Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3 Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation

2 Litteratur  Hague, R & Harrop, M Comparative Government and Politics (6th ed.),Palgrave (Hampshire, 2004). Kap. 6-8  Birgerson, S. M After the breakup of a multi- ethnic empire Praeger (Westport, CT, 2002) Kap. 1-3

3 Målen för denna tematiska avdelning är:  att inleda en diskussion om politisk kultur och dess betydelse för det politiska systemet;  att diskutera politisk socialisation, d.v.s. den process genom vilken människor fostras in i den politiska gemenskapen;  att undersöka olika former för politiskt deltagande i olika kontexter;

4 1. Kultur Nationalencyklopedins def. av kultur: den ”form i vilken [en](viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå”. Det handlar om: - Ett kollektivt fenomen; - Ett fenomen som delas av människor som levde/lever i gemensamma sociala omgivningar där man lär sig kulturen, ej ärver den  kultur bör hållas skilt från den mänskliga naturen á ena sidan och den individuella personligheten á den andra sidan.

5 2. Politisk kultur ”The pattern of attitudes, values and beliefs about politics, whether they are conscious or unconscious, explicit or implicit” Newton, K & Van Deth, J Foundations of Comparative Politics, s. 135

6 2.1 Faktorer som påverkar den politiska kulturen  Politisk kontinuitet/diskontinuitet  Geografi  Social homogenitet/heterogenitet  Socioekonomisk struktur

7 2.2 Kännetecken för politisk kultur  Uppfattningar om nationell identitet och syn på hur politik utövas;  Myter;  Symboler;

8 2.3 Den pol itiska kulturens nivåer  Systemnivå  Processnivå  Policynivå För att se hur en enkät för kartläggning av politisk kultur kan se ut kan ni gå till University of Pittsburgh’s hemsida: http://www.pitt.edu/~redsox/polcul.html

9 2.4 Kulturell kongruens  Det liberala perspektivet  Det radikala perspektivet

10 2.5 Politisk kultur inom länder  Konsensus eller konflikt?  Subkulturer:  Masskultur  Elitkultur

11 2.6 Politisk kultur i nya demokratier Svagare stöd för systemet än i etablerade demokratier pga:  Ledare saknar auktoritet  Överdrivna förväntningar på det nya styret  Arv från den tidigare regimen – cynisicm och misstänksamhet

12 2.7 Politisk kultur i auktoritära stater Den politiska kulturen:  Ignoreras  Manipuleras  Transformeras

13 3. Överföring av politisk kultur: politisk socialisation  Den process genom vilken individer tillägnar sig sina politiska värderingar, attityder och vanor  Den process genom vilken ett lands politiska kultur överförs mellan generationerna

14 3.1 Socialisationsnivåer  Djup nivå: generella identifikationspunkter och övertygelser  Mellanliggande nivå: känslomässiga åsikter riktade mot politik i allmänhet och regeringsinstitutioner och aktörer i synnerhet.  Ytlig nivå: direkta åsikter och känslor beträffande samtida, dagsaktuelle händelser, politik, frågor och personer

15 3.2 Tidpunkter för socialisation  Primär  Sekundär

16 3.3 Socialisationsagenter  Föräldrar  Skola  Kamratgrupp  Yrkesliv  Religiösa institutioner  Massmedia  Samhällsklass

17 Tre generella punkter beträffande socialisations- processen  Socialisationen kan vara antingen direkt eller indirekt;  Socialisationen är en pågående process som är livslång;  Socialisationsmönster kan vara antingen förenande eller splittrande;

18 Trender inom samtida politiska kulturer  Modernisering  postmodernism  Etnisk identifikation  Demokratisering  Marknadisering

19 4. Politisk kommunikation Vem säger vad till vem, genom vilket medium och med vilken effekt? Överföringsmodellen: Avsändare  Meddelande  Kanal  Mottagare  Effekt (H&H, s. 105)

20 5. Politiskt deltagande ” Den aktivitet genom vilken individer påverkar vem som ska styra, eller hur de som styr ska styra” (H&H, s. 123) Former för politiskt deltagande: Konventionellt kontra icke-konventionellt deltagande

21 5.1 Politiskt deltagande: grundfaktorer  Politiska resurser  Politiskt intresse

22 5.2 Politiskt deltagande i etablerade demokratier  Sociala rörelser  Intressegrupper  Politiska partier

23 Att fundera över:  Är den politiska kulturen orsak eller effekt av styrelseformen? Motivera dina svar med exempel.  På vilket sätt behövs den politiska socialisationen? Motivera.  Kan politisk socialisation vara av ondo? Motivera.  Vilka former av alternativt politiskt deltagande (d.v.s. utöver att gå och rösta och demonstrera) menar du att det finns?


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation."

Liknande presentationer


Google-annonser