Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till beskrivningar av konsulttjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till beskrivningar av konsulttjänster"— Presentationens avskrift:

1 Förslag till beskrivningar av konsulttjänster
och produktblad SOA och arkitektur Lars Wennerholm, AE Java 081009 Använd första bilden för att bädda för övergången till Visionen genom att inleda med några Frågeställningar som väcker nyfikenhet. Vad Kentor för sorts företag? Kentor har seden 1983 levererat IT-lösningar och IT-projekt till våra kunder. Hur har vi då lyckats med detta? BILD 1

2 Syfte med förslaget Primärt generera mer affärer för Kentor genom att:
Utgöra underlag till produktblad som stärker Kentors marknadsbudskap, dvs. vad vi kan erbjuda inom SOA och arkitekturutveckling Få utväxling av den erfarenhet och kunskap som finns inom Kentor Underlätta kundernas köpbeslut Genom tydlighet i beskrivning av konsulttjänster och leveransinnehåll ge potentiella kunder en trygghet avseende vad som kommer att levereras Fokusera på verksamhetsnyttan Genom att visa kunderna valmöjligheter: litet eller större uppdrag, och specifika konsulttjänster som passar dem i deras aktuella situation Kunna sätta samman kombination av konsulttjänster för kundens specifika behov inom området Ge underlag internt för att bedöma om vi har tillräckligt med verktyg för att kunna leverera, alt välja ut var vi vill fokusera

3 Syftet är INTE Att beskriva/sälja omfattande konceptbaserade upplägg som endast storföretag orkar köpa Att detaljbeskriva varje konsulttjänst, det kan göras efter hand Att ta fram egna revolutionerande koncept á la ”Thought leadership” utan utnyttja vedertagna arbetssätt inom området Inte heller primärt att Sälja in SOA i sig, eller utbilda kunden i SOA, däremot hjälpa kunden att ta rätt beslut Sälja utvecklartimmar , integrationstimmar eller projektledartimmar även om det kan bli välkomna spin-offer

4 Introduktion Detta material är ett arbetsunderlag där kärnan är ett förslag till ”konsulttjänstekarta” som bör bedömas och bearbetas av fler i 1-2 workshops (förutsatt att grundidén håller) Kartan tar ett kundperspektiv genom att den utgår från den situation som kunden befinner sig i Exakt innehåll i enskilda uppdrag kommer vi fram till tillsammans med kunden (behovsbaserat, kundnära, anpassningsbart) med bl a produktblad som dörröppnare Mer omfattande uppdrag betyder att vi använder många delar av konsulttjänstkartan Mindre uppdrag betyder att vi plockar ut den/de konsulttjänster som passar En del av konsulttjänsterna har en karaktär och ett innehåll som ställer ganska stora krav på erfarenhet och bredd hos levererande konsult(er). Förmodligen måste också viss utbildning till för att vi ska kunna leverera allt på kartan…

5 T j ä n s t e k a r t a SOA/EA på idéstadiet
I samband med etableringsbeslut Efter etableringsbeslut Etablering genomförd Kunden har intresserat sig för EA/SOA, och vill veta potential Kunden har insett ett behov av SOA och eller arkitektur-investering, och skall starta Etablering pågår, initialt projekt startat för del av verksamheten Styrning och förvaltning pågår/på väg att etableras Kan en SOA-satsning vara något för oss? Vad kan vi vinna konkret IT- och verksamhets-mässigt? Ska vi lägga tid på det? Har vi kompetens? Vilken teknik och ramverk? Var i verksamheten börjar vi? Hur vet vi att det är lönsamt? Hur jobbar vi långsiktigt? Hur ser en stegvis ansats ut? Hur ska vår EA-modell se ut? Har vi valt rätt teknik? Har förutsättningarna ändrats? Kommer vi få de resultat vi önskar? Jobbar vi med rätt processer och tjänster? Har vi rätt kompetens? Fungerar styrning/SOA Governance? Hur kan vi förbättra den? Är satsningen lönsam? Har vi rätt verktyg? Vad är vårt nästa steg, handlingsplan? SOA readiness Kompetensgap Erfarenhetsutbyte Konsekvenser & risker Vision och strategi och mål avseende arkitektur, teknik och verksamhet, baserat på verksamhetsnytta Verifiera strategi och mål Granska/utvärdera vald arkitektur Verifiera verksamhetsnytta Bedömning av SOA mognadsgrad. Utvärdera strategi utifrån verksamhetsnytta SOA potential workshop, högnivå-Business Case (ROI) Strategiskt Business Case (ROI) Verifiering av Business Case (ROI) Förnyat Business Case (ROI)/ Nya Business Case ”Var börjar vi”-analys Quick Wins-identifiering Plan för vidare arbete Handlingsplan, (vilka processer och tjänster börjar vi med, stegvis ansats, avgränsningar, definiera program (projekt) Verifiera tjänsteportfölj och valda processer, utvärdera handlingsplan/program Granskning och behovsanalys tjänsteportfölj och processer, ”program- och projekt-boost” Bedömning av tekniska förutsättningar Komplettera beslutsunderlaget Teknikutvärdering, rekommendera teknik- och produktval Teknikutvärdering, verifiering Teknikbedömning långsiktigt Prel. komponentifiering Definiera alternativ Rekommendera modell Komponentidentifiering Informationsmodell Enterprise Arkitekturmodell och ramverk Utvärdering av modell, ramverk, arkitektur, beslutsprocess, roller, dokument, utöka informationsmodellen Utvärdera modeller, arkitektur och ramverk långsiktigt Awareness workshop Definiera alternativ Rekommendera governancemodell Preliminär modell för styrning/SOA Governance Definiera beslutsprocess, roller, dokument, SLA:er mm Definiera modell för styrning/SOA Governance Granska beslutsprocess, roller, dokument, SLA:er mm Utvärdera styrning/SOA Governance (Tjänster, Arkitektur, Infrastruktur, Projekt), Mognadsgrad Nästa steg Etableringsplan Definiera och leda program eller projekt , val av agila metoder Projektutvärdering, granskning Metodutvärdering Utvärdera projektportfölj Utvärdera metodportfölj Kundfas Situation T j ä n s t e k a r t a Typ av fråge- ställningar Konsult- tjänster

6 Kundfaserna och konsulttjänsterna mappar bra mot SOA Lifecycle-perspektivet
Strategi Design Införande Styrning

7 Förslag på hur vi kan gå vidare med materialet
Konsulttjänstekartan kan utgöra grund för flera produktblad, exempelvis ett blad per kundfas där exempel på konsulttjänster beskrivs Kartan bör ej ingå i produktbladen men kan användas vid kundmöten för att visa vårt utbud av SOA- och EA-relaterade konsulttjänster Konkreta leveransbeskrivningar av olika delar kan ske efter hand och när det behövs, annars blir det för ambitiöst, t ex inför säljinsatser/kundmöten För att motverka individberoende och ge leveransförmåga till flera intresserade konsulter bör kartan efter hand backas upp med verktyg/leveranshjälpmedel såsom Metodbeskrivningar Leveransdokumentmallar Vi bör välja ut vilka delar i kartan (när vi ”satt” den) som är mest säljbara, dvs. börja med leveransbeskrivningar och hjälpmedel där efterfrågan och säljbarheten bedöms som störst. Detta skall också prägla produktbladen När kartan och produktbladen är klara kan vi mappa innehållet mot konsulterna för att bedöma leveransförmåga och ev. utbildningsbehov

8 Idé om 4 produktblad, baserade på kundfas
Funderar Ni på vad SOA kan göra för Er? Hur går det med Er SOA-satsning? SOA/EA på idéstadiet I samband med beslut Strategi Design Är Er SOA-satsning på rätt väg? Uppfyller Er SOA-satsning Era förväntningar? Införande Styrning Etablering pågår Etablering genomförd

9 Idéer om ytterliggare produktblad, kompletterande
Verksamhetsdriven integration Process- och verksamhetsanalys Business Case, ROI Arkitektur och Design Planering, projektdefinition Implementation Referenser Samarbetspartners (BEA, Oracle, Microsoft…) Mentor från Kentor (finns redan generell produktpaketering) Tekniskt bollplank: integration, EA, protokoll, standards, vart är tekniken på väg SOA Awareness seminarium Inspirerande, klarläggande, senaste rönen, vad funkar, fallgropar... Fastpris, 2 timmars workshops

10 Exempel på olika säljande texter i produktbladen (osorterat)
Att bygga IT-system som passar verksamhetens behov är nödvändigt. Men faktum är att det blir allt svårare. Inte nog med att IT-utnyttjandet ökar i verksamheten, systemen hänger dessutom ihop på ett sätt som gör dem svårmodifierade, och säkerställandet av verksamhetsnyttan ställs ofta mot ett kostnadsfokus. Vidare, i det allt mer sinnrika pusslet av system och tillämpningar i stora organisationer kan ogenomtänkta eller dåligt genomförda projekt få förödande konsekvenser. Införandet av en konsekvent verksamhetsarkitektur, Enterprise Architecture (EA), pekas ut som en väg för att skapa ordning och reda i IT-kaoset, vilket i sin tur ska göra det möjligt att få fram ordentliga beslutsunderlag som förbättrar verksamheten. Ändå finns det fortfarande vissa frågetecken kring vad EA är och hur det ska användas, och hur det i praktiken bidrar till verksamhetsnyttan. I detta sammanhang är det därför oftast bättre – och mer modernt- att prata om tjänstebaserad arkitektur (SOA) SOA är den hetaste trenden inom IT-branschen idag. Många företag har redan dragit nytta av fördelarna och andra har långtgående planer på att utnyttja konceptet. Tjänstebaserade arktitekturer kan ge betydande fördelar på IT-sidan men de absolut största vinsterna ligger i verksamheten. Därför måste det vara behoven i verksamheten som driver utvecklingen och bestämmer agendan för SOA-satsningen i en organisation. SOA utlovar ett antal fördelar, däribland billigare integration, enklare återanvändning av kod, högre säkerhet och flexiblare affärer. Men för att infria dessa löften krävs bra rutiner och struktur. Det gäller att organisationen bestämmer sig för vilka regler och principer som skall gälla och styr upp projektet. Här kan Kentor hjälpa till genom sina konsulters erfarenheter. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Låt oss hjälpa er att undvika fallgroparna! Beroende på Ert behov och i vilken fas Er organisation befinner sig i gällande EA- eller SOA-satsningen, har Kentor kompetensen och verktygen för att stödja ert arbete. Tillsammans skräddarsyr vi de tjänster som Kentor utför, med tydliga leveranser och definierat innehåll. Det kan vara allt från genomförandet av specifika workshops för att förbättra beslutsunderlag, till mer utvecklade konsulttjänster där Kentor tar ett större ansvar.

11 forts Inom Kentor finns gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer med att utforma och genomföra program och projekt för införande av EA och tjänstebaserade arkitekturer (SOA) med verksamhetsnytta som drivande kraft. Kentor följer produkt- och teknikområdet, och kan se till att Ert beslutsunderlag blir fullständigt innan en satsning görs. Våra verksamhetskonsulter, arkitekter och SOA-experter hjälper Er till exempel med att formulera vision och strategi, lönsamhetsanalys, teknik- och plattformsval och mer. Vi har också lång erfarenhet av integrationsteknik och systemutveckling, och kan genomföra sådana uppdrag En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med en SOA-satsning är det som brukar kallas SOA Governance, dvs. styrning och vidareutveckling av arkitektur, tjänsteutveckling och verksamhet. Vilka ansvar och roller skall finnas , hur bereder och fattar vi beslut? Hur säkerställer vi att vi gör rätt saker? Dessa frågor och andra kan vi hjälpa till med. Kentor är ett oberoende konsultbolag. Detta hindrar oss dock inte från att utnyttja våra partnerskap med ledande programvaruleverantörer, men bara under förutsättning att det gynnar vår kund. Våra ledord Närhet, Driv, Inspiration och Kvalitet styr oss när det gäller hur vi engagerar oss i våra kunder och uppdrag. Vi har ofta långa relationer med våra kunder, vilket ger trygghet och styrka, och inte minst värdefull branschkunskap. Att införa en ny tjänstebaserad arkitektur är ett genomgripande förbättringsarbete som måste genomföras varsamt. Vi tror inte på stora Big Bang-projekt. –Ta det lugnt säger vi. Att gå lite försiktigare fram leder oftast snabbare till målet i form av ökad effektivitet och lönsamhet. Vårt arbete börjar därför alltid med en genomgång av kundens verksamhet och befintliga system. Ofta har vi redan djupa kunskaper om branschen och kan relativt snabbt konstatera var man bör börja, vilka system som bör behållas, samt vilka integrationer som bör fokuseras på. Det är också av största vikt att förändringarna genomförs utan problem och störningar i den ordinarie verksamheten under tiden. Dessa hänsyn är en viktig del av vårt förslag till handlingsplan.

12 Lösningsleverans Kentors erbjudande Kompetens & erfarenhet
DBA:s Webdesigners Programmerare System & IT-arkitekter Arkitekter Projektledare Kompetens & erfarenhet Verktyg och metoder SOA Införande Styrning Strategi Design System- & Kravanalytiker Back-end - Partners - Leverantörer Java 2 Enterprise Edition dB XML Adapters e-Business Platform Intranet Internet Mobilt Lösningsleverans

13 Metoder och verktyg, exempel
Handlingsplan: Välj ut lämpligt scope och del av verksamheten baserat på analys av verksamhetsnytta och strategi Steg för steg, ej mastodontprojekt Ta regelbundet ett steg tillbaka och utvärdera: är vi på rätt vägg? Har förutsättningarna ändrats? Flyter satsningen på projektmässigt?

14 Metoder och verktyg, exempel
Vision och strategi Kan åskådliggöras översiktligt på t ex följande sätt Backas upp med handlingsplaner (kort- och medellång sikt) Tidssatt läge, delmål, som nås genom rätt definierade och synkade projekt Vision Produkter, Tjänster Process- utveckling Organisation Data/ information Applikation Middle- ware Plattform Nätverk BILD 14 | KENTOR

15 Metoder och verktyg, exempel
Business Case (ROI) Komplexiteten är hög i ett Business Case för en EA- eller SOA-satsning. Följande påverkar den ekonomiska analysen Antalet påverkade applikationer och system Antalet och storleken på påverkade processer och flöden Mängden affärslogik som måste separeras från underliggande teknik I vad mån standardsystem/affärssystem används, och för vad Graden av behov av adapters och ”black boxes”, och mängden arbete för att lösgöra och bygga återanvändbara komponenter Omfattningen av affärsapplikationer som kan integreras Antalet parallella affärsprocesser som kan minskas Omfattningen av harmoniseringen av datadefinitioner Värdet av att bli mer agil, kunna förändra snabbt utifrån ändrade förutsättningar Behovet av omlärning, utbildning Tidshorisont för satsningen

16 Metoder och verktyg, exempel
Business Case (ROI) Analys, NPV Nyttoanalyser per område Kostnadskalkyl

17 Metoder och verktyg, exempel
Enterprise Architecture, ramverk BILD 17 | KENTOR

18 Metoder och verktyg, exempel
EA-förvaltning och styrning, arbetsmodell (DYA ) DYA® Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster Förvaltning & styrning Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Förvaltning IT-Governance, SOA Governance Projekt- och projektportföljstyrning Information management Strategisk Dialog Information Management policy IT-arkitekturstyrning utifrån verksamhetsnytta Business case (ROI) Arkitekturtjänster Enterprisearkitektur, verksamhets- arkitektur, informationsarkitektur, Infrastruktur Arkitekturprocessen Arkitekturutbildning, coachning Arkitekturutvärderingar Realisering inom Arkitektur Verksamhetsanalys, processutveckling Informationsanalys Projektstartarkitektur BILD 18 | KENTOR BILD 18 | KENTOR

19 Metoder och verktyg, exempel
Fokusområden vid mognadsbedömning BILD 19 | KENTOR BILD 19 | KENTOR

20 Lifecycle bild 1 Strategi
SOA Införande Styrning Strategi Design

21 Lifecycle bild 2 Design SOA Styrning Strategi Design Införande

22 Lifecycle bild 3 Införande
SOA Strategi Design Införande Styrning

23 Lifecycle bild 4 Styrning
SOA Design Införande Styrning Strategi


Ladda ner ppt "Förslag till beskrivningar av konsulttjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser