Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nya Varlaskolan - en skola för framtiden. 2  EM3FPIU0 EM3FPIU0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nya Varlaskolan - en skola för framtiden. 2  EM3FPIU0 EM3FPIU0."— Presentationens avskrift:

1 1 Nya Varlaskolan - en skola för framtiden

2 2  http://www.youtube.com/watch?v=b9- EM3FPIU0 http://www.youtube.com/watch?v=b9- EM3FPIU0

3 3 Läget under förra läsåret  Evakueringslokaler  Lokaler på två ställen med ”spring” emellan  3 arbetslag(7-9) med 5-7 klasser i varje  Särskolan spridda i olika byggnader

4 4 Läget från hösten  Helt ny huvudbyggnad med bl.a • nytt cafe • nytt uppehållsrum • ny skolgård med multisportarena • ny matsal och nytt bibliotek från lå 09/10  4 nya arbetslag i åk 7-9 med 4-5 klasser i varje (mer info senare om detta), 1 arbetslag i åk 6 och 1 arbetslag för särskolans grupper  Varje arbetslag 7-9 har egna samlade lokaler  Varje klass har ett hemklassrum  Varje klassrum är utrustat med Smartboard  Särskolans lokaler finns i tre av arbetslagen 7-9

5 5 Arbete för en nystart

6 6 Varlaskolans avsiktsförklaring  Att skapa ett varumärke – ”Varlaskolan – en skola för framtiden” genom en: • Vision • Devis • Grundsyn på förhållningssätt • Verksamhetskoncept • Pedagogisk grundsyn • Pedagogisk grundmetod • Grundsyn på betyg och bedömning

7 7 Varlaskolans Vision  Varlaskolan skall bli en skola av yppersta klass i riket • genom att • Nå höga resultat i sin betygssättning (Detta skall visa sig i Skolverkets redovisade nationella mätningar och statistik) • Ha höga positiva resultat i brukarundersökningarna • Ha höga positiva resultat i medarbetarenkäten

8 8 Varlaskolans Devis  Kunskap är vår styrka

9 9 Vår logotype är ännu inte helt klar, men kommer att se ut ungefär som nedan

10 10 Varlaskolans grundsyn på förhållningssätt  Varlaskolan skall ge alla elever möjlighet att göra egna aktiva val till gymnasieskolan och arbetslivet • genom att • utgå från att alla elever kan och vill lära sig • arbeta tydligt med att få eleven väl förtrogen med vad läroplanen och kursplanerna säger • använda lokal pedagogisk planering (LPP) som ett redskap • Arbetet pågår kommunövergripande • utgöra en lärande organisation där alla vågar visa vad de kan, både vuxna och elever • uppmuntra goda idéer från elever och vuxna • framhålla goda exempel från elever och vuxna • använda varandras kompetens

11 11 Varlaskolans Verksamhetskoncept  Vi på Varlaskolan vill ge eleverna ” kunskap för framtiden” • genom • en akademisk grund för all verksamhet • styrdokumenten • LPP • IUP • behöriga lärare

12 12 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill uppmärksamma goda resultat och prestationer • genom • diplom • stipendier • ceremonier • att goda resultat och prestationer är ”status”

13 13 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill ge eleverna arbetsro • genom • ”Startblocket” * • att uppmärksamma det goda beteendet • att uppmärksamma ansvarstagande • levande och kända ordningsregler

14 14 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill se varje elev • genom • små klasser • ”Startblocket”* • vuxna vid entréerna vid skoldagens början • vuxna som del av elevernas raster • Varlaskolans bemötandekod*

15 15 Startblocket  Läraren finns i klassrummet när eleverna kommer • res. Så ofta detta är möjligt  Läraren välkomnar eleverna till klassrummet genom att heja på /se varje elev  Eleverna går lugnt in och sätter sig vid sina platser  Lärare och elever hälsar gemensamt på varandra  Lektionen avslutas med att eleverna ställer i ordning sin arbetsplats/klassrummet  Eleverna ställer sig upp  Elever och lärare säger ”hejdå” till varandra

16 16 Varlaskolans Bemötandekod Vi på Varlaskolan vill stärka respekten för skolan • genom • att följa yrkesetiken • att visa stolthet över vår skola • att visa stolthet över vår professionalism • att alltid ha en positiv attityd gentemot våra elever, kollegor och brukare • att ha tydliga ordningsregler och följa dem • att bära namnbricka

17 17 Varlaskolans Bemötandekod (forts)  Vuxna hälsar elever god morgon vid tilldelad entré  Lärare välkomnar eleverna vid lektionsstart  Vi hälsar tydligt på varandra hela dagen  Eleverna skall fostras i att hälsa och säga tack för hjälpen  Eleverna skall återställa sitt klassrum efter varje lektion

18 18 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill ge varje elev trygghet och tillit • genom • ” bemötandekod”*/ansvar • ”APA” – alltid positiv attityd • att våra ordningsregler är kända och respekterade i organisationen • att vår likabehandlingsplan är känd och respekterad i organisationen • mentorer/mentorsgrupp/mentorsträff • arbetslagstillhörighet • elevhälsoteam • elevråd/klassråd • Livskunskap • trygghetsteam* • trygghetsvärd • cafévärd

19 19 *Trygghetsteam  Termen Trygghetsteam ersätter termen Kamratstödjarteam  Trygghetsteamet består av kurator, trygghetsvärd* och skolsköterska, samt en lärare och några elever från varje arbetslag  Trygghetsteamet arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande behandling samt som ”stödjande vuxna” och ”stödjande kamrater”

20 20 *Trygghetsvärd  Skall finnas tillgänglig för eleverna • I cafeterian • I uppehållsrummet • I arkaden • På skolgården • På busshållplatsen • m. fl. platser

21 21 Trygghetsvärd (forts)  Skall vara de vuxna behjälplig för elevernas skull vid • Idrottsdagar • Årskursdagar/lagdagar • Temadagar • IUT (individuell utvecklingstid) • Mentorsträff • Avslutningar • m. fl. aktiviteter

22 22 Trygghetsvärd (forts)  Skall ordna fritidsaktiviteter under skoltid för Varlaskolans elever • I uppehållsrummet • I idrottssalarna • På skolgården

23 23 Trygghetsvärd (forts)  Skall bidra till lugnet på skolan • genom att  stävja bråk mellan elever  utreda bråk mellan elever  aktivera elever  stävja skolk (kontroll)

24 24 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill ge eleverna glädje och gemenskap • genom • ”vi-anda” – gemensamma traditioner och arrangemang (lagdagar, turneringar, utställningar, uppträdanden mm) • vuxna som bryr sig (mentorer, cafevärd, trygghetsvärd, trygghetsteam mm) • vuxna som hälsar på eleverna vid entréerna varje morgon • vuxna som välkomnar eleven till varje lektion, till matsal etc • elevens delaktighet i elevråd, klassråd, mentorsträffar, Livskunskap mm

25 25 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill uppmärksamma ansvarstagande • genom • trygghetsteam* • att uppmärksamma goda förebilder • ansvarsveckor (rutiner) • ansvar i egna arbetslagets lokaler (rutiner) • ansvar i hemklassrummet (rutiner) • ordningsregler som tydligt trycker på ansvar

26 26 Varlaskolans ordningsregler  Vi på Varlaskolan kränker inte varandra. Det betyder bl.a. att du inte använder svordomar, könsord, rasistiska gester och symboler eller på annat sätt utsätter andra för kränkande beteende.  Vi på Varlaskolan stör inte varandra i arbetet. Det innebär bl.a. att du kommer i tid, att du inte pratar rätt ut i klassrummet, att du har med dig det du behöver för arbetets genomförande, att du har din mobil etc. avstängd, att du inte tuggar tuggummi eller äter godis och att du följer de vuxnas instruktioner.  Vi på Varlaskolan förvarar våra tillhörigheter i därför avsedda skåp. Det innebär bl.a. att du inte tar med dig ytterplagg, huvudbonader etc. in i klassrum, matsal, bibliotek m.fl. lokaler  Vi på Varlaskolan fotograferar eller filmar inte varandra eller gör ljudupptagningar under skoltid utan tillstånd från rektor.

27 27 Varlaskolans ordningsregler, forts.  Vi på Varlaskolan är rädda om skolans lokaler och allt som hör därtill, som t.ex. möbler, böcker och materiel. Borttappade eller fördärvade böcker och/eller annan utrustning/ material skall ersättas av eleven till överenskommet pris. Vid skadegörelse skall vederbörande betala för skadegörelsen. Även skadegörelse som uppkommit genom olyckshändelse skall ersättas. NOTERA: Full kostnadsersättning kommer att tas ut!  Vi på Varlaskolan röker eller snusar inte, dricker inte alkohol eller använder droger under skoltid.  Vi på Varlaskolan medför inte farliga föremål, t.ex. kniv eller tändare, till vår arbetsplats. Skolan kan utan elevens vetskap på rektors beslut, visitera elevskåpen och dess innehåll. Detta kan ske vid t.ex. misstanke om brott eller annan allvarligare misstanke om förvaring av t.ex. någon typ av drog, stöldgods, alkohol eller annat.

28 28 Varlaskolans Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill uppmuntra och stödja ”den kreativa olikheten” • genom bl.a. • ”Livskunskap”/värdegrundssamtal • elevuppträdanden • intresseprofiler • IUT

29 29 Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill erbjuda ”intresseprofiler” • genom • Fotbollsklass • Musik/Bildklass • Entreprenörsklass • IUT (individuell utvecklingstid)

30 30 Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill ligga i framkant vad gäller it och teknik • genom • trådlöst nätverk • Smartboard i varje klassrum • datorportfölj till varje lärare • deltagande i en till en – datorportfölj till varje elev fr ht 2011, datorportfölj till entreprenörsklassen fr ht 2010 • It-utbildade lärare – PIM, Unikum, Smartboard mm

31 31 Verksamhetskoncept (forts)  Vi på Varlaskolan vill få varje elev att vara stolt över sin skola • genom • att uppmärksamma goda prestationer och resultat • traditioner • ceremonier • stipendier • medieuppmärksamhet

32 32 Metoder för att nå vårt mål Vi på Varlaskolan skall se till att  ordningsreglerna är ett levande dokument och är väl kända av all personal, alla elever och föräldrar  Likabehandlingsplanen är ett levande dokument och är väl känd av all personal, alla elever och föräldrar  använda oss av det s.k. Startblocket

33 33 Metoder för att nå vårt mål (forts) Vi på Varlaskolan skall se till att  arbeta aktivt med vår LPP • på organisationsnivå – Skolans/Läsårets LPP • på gruppnivå - ämnets – terminens LPP • på individnivå – elevens IUP Detta arbete är under utveckling bl.a. på förvaltningsnivå  använda Mentorstiden och IUT till • kunskapskontroll • kunskapsuppföljning • kunskapsinhämtning

34 34 Metoder för att nå vårt mål (forts) Vi på Varlaskolan skall • uppmärksamma varje läsårsstart • dela ut diplom för ”goda studieresultat” och ”god utveckling i övrigt” i åk 6 och 7 varje läsår • dela ut stipendier för ”goda studieresultat” i åk 8 och 9 varje läsår i olika ämnen • dela ut stipendier i åk 8 och 9 för ”god utveckling i övrigt” varje läsår • Ceremonierna sker under ordnade former i aulan

35 35 Varlaskolans Grundsyn på betyg och bedömning  Verksamheten skall i alla delar genomsyras av vad styrdokumenten säger • Skollag • Grundskoleförordning • LPO • Kursplaner • Skolverkets allmänna råd • Tydliga väl kända definitioner vad gäller: • Diagnostiskt prov, läxa, läxförhör, prov, temaarbete, oförberett prov mm

36 36 Sammanfattning  Vi på Varlaskolan • arbetar för att ge eleven kunskap som ett verktyg att kunna påverka den egna framtiden • uppmärksammar goda prestationer • arbetar för att ge eleven arbetsro bl.a. genom startblocket • arbetar för att ge eleven trygghet genom trygghetsteam, trygghetsvärd, mentor, hemklassrum mm

37 37 Sammanfattning (forts)  Vi på Varlaskolan • arbetar med att utveckla elevens ansvarstagande • arbetar för att skapa en gemensam anda • arbetar för att utveckla elevens data-/it- kunnande • ger eleven valfrihet genom intresseprofiler och IUT • erbjuder tekniskt välutrustade lokaler


Ladda ner ppt "1 Nya Varlaskolan - en skola för framtiden. 2  EM3FPIU0 EM3FPIU0."

Liknande presentationer


Google-annonser