Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Varlaskolan - en skola för framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Varlaskolan - en skola för framtiden"— Presentationens avskrift:

1 Nya Varlaskolan - en skola för framtiden

2

3 Läget under förra läsåret
Evakueringslokaler Lokaler på två ställen med ”spring” emellan 3 arbetslag(7-9) med 5-7 klasser i varje Särskolan spridda i olika byggnader

4 Läget från hösten Helt ny huvudbyggnad med bl.a
nytt cafe nytt uppehållsrum ny skolgård med multisportarena ny matsal och nytt bibliotek från lå 09/10 4 nya arbetslag i åk 7-9 med 4-5 klasser i varje (mer info senare om detta), 1 arbetslag i åk 6 och 1 arbetslag för särskolans grupper Varje arbetslag 7-9 har egna samlade lokaler Varje klass har ett hemklassrum Varje klassrum är utrustat med Smartboard Särskolans lokaler finns i tre av arbetslagen 7-9

5 Arbete för en nystart

6 Varlaskolans avsiktsförklaring
Att skapa ett varumärke – ”Varlaskolan – en skola för framtiden” genom en: Vision Devis Grundsyn på förhållningssätt Verksamhetskoncept Pedagogisk grundsyn Pedagogisk grundmetod Grundsyn på betyg och bedömning

7 Varlaskolans Vision Varlaskolan skall bli en skola av yppersta
klass i riket genom att Nå höga resultat i sin betygssättning (Detta skall visa sig i Skolverkets redovisade nationella mätningar och statistik) Ha höga positiva resultat i brukarundersökningarna Ha höga positiva resultat i medarbetarenkäten

8 Varlaskolans Devis Kunskap är vår styrka

9 Vår logotype är ännu inte helt klar, men kommer att
se ut ungefär som nedan

10 Varlaskolans grundsyn på förhållningssätt
Varlaskolan skall ge alla elever möjlighet att göra egna aktiva val till gymnasieskolan och arbetslivet genom att utgå från att alla elever kan och vill lära sig arbeta tydligt med att få eleven väl förtrogen med vad läroplanen och kursplanerna säger använda lokal pedagogisk planering (LPP) som ett redskap Arbetet pågår kommunövergripande utgöra en lärande organisation där alla vågar visa vad de kan, både vuxna och elever uppmuntra goda idéer från elever och vuxna framhålla goda exempel från elever och vuxna använda varandras kompetens

11 Varlaskolans Verksamhetskoncept
Vi på Varlaskolan vill ge eleverna ” kunskap för framtiden” genom en akademisk grund för all verksamhet styrdokumenten LPP IUP behöriga lärare

12 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill uppmärksamma goda resultat och prestationer genom diplom stipendier ceremonier att goda resultat och prestationer är ”status”

13 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill ge eleverna arbetsro genom ”Startblocket” * att uppmärksamma det goda beteendet att uppmärksamma ansvarstagande levande och kända ordningsregler

14 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill se varje elev genom små klasser ”Startblocket”* vuxna vid entréerna vid skoldagens början vuxna som del av elevernas raster Varlaskolans bemötandekod*

15 Startblocket Läraren finns i klassrummet när eleverna kommer
res. Så ofta detta är möjligt Läraren välkomnar eleverna till klassrummet genom att heja på /se varje elev Eleverna går lugnt in och sätter sig vid sina platser Lärare och elever hälsar gemensamt på varandra Lektionen avslutas med att eleverna ställer i ordning sin arbetsplats/klassrummet Eleverna ställer sig upp Elever och lärare säger ”hejdå” till varandra

16 Varlaskolans Bemötandekod
Vi på Varlaskolan vill stärka respekten för skolan genom att följa yrkesetiken att visa stolthet över vår skola att visa stolthet över vår professionalism att alltid ha en positiv attityd gentemot våra elever, kollegor och brukare att ha tydliga ordningsregler och följa dem att bära namnbricka

17 Varlaskolans Bemötandekod (forts)
Vuxna hälsar elever god morgon vid tilldelad entré Lärare välkomnar eleverna vid lektionsstart Vi hälsar tydligt på varandra hela dagen Eleverna skall fostras i att hälsa och säga tack för hjälpen Eleverna skall återställa sitt klassrum efter varje lektion

18 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill ge varje elev trygghet och tillit genom ”bemötandekod”*/ansvar ”APA” – alltid positiv attityd att våra ordningsregler är kända och respekterade i organisationen att vår likabehandlingsplan är känd och respekterad i organisationen mentorer/mentorsgrupp/mentorsträff arbetslagstillhörighet elevhälsoteam elevråd/klassråd Livskunskap trygghetsteam* trygghetsvärd cafévärd

19 *Trygghetsteam Termen Trygghetsteam ersätter termen Kamratstödjarteam
Trygghetsteamet består av kurator, trygghetsvärd* och skolsköterska, samt en lärare och några elever från varje arbetslag Trygghetsteamet arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande behandling samt som ”stödjande vuxna” och ”stödjande kamrater”

20 *Trygghetsvärd Skall finnas tillgänglig för eleverna I cafeterian
I uppehållsrummet I arkaden På skolgården På busshållplatsen m. fl. platser

21 Trygghetsvärd (forts)
Skall vara de vuxna behjälplig för elevernas skull vid Idrottsdagar Årskursdagar/lagdagar Temadagar IUT (individuell utvecklingstid) Mentorsträff Avslutningar m. fl. aktiviteter

22 Trygghetsvärd (forts)
Skall ordna fritidsaktiviteter under skoltid för Varlaskolans elever I uppehållsrummet I idrottssalarna På skolgården

23 Trygghetsvärd (forts)
Skall bidra till lugnet på skolan genom att stävja bråk mellan elever utreda bråk mellan elever aktivera elever stävja skolk (kontroll)

24 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill ge eleverna glädje och gemenskap genom ”vi-anda” – gemensamma traditioner och arrangemang (lagdagar, turneringar, utställningar, uppträdanden mm) vuxna som bryr sig (mentorer, cafevärd, trygghetsvärd, trygghetsteam mm) vuxna som hälsar på eleverna vid entréerna varje morgon vuxna som välkomnar eleven till varje lektion, till matsal etc elevens delaktighet i elevråd, klassråd, mentorsträffar, Livskunskap mm

25 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill uppmärksamma ansvarstagande genom trygghetsteam* att uppmärksamma goda förebilder ansvarsveckor (rutiner) ansvar i egna arbetslagets lokaler (rutiner) ansvar i hemklassrummet (rutiner) ordningsregler som tydligt trycker på ansvar

26 Varlaskolans ordningsregler
Vi på Varlaskolan kränker inte varandra. Det betyder bl.a. att du inte använder svordomar, könsord , rasistiska gester och symboler eller på annat sätt utsätter andra för kränkande beteende. Vi på Varlaskolan stör inte varandra i arbetet . Det innebär bl.a. att du kommer i tid, att du inte pratar rätt ut i klassrummet, att du har med dig det du behöver för arbetets genomförande, att du har din mobil etc. avstängd, att du inte tuggar tuggummi eller äter godis och att du följer de vuxnas instruktioner. Vi på Varlaskolan förvarar våra tillhörigheter i därför avsedda skåp. Det innebär bl.a. att du inte tar med dig ytterplagg, huvudbonader etc. in i klassrum, matsal, bibliotek m.fl. lokaler Vi på Varlaskolan fotograferar eller filmar inte varandra eller gör ljudupptagningar under skoltid utan tillstånd från rektor.

27 Varlaskolans ordningsregler, forts.
Vi på Varlaskolan är rädda om skolans lokaler och allt som hör därtill, som t.ex. möbler, böcker och materiel. Borttappade eller fördärvade böcker och/eller annan utrustning/ material skall ersättas av eleven till överenskommet pris. Vid skadegörelse skall vederbörande betala för skadegörelsen. Även skadegörelse som uppkommit genom olyckshändelse skall ersättas. NOTERA: Full kostnadsersättning kommer att tas ut! Vi på Varlaskolan röker eller snusar inte, dricker inte alkohol eller använder droger under skoltid. Vi på Varlaskolan medför inte farliga föremål, t.ex. kniv eller tändare, till vår arbetsplats. Skolan kan utan elevens vetskap på rektors beslut, visitera elevskåpen och dess innehåll. Detta kan ske vid t.ex. misstanke om brott eller annan allvarligare misstanke om förvaring av t.ex. någon typ av drog, stöldgods, alkohol eller annat.

28 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill uppmuntra och stödja ”den kreativa olikheten” genom bl.a. ”Livskunskap”/värdegrundssamtal elevuppträdanden intresseprofiler IUT

29 Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill erbjuda ”intresseprofiler” genom Fotbollsklass Musik/Bildklass Entreprenörsklass IUT (individuell utvecklingstid)

30 Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill ligga i framkant vad gäller it och teknik genom trådlöst nätverk Smartboard i varje klassrum datorportfölj till varje lärare deltagande i en till en – datorportfölj till varje elev fr ht 2011, datorportfölj till entreprenörsklassen fr ht 2010 It-utbildade lärare – PIM, Unikum, Smartboard mm

31 Verksamhetskoncept (forts)
Vi på Varlaskolan vill få varje elev att vara stolt över sin skola genom att uppmärksamma goda prestationer och resultat traditioner ceremonier stipendier medieuppmärksamhet

32 Metoder för att nå vårt mål
Vi på Varlaskolan skall se till att ordningsreglerna är ett levande dokument och är väl kända av all personal, alla elever och föräldrar Likabehandlingsplanen är ett levande dokument och är väl känd av all personal, alla elever och föräldrar använda oss av det s.k. Startblocket

33 Metoder för att nå vårt mål (forts)
Vi på Varlaskolan skall se till att arbeta aktivt med vår LPP på organisationsnivå – Skolans/Läsårets LPP på gruppnivå - ämnets – terminens LPP på individnivå – elevens IUP Detta arbete är under utveckling bl.a. på förvaltningsnivå använda Mentorstiden och IUT till kunskapskontroll kunskapsuppföljning kunskapsinhämtning

34 Metoder för att nå vårt mål (forts)
Vi på Varlaskolan skall uppmärksamma varje läsårsstart dela ut diplom för ”goda studieresultat” och ”god utveckling i övrigt” i åk 6 och 7 varje läsår dela ut stipendier för ”goda studieresultat” i åk 8 och 9 varje läsår i olika ämnen dela ut stipendier i åk 8 och 9 för ”god utveckling i övrigt” varje läsår Ceremonierna sker under ordnade former i aulan

35 Varlaskolans Grundsyn på betyg och bedömning
Verksamheten skall i alla delar genomsyras av vad styrdokumenten säger Skollag Grundskoleförordning LPO Kursplaner Skolverkets allmänna råd Tydliga väl kända definitioner vad gäller: Diagnostiskt prov, läxa, läxförhör, prov, temaarbete, oförberett prov mm

36 Sammanfattning Vi på Varlaskolan
arbetar för att ge eleven kunskap som ett verktyg att kunna påverka den egna framtiden uppmärksammar goda prestationer arbetar för att ge eleven arbetsro bl.a. genom startblocket arbetar för att ge eleven trygghet genom trygghetsteam, trygghetsvärd, mentor, hemklassrum mm

37 Sammanfattning (forts)
Vi på Varlaskolan arbetar med att utveckla elevens ansvarstagande arbetar för att skapa en gemensam anda arbetar för att utveckla elevens data-/it-kunnande ger eleven valfrihet genom intresseprofiler och IUT erbjuder tekniskt välutrustade lokaler


Ladda ner ppt "Nya Varlaskolan - en skola för framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser