Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation"— Presentationens avskrift:

1 Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation
Föreläsning 3 Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation

2 Litteratur Hague, R & Harrop, M Comparative Government and Politics (6th ed.),Palgrave (Hampshire, 2004). Kap. 6-8 Birgerson, S. M After the breakup of a multi-ethnic empire Praeger (Westport, CT, 2002) Kap. 1-3

3 Målen för denna tematiska avdelning är:
att inleda en diskussion om politisk kultur och dess betydelse för det politiska systemet; att diskutera politisk socialisation, d.v.s. den process genom vilken människor fostras in i den politiska gemenskapen; att undersöka olika former för politiskt deltagande i olika kontexter;

4 1. Kultur Nationalencyklopedins def. av kultur:
den ”form i vilken [en](viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå”. Det handlar om: Ett kollektivt fenomen; Ett fenomen som delas av människor som levde/lever i gemensamma sociala omgivningar där man lär sig kulturen, ej ärver den  kultur bör hållas skilt från den mänskliga naturen á ena sidan och den individuella personligheten á den andra sidan.

5 2. Politisk kultur ”The pattern of attitudes, values and beliefs about politics, whether they are conscious or unconscious, explicit or implicit” Newton, K & Van Deth, J Foundations of Comparative Politics, s. 135

6 2.1 Faktorer som påverkar den politiska kulturen
Politisk kontinuitet/diskontinuitet Geografi Social homogenitet/heterogenitet Socioekonomisk struktur

7 2.2 Kännetecken för politisk kultur
Uppfattningar om nationell identitet och syn på hur politik utövas; Myter; Symboler;

8 2.3 Den politiska kulturens nivåer
Systemnivå Processnivå Policynivå För att se hur en enkät för kartläggning av politisk kultur kan se ut kan ni gå till University of Pittsburgh’s hemsida:

9 2.4 Kulturell kongruens Det liberala perspektivet
Det radikala perspektivet

10 2.5 Politisk kultur inom länder
Konsensus eller konflikt? Subkulturer: Masskultur Elitkultur

11 2.6 Politisk kultur i nya demokratier
Svagare stöd för systemet än i etablerade demokratier pga: Ledare saknar auktoritet Överdrivna förväntningar på det nya styret Arv från den tidigare regimen – cynisicm och misstänksamhet

12 2.7 Politisk kultur i auktoritära stater
Den politiska kulturen: Ignoreras Manipuleras Transformeras

13 3. Överföring av politisk kultur: politisk socialisation
Den process genom vilken individer tillägnar sig sina politiska värderingar, attityder och vanor Den process genom vilken ett lands politiska kultur överförs mellan generationerna

14 3.1 Socialisationsnivåer
Djup nivå: generella identifikationspunkter och övertygelser Mellanliggande nivå: känslomässiga åsikter riktade mot politik i allmänhet och regeringsinstitutioner och aktörer i synnerhet. Ytlig nivå: direkta åsikter och känslor beträffande samtida, dagsaktuelle händelser, politik, frågor och personer

15 3.2 Tidpunkter för socialisation
Primär Sekundär

16 3.3 Socialisationsagenter
Föräldrar Skola Kamratgrupp Yrkesliv Religiösa institutioner Massmedia Samhällsklass

17 Tre generella punkter beträffande socialisations-processen
Socialisationen kan vara antingen direkt eller indirekt; Socialisationen är en pågående process som är livslång; Socialisationsmönster kan vara antingen förenande eller splittrande;

18 Trender inom samtida politiska kulturer
Modernisering  postmodernism Etnisk identifikation Demokratisering Marknadisering

19 4. Politisk kommunikation
Vem säger vad till vem, genom vilket medium och med vilken effekt? Överföringsmodellen: Avsändare  Meddelande  Kanal  Mottagare  Effekt (H&H, s. 105)

20 5. Politiskt deltagande ”Den aktivitet genom vilken individer påverkar vem som ska styra, eller hur de som styr ska styra” (H&H, s. 123) Former för politiskt deltagande: Konventionellt kontra icke-konventionellt deltagande

21 5.1 Politiskt deltagande: grundfaktorer
Politiska resurser Politiskt intresse

22 5.2 Politiskt deltagande i etablerade demokratier
Sociala rörelser Intressegrupper Politiska partier

23 Att fundera över: Är den politiska kulturen orsak eller effekt av styrelseformen? Motivera dina svar med exempel. På vilket sätt behövs den politiska socialisationen? Motivera. Kan politisk socialisation vara av ondo? Motivera. Vilka former av alternativt politiskt deltagande (d.v.s. utöver att gå och rösta och demonstrera) menar du att det finns?


Ladda ner ppt "Den Sociala Kontexten: politisk kultur och socialisation"

Liknande presentationer


Google-annonser