbetet” ”Brain-storming” Start på planering av möten, aktiviteter, insatser Annat

3 National ECVET Expert Team Experter A: Dan Fagerlund Gisela Bohlin Marja-Leena Lampinen Stefan Eliasson Experter B:Cristina Pontis Ulla-Karin Sundqvist-Nilsson Projektledare:Bengt Landfeldt

4 Behov och utmaningar i Sverige • Studerande som gör praktik utomlands, kan ibland/ofta ha svårt att få detta lärande erkänt och tillgodoräknat • (Yrkes)utbildningar i Sverige baseras på ”Läranderesultat”, dock måste delar de rättsliga regleringarna justeras för att implementera ECVET • Liten kunskap om ECVET • En utmaning är att pedagogiskt förklara hur ECVET och de övriga gemensamma europeiska verktygen fungerar tillsammans • Den planerade verktygslådan måste vara användarvänlig och ansluta till den dagliga verksamheten inom yrkesutbildningen. • Sverige är ett stort land, förhållandevis glest befolkat, har ett decentraliserat utbildningssystem med 290 kommuner som huvudmän samt ett stort antal fristående utbildningar.

5 Syfte och mål (1) • Att stödja och stimulera implementering och ändamålsenlig användning av ECVET genom utvecklingsinsatser och att sprida information och kunskap. • ECVET stödjer hög kvalité på transnationell mobilitet inom yrkesutbildningen i Europa. • Projektet kommer primärt att vända sig till formell gymnasial och eftergymnasial yrkesutbildning. • Det lärande som sker i ett annat land ska vara möjligt att identifiera, validera, erkänna och ackumulera. • De svenska rättsliga regleringen behöver justeras för att ECVET ska kunna använda fullt ut. ECVET experterna ska vara rådgivande angående detta. • Ansvaret är de gemensamma europeiska verktygen är delat på fyra myndigheter. Dessa myndigheter måste samarbeta för att visa hur dessa verktyg kompletterar varandra i syfte att hjälpa den enskilde studerande.

6 Syfte och mål (2) • Nyckelaktörer inom yrkesutbildningen ska veta var de kan finna information om ECVET och möjligheter till utbildning. De ska ha tillräcklig kunskap för att kunna använda ECVET i samband med transnationell mobilitet. De ska använda ECVET för att identifiera, validera, erkänna samt ackumulera det lärande som skett utomlands. Detta för att den studerande får de ”poäng” denne är berättigad till. • På webbplatsen ska lärande exempel, särskilt från Leonardo da Vinci projekt, samlas. Användbara verktyg som exempel på Memorandum of Understandig och Learning Argreements samlas och anpassas till svenska förhållanden. Handlednings-, informations- och utbildningssmaterial på svenska ska finnas tillgängligt. Viktigt att allt material är användarvänligt, praktiskt, konkreta och attraktivt för användaren. • Ett svenskt ”ECVET-forum” för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring skapas. Syftet är att hitta nyckelaktörer med erfarenhet av transnationell mobilitet liknande ECVET. Detta forum skapas i samarbete med andra myndigheter, experter och projektägare inom Leonardo da Vinci.

7 Målgrupper (1) Olika målgrupper för olika aktiviteter: Stöd i policy-utveckling Målgrupp: Utbildningsdepartementet, Myndigheter ansvariga för de gemensamma europeiska verktygen, nationella LLP-kontor, Nationella Europass Centre Metoder: Regelbundna möten samt att ECVET experter ger stöd på begäran. ECVET experter ska vara uppdaterade på utvecklingen på Europeisk nivå samt i andra länder. Rådgivning Målgrupp: Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Skolinspektionen, yrkesutbildningsanordnare. Metoder: Workshops, seminarier, webbplats, sprida lärande exempel från LdV projekt. Utbildning Målgrupp: Viktigt att nå relevanta aktörer såsom utvecklingsledare, programansvariga, ansvariga för utlands praktik/studier, internationella koordinatörer. Metoder: Utveckla användarvänliga verktyg och handledningar, webbplats med ”e- lärande” material, workshops, ”peer-learning”

8 Målgrupper (2) Kampanj- och marknadsföringsmaterial Målgrupp: Utbildningsanordnare och andra nyckelaktörer inom yrkesutbildning Metoder: Webbplats, nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial, informera om ECVET när utbildningsanordnare samlas. Skapa ett svenskt ECVET-forum Målgrupp: Representanter för berörda myndigheter, experter inom yrkesutbildning, LdV-projektägare Metoder: Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring

9 Metodologi (1) De valda ECVET experterna ska:  Delta i europeiska utbildningstillfällen och arrangemang särskilt de som erbjuds av ECVET support Team  Följa utveckling och implementering av ECVET i andra länder, särskilt de nordiska.  Bistå med sin kompetens vid anpassning av rättslig reglering och praktik till ECVET. Bl.a. att skapa en modell för hur nationella poäng kan omvandlas till ECVET-poäng samt hur ECVET-poäng kan synliggöras i examensbevis.  Bistå med att samla in och sprida verktyg och lärande exempel, särskilt från LdV projekt, i syfte att göra dem tillgängliga för användare.  Bistå i spridningsstrategierna för att presentera ECVET tillsammans med de andra gemensamma europeiska verktygen som en användarvänlig verktygslåda.

10 Metodologi (2) De valda ECVET experterna ska:  Bistå i utvecklingen av ECVET- webbplatsen. Denna ska innehålla utbildningsmaterial samt den information och de verktyg som behövs för att implementera ECVET.  Bistå i utvecklingen av handledningar och informationsmaterial på svenska för publicering på webbplatsen. Material från Kommissionen ska översättas. Allt material ska vara användarvänligt, praktiskt och konkret.  Informera och utbilda nyckelaktörer inom svensk yrkesutbildning för att få dem att börja tillämpa ECVET för identifiering, validering, erkännande och tillgodoräknande av kvalifikationer, på alla EQF-nivåer, som erhållits i ett annat land.  Bistå vid skapandet av ECVET-forum. Inom ramen för detta forum kan mindre cluster bildas, såsom regioner, utbildningsnivåer, branscher.  Dra nytta av erfarenheter från högre utbildning och arbetet med ECTS.

11 Strategier (1)  Webbplatsen blir navet i implementeringsarbete.  Genom arbetet med NQF har flera nätverk av nyckelaktörer inom utbildningsområdet skapats. Dessa nyckelaktörer har god kännedom om yrkesutbildning, dessas kunskaper ska tas tillvara vid skapandet av ECVET- forum. Medlemmarna i ECVET-forum ska arbeta med både input och output. De bidrar till implementeringen av ECVET genom sina organisationer och nätverk. De kommer att fungera som multiplikatorer och på så vis nås en bredare målgrupp.  Utbildare, inom LdV programmet, som redan använder ECVET-liknande metoder ska identifieras. Dessa ska uppmuntras till erfarenhetsutbyte. Peer-learning aktiviteter kommer att organiseras och dessa mer erfarna utbildare bistår vid implementeringen av ECVET genom att hjälpa nybörjare och visa på goda exempel på hur ECVET kan stödja transnationell mobilitet.  De fyra myndigheterna inom yrkesutbildningsområdet ska samarbeta för att skapa förutsättningar för att använda ECVET vid transnationell mobilitet. De ska alla informera om ECVET när målgruppen Yrkesutbildare är samlad.

12 Strategier (2) De fyra utbildningsmyndigheterna:  Skolverkets uppgift är att arbeta aktivt för att skolor når de mål som regering och riksdag beslutat. Skolverket är National Reference Point för yrkesutbildning och kommer att ha huvudansvaret för ECVET i Sverige.  Myndigheten för Yrkeshögskolan ansvarar för all offentligt finansierad eftergymnasial yrkesutbildning, är nationell kontaktpunkt för arbetet med NQF/EQF. Har också ansvar för att samordna och stödja en nationell struktur för validering.  Skolinspektionen kontrollera om skolor och kommuner fullföljer sina åtaganden. Man är ansvarig för EQAVET i Sverige.  Internationella programkontoret är nationellt ansvariga för EU;s Program för livslångt lärande. IPK har således god kännedom om LdV projekt. IPO;s nätverk, webbplats och nyhetsbrev kan användas för att sprida information om ECVET. IPK är också Nationellt Europass Centre, samt deltar i det teamiska nätverket NetECVET tillsammans med 14 andra nationella kontor.

13 Förväntade inverkan (1) • ECVET ska gradvis föras in på yrkesutbildningar på alla EQF-nivåer. • Transnationell rörlighet blir ett attraktivt alternativ när individens ”lärande resultat” från en vistelse utomlands identifieras, valideras, erkänns och ackumuleras i ECVET poäng. • Genom en systematisk användning av ECVET-principer för transnationell mobilitet ökar kvaliteten genom att arrangemanget blir mer formaliserat. • Transnationell mobilitet ökar i både kvantitet och betydelse. • När transnationell mobilitet synliggöras i examensbevis är det en fördel när individen söker arbete.

14 Förväntade inverkan (2) • Nödvändiga justeringar av nationell rättslig reglering har genomförts för att underlätta implementering av ECVET. • Relevanta beslutsfattare inom yrkesutbildning på lokal, regional och nationell nivå har kunskap om ECVET, dess fördelar, praktiska användning samt var de kan hitta fördjupad information. • Webbplatsen med handledningar, verktyg etc. underlättar för alla aktörer som är eller kommer vara aktiva inom transnationell mobilitet, både som sändnande och mottagande organisationer. • När de gemensamma europeiska verktygen presenteras som en verktygslåda kommer genomslaget vara större än om de presenteras separat. • Genom ECVET-forum skapas en kunskapsbank och ett kontaktnätverk som bidrar till att öka kvalitén på yrkesutbildningen

15 Spridningsaktiviteter (1) • Huvudkanal för spridningen är webbplatsen. Denna kommer att innehålla handledningar, verktyg och utbildningsmaterial samt länkar till andra relevanta webbplatser. Material producerat av Kommissionen ska översättas och, om nödvändigt, anpassas till svenska förhållanden. Allt material ska vara användarvänligt, praktiskt och så konkreta som möjligt. • En marknadsföringsbroschyr ska produceras och tryckas. • ECVET experterna ska arrangera utbildningstillfällen regionalt och nationellt. • Utbildare, mestadels LdV projekt, som redan använder ECVET liknande metoder uppmuntras att utbyta erfarenheter. Peer- learning aktiviteter organiseras i syfte att hjälpa nybörjare. • IPK;s nätverk, webbplats och nyhetsbrev ska användas för spridning av ECVET.

16 Spridningsaktiviteter (2) • IPK är nationellt Europass Center och ansvarig för Europass mobilitetsdokument. I samband med Europass aktiviteter ska IPK informera om ECVET. • De fyra utbildningsmyndigheterna ska informera om ECVET vid informationstillfällen där yrkesutbildning är målgrupp. • Ett ECVET-forum skapas. Deltagare i detta forum kommer att få information och utbildning. De kommer i sin tur att sprida kunskap om användning av ECVET i sina nätverk och organisationer. • Myndigheten för yrkeshögskolan kommer arrangera ett antal konferenser om NQF/EQF. Vid dessa tillfällen ska även ECVET presenteras. • ECVET experterna deltar i europeiska arrangemang och, när så önskas, delge expertis och input liksom sprida utvecklingen i Sverige.

17 WP 1 Projektledning och koordination • Strategisk planering tillsammans med teamet • 8 projektmöten - projektledare har kontakter med team och andra myndigheter ansvariga för yrkesutbildning - projektledare ansvarar för utvärdering av övningsmaterial och utbildningsaktiviteter inkl. webb. • Tid: 4 x 8 dagar för Experter A32 dagar 2 x 8 dagar för Experter B16 dagar 1 x 32 dagar för projektledare32 dagar

18 WP 2 Hjälp och stöd i policy-arbetet • 4 möten under 2012, därefter kan experterna ge stöd på förfrågan från aktuella beslutsfattare Utbildningsdepartementet, Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Skolinspektionen, Internationella programkontoret. • Experter A : 4 x 4 dagar under 201216 dagar 4 x 4 dagar under 2013 (på förfrågan)16 dagar 3 x 2 dagar deltagande i ECVET Network 2012-201312 dagar Experter B: 2 x 4 dagar under 2012 8 dagar Projektledare: 1 x 4 dagar under 2012 4 dagar 1 x 4 dagar deltagande i ECVET Network 2012-2013 4 dagar

19 WP 3 Utbildning • ECVET experterna ska: - delta i utbildning som anordnas av ECVET support team för ökad kompetens och inspiration med syfte att överföra kompetens till svenska förhållanden - översätta och göra användarvänliga handledningar och verktyg som utvecklats av Kommissionen - utveckla e-lärande material för webbplatsen - ansvara för workshops för utbildning av nyckelaktörer - ordna erfarenhetsutbyten genom att engagera framgångsrika Leonardo da Vinci projekt • Experter A: 80 dagar (två av experterna kommer att vara ansvariga och mer aktiva) Experter B: 20 dagar

20 WP 4 Spridning och användning • Design och skapande av en nationell webbplats för ECVET innehållande övningsmaterial, handledningar, verktyg, länkar till andra europeiska verktyg, events, lärande exempel etc. • Producera en informationsbroschyr på svenska • IPK och de tre andra myndigheterna ska informera in ECVET vid informationstillfällen där målgruppen yrkesutbildning deltar • IPK;s nätverk, webbplats och nyhetsbrev ska användas för spridning • I samband med Europass aktiviteter informera om ECVET • Myndigheten för Yrkeshögskolan arrangerar konferenser om NQF/EQF. För att skapa synergier ska även information om ECVET ingå. • ECVET experterna ska delta i europeiska evenemang och där ge input samt sprida svenska framsteg. • Expert A40 dagar Expert B10 dagar Projektledare20 dagar

21 WP 5 ”Community of practice” • Att skapa ett ECVET-forum bestående av relevanta myndigheter, yrkesutbildningsexperter, LdV projekt. Syftet är att finna nyckelaktörer med erfarenhet av internationell mobilitet, liknande ECVET, för att skapa nätverk samt bygga en kunskapsbank. Deltagarna i detta forum för erfarenhetsutbyten fungerar sedan som multiplikatorer. • Experter A20 dagar Projektledare10 dagar

22 Budget headings Costs ( € ) 1. National Agency staff costs (max 15% of total eligible costs) 20 720,00 € 2. National Agency travel and subsistence costs 4 123,00 € 3. ECVET Experts: daily rates, travel and subsistence for participating in national and international seminars 138 354,00 € 4. Equipment and materials (max 10% of total eligible costs) 0,00 € 5. Sub-contracting, consultancy and other external services (max 30% of total eligible costs) 22 787,00 € 6. Conferences and seminars 16 146,00 € 7. Other direct costs 0,00 € TOTAL (identical to the total in Table 2) 202 130,00 €

23 Externa kontrakt • Översättning av ECVET material från Kommissionen eller andra länder • Bygga och design av webbplats • Design och tryck av informationsmaterial SubcontractTask descriptionNumber of person days (a) Cost per day (€) (b)Other costs to be included in the Subcontract (€) (c ) Total cost (axb)+c Subcontract 1Translations 4 guidelines á 9 000 words á 0,14 Euro = 504020252 5040 Subcontract 2Web site, 2 month work design and creation + 2 weeks maintainance. 55297 16335 Subcontract 3Promotion leaflet, design 1086 Euro and print 2000 ex 325 Euro = 1412 Euro 4353 1412 22 787,00 €

24


Ladda ner ppt "National Team of ECVET Experts 2012-2013 363012-LLP-2011-SE-LEONARDO-ECVET_EXP."

Liknande presentationer


Google-annonser