Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet"— Presentationens avskrift:

1 En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet

2 Kort om Mälardalsrådet
Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Medlemmar: 56 kommuner, 5 landsting, 4 associerade Politiskt styrd organisation: rådsmöte, styrelse, presidium, 4 utskott, processgrupper Tre fokusområden: infrastruktur och transporter, kompetensförsörjning och internationella jämförelser

3 Vad står namnet för? ”Processen ska ge Stockholm- Mälarregionen en bättre sits… …för lastbilschauffören, för tågpendlaren, för resenären i bil, för den rullstolsburne, för barnet i vagnen ja, kort sagt en bättre sits för alla fem län och storregionen. Både på hemmaplan och i den internationella konkurrensen.”

4 Varför startade En bättre sits?
Uppenbara behov av samverkan för bättre infrastruktur i regionen Knepiga institutionella förutsättningar, många aktörer Goda erfarenheter i andra regioner Etablerade kontakter

5 Många aktörer – ingen ensam ägare
3 Regionförbund 5 Landsting 5 Länsstyrelser 65 Kommuner (genom Mälardalsrådet) 5 Grannlän MÄLAB (representerar trafikhuvudmännen) Trafikverket Sjöfartsverket Swedavia Arlanda/Bromma Regionplanekontoret SLL SL Mälardalsrådet En bild som belyser hur komplext den här processen är. En bra bild att stanna upp och ta diskussion och frågor kring.

6 Design och struktur Konsensus i en politisk process
Stråk Nordväst Stråk Sydväst Stråk Syd Stråk Nord Konsensus i en politisk process Förankring och öppenhet Gränsöverskridande arbetsformer Kunskapsutveckling och lärande Eldsjälar!

7 Övergripande mål och resultat
En bättre sits-processen startade med två målsättningar: Ta fram en gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionens transportsystem 2030 Ta fram ett gemensamt prioriteringspaket med infrastrukturobjekt Några resultat: Relativt sett ett bra utfall i Nationella transportplanen Gemensamma transportpolitiska mål Gemensam systemanalys Gemensam prioriteringslista för vägar och järnvägar En mer sammansvetsad Stockholm-Mälarregion!

8 Utmaningar idag! En växande storstadsregion i behov av mer investeringar och nya effektiva lösningar Mer komplex situation än 2005 – infrastruktur och trafikering behöver ses i sin helhet Behov av strategiska beslut om regionalt kollektivtrafiksystem Frågorna ägs av flera aktörer i regionen, kräver vidareutvecklat samarbete ”Draglok” och personligt engagemang för den gemensamma processen

9 Nystart av En bättre sits 2012
Bredare samverkan – fler aktörer Vårda systemsynen, följa upp prioriteringar och lägga grunden för en ny planeringsomgång Koppla samman trafikering med infrastruktur Stödja och driva på utvecklingen av ett gemensamt storregionalt kollektivtrafiksystem Uppdaterade och nya kunskapsunderlag

10

11

12 Aktiviteter 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 19/1 ”DN Forum” 8/3 EBS Lilla gruppen 9/5 Storreg. konferens 31/5-1/6 Mälarting EBS Lilla gruppen samt län EBS Lilla gruppen Storreg. konferens Uppdrags-givare ger legitimitet åt ny EBS-process; Gemensam färdplan Gemensamt remissvar till Trafikverket TrV kapacitet, Övergripande målbild, Storreg kolltrafik-system Info om EBS samt övergripande målbild Länsvis förankring system-analys Beslut system-analys Förberedelseinriktnings-beslut om kollektiv-trafiksystem, Systemanalys klar Information och politisk förankring på möten och konferenser i länen Kunskapsunderlag: resandeundersökning, godsflödesstudie, befolkningsframskrivningar Revidering av systemanalysen

13 Roller, ansvar och funktioner
Sju län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland) Uppdragsgivare: Stora Gruppen: Ansvariga länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter. De partier som ej är representerade adjungeras. Möts 1 gg/år Lilla Gruppen: 1 repr från resp organisation med förhandlingsmandat. Möts vid behov. Politisk förankring: Storregionala konferenser 2 ggr/år, löpande information och förankring vid möten och konferenser, gärna länsöverskridande Tjänstemannastöd: Lilla tjmgruppen: Ledningsgrupp med tjänstemän från uppdragsgivarna med ansvar att leda arbetet, bereda dagordningar, ta fram underlag Stora tjmgruppen: Permanent arbetsgrupp med tjänstemän från intressenterna, regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning Tillfälliga arbetsgrupper: Bildas vid behov, t ex för godsstudie, resandeundersökning Processledare: Mälardalsrådet Intressenter: Regionförbund Landsting Kommunalförbund Länsstyrelser Kommuner Trafikverket Sjöfartsverket Länstrafikbolag TMR Swedavia MÄLAB Mälardalsrådet Näringslivet genom Handelskamrarna

14 Tack! Maria Nimvik Stern maria.nimvikstern@malardalsradet.se
Tel


Ladda ner ppt "En bättre sits-samarbetet Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet"

Liknande presentationer


Google-annonser