Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor"— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor
VÅRD & BILDNING LUTHAGENS SKOLOR Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor

2 Styrsystem & organisation
Vision Arbetssätt Mål Ledarskap Medarbetarskap Styrsystem & organisation PLANERA GÖR ANALYSERA LÄR Uppdrag Verksamhetsidé Nuläge Resultat Ekonomi Våra värderingar

3 Vi möter alltid alla med positiva och höga förväntningar.
Vi fokuserar alltid på att skapa en trygg skolmiljö. Vi utgår alltid från varje elevs behov och förutsättningar. Våra värderingar På Luthagens skolor har vi sammanfattat det vi främst står för med våra tre ALLTID. Värden som vi vill ska kännas och märkas alla dagar hela året, oavsett om du är i skolan på besök eller går där varje dag. Våra värderingar finns mer utförligt formulerade i vår värdegrund och våra handlingsplaner. Dokument som har sin utgångspunkt i de statliga och kommunala styrdokumenten.  Läs mer i: Värdegrund för Luthagens skolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

4 Mottagningsprocessen – Välkommen till Luthagens skolor!
Arbetssätt Mottagningsprocessen – Välkommen till Luthagens skolor! Undervisningsprocessen – Lektionen är helig! Elevhälsoprocessen – Jag trivs, mår bra och känner mig delaktig! Processer för kunskapsutveckling F-9 – Bornholmsmodellen m.m.

5 Tillbaka till arbetssätt
Välkommen till Luthagens skolor! Viktiga delar i vår mottagningsprocess: Det finns väl få saker som är så pirrigt som att komma till en ny arbetsplats? Oavsett om det första mötet med Luthagens skolor sker när man är liten eller stor har vi en tanke med vad vi gör när en elev kommer till oss. Klasskamrater, lärare, rektor, vaktmästare och administrativ personal har alla viktiga roller att fylla för att välkomna och ta emot nya elever. Relevant information i brev, på hemsidor och på informationsmöten – vad kan du som elev och vårdnadshavare förvänta dig av oss? Vilka värden står vi för? Överlämnande från tidigare skola/förskola Mottagande vid besöksdagar Genom att utvärdera processen efter varje enskilt mottagande kan vi ständigt förbättra oss. Mottagande vid första skoldagen Klasslärare/mentor och elevers arbete med att eleven blir en i gruppen Utvärdering på klasskonferenser och utvecklingssamtal Tillbaka till arbetssätt

6 Tillbaka till arbetssätt
Alla lärare på Luthagens skolor arbetar systematiskt med att utveckla sina lektioner. Vi genomför arbetet med hjälp av John Steinbergs studiehandledning: Lektionen är helig! Den enskilda läraren bestämmer sig samtidigt för om hen behöver förändra något specifikt i sin egen undervisning. De gemensamma besluten som fattas under ett läsår följs sedan upp och samordnas. Förbättrades undervisningen och resultaten? Arbetsgången är att läraren, själv eller tillsammans med kollegor eller elever, undersöker något moment av undervisningen. Det kan vara om lektionerna börjar i tid, om de blir avbrutna, hur de börjar, slutar o.s.v. Genom att arbeta strukturerat med pedagogiska diskussioner där alla har samma utgångspunkt kan vi erbjuda eleverna ett konstant värde. Lärarna analyserar resultatet av under- sökningen tillsammans med sina kollegor och söker mönster och orsaker. När analysen är färdig bestämmer man sig för om man gemensamt kan förbättra något i undervisningsprocessen på skolan. Det spelar då allt mindre roll vilken lärare du har - du får alltid samma kvalité på undervisningen! Tillbaka till arbetssätt

7 Tillbaka till arbetssätt
- Jag trivs, mår bra och känner mig delaktig! I vår nya elevhälsoplan ligger fokus på tidig upptäckt och kontinuerlig uppföljning. Allt för att vi ska kunna bädda för att alla elever att lyckas. Vi har flyttat elevhälsoarbetet närmare eleverna och har bland annat tätare och mer heltäckande klasskonferenser. Detta för att säkerställa att vi gör allt vi kan för att se och följa upp alla elever. Så vill vi att alla elever ska känna på Luthagens skolor. För att vi ska nå dit arbetar vi systematiskt med att förbättra allt som har att göra med hur eleverna mår. De flesta av de konkreta arbetssätten finns i vår Likabehandlingsplan och vår Elevhälsoplan – två planer som kompletterar varandra i det hälsofrämjande arbetet. Genom att erbjuda många forum för inflytande tror vi att eleverna både trivs och mår bättre. Dessutom är vi övertygade om att det är eleverna som sitter inne med många av lösningarna på hur vi ska bli en skola där alla trivs och mår bra! I likabehandlingsplanen beskriver vi arbetet mot kränkningar, främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Grunden i detta är att vi på skolan har ett positivt klimat med god samman- hållning och gemensamma upplevelser. Tillbaka till arbetssätt

8 Tillbaka till arbetssätt
En av våra styrkor i Luthagens skolor är att vi har eleverna hos oss från förskoleklass till årskurs nio. Vi har tillfälle att följa deras med och motgångar och över tid finslipa våra sätt att sporra och utmana dem. En viktig del av skolan är bedömning av elevernas kunskaper. I vårt utvecklingsarbete kring kunskapsprocessen strävar vi efter en samsyn kring just betyg och bedömning. En av grundstenarna i våra Läs- och skrivplan är Bornholmsmodellen. I förskoleklass startar arbetet med läsinlärningen genom att vi arbetar strukturerat med Bornholmsmodellen. Modellen är ett program med språklekar som succesivt förstärker elevernas språkliga medvetenhet. Arbetssättet innebär även kartläggningar. Resultaten från kartläggningarna följs upp i klasskonferenser två gånger per år och följer även med som en viktig grund till lärarna i årskurs 1. I Luthagens skolor har vi även tagit fram planer för kunskapsutvecklingen F-9. Planerna handlar dels om att stoff och innehåll ska bilda en helhet som är snarlik för alla elever och dels om att tidigt fånga upp elever i behov av stöd eller utmaning. Bland planerna kan nämnas läs- och skrivplanen, matematikplanen, plan för fördelning av centralt innehåll, handlingsplan för fritidshemmet. Våra elever knäcker nu läskoden tidigare och färre elever behöver specialhjälp för att bli duktiga läsare! Tillbaka till arbetssätt

9 Medarbetarskap Hos oss är alla med och utvecklar verksamheten. Vi är alla väl förtrogna med de styrdokument som styr vårt arbete och svarar upp mot de krav som ställs i dessa. Vi är noga med att fördela arbete så att vi tar tillvara allas kompetens på bästa sätt och att våra olika kvalitéer kommer eleverna till gagn. När vi inte når ända fram med en uppgift tar vi hjälp av varandra. Vi ser även till att vi, enskilt eller som grupp, skaffar oss den kompetens vi behöver för att lösa nya utmaningar och uppgifter. Alltid med eleven i centrum! Vård och bildnings etiska kod säger det mesta om medarbetarskapet i Luthagens skolor (th). Vi som arbetar inom Vård & Bildning … respekterar alla människors höga och lika värde, både i och utanför arbetet. upprätthåller och utvecklar vår kompetens och eftersträvar god självinsikt. är medvetna om och följer lagstiftning och andra regelverk för arbetet samt är lojala med V&Bs affärsidé. bemöter kunder med respekt, uppmärksamhet och vänlighet. har en öppen och tillmötesgående hållning och söker kreativa lösningar. medverkar till att verksamheten håller god kvalitet och utvecklas för att svara mot kundernas behov och förändrade samhällsförhållanden. är goda marknadsförare för V&Bs verksamhet. vidtar åtgärder om det förekommer kränkningar eller andra missförhållanden iorganisationen. verkar för en effektiv och långsiktligt hållbar hushållning med organisationens resurser. tar ansvar för att arbetsplatsen är en konstruktiv och generös miljö, där vi möter varandra med respekt och prestigelöshet, tillit och förväntan.

10 Ledarskap Luthagens skolor leds av två rektorer, med ansvar för var sin enhet (Sverkerspåret och Eriksspåret). Rektorerna har till sin hjälp fyra biträdande rektorer, två till varje enhet. Genom att vi är många personer som delar på ledaruppdraget kan vi dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. Vi är väl medvetna om att det som ger mest resultat på elevernas måluppfyllelse är lärarens förmåga att leda undervisningen, tydliggöra mål och ge formativ återkoppling. Som skolledning ser vi det som vårt jobb att sporra och utmana lärarna att hela tiden bli lite bättre. För att kunna göra det på ett relevant sätt måste vi kontinuerligt vara närvarande i undervisningsprocessen. Vi genomför därför många klassrumsbesök och har påbörjat ett arbete med observationer enligt mall från Skolinspektionen. Det pedagogiska ledarskapet står högst på vår agenda! Vår gemensamma strävan är att bygga den bästa skolan som våra elever kan få!

11 Utvecklingsorganisation
Styrsystem & Organisation Utvecklingsorganisation

12 Styrsystem & Organisation

13 Ekonomi I Luthagens skolor hushållar vi med våra gemensamma resurser både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ett ekonomi- perspektiv. Vi är noga med att även engagera eleverna i vår gemensamma miljö och lära dem att tänka på att vara rädd om våra gemensamma saker. Vi ser ofta att det bästa åtgärderna inte alltid är de dyraste. Ett av de effektivaste sätten att höja kvalitén på undervisningen är ju t.ex. att vi har rätt kompetens på rätt plats. Inte dyrare bara bättre! Vi tycker att det är viktigt att ha en hög medvetenhet om att det är skattebetalarnas pengar vi använder. Pengar som är ämnade att vara till så stor nytta som möjligt för varje enskild elev. I rektors uppdrag från huvud- mannen ingår att skolan har en välskött organisation och ekonomi. Hos oss är det bland annat självklart att samordna inköp och att tänka strategiskt smart när de gäller läromedel och andra lärresurser.

14 Uppdrag I skolan har vi tydliga uppdrag som framgår av skollagen och läroplanen. Skollagen och läroplanen är våra främsta styrdokument. Skolverket förtydligar vissa av dessa uppdrag i Allmänna råd, råden kan röra åtgärdsprogram, kvalitetsarbete osv. Allt detta finns nedladdningsbart på vår hemsida eller Skolverkets. I skolan får vi även uppdrag från vår huvudman. De uppdragen förtydligas genom styrkort, styrkorten är en slags instruktioner till rektorer från skolchefen. Ur skollagen: Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

15 Verksamhetsidé Luthagens skolor ska vara skolor där elever trivs, lyckas och är trygga. I Luthagens skolor arbetar vi aktivt för att: visa eleverna att vi har positiva förväntningar på dem samarbeta kring elevernas kunskapsutveckling stärka eleverna att växa till ansvarstagande och självständiga individer som respekterar sig själva och andra ge eleverna möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskap, teoretiskt såväl som praktiskt och estetiskt inspirera och stimulera eleverna att lära för livet Verksamheten skall präglas av glädje, engagemang, delaktighet, lust till lärande och kreativitet

16 Nuläge Verksamhetsidé
För att vi ska kunna nå våra mål och uppfylla vår vision måste vi utgå från var vi är. Under året har vi flera avstämnings- punkter då vi hoppas att elever och deras vårdnadshavare vill bidra med synpunkter, åsikter och idéer. Några exempel: I det kontinuerliga arbetet med att ta reda på var vi är behöver vi på skolan skaffa oss en bild av nuläget. En del av den bilden är våra enkelt mätbara resultat t.ex. resultat på nationella prov, betyg och annat. Lektionsutvärderingar Klassråd Elevråd och andra elevgrupper Frågor på utvecklingssamtal Detta blir förstås inte komplett, det finns givetvis värden som inte syns direkt i resultaten. För att få fram en komplett bild behöver vi elevers och vårdnads- havares hjälp. Föräldraenkät Skolråd

17 Resultat För oss är det viktigt att vi följer våra resultat löpande under året och inte som något bokslut när det redan är försent. Det gagnar ingen elev! Vi har även fasta avstämningspunkter där vi utvärderar och justerar våra arbetssätt, t.ex.: Uppföljning av betygsresultat I Luthagens skolor följer vi upp våra resultat veckovis på några olika sätt: Uppföljning av resultat på nationella prov Uppföljning av enkätresultat – egna eller andras enkäter Klasskonferenser Kartläggning och utvärdering i arbetet med undervisningsprocessen – Lektionen är helig! Uppföljning av Språket lyfter! När vi arbetar med våra resultat, utvärderingar och kartläggningar framgår av vårt årshjul: Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

18 Alla elever i Vård & bildning skolor…
Mål trivs och mår bra når målen i alla ämnen förbättrar årligen sina resultat har huvudrollen i sitt och skolans arbete Alla elever i Vård & bildning skolor… Mål för Luthagens skolor

19 Mål Elever och vårdnadshavare ska välja våra skolor
Mål för Luthagens skolor 2013 Elever och vårdnadshavare ska välja våra skolor Andel godkända i alla ämnen ska öka Meritmedelvärdet ska öka Alla elever ska känna sig trygga i skolan Eleverna tycker att deras åsikter blir tillvaratagna Eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen Höja resultaten på SKL:s mjuka indikatorer Budget i balans 2013

20 Vision Vision Alla elever ska lyckas! Alla elever ska lyckas!

21 Årshjul – kvalitetsarbete
Planera Gör Analysera Lär Årshjul – kvalitetsarbete Januari Analysera: Betyg från HT jämfört med mål från juni. Planera: Kompletterande åtgärder. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Mars Analysera och lär: Uppföljning av verksamhetsplan Kontinuerligt arbete: Betyg och bedömning Lektionen är helig! Lektionsutvärdering Elevråd och andra elevgrupper. Skolråd Medarbetarsamtal Lektionsobservationer Klasskonferenser Elevhälsoarbetet April Analysera och lär: Föräldraenkät. Maj Analysera: Resultat från trivselenkät Utvärdering av likabehandlingsarbetet September Gör: Kartläggning inför likabehandlingsplanen Analysera: Delårsbokslut-resultat Kartläggningsresultat Planera: Ny likabehandlingsplan Juni Analysera och lär: Läsårets måluppfyllelse (NP, egna mål, SKL, Språket lyfter), Utvärdering av läsåret. Planera: Nya mål för kommande läsår. Augusti Planera: Nytt görande för att nå de i juni uppsatta målen. Ny verksamhetsplan Ny handlingsplan för fritidshemmet

22 Lär Bedöm nödvändigheten av ytterligare förbättringar. Dokumentera processer. Säkerställ den förbättrade kvaliten/"kvalitetsnivån". Lär av det nya sättet att förbättra verksamheten. Den nya förbättrade kvaliteten permanentas och sprids i verksamheten. Börja om i förbättringshjulet med: den nya rutinen en ny låda

23 Planera Genomför en problem och förbättringsanalys. Identifiera/definiera och beskriv förbättringsområden och mål konkret. Utse en eventuell projektgrupp. Samla fakta/data-använd de bakomliggande orsakerna? Prioritera orsaker till t ex problem som behöver lösas. Utarbeta en plan för hur förbättringen ska göras i praktiken. Vilken/vilka lösningar har ni? Behöver t ex arbetssätten, förändras/förbättras? Finns möjliga process förbättringar?

24 Gör Implementera/genomför den upprättade planen.
Instruera, träna och skapa delaktighet. Vidta åtgärder efter det att ni identifierat och prioriterat orsaker till problem och förbättringsområden. Dokumentera förbättringsarbetet för att ge bra förutsättningar för analys.

25 Analysera Analysera, utvärdera och följ upp resultaten gentemot uppsatta mål. Ledde åtgärderna till avsedda förbättringar-löste det problemen? Blev det lyckat? Har arbetsätt, strategier, planer och verktyg fungerat som vi tänkt? Vad behöver omarbetas?


Ladda ner ppt "Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor"

Liknande presentationer


Google-annonser