Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet."— Presentationens avskrift:

1 En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet

2 Kort om Mälardalsrådet • Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor • Medlemmar: 56 kommuner, 5 landsting, 4 associerade • Politiskt styrd organisation: rådsmöte, styrelse, presidium, 4 utskott, processgrupper • Tre fokusområden: infrastruktur och transporter, kompetensförsörjning och internationella jämförelser

3 3 Vad står namnet för? ”Processen ska ge Stockholm- Mälarregionen en bättre sits… …för lastbilschauffören, för tågpendlaren, för resenären i bil, för den rullstolsburne, för barnet i vagnen - ja, kort sagt en bättre sits för alla fem län och storregionen. Både på hemmaplan och i den internationella konkurrensen.”

4 Varför startade En bättre sits? • Uppenbara behov av samverkan för bättre infrastruktur i regionen • Knepiga institutionella förutsättningar, många aktörer • Goda erfarenheter i andra regioner • Etablerade kontakter

5 5 • 3 Regionförbund • 5 Landsting • 5 Länsstyrelser • 65 Kommuner (genom Mälardalsrådet) • 5 Grannlän • MÄLAB (representerar trafikhuvudmännen) • Trafikverket • Sjöfartsverket • Swedavia Arlanda/Bromma • Regionplanekontoret SLL • SL • Mälardalsrådet Många aktörer – ingen ensam ägare

6 Design och struktur • Konsensus i en politisk process • Förankring och öppenhet • Gränsöverskridande arbetsformer • Kunskapsutveckling och lärande • Eldsjälar! Stråk Nordväst Stråk Sydväst Stråk Syd Stråk Nord

7 Övergripande mål och resultat En bättre sits-processen startade med två målsättningar: Ta fram en gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionens transportsystem 2030 Ta fram ett gemensamt prioriteringspaket med infrastrukturobjekt Några resultat: Relativt sett ett bra utfall i Nationella transportplanen 2010-2021 Gemensamma transportpolitiska mål Gemensam systemanalys Gemensam prioriteringslista för vägar och järnvägar En mer sammansvetsad Stockholm-Mälarregion!

8 Utmaningar idag! • En växande storstadsregion i behov av mer investeringar och nya effektiva lösningar • Mer komplex situation än 2005 – infrastruktur och trafikering behöver ses i sin helhet • Behov av strategiska beslut om regionalt kollektivtrafiksystem • Frågorna ägs av flera aktörer i regionen, kräver vidareutvecklat samarbete • ”Draglok” och personligt engagemang för den gemensamma processen

9 Nystart av En bättre sits 2012 • Bredare samverkan – fler aktörer • Vårda systemsynen, följa upp prioriteringar och lägga grunden för en ny planeringsomgång • Koppla samman trafikering med infrastruktur • Stödja och driva på utvecklingen av ett gemensamt storregionalt kollektivtrafiksystem • Uppdaterade och nya kunskapsunderlag

10

11

12 Aktiviteter 2012 JanFebMarAp r MajJunJulAugSepOktNovDec 19/1 ”DN Forum” 8/3 EBS Lilla gruppen 9/5 Storreg. konferens 31/5-1/6 Mälarting EBS Lilla gruppen samt län EBS Lilla gruppen Storreg. konferens Uppdrags- givare ger legitimitet åt ny EBS- process; Gemensam färdplan Gemensamt remissvar till Trafikverket TrV kapacitet, Övergripan de målbild, Storreg kolltrafik- system Info om EBS samt övergripa nde målbild Länsvis förankring system- analys Beslut system- analys Förberedelse inriktnings- beslut om kollektiv- trafiksystem, Systemanaly s klar Information och politisk förankring på möten och konferenser i länen Kunskapsunderlag: resandeundersökning, godsflödesstudie, befolkningsframskrivningar Revidering av systemanalysen

13 Roller, ansvar och funktioner Sju län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland) Uppdragsgivare: Stora Gruppen: Ansvariga länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter. De partier som ej är representerade adjungeras. Möts 1 gg/år Lilla Gruppen: 1 repr från resp organisation med förhandlingsmandat. Möts vid behov. Politisk förankring: Storregionala konferenser 2 ggr/år, löpande information och förankring vid möten och konferenser, gärna länsöverskridande Tjänstemannastöd: Lilla tjmgruppen: Ledningsgrupp med tjänstemän från uppdragsgivarna med ansvar att leda arbetet, bereda dagordningar, ta fram underlag Stora tjmgruppen: Permanent arbetsgrupp med tjänstemän från intressenterna, regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning Tillfälliga arbetsgrupper: Bildas vid behov, t ex för godsstudie, resandeundersökning Processledare: Mälardalsrådet Intressenter: Regionförbund Landsting Kommunalförbund Länsstyrelser Swedavia MÄLAB Mälardalsrådet Näringslivet genom Handelskamrarna Kommuner Trafikverket Sjöfartsverket Länstrafikbolag TMR

14 Tack! Maria Nimvik Stern maria.nimvikstern@malardalsradet.se Tel 070-548 13 02 www.malardalsradet.se


Ladda ner ppt "En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser