Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NECL II kortfattat  Budget: ca. 2,7 M€  Tid: 2010-2013  Partnerskap: 22 partners från Sverige, Norge och Finland - Leadpartner: Länsstyrelsen Västernorrland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NECL II kortfattat  Budget: ca. 2,7 M€  Tid: 2010-2013  Partnerskap: 22 partners från Sverige, Norge och Finland - Leadpartner: Länsstyrelsen Västernorrland."— Presentationens avskrift:

1

2 NECL II kortfattat  Budget: ca. 2,7 M€  Tid: 2010-2013  Partnerskap: 22 partners från Sverige, Norge och Finland - Leadpartner: Länsstyrelsen Västernorrland  www.midnordictc.netwww.midnordictc.net

3 Målsättningar:  att utveckla och marknadsföra den mittnordiska transport-korridoren i öst-västlig riktning, genom att förbättra vägar, järnvägar och intermodala lösningar, samt genom att utveckla ett ICT/IKT-system för att optimera godstransporter.  att ta fram utredningar och underlag, till näringslivet, beslutsfattare och övriga relaterade målgrupper, som visar på möjligheterna, potentialen och nyttan av Mittnordenkorridoren.  att flytta gods från vägarna till järnväg och fartyg/färja för att på så sätt främja långsiktighet, hållbarhet och miljömedvetenhet – målet är en långsiktigt hållbar, miljövänlig Mittnordisk Grön Transportkorridor. 

4 Detaljerade målsättningar:  Nära samarbete med nationella transportmyndigheter och industri samt övriga relaterade projekt.  Avlägsna flaskhalsar från korridoren.  Förbättringar i infrastrukturen, förhoppningsvis regionala och nationella fonder för framtiden.  Transnationellt samarbete mellan de mittnordiska regionerna, med förbindelser till Storbritannien, Europa, kontinenten/ Östersjöregionen, samt Ryssland/Asien.  Väl fungerande kommunikationer och kostnadseffektiva lösningar är avgörande för näringslivet och lokala företag.  Marknadsföra korridoren till näringslivet.  Ett fullt fungerande informationsteknisk ICT-system för transportoperatörer och fraktföretag.

5 Partnerskap:  22 partners som representerar bl.a. Transportmyndigheter i alla tre länder, Länsstyrelser och Landstingen i Västernorrland och Jämtland, Landskapsförbund i Finland, Fylken i Norge (Sör- och Nord Tröndelag), Mittuniversitet i Sverige, ett antal kommuner i alla tre länder, samt Mittnordenkommittén.  och viktiga stödpartners! Handelskammare, Utvecklingsbolag, Nordiska Ministerrådet och den ideella föreningen NECLA.

6 Bakgrund Under NECL I (2003-2006) formade man en strategi för "North East Cargo Link", vilken innehöll förslag på åtgärder för eliminering av flaskhalsar och saknade länkar inom korridorens transportinfrastruktur, samt förbättringar av intermodalitet genom att inrätta kombiterminaler på lämpliga ställen i korridoren.

7 Workpackages och koordinatorer:  WP1 Administration, ansvarig partner: Leadpartner Västernorrland  WP2 Communication, Mellersta Finlands förbund  WP3 Improvements of transport infrastructure, Leadpartner Västernorrland  WP4 Transportation och Logistics, Mittnordenkommittén  WP5 Logistic ICT solution for transport matching, Mittuniversitet

8 WP3 Förbättringar av transport infrastruktur  Förbättringar av järnvägar, vägar, hamnar och intermodalitet - obalanserad järnvägsinfrastruktur - brist av nära förbindelser mellan sjö och järnvägar och intermodala knut.  Flaskhalsar bör avlägsnas genom rekonstruktioner och investeringar, det finns även begränsningar inom interoperalitet mellan länderna ang. nationella järnvägssystem.  Utveckling av nya och befintliga kombiterminaler på lämpliga ställen i korridoren.

9 WP3 Exempel på aktiviteter Allmänna studier:  Regionalekonomisk studie – illustrerar effekterna på samhället av investeringar som syftar till att avlägsna flaskhalsar i transportinfrastrukturen  Förstudier för investeringar inom transporter  Förstudier för investeringar på bangårdskonstruktioner.  Förstudier avseende specialtransporter. Specifika studier i Norge, Sverige, Finland  Meråkerbanan och E14 (i Norge)  Förbättringar av transportinfrastruktur för förberedande av investeringar på E14 (i Sverige, inkl. Östersund)  Förbättring av förbindelser mellan järnvägar och hamnar (Sundsvall, Timrå och Härnösand)  Studier, utredningar och preliminärt ingenjörsarbete för riksväg 18 mellan Multia och Ähtäri och anslutningsvägen 621 (i Mellersta Finland)

10 WP4 Transporter och Logistik  Befrämja affärsverksamhet och handel genom att utveckla och genomföra (kostnads) effektiva transportlösningar.  Aktiviteter för att utveckla kompletta logistiska koncept för transportering av olika slags gods till och från Ryssland/Asien och andra globala marknader i väst.  Stödja hållbara kostnadseffektiva transportlösningar - både genom att grunda nya transport koncept och genom reguljära fraktfartyg.

11 WP4 Exempel på aktiviteter  Analys av potentiella inkomster, fraktstöd och godsvolymer  Affärsplan för rederi/fraktfartyg mellan Sundsvalls, Timrås och Härnösands hamnar och Kaskö  Identifiering och beskrivning av tre utvalda fraktgodsaktörer och kedjor längs Mittnordenkorridoren, från origin till slutanvändare  Analys av frågor och handlingssätt relaterade till intermodalitetsproblem mellan sjö och land i korridoren samt gränsöverskridande problem  En Transnational Action Plan (gemensamt resultat från alla insatser som syftar till att eliminera flaskhalsar i Mittnordenkorridoren)

12 WP5 Logistik IKT lösning för transport matchning  Förvandla en befintlig IKT – prototyp till ett fullt fungerande transportmatchningssystem.  Fokus på att minska antalet tomma eller/och delvis lastade transporter. Ex.

13 Kontaktuppgifter och mer information:  Project Manager & WP3-leader: Per-Åke Hultstedt: per-ake.hultstedt@lansstyrelsen.seper-ake.hultstedt@lansstyrelsen.se  Financial Manager: Johanna Bergman, johanna.bergman@lansstyrelsen.sejohanna.bergman@lansstyrelsen.se  Communication Manager: Virpi Heikkinen, virpi.heikkinen@keskisuomi.fivirpi.heikkinen@keskisuomi.fi  WP4-leader: Henric Fuchs, henric.fuchs@lvn.sehenric.fuchs@lvn.se  WP5-leader: Leif Olsson, leif.olsson@miun.seleif.olsson@miun.se  www.midnordictc.net www.midnordictc.net


Ladda ner ppt "NECL II kortfattat  Budget: ca. 2,7 M€  Tid: 2010-2013  Partnerskap: 22 partners från Sverige, Norge och Finland - Leadpartner: Länsstyrelsen Västernorrland."

Liknande presentationer


Google-annonser