Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diamanten lek & inlärning En lärande konstruktion ”The art of doing the right thing led by thinking and understanding (utveckling inifrån ) ”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diamanten lek & inlärning En lärande konstruktion ”The art of doing the right thing led by thinking and understanding (utveckling inifrån ) ”"— Presentationens avskrift:

1 Diamanten lek & inlärning En lärande konstruktion ”The art of doing the right thing led by thinking and understanding (utveckling inifrån ) ”

2 Förutsättningar Familjecentral Diamantens skola f-6 190 Bullerbyn förskola, 95 Önskeringen förskola, 85 Hajen fritidshem

3 Värdegrundat ledarskap: •Att varje människa i varje läge gör så gott dom kan utifrån sina förutsättningar •Vi kan ändra förutsättningarna •Utveckling inifrån – förstå känslomässigt och intellektuellt. •Att se sig själv i andra och möta andra som den dom kunde vara •Respektfull och utmanande ledning

4 Hook`s /Gestaltning •Kärleksdag, Givande och tagande •PAX, •Diamantenjobb •Fredagssamlingar •Fördelade ansvar, Genomförandegrupper •All inclusive •Förtroende

5 Metavision Metavision • Enhetens utveckling mot allt högre måluppfyllelse behöver drivas långsiktigt utifrån en gemensam vision. Såväl föräldrar som elever ska få bli delaktiga i skapandet av visionen. Visionen ska vara en utgångspunkt för alla beslut som fattas och en drivkraft för vårt förbättringsarbete. Visionen ska innehålla såväl pedagogiska metoder som värdegrund och förhållningssätt. Utifrån visionen ska delmål sättas och nås. Visionen måste få tid och tillfälle att växa hos varje medarbetare. Visionen ska ha sin utgångspunkt i såväl styrdokument som föräldrars och elevers/barns förväntningar • En del i byggandet av visionen är att skapa delaktighet genom att fördela ansvar och befogenheter. En annan del är att skapa tydlighet gällande var och vem som fattar beslut och vad som åligger var och en att efterleva. I val av metoder ska såväl enhetens profileringar som aktuell forskning styra. En större likhet i metoder och arbetssätt ska skapas samt tydliga röda trådar genom verksamheten.

6 På Diamanten arbetar vi med att skapa en känsla av sammanhang – KASAM – hos varje individ. Deras tillvaro här ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. All verksamhet på Diamanten är inkluderande och har sin utgångspunkt i strävan mot hög måluppfyllelse samt syftar till att göra omvärlden begriplig för barnen och eleverna. Hela vår verksamhet genomsyras av våra profiler; aktivt lärande, idrott-hälsa och musik-teater. Vi arbetar för att barn och elever på Diamanten ska utvecklas till självständigt tänkande individer med starkt självförtroende och god självkänsla. Vi hjälper varje individ att hitta sin inre drivkraft och motivation till fortsatt utveckling. Här på Diamanten arbetar vi med att alla ska trivas, känna glädje, trygghet och lugn. Genom ett respektfullt bemötande och positiva upplevelser utvecklar barn och elever sin förmåga till omtänksamhet, empati och förståelse för sina medmänniskor oberoende av kön, språk och/eller kultur. Vi gör vårt yttersta för att vara rättvisa och förstå alla barn och elever utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och livssituation. Genom ett nära samarbete mellan personal, föräldrar, barn och elever skapar vi ömsesidigt förtroende och tillit. Vi utgår från att alla är goda och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. På Diamanten arbetar vi med PAX. Det betyder att vi respekterar varandra och hjälps åt så att ingen behöver slåss eller känna sig utanför. Vi har ett gemensamt ansvar för att lyssna på varandra och se till att alla får möjlighet att vara med och påverka. Här kan man arbeta och leka i lugn och ro utan att bli störd. Pedagogerna är engagerade, reflekterande och snälla samt har ett gemensamt salutogent förhållningssätt. På Diamanten tar vi gemensamt ansvar för att hålla vår skola hel, ren och fin. Det är viktigt att barn, elever, personal och föräldrar känner tillhörighet och att besökare känner sig välkomna. På Diamanten är alla delaktiga i lärandet. Vi lär våra barn och elever att ta eget ansvar för sitt arbete, hålla fokus på en uppgift och hjälpa varandra. Genom en lustfylld och inspirerande miljö lär vi våra barn och elever att tänka positivt. I möten och i lärandet utmanar vi dagligen barns och elevers tankar. På Diamanten möter vi barnen och eleverna där de befinner sig och erbjuder en kvalitativ och kärnfull undervisning där olika lärstilar gynnas. Genom olika upplevelser främjar vi barn och elevers lärande. Vi ger alla barn och elever kontinuerlig feedback för att stimulera positiv utveckling.Vision

7 Lärande & utveckling Hälsa & trivsel Demokrati & delaktighet Skolstyrelse Skolledning Genomförenade- grupp Elevråd Klassråd Matråd Förtroendetrappa Fredags- samlingar 3 regler PAX Förslagslåda Må bra! Frukt till alla barn varje dag. Frukost till dom som vill! Rastverksamhet Lägerverksamhet Fredagscafè Kiosk Relationsskapande förhållningssätt Teamteching Konstruktivism Mediering Storyboard Visa på progression Feedback Kommunikations- perspektiv. Upplevelser. Flytzoner Proaktiv pedagogik VisionenKonstruktionenKASAM Delaktighetsskapande Förhållningssätt Vi har ett relationellt perspektiv på lärande, resultat och konflikter Salutogent förhållningssätt

8 Kvalitetssäkrat lärande •Vad som görs och när det ska göras •Kontinuerliga analyser av resultat och klimat •Vad som ska göras för att stödja konstruktionen •Ett pågående samtal om utveckling •Kontinuerligt gestaltande av målen •Dokumenterade lärdomar

9 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst måste jag förstå det han förstår.” Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.” Søren Kirkegaard

10 Barn gör som dom…gör. •Barn •Barn gör som dom tänker och förstår…precis som vuxna •Även •Även barn behöver lära utanför sina tankemodeller •Vuxnas •Vuxnas mått av allvar skapar tilltro till såväl sammanhang som det egna värdet. •Utifrån •Utifrån eget upplevt värde vill man tillskriva andra värde

11 Barn behöver • Kärlek Utan förbihåll • Relationer Växande • Intresse För tankar och handlingar • Visioner Förmåga att tänka hur det skulle kunna vara /bli • Trygghet Erfarenhet av logiska mönster • Självförtroende Erfarenhet av lyckade försök • Självkänsla Erfarenhet av sitt värde

12 KASAM • HANTERBARHET • Strategier, • Strategier, flytzoner • BEGRIPLIGHET • Förtroende, • Förtroende, 3 regler • MENINGSFULLHET • Delaktighet, • Delaktighet, samhörighet system.

13 Aktiviteter för att stödja konstruktionen Bråk /tvister - Alltid PAX samtal, dokumenteras, trappaPAX Mobbning - Varje signal leder till fördelningsmöte, trappafördelningsmöte Kränkningar - Mentorsamtal, föräldrakontakt,brevlåda, mail Måluppfyllelse - Åtgärdsprogram med elevhälsan Trivsel- PAX, klassråd, elevråd, elevenkäter,brevlåda,mentorsamtal

14 Ledord • Former att Hålla tag i.. • Progression • Värdegrunds styrda handlingar… • Bottna och simma… • Den kokta grodan

15 •Utveckling •Utveckling inifrån är bildning. I bildning ingår att förstå sig själv i ett sammanhang. Att se orsak och verkan. Att inte vara offer. Att inte gömma sig bakom myter om hur andra är utan finna likheter mellan sig själv och andra. Att förstå andra utifrån sig själv. Vi har alla ansvar för våra handlingar men är samtidigt summan av våra liv. Vi kan inte veta det vi inte lärt oss, lyfta det vi inte orkar eller flyga på vingar vi saknar. Att se sig i ett sammanhang betyder också att respektera sig själv för den man är. Att inte vara totalt ansvarig för den man blev eller den berättelse man bär.

16 Tack för att ni lyssnade… •Anita & Stephan, Diamanten lek & inlärning


Ladda ner ppt "Diamanten lek & inlärning En lärande konstruktion ”The art of doing the right thing led by thinking and understanding (utveckling inifrån ) ”"

Liknande presentationer


Google-annonser