Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-271 Nytt från miljömålsarbetet Nytt från internationella- och EU-arbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-271 Nytt från miljömålsarbetet Nytt från internationella- och EU-arbetet."— Presentationens avskrift:

1 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-271 Nytt från miljömålsarbetet Nytt från internationella- och EU-arbetet med luftföroreningar Framtida forskningsfrågor Ulla Bertills, Naturvårdsverket Framtida frågor

2 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-272 Nytt från miljömålsarbetet

3 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-273 Miljökvalitets- målet Ny bedömningsgrund Delmål har ersatts av preciseringar Påverkan genom atmosfäriskt nedfall Påverkan genom skogsbruk Tillstånd i sjöar och vattendrag Tillstånd i mark Etappmål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar

4 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-274 Ny bedömningsgrund ● Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020 ● Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020 ● Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel Miljökvaliteten behöver inte uppnås till 2020. Det räcker om förutsättningarna finns på plats.

5 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-275 Precisering 1 Påverkan genom atmosfäriskt nedfall Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor överskrider inte den kritiska belastningen för försurning av mark och vatten i någon del av Sverige

6 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-276 Precisering 2 Påverkan genom skogsbruk Skogsbrukets försurningspåverkan understiger den nivå som rådde år 2000 och i känsliga områden motverkas den försurning som orsakas genom uttag av biomassa utöver stamved

7 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-277 Delmål 1 År 2010 ska högst 5 procent av antalet sjöar och 15 procent av sträckan rinnande vatten vara drabbade av försurning som orsakats av människan Tillstånd i sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) Precisering 3

8 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-278 Delmål 2 Före år 2010 ska trenden mot ökad försurning av skogsmarken vara bruten i områden som försurats av människan och en återhämtning skall ha påbörjats Tillstånd i mark Försurning av marken påskyndar inte korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark och skadar inte den biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem Precisering 4

9 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-279 Förslaget etappmål-internationellt arbete Senast år 2014 har Sveriges insatser bidragit till att EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av luftföroreningar genom en revision av det sk takdirektivet •Viktiga utgångspunkter för den svenska förhandlingspositionen är de europeiska utsläppsminskningar som behövs för att skapa förutsättningar att nå de svenska miljökvalitetsmålen och möjligheterna att begränsa de inhemska utsläppen. •Senast 2014 har Sveriges insatser bidragit till att det nya Göteborgsprotokollet under FN:s luftvårdskonvention har lett till att protokollet ratificerats av tillräckligt många länder för att ha trätt i kraft. •Sverige bör skyndsamt ratificera det nya Göteborgsprotokollet och internationellt verka för att andra länder, inte minst de som inte är medlemmar i EU, också skyndsamt ratificerar Göteborgsprotokollet.

10 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2710 Föreslaget etappmål om sjöfart Senast år 2016 har svenska insatser nationellt och internationellt bidragit till att utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön minskar. Möjligheterna att införa ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av luftföroreningar från sjöfarten i Östersjön och Nordsjön bör utredas.

11 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2711 Nytt från internationella arbetet med luftföroreningar

12 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2712 Luftvårdskonventionen, LRTAP Reviderat Göteborgsprotokoll Ska enligt plan vara klart i april 2012 Nya utsläppstak (SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM 2,5) ”Dåliga tider för långtgående avtal på miljöområdet”

13 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2713 EU:s luftvårdspaket 2013 •Översyn av den tematiska strategin för luft från 2005 •Revidering av Takdirektivet (NECD) •Uppdatering av luftkvalitetsdirektivet •Kopplingen luft-klimat (co-benefits)

14 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2714 Framtida forskningsfrågor

15 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2715 Behov för miljömålsarbetet- skogsmark •Nya indikatorer och kriterier: skogsbrukets försurningspåverkan, försurning av skogsmark (?) och överskridande av kritisk belastning i skogsmark (?) •Påverkan av ett förändrat klimat, CLEO •Vad händer med markprocesserna under återhämtningsfasen? •Ekosystemtjänster i kronor •Kvantifiering av skogsbrukets försurningsbidrag och påverkan

16 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2716 Behov för miljömålsarbetet – sjöar & vattendrag •Bättre uppskattning av andel försurnings- påverkade vattendrag •Vilka sjöar vi bör fortsätta kalka? •Orsak till höga halter oorganiskt aluminium •Effekter av ökat uttag av biomassa, ökad kvävegödsling och askåterföring på försurningstillståndet i ytvatten och grundvatten Försurade sjöar

17 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2717 Uttag av GROT samt återföring av aska. Anmäld areal ligger högre än faktiskt uttag. Dels beror detta på att en viss andel aldrig tas ut och dels på att anmälan ligger före i tiden. Källa:Skogsstyrelsen

18 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2718 Vilka effekter kan ökad kvävegödsling ge på försurningstillståndet? ÅrGödslad areal skogsmark (ha) 200024 000 200955 000 201080 000 Skogsstatisk årsbok

19 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2719 Internationella arbetet – behov av underlag Vi behöver cost-benefit analyser kopplat till försurning och övergödning Fokus nu på hälsoeffekter Höga krav ställs nu på modellerna när den försurande depositionen minskat kraftigt. Vi är nu inne på finlir! Ex. Överskridande av kritisk belastning i skogsmark

20 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2720 Frågor som varit långsiktigt besvärliga •Vittring (ex påverkan av ökad temperatur och ökad fuktighet) •Baskatjondeposition •Kopplingen mellan mark, markvatten och ytvatten •När börjar marken läcka kväve?

21 Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-2721 Försurningsfrågan är fortfarande aktuell i Sverige och kommer att vara det en bra tid framåt! Försurningsfrågan är död! Försurningen är inget problem idag!


Ladda ner ppt "Bara naturlig försurning NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 14-06-271 Nytt från miljömålsarbetet Nytt från internationella- och EU-arbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser