Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarnas utmaningar Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarnas utmaningar Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4."— Presentationens avskrift:

1 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarnas utmaningar Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4

2 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Kommitténs ledamöter •Gunnar Axen, M, ordförande •Tomas Eneroth, S •Sonia Karlsson, S •Lars-Anders Häggström, S •Tomas Tobé, M •Lotta Finstorp, M •Kajsa Lunderquist, M •Gunvor G Ericson, MP •Johan Pehrsson, FP •Fredrick Federley, C •Erik Almquist, SD •Liselotte Olsson, V •Emma Henriksson, KD

3 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Kommitténs sekretariat •Irene Wennemo, huvudsekreterare •Anna Fransson •Jasmina Hopstadius •Mårten Hultin •Sara Kullgren •Maria Kållberg •Jakob Larsson •Annelie Westman •Sammanlagt 14 sakkunniga från S, A, Fi, U, Ju och N

4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Principerna – utgångspunkterna i direktiven •Obligatorisk och solidarisk –Försäkringarna ska ge god ekonomisk trygghet. –Sjukförsäkringen ska vara allmän och obligatorisk. –Försäkringarna ska innehålla ett omfattande inslag av ekonomisk omfördelning och baseras på riskdelning. •Hållbar och förutsebar –Försäkringarna ska vara transparenta med tydliga tidsgränser. •Arbetslinjen –Arbetslinjen ska understödjas och det ska alltid löna sig att arbeta. –De ska ha en karaktär av omställningsförsäkringar, samtidigt som de som permanent saknar arbetsförmåga ska ges en tryggad inkomst.

5 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen •Sjukdom – både sjukpenning och sjukvård. •Ålderdom – pension mest sparande och äldreomsorg. •Arbetslöshet – a-kassa och arbetsmarknadspolitik •Föräldraskap – inga klassiska försäkringar, föräldraförsäkring och barnbidrag och förskola och skola. InkomstförlusterKostnader Sjukdom och arbetsskada Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och livränta Sjukvård och rehabilitering ArbetslöshetArbetslöshetsersättning – bygger till del på frivillighet Arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitiska program ÅlderdomÅlderspensionÄldreomsorg FöräldraskapFöräldrapenningBarnbidrag, förskola, skola mm Socialförsäk- ringsutredningens uppdrag

6 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringsutredningens deluppdrag •Arbetsförmåga och sjukdom •Sjukpenninggrundande inkomst •Arbetsgivarens kostnadsansvar •Ökat ansvar för arbetsmarknadens parter •Huvudmannaskapet •Fristående försäkring •Självrisk och kontroll •Arbetslöshetsförsäkringen •Återgång till arbete eller studier •Hälso- och sjukvårdens roll och ansvar •Samspelet mellan försäkringarna •Internationella aspekter

7 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringsutredningens arbetssätt •Beställa underlagsrapporter från –forskare, –berörda myndigheter och –berörda organisationer. •Skapa samsyn i kommittén om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarnas utmaningar och principer. •Två delbetänkande om gränsgångare i Norden och SGI. •Slutbetänkande i maj 2013.

8 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Försäkringens principer •Hantera och sprida risk •Skapa trygghet •Vara långsiktigt finansiellt hållbara Men också •Aktuariska principer •Förebyggande och skadereducerande främst genom självrisker och differentierade avgifter Utvärderas genom •Att skapa och vidmakthålla produkter som kan säljas på en försäkringsmarknad

9 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringens principer •Hantera och sprida risk •Skapa trygghet •Vara långsiktigt finansiellt hållbara Men också •Fördelnings- och socialpolitik •En del av ett större samhälleligt trygghetssystem Utvärderas genom •Politiska beslut på basis av hur systemen upplevs fungera i ett flertal olika avseenden.

10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen som ett socialt kontrakt •Alla typer av försäkringar kan inte produceras på en privat marknad. •Välfärdspolitikens styrka är att oberoende av vilken situation man föds in i så ges en trygghet. –Om man som ofödd skulle välja modell borde det finnas en preferens för gemensam välfärdspolitik. •Synen på människan som egoistisk nyttomaximerare allt mer ifrågasatt. –Vårt handlande påverkas mer av reciprocitet. Tillit för gemensamma lösningar skapas i interaktion med andra.

11 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Försäkringsmässighet i socialförsäkringen •Betonats av tidigare utredningar –Socialförsäkringsutredningen (SOU 2006:86) –Sjukförsäkringsutredningen 2000 (SOU 2000:121) –Riksrevisionen 2007-2011 •Försäkringsmässighet kan betyda olika saker –Samband mellan avgifter och förmåner. –Ekonomiskt fristående. –Aktuariska principer. •Försäkringsmässig effektivitet är målet.

12 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Samhällseffektivitet eller försäkringsmässig effektivitet? •Effektiviteten kan mätas på olika nivåer: –Den enskilda försäkringen –Socialförsäkringarna –Offentlig sektor –Samhället som helhet •Summan av delarna ≠ Helheten –Övervältring mellan system –Gränssnitt mot kommuner –Regelverket påverkar arbetsutbudet och därmed finansieringen

13 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Är ökad försäkringsmässighet rätt väg? •Om inte privata försäkringar är försäkringsmässig effektiva kommer de inte efterfrågas på marknaden. •Socialförsäkringar utvärderas primärt utifrån den samlade effekten av hur välfärdspolitik påverkar trygghet och arbetslinje. –Individer bidrar till gemensamma lösningar om de anser att också andra gör det efter förmåga, att lösningar inte missbrukas och att de själva får del av dem. •Försäkringsmässig effektivitet är inte avgörande för att detta ska uppnås. –När socialförsäkringarna ska utformas kan lärdomar dras från privata försäkringslösningar. Försäkringsmässig effektivitet bör dock inte överordnas samhällelig effektivitet.

14 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Övergripande utmaningar •Obligatorisk och solidarisk –Finns en vilja att vara med och finansiera gemensamma försäkringar? •Hållbar och förutsebar –Upplevs försäkringarna ge tillräcklig trygghet? •Arbetslinjen –Stimulerar försäkringarna i tillräcklig grad till arbete?

15 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Utmaningar för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna Sjuk- och arbetslöshets- försäkringarna Trender i befolkningen Trender på arbetsmarknaden Nuläget i försäkringarna och angränsade system

16 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Trender i befolkningen 1.Äldre befolkning –Klaras finansieringen? –Kan försäkringarna bidra till ökad sysselsättning? –Ska försäkringarna bättre anpassas till arbete efter 65 år? 2.Förändrad hälsa –Bättre fysisk hälsa bland äldre, sämre psykisk ohälsa bland yngre och medelålders ställer nya krav på arbetslinjen. –Hur hanteras nya diagnoser? 3.Förändrade värderingar –Kommer kraven på valfrihet, bemötande och individuella lösningar öka i försäkringarna?

17 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Trender på arbetsmarknad 4.Ökad rörlighet på arbetsmarknaden –Allt färre kvalificerar sig till försäkringarna. –Svårt att förutse sitt försäkringsskydd. –Fler sjuka har ingen arbetsgivare med rehabiliteringsansvar. 5.Ökad rörlighet över nationsgränserna –Svårt att förutse sitt försäkringsskydd. –Ska försäkringarna uppmuntra till arbete även utanför Sverige? 6.Högre krav i arbetslivet –Behövs mer av yrkesförsäkring när individens utbildningsinvesteringar ökar? –Behövs bättre insatser för återgång i arbete efter sjukdom eller arbetslöshet?

18 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Nuläget i försäkringarna och angränsande system 7.Förändringar i trygghetssystemen –Många sådana undergräver tryggheten. –De kan få oförutsedda effekter på andra system. 8.Omotiverade skillnader mellan försäkringarna –Systemet är inte förutsebart och transparent. –Det kan påverka viljan och förmågan till omställning negativt. 9.Kompletterande och alternativa trygghetssystem allt viktigare –Risk att lågriskgrupper föredrar privata lösningar. –Samspelet mellan arbetsmarknadspolitik, omställningsavtal, reguljär utbildning, kommunernas roll och privata försäkringar blir allt viktigare.

19 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Förutsättningar för överenskommelser? •Inom delar av socialförsäkringar har det tidigare funnits blocköverskridande samsyn. –Inkomstbegreppet. –Grundvillkoren i försäkringarna. –Finansiering. –Arbetslinjens betydelse. •Andra har varit mer partiskiljande. –Trygghet versus ekonomiska drivkrafter. –Reservationslönens betydelse. –Fackligt kopplade a-kassor. –Betydelsen av tak och golv i försäkringen.

20 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Fem möjliga överenskommelser Förutsebart försäkringsskydd byggt på månadsuppgifter Obligatorisk arbetslös- hetsförsäkring Bättre återgång i arbete för de utan anställning Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter Samsyn kring arbetsförmåga och tidsgränser

21 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Hållbara försäkringar •Hållbarheten bygger på att det både finns en vilja och en förmåga att finansiera dem. •Då måste försäkringarna både ge trygghet och innehålla en fungerande arbetslinje. •För att detta ska uppnås krävs –en anpassning av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen till de utmaningar den står inför och –en större politisk samsyn kring grunddragen i modellen.

22 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen •www.psfu.sewww.psfu.se •irene.wennemo@social.ministry.se


Ladda ner ppt "Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarnas utmaningar Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4."

Liknande presentationer


Google-annonser