Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större!"— Presentationens avskrift:

1 Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större!
Martin Sande PreEra PreEra I Kollektivt Lärande I

2 ”A living system is given its characters by those events which keep on happening there most often” Christopher Alexander PreEra I Kollektivt Lärande I

3 Vad är detta? PreEra I Kollektivt Lärande I

4 Om språket Jag har alltid trott att vi använder språket för att beskriva världen. Men nu ser jag att vi genom språket skapar världen, världen är inget förrän vi beskriver den. Och när vi beskriver den skapar vi omedvetet gränser och antaganden som påverkar våra handlingar. Vi beskriver inte världen vi ser, men ser den värld vi beskriver! David Bohm PreEra I Kollektivt Lärande I

5 Systemet självbedrägeri
Jag tolkar verkligheten ofullständigt Jag skapar mina egna problem Jag motsätter mig alla försök att hjälpa mig att se Jag kan inte se att jag skapar mina egna problem Jag har rätt, det gäller bara att övertyga de andra... Man kan inte lösa ett problem utifrån samma tanke som skapade det PreEra I Kollektivt Lärande I

6 Dysfunktionellt system
Ökade kostnader Brist på tillit Dubbelarbete och suboptimering Minskade resurser Missförstånd och klander Separation och isolation i arbete & problemlösning Resurskrig Ingen utforskning och lyssnande Rädsla © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003 PreEra I Kollektivt Lärande I

7 System som skapar resultat
Tillit och respekt Delaktigheten ökar Kreativitet, Innovation och stöd Förståelse för varandra Samarbete Lyssna och observera Glädje och uppskattning © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003 PreEra I Kollektivt Lärande I

8 Kvalitet på relationer Kvalitet på resultat Kvalitet på tänkande
Osynligt Kvalitet på relationer Kvalitet på resultat Kvalitet på tänkande Kvalitet på handlande Synligt PreEra I Kollektivt Lärande I

9 förmågan att skapa den verk-lighet jag/vi vill leva och verka i!
Lärande är….. förmågan att skapa den verk-lighet jag/vi vill leva och verka i! PreEra I Kollektivt Lärande I

10 Dialogen ett medvetet val!
Avvakta Lyssna utan motstånd Dialog Tänka tillsammans Ansträngning Samtala Försvara Skydda mot attack Diskussion Försvara befintliga tankar Autopilot PreEra I Kollektivt Lärande I

11 Dialog: konsten att tänka tillsammans genom att vara överens om att inte behöva vara överens….
PreEra I Kollektivt Lärande I

12 Lyssna Respektera Avvakta Tala oförställt Dialogens spelregler
PreEra I Kollektivt Lärande I

13  Identitet  Frihet  Struktur
PreEra I Kollektivt Lärande I

14 Människan kan inte lära av, vi
kan enbart lära på! PreEra I Kollektivt Lärande I

15 Schackspelet innehåller har en annan dynamik. Om en
I ett pussel passar alla bitar på en plats i en given ram. Framtiden är förutbestämd. Det finns enkla lösningar. Dynamiken är låg Schackspelet innehåller har en annan dynamik. Om en pjäs flyttas ändras hela systemet beroende på att relationerna mellan pjäserna förändras. PreEra I Kollektivt Lärande I

16 Man skapar kunskap genom analys
Man skapar kunskap genom analys. Genom att betrakta delarna och kan man skapa bilder av hur enskilda objekt fungerar. Genom analys kan man inte förstå helheten. Man ser bara delarna inte deras sammanhang och relation till andra delar Komplementet är syntes, att bygga ihop delarna till helheter. Att se deras relationer. Man skapar förståelse genom syntes PreEra I Kollektivt Lärande I

17 Dynamisk komplexitet Systemkomplexitet Låg Hög Enkla problem
Samstämmighet mellan värderingar, mentala modeller och antaganden Hög Stor variation mellan värderingar, mm, och antaganden vilket skapar konflikt Stabilitet och linjära samband Enkla problem Isolerad problemlösning i mindre delar Elaka problem Ställningskrig, och bitterhet med låg vilja till gemensam förståelse Tidsförskjutning mellan orsak och verkan, cirkulära samband Oreda Kan inte lösas isolerat, kräver systemtänkande Elak oreda Enskild lösning saknas, kräver experimenterande och aktivt lärande över lång tid Systemkomplexitet PreEra I Kollektivt Lärande I

18 Att hantera komplexitet ställer krav på…
… aktivt lärande och experimenterande över lång tid inom discipliner som;  Förmågan att förstå systemet i stället för att försöka kontrollera det. Förstå de relationer som finns i systemet och dess omgivande nätverk.  Förstärka mänskliga relationer som skapar förståelse och tillit till rådande mentala modeller och handlingar genom dialogen.  Arbeta med många inblandade om vad är det vi står för, vad finns i vår själ i och för arbetet vi bedriver?  Våga vara både ödmjuk, djärv och modig på samma gång PreEra I Kollektivt Lärande I

19 Vad är det som gör att vi gör det vi gör?
Vetande, explicit kunskap Förståelse, implicit kunskap Existerar fristående från människan Förvärvas och lagras av människan Krav på precision Kan kommuniceras, lagras & överföras Individuell och subjektiv Skapas av individen Uppstår ur reflektion, erfarenhet samt samtal med anda Ofta oreflekterad, men möjlig att tydliggöra Styr handlande och växelspelar handlandet Kan INTE överföras måste skapa av individen Kunnande uttryck i handling Fysisk handling >> cykla Intellektuell handling >> berätta Tänkt handlig >> reflektion Källa; Axel Targama, Handelshögkolan i Göteborg, Manuskript för föredrag 2000 PreEra I Kollektivt Lärande I

20 Medborgarföreträdare Verksamhetsföreträdare
Medborgarnas behov Förmåga till medborgardialog Förmåga att lära av medborgarnas upplevelser Förmåga att förstå medborgarnas behov DS4 DS3 Förmåga att se rådande verklighet Förmåga att se rådande verklighet Förmåga att skapa gemensamma bilder Förmåga att hantera förändringar DS2 DS1 Förmåga att hantera förändringar Förmåga att påverka Förmåga att påverka Kvalitet på politiskt ledarskap Kvalitet på Tjänstemanna- ledarskap Förmåga att skapa strukturer (delegation ansvar & befogenheter, riktlinjer, policies) Kvalitet på resultat Medborgarföreträdare Verksamhetsföreträdare PreEra I Kollektivt Lärande I

21 Delsystem: Förmågan att skapa gemensamma bilder
Förmågan till dialog, diskussion och debatt Förmåga att se helheter genom strukturer och former Förmågan att skapa kontaktytor Förmågan att skapa delade visioner Förmåga att handla utifrån hävstänger Förmågan att skapa trygghet, avsaknad av rädsla Förmåga att nyttja den kreativa spänningen PreEra I Kollektivt Lärande I


Ladda ner ppt "Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större!"

Liknande presentationer


Google-annonser