Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsinriktning Mål 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsinriktning Mål 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsinriktning Mål 2010

2 2 Verksamhetsinriktning 2010-2012 i VP 2010 Frågor som lyfts fram & prioriteringar Övergripande fokus - minskad brottslighet och ökad trygghet! © Bidra till att färre brott begås och att fler brott klaras upp. Genom tillgänglighet och synlighet bidra till att människor känner trygghet med mindre oro för brott. Högt ställda krav på rättssäkerhet. © Fördjupa samverkan och vidareutveckla arbetsmetoderna tillsammans med olika aktörer Hallandspolisen - vi ska vara engagerade, effektiva och tillgängliga! © Högt engagemang och professionellt bemötande © Förbättrad ledning och styrning, förbättrade arbetsmetoder, effektiv verksamhet © Väsentligt förbättrade verksamhetsresultat - Hallandspolisens lagföringsresultat ska vara bland de sju bästa länen vid utgången av 2010 © Fler poliser i yttre tjänst - såväl brottsförebyggande arbete som utredningsarbete. Förbättrad ledning och styrning samt fler och bättre initiala utredningsåtgärder är avgörande för lagföringen.

3 3 Verksamheten - brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, service © Kunskaps- och underrättelsestyrd polisverksamhet, planlagd utifrån relevanta analyser © Trygghetsskapande perspektivet - trygghetsundersökningar, personsäkerhetsarbetet © Prioriterade områden och ökat fokus: Ungdomskriminaliteten, våld i offentlig miljö, brott i nära relationer, tillgreppsbrott genom inbrott, narkotikabrott, mängdbrottsligheten i stort, grov organiserad och systemhotande brottslighet ©Poliser i yttre tjänst - mycket viktig roll som förste brottsutredare på plats © Polisens nationella utredningskoncept: analys och samordning av alla inkommande ärenden, kvalitetskontroll, offensiv och effektiv förundersökningsledning med återkoppling till både yttre personal och utredare, förhör av bra kvalitet, ökat användande av rättsintyg, förenklade utredningsförfaranden i så stor utsträckning som möjligt ©Samverkan med Åklagarkammaren © Externa servicen - hög tillgänglighet, bra bemötande, enhetligt, effektivt och korrekt sätt © Säkerställa att PKC Falkenberg bedrivs i enlighet med den nationella inriktningen Verksamhetsinriktning 2010-2012 i VP 2010 Frågor som lyfts fram & prioriteringar (forts.)

4 4 Samverkan med kommuner, myndigheter m.fl. - fördjupas & vidareutvecklas Ledarskapet & Gemensam verksamhet © Ledarskapet och ledningskommunikationen på alla nivåer ska vidareutvecklas ytterligare © Alla arbetsledares ansvar att verksamhetsstyrningen fungerar på alla nivåer - frågor kring mål, uppföljning, metodutveckling m.m. ska tas upp vid arbetsplatsträffar/motsv. © Årliga utvecklingssamtal, lönesamtal/lönesättande samtal, regelbundna individuella uppföljningssamtal, tydliggöra varje medarbetares ansvar för verksamhetsresultatet © Samverkansavtalet ska vidareutvecklas © Medarbetaransvaret - engagemang, tillgänglighet med professionellt bemötande, bidra till att verksamhetsmålen nås © Gemensamma värdegrunden - arbetsplatsträffar, i det dagliga arbetet... © Fungerande kompetensförsörjning & verksamhetsstyrd planering © Öka andelen kvinnliga chefer © Systematiska arbetsmiljöarbetet © Planering inför utbyggnad av polishuset i Halmstad Verksamhetsinriktning 2010-2012 i VP 2010 Frågor som lyfts fram & prioriteringar (forts.)

5 5 Lika viktigt som de kvantitativa målen för verksamheten är det med ett kontinuerligt metod- och förbättringsarbete samt en hög kvalitativ nivå på den verksamhet som bedrivs. Det handlar om att göra rätt från början och säkerställa hög kvalitet i alla led. Kravet på kvalitet i vårt arbete innebär bland annat att vi ska leva upp till människors förväntningar på hög rättssäkerhet, god tillgänglighet, korrekt och professionellt bemötande samt snabb handläggning av ärenden. Kvalitetsaspekten på verksamheten

6 6 Nationella mål för Hallandspolisen © Antal anmälda misshandelsbrott utomhus (exkl. anmälningar där brottsoffret är 0-6 år) ska vara max 1 150 av totalt 39 015 i riket Hallands andel av nationella målet = 2,9 % Jämför med: utfall 2007 = 1 314, utfall 2008 = 1 342, utfall 2009 = 1 200 © Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 30 % Nationella målet för riket i snitt = 26 %; spridning bland länen från 19,0 % till 40,0 % Hallandspolisen ligger tillsammans med 4 andra län på en 3:e plats med angivet mål Jämför med: utfall 2007 = 17,1 % (21:a plats i riket), utfall 2008 = 24,9 % (12:e plats i riket; riket i snitt 22,5 %), utfall 2009 = 27,6 % (4:e plats i riket) Mål för kärnverksamheten Våld i offentlig miljö

7 7 Nationellt mål för Hallandspolisen © Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 5,3 % Nationella målet för riket i snitt = 5,0 % med en spridning bland länen från 3,0 % till 13,0 % Hallandspolisen ligger på delad 8:e plats av 11 platser med angivet mål Jämför med: utfall 2007 = 3,5 % (19:e plats i riket), utfall 2008 = 4,2 % (16:e plats i riket; riket i snitt 4,2 %), utfall 2009 = 4,8 % Mål för kärnverksamheten Tillgrepp genom inbrott

8 8 Nationellt övergripande mål Antal skadade och dödade i trafiken ska minska. Ökad trygghet i samhället ska uppnås genom ökad regelefterlevnad i trafiken. Nationella mål för Hallandspolisen © Kör- och vilotidskontroller - kontrollerade ”arbetsdagar på väg” 2010 ska vara minst 44 480 av totalt 1 112 000 i riket (4,0 %). Hälften av kontrollerna ska göras på väg och hälften i företag. Jämför med: utfall 2008 = 22 512, utfall 2009 = 30 259 ©Tillsyn av farligt gods 2010 ska ske med minst 260 kontroller av totalt 7 000 i riket (3,7 %) Jämför med: utfall 2008 = 264, utfall 2009 = 263 ©Minst 98 000 (69 300) alkoholutandningsprov av totalt 2 200 000 för riket ska tas under 2010 Jämför med: utfall 2008 = 82 495, utfall 2009 = 104 609 Mål för kärnverksamheten Trafiksäkerhet

9 9 Nationella mål för Hallandspolisen (forts.) © Minst 70 % av de flygande inspektioner som genomförs under 2010 ska avse tunga fordon och nyttofordon ©Rapporteringsgränsen vid hastighetsöverträdelser ska vara 6 km/tim Lokala mål för Hallandspolisen © Fyra större myndighetsgemensamma trafikkontroller ska genomföras under 2010 (två på våren och två på hösten) © Antal ordningsbot ska uppgå till minst 14 100 under 2010 (inte enbart trafikområdet) Jämför med: utfall 2008 = 11 434, Utfall 2009 = 13 181 Mål för kärnverksamheten Trafiksäkerhet (forts.)

10 10 Nationella mål för Hallandspolisen ©Antal redovisade ärenden till åklagare avseenden grov kvinnofridskränkning, vålds- och sexualbrott mot kvinna samt vålds- och sexualbrott mot barn ska vara minst 250 (3,7 %) av 6 795 för riket totalt Hallandspolisen ligger på en delad 7:e plats med angivet mål Jämför med: utfall 2007 = 149 (13.e plats i riket), utfall 2008 = 198 (8:e plats i riket), utfall 2009 = 204 Lokala mål för Hallandspolisen ©Redovisning till åklagare avseende ärenden som avser våld och övergrepp mot kvinnor och barn i nära relationer ska ske senast 90 dagar efter det att skäligen misstänkt har registrerats ©Rutiner för dokumentation om barn som lever med våld i familjen befunnit sig på platsen ska tas fram och vara spridda till berörda senast den 31 maj 2010. Syftet är att barnen ska få stöd och möjlighet till brottsskadeersättning. Mål för kärnverksamheten Brott i nära relationer

11 11 Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) ©Följande utbildningsinsatser ska genomföras med målet hög bas- och specialistkompetens när det gäller brott i nära relationer: - All utredningspersonal som utreder brott i nära relation ska genomgå grundutbildningen samt kontinuerlig fortbildning i Rikspolisstyrelsens regi. -Utredningspersonal ska ges möjlighet att medverka i olika seminarier och föreläsningar i ämnet brott i nära relation -All polispersonal som kommer i kontakt med ärenden som berör brott i nära relation och som inte tidigare fått utbildning ska genomgå den nationella utbildningen i Rikspolisstyrelsens regi i syfte att fler brott ska lagföras. Mål för kärnverksamheten Brott i nära relationer (forts.)

12 12 Mål för kärnverksamheten Narkotikabrott Nationellt övergripande mål Polisen ska bidra till att minska tillgången på och användningen av narkotika i samhället med ökat fokus mot överlåtelsebrott. Lokala mål för Hallandspolisen © Antal överlåtelsebrott ska uppgå till minst 190 under 2010 Jämför med: utfall 2008 = 164, utfall 2009 = 95 ärenden, inte brott © Antal brott som avser narkotikainnehav och eget bruk ska uppgå till minst 2 300 under 2010, varav minst 720 innehav Jämför med: utfall 2008 = 1 976 (varav 600 avser innehav), utfall 2009 = 2 010 (varav xxx avser innehav) © Antal ungdomar som vid ingången av 2010 är under 21 år och misstänkta för ringa narkotikabrott/eget bruk ska uppgå till minst 290 under 2010 Jämför med: utfall 2008 = 110 personer, utfall 2009 = 230 personer

13 13 Mål för kärnverksamheten Grov organiserad och systemhotande brottslighet Nationellt övergripande mål Förutsättningarna för att bedriva grov organiserad och systemhotande brottslighet ska försämras. Lokalt mål för Hallandspolisen © Hallandspolisen ska arbeta i enlighet med den nationella strategin och skapa förutsättningar för ett lokalt arbete som motverkar förekomsten av och förutsättningarna för denna typ av brottslighet.

14 14 Mål för kärnverksamheten Utredning och lagföring - allmänt Lokala mål för Hallandspolisen © Antal redovisade ärenden till åklagare inom Brottsområde 1 ska uppgå till minst 2 300 under 2010 Jämför med: utfall 2008 = 1 856, mål 2009 = 2 200 © Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt exkl. trafikärenden ska vara minst 18,0 % under 2010 Jämför med: utfall 2007 = 12,2 % (18:e plats i riket; riket i snitt 13,1 %) Jämför med: utfall 2008 = 14,4 % (12:e plats i riket; riket i snitt 13,4 %) Jämför med: utfall 2009 = 15,8 % (8:e plats i riket, riket i snitt = 13,9 %) © Antal utredningar med FU-anteckning RB 23:21 ska uppgå till minst 550 under 2010 Antal utredningar med FU-anteckning RB 23:22 ska uppgå till minst 350 under 2010 Målen avser inte trafikärenden. Jämför med: utfall 2008 = 600, utfall 2009 = 597 (avser enbart RB 23:21) © Antal DNA-prov (personärenden) ska uppgå till minst 1 450 under 2010 Jämför med: utfall 2008 = 1 432, utfall 2009 = 1 297

15 15 Mål för kärnverksamheten Utredning och lagföring - allmänt (forts.) Lokala för Hallandspolisen (forts.) © Kontinuerlig uppföljning av att tidsfristerna i ungdomsutredningar hålls © För att barnperspektivet (FN:s barnkonvention) ska beaktas ska konsekvensanalyser utföras och dokumenteras inför beslut som berör barn och unga. © Antal trafikärenden i balans ska under 2010 uppgå max 103 äldre än 6 månader, varav max 46 äldre än 12 månader Jämför med: utfall 2008 = 85 äldre än 6 månader varav 46 äldre än 12 månader; utfall 2009 = 52 äldre än 6 månader varav 21 äldre än 12 månader © Antal övriga ärenden i balans ska under 2010 uppgå till max 500 äldre än 6 månader, varav max 250 äldre än 12 månader Jämför med: utfall 2008 = 1 110 äldre än 6 månader varav 357 äldre än 12 månader; utfall 2009 = 833 äldre än 6 månader varav 307 äldre 12 månader

16 16 Nationellt mål ©Senast vid utgången av 2010 ska minst 85 % av servicemottagarna vara nöjda eller mycket nöjda med Polisens tillgänglighet, bemötande och handläggningstid. Lokala mål för Hallandspolisen ©Minst en polisstation som hanterar passansökningar ska ha utökade öppettider minst en kväll per vecka, dvs. öppet efter kl. 18.00 ©Ytterligare information (blanketter, kontaktuppgifter och handläggningstider) ska läggas ut på Hallandspolisens hemsida. Genom att e-postadress lämnas ut, där så är möjligt och lämpligt, är myndigheten vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. ©Anställda vid Polisens kontaktcenter (PKC) Halland ska genom periodplanering säkerställa att resurstiden används på ett så effektivt sätt som möjligt. Under 2009 ska 90 % av inkomna samtal besvaras inom 3 minuter. ©Minst 90 % av telefonsamtal med högsta prioritet till länskommunikations- centralen ska besvaras inom 15 sekunder. Av övriga samtal ska minst 90 % besvaras inom 3 minuter. Mål för kärnverksamheten Service

17 17 Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) ©Tillgänglighetskampanj ska genomföras under 2010 tillsammans med telefonväxeln i Västra Götaland i syfte att öka tillgängligheten per telefon. ©Normal passansökan ska handläggas med en maximal handläggningstid på 1 vecka ©Sekretessärenden ska handläggas med en maximal handläggningstid på 5 dagar ©Ärenden som gäller tillstånd att inneha skjutvapen ska handläggas med en maximal handläggningstid på 3 veckor under förutsättning att ansökan är komplett när den kommer in ©Ärenden som gäller skjutvapen i dödsbo ska handläggas med en maximal handläggningstid på 12 månader ©Ärenden som gäller bristande tillsyn av hund ska handläggas med en maximal handläggningstid på 4 månader ©Målen för extern service ska läggas ut på Hallandspolisens sida på Internet när verksamhetsplanen är fastställd, senast den 31 december 2009. Mål för kärnverksamheten Service (forts.)

18 18 Nationellt mål ©Polisen ska vid utgången av 2011 ha en god krisberedskapsförmåga som gör att samhällets medborgare ska känna tillit till Polisen när en kris inträffar. Lokala mål för Hallandspolisen ©Stabsbemanningsplanen, som reviderats under 2009, ska tillämpas fr.o.m. 2010. ©Fortsatta utbildningsinsatser ska genomföras under 2010 i det verktyg för informationsdelning (WIS) som infördes under 2008. Mål för kärnverksamheten Krisberedskap

19 19 Lokala mål för Hallandspolisen © Omvärldsanalys framtagen av kriminalunderrättelsetjänsten ska redovisas senast januari månad 2010. © Överenskommelserna om samverkan med kommunerna ska färdigställas våren 2010. © Fortsatt benchmarking ska ske under 2010, bl.a. genom utbyte av erfarenheter m.m. med minst två polismyndigheter med bättre verksamhetsresultat än Hallandspolisen. © Trygghetsundersökningen som genomfördes 2006 tillsammans med länets alla kommuner ska följas upp med en ny trygghetsundersökning 2010, dock enligt ny modell. © Översynen av länskriminalpolisen och kriminalunderrättelsetjänsten ska vara klar senast den 31 januari. © Strategi på 3-5 års sikt för utrednings- och lagföringsverksamheten ska tas fram och vara klar senast den 1 mars 2010. © Ny riskanalys enligt förordningen (SFS 2007:603) om intern styrning och kontroll ska genomföras senast den 30 september 2010 inför verksamhetsplaneringen för 2011. © Internkontroll ska genomföras inom angivna områden i särskild plan. Mål för Gemensam verksamhet Ledning och styrning & Övergripande mål

20 20 Lokala mål för Hallandspolisen © Arbetstidsförläggningen ska ske utifrån verksamhetens behov där även arbetsmiljö- perspektivet vägs in. Uppföljning av ska ske kvartalsvis med en första redovisning senast den 1 mars avseende kvartal 4 2009. © Kvalitetssäkring av att bemanningen av den händelsestyrda verksamheten är rätt dimensionerad vid olika tidpunkter och säsonger ska vara klar senast den 1 mars 2010. © Den gemensamma värdegrunden för Polisen ska förankras och kommuniceras inom samtliga enheter och sektioner under 2010. © Åtgärdsplanen för bemötande- och attitydfrågor ska följas upp tertialvis. © Verksamhetsresultaten ska läggas ut på Intrapolis månadsvis. © Verksamhetsberättelse för 2009 ska tas fram och skickas till Rikspolisstyrelsen senast den 1 mars 2010. © Fortsatt arbete med kvalitetssäkring av tidredovisningen inom myndigheten ska ske under 2010 med fokus på utvecklad uppföljning av hur den redovisade tiden kodas. Successiv övergång till Palasso Tid ska påbörjas under 2010. Mål för Gemensam verksamhet Ledning och styrning & Övergripande mål (forts.)

21 21 Lokala mål för Hallandspolisen © Samverkansavtalet ska vidareutvecklas och vara klart senast den 30 juni 2010. © Årliga utvecklingssamtal och lönesättande samtal/lönesamtal ska genomföras med alla anställda. © Minst 6 arbetsplatsträffar ska genomföras under 2010 vid varje enhet/sektion/motsv. Arbetsplatsträffarna ska genomföras i enlighet med riktlinjerna i samverkansavtalet. © Arbetsplatsträffarna ska utvecklas under 2010, bl.a. genom information vid en av årets ledarskapsdagar och genom särskild utbildning för alla arbetsledare. © Kompetensförsörjningsplan ska tas fram och vara klar senast den 1 maj 2010. © Ledarskapsstrategi ska tas fram och vara klar senast den 30 juni 2010. © Minst 30 % av totala antalet chefer/arbetsledare ska vara kvinnor vid utgången av 2010. © Under 2010 ska 12 chefer ska delta i det direkta ledarskapsprogrammet och 2 chefer i det indirekta ledarskapsprogrammet. © Medarbetarenkät ska genomföras i början av 2010. Mål för Gemensam verksamhet Kompetensförsörjning

22 22 Lokala mål för Hallandspolisen (forts.) © Chefer med tidsbegränsade förordnanden ska ha individuella karriärväxlingsplaner. © I utvecklingssamtalet ska för medarbetare som fyllt 60 år tas upp hur de ser på sin pension samt frågan om förberedelser för framtida kompetensförsörjning. © Nyutnämnda chefer ska utbildas i vad personal- och arbetsmiljöansvaret innebär. © Personaldialoger ska hålla årligen med samtliga chefer inom myndigheten. © Strategier för ökad jämställdhet, mångfald och god arbetsmiljö ska tas fram och vara klara senast den 31 december 2010. © Samtliga chefer ska under 2010 utbildas i alkohol- och drogfrågor. © Minst dubbelt så många handledningsgrupper som 2009 ska sättas igång under 2010. © Sjukfrånvaron ska vara fortsatt låg och inte överstiga 3,2 %. Sjuktalet för långtidssjukskrivna, 1,7 % (hösten 2009), ska sänkas ytterligare. Mål för Gemensam verksamhet Kompetensförsörjning (forts.)

23 23 Lokala mål för Hallandspolisen ©Intern informationsinsats ska ske och vara genomförd senast den 30 april 2010 när det gäller bl.a. rutinerna för diarieföring av extern e-post. ©Tjänsteföreskriften för resor ska anpassas och vara klar senast den 31 mars 2010. ©Lokalförsörjningsplan för 2010-2014 ska tas fram och skickas till Rikspolisstyrelsen senast den 31 januari 2010. Mål för kärnverksamheten Stödverksamhet

24 24 Lokala mål för Hallandspolisen © Hanteringen gentemot massmedia av den dagliga informationen om polisverksam- heten ska utredas och vara klar senast den 31 mars 2010. © Vi ska vara mer aktiva i samhällsdebatten, bl.a. genom att minst en gång per kvartal lyfta fram Hallandspolisens verksamhet i massmedia och genom att besvara eller bemöta då viktiga frågor uppmärksammas massmedialt. © Minst två seminarier ska anordnas i hur de nationellt framtagna kommunikationsverk- tygen kan användas i det dagliga arbetet samt minst en utbildning i ”Så här möter vi media”. © Framtaget presentationsmaterial/bildspel ska uppdateras och ses över till senast den 28 februari 2010. © Vi ska bli mer aktiva med att föra ut information på Intrapolis genom ett antal åtgärder. © Utbildning i kriskommunikation ska ske för nyckelpersoner under 2010. © Plan för hur informations- och kommunikationsfrågorna kan utvecklas ytterligare ska tas fram och vara klar senast den 31 december 2010. Mål för Gemensam verksamhet Kommunikation

25 25 Lokala mål för Hallandspolisen ©Samarbetet på det rättsliga området ska under 2010 vidareutvecklas och förstärkas mellan Polismyndigheten i Hallands län och Polismyndigheten i Västra Götaland. ©Verksamhetsskyddet ska under 2010 utvecklas i enlighet med centrala riktlinjer och myndighetens behov, bl.a. genom följande åtgärder: -Kameraövervakning av samtliga skyddsobjekt ska färdigställas under 2010. -Utbildning av nyanställda i verksamhetsskydd vid cirka 6 tillfällen under året -Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen ska upprättas enligt angivna regelverk -Säkerhetsprövningar och vid behov registerkontroller ska genomföras vid rekrytering av personal och anlitande av arbetskraft som ska utföra arbete i myndighetens lokaler. Mål för kärnverksamheten Rättstillämpning & Verksamhetsskydd

26 26 Lokala mål för Hallandspolisen © Varje närpolisområde ska under 2010 utvärdera och utveckla det system för pappersåtervinning som infördes 2009. © Varje enhet/sektion ska i sin handlingsplan fastställa minst två miljömål för 2010. © Åtgärder som bedöms minska miljöbelastningen är följande: -Samtliga bildskärmar till datorer och all belysning ska släckas vid arbetspassens slut. -Elförbrukningen ska minskas genom bl.a. byte av armaturer. -Vid nyanskaffning av fordon ska fortsatt anpassning till miljöfordon ske. -Uppföljning av drivmedelsinköp till nuvarande miljöfordon ska ske under 2010. - Deltagande vid konferenser och möten kortare än 3 timmar utanför länet ska så långt som möjligt ska ske i form av telefon-/videokonferens. -Användningen av videokonferensutrustningarna ska utvärderas under första kvartalet 2010 och åtgärder vidtas för att om möjligt öka användningen Mål för Gemensam verksamhet Miljömål

27 27 Lokala mål för Hallandspolisen © Ekonomiska prognoser ska tas fram kvartalsvis enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Prognosen för lönekostnader ska uppdateras månadsvis som tidigare år. © Övertidsuttaget ska fortsätta minska under 2010. © Intern utbildning i ekonomistyrning för nya budgetansvariga chefer och övriga nyckelpersoner ska genomföras före sommaren 2009 utifrån identifierat behov efter behovsinventering under våren. © Samtliga budgetansvariga chefer ska erbjudas personligt möte med sin kontaktperson minst en gång per år utifrån det individuella behovet med fokus på budgetering, budgetuppföljning, framtagande av prognoser och andra ekonomifrågor. © De lokalt framtagna årliga nyckeltalen för jämförelse med samtliga polismyndigheter ska kompletteras med utfallet för 2009 senast den 30 april 2010. Ekonomi & Finansiering


Ladda ner ppt "1 Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsinriktning Mål 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser