Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i redovisning av Leaderprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i redovisning av Leaderprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i redovisning av Leaderprojekt
Inom Kustlinjen och Gränslandet

2 Vad gör kansliet? finns som en länk mellan projekten och Länsstyrelsen
granskar alla handlingar innan det får gå vidare till Länsstyrelsen tar emot inskickade handlingar och återkopplar så snart som möjligt med vad som inkommit och vad som eventuellt måste kompletteras håller projektpärmarna i ordning och begär in nya handlingar varje år för att påskynda ev. utbetalningar samt övriga ärenden för projekten övrigt förekommande arbetsuppgifter inom leader

3 Firmatecknare Varje år ska alla projekt lämna in nytt intyg för vem som är firmatecknare i föreningen eller för projektet. Löpande ska även förändringar lämnas in såsom ny kassör , ordförande eller kontaktperson. Utan intyget kan inga rekvisitioner genomföras eller övriga förändringar ske i projektet såsom t.ex. förändring inom budget.

4 Vad ska en rekvisition innehålla för att kunna handläggas av kansliet
Rekvisitioner Vad ska en rekvisition innehålla för att kunna handläggas av kansliet

5 Följande ska medfölja vid en rekvisition
Kompletta verifikat Betalningsbevis Deltagarförteckningar/minnesanteckningar Intäkter Anställningsavtal Offerter/avtal Annonser samt övrigt producerat material Föreningens bokföring Projektets bokföring Lägesrapport/slutrapport Ideella timmar Ideella resurser Offentliga resurser Ansökan om utbetalning Blanketten kostnadssammanställning Samt övrigt material speciellt förknippat med projektet t.ex. tillstånd mm

6 Vad är ett komplett verifikat
Ett komplett verifikat ska innehålla uppgifter om säljare med namn, adress, orgnummer/momsregistreringsnummer. Verifikatet ska också innehålla uppgifter om när köpet skedde, vad som köptes, hur mycket som köptes, till vad det inköpta ska användas (varför hör kostnaden till projektet). Projektet skriver kommentarer själv. Verifikatet ska märkas med projektnummer och journalnummer (finns på beslutet från länsstyrelsen eller be kansliet om hjälp). Ibland ska även verifikat åtföljas av övriga underlag såsom lönespecifikationer, anställningsavtal, annonser, producerat material, tillstånd, mm mm

7 Kommentarer på verifikaten
Alla verifikat ska märkas så att de inte kan tillhöra något annat projekt Alla verifikat ska innehålla information om varför kostnaden hör till projektet och till vad det ska/har använts Kommentaren ska kopplas till projektplan

8 Förslag på hur ett verifikat kan märkas

9 Exempel på verifikat

10 Exempel på verifikat

11 Exempel på verifikat

12 Transaktionsdetaljer godkänns EJ.
Betalningsbevis Ett godkänt betalningsbevis ska visa till vilket Pg, Bg eller bankkonto pengarna har gått. Transaktionsdetaljer godkänns EJ. Kvittenser är ej optimalt, ersätt utlägg med insättning på konto istället. Tänk på att det alltid står till vilket konto pengar ska sättas in då utlägg har skett.

13 Hur ser ett godkänt betalningsbevis ut?

14 Hur ser ett godkänt betalningsbevis ut?

15 Bokföring i projektet Projektet ska bokföra sitt projekt i sin förening men på så vis att kostnaderna går att spåra Projektet ska dessutom sidoföra projektets kostnader så att det går att sammanföra med projektets beviljade budget

16 Förslag på bokföring som är sidoförd
Förslag på hur man kan sidobokföra sitt projekt på ett enkelt sätt Projekt: Rädda boden, projektnr hos LAG 20xx-x-0xxx Journalnr: 20xx-xxxx Ver i huvudb Ver Faktdatum Betdatum Beskrivning Kostnad Löner Investering Övrig kost Inbetalning 17 1 Förskott 25 000 38 2 NCC ROADS 2 670,00 44 3 Resor Rolf E 272,00 4 Matboden 320,00 177 5 3 590,00 180 6 Erstorps Grus 0,00 181 7 Trä & Byggvaruh 3 166,00 203 8 1 966,00 210 9 3 437,00 299 10 Inköp av bod 5 000,00 20 421,00 16 239,00 4 182,00 REKV 1 (2004)13 11 Bygg & Interiör 750,00 (2004)16 12 15 000,00 Summa 36 171,00 31 239,00 4 932,00 25 000,00

17 Kostnadssammanställningen enligt blankett LSB 14_2B
Tänk på att: - redovisa alla kostnader exklusive moms om verksamheten är momspliktig. - endast redovisa konstnader som uppkom efter det datum då din ansökan om stöd kom in till stödmyndigheten - kostnaderna ska vara betalda Projektstöd inom Leader- Kostnadssammanställning Bilaga nr Klardatum enligt beslut om stöd : Journalnr: Här ska du redovisa alla projektkostnader som du söker utbetalning för Läs anvisningen till blanketten Projektstöd inom Leader - ansökan om utbetalning innan du fyller i kostnadsammanställningen. Betalningsperiod (fr.o.m. - t.o.m.): Till denna bilaga ska du bifoga kopior av betalda fakturor och kvitton/betalningsbevis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr Leverantör och beskrivning Lön Indirekta kostnader Investeringar Övriga kostnader Ideellt arbete Övriga ideella resurser Offentliga resurser Justering vid hand-läggning Summa Transport summa

18 Håll ordning på om projektet har offentliga resurser i sin budget.
Offentlig resurs Håll ordning på om projektet har offentliga resurser i sin budget. Tänk på att begära in utfall av den offentliga resursen och tillse att rätt blanketter då används. De blanketterna finns på hemsidan. Ta hjälp av kansliet så att ni inte missar något.

19 Ideell resurs Gå igenom Er budget och kontrollera hur den ideella delen ska avräknas. I vissa projekt förekommer ideell resurs. Det innebär att en företagare bjuder på tid eller resurser och avstår från ersättning helt eller till viss del. Be kansliet om hjälp med hur det underlaget ska se ut för att ni ska få räkna in värdet i projektet.

20 Ideell tid Alla projekt ska motprestera med ideell tid. På hemsidan finns blanketter för detta. Se till att utse någon i projektet som ansvarar för att dessa lämnas in och som sedan kontrollerar att de är rätt ifyllda och att de är underskrivna.

21 Ideell tid har olika värden utifrån olika åldrar.
Ideell tid kan bara räknas om personen som arbetat gör det på sin fritid (tex elever och lärare är aldrig ideella under skoltid). Ideellt arbete är sådant arbete som projektet egentligen borde ha betalat lön för att få utfört. En förenings ordinarie verksamhet kan aldrig räknas som ideell tid (tex styrelsemöte och årsmöte)

22 Ideell tid Tänk på att vara tydlig och skriva vad i det ideella arbetet har bestått. Använd inte enbart ord såsom projektarbete, administration, telefon etc. Skriv istället arbetat med xxxxx. Ringt samtal gällande xxxxx. Arbetat med projektets xxxxx osv

23 Viktigt att tänka på Använd alltid de färdiga mallar som finns.
Gör inga egna utan att få det godkänt först av kansliet. Risk finns annars för att Er rekvisition blir underkänd och kansliet inte kan skicka iväg den för ansökan om utbetalning

24 Lägesrapport Vid löpande rekvisition dvs inte slutrekvisition ska projekten alltid lämna in en lägesrapport som berättar vad som hänt i projektet. Låt rapporten vara kopplad till de kostnader som projektet har redovisat.

25 Kontrollera och skriv in utfall av indikatorer.
Slutrapport Slutrapport ska lämnas in enligt mallen som finns på hemsidan. Inga andra rapporter kommer att godkännas. Svara på alla frågor! Kontrollera och skriv in utfall av indikatorer. Lämna in slutrapporten digitalt till Verksamhetsledaren för kontroll och granskning.

26 Ändringar i projektet Alla avvikelser och förändringar i ett projekt som uppstått och som inte följer Er projektplan ska rapporteras till verksamhetsledare/kansliet. Verksamhetsledare/kansliet gör en bedömning över förändringen och berättar om vilka åtgärder som ev. måste ske. En sådan förändring kan tex vara att en omfördelning inom budget måste ske. En konsekvens av att projekten inte meddelar avvikelser/förändringar kan vara att projektet inte får full kostnadstäckning. Förändringar ska meddelas i god tid innan projektet är avslutat.

27 Projektet är ytterst ansvarig för sin redovisning och sitt resultat
Kansliet är ålagd att kontrollera alla projektens redovisningar. Projekten ska tillse att begärda kompletteringar inkommer till kansliet. Skickar inte projekten in begärda kompletteringar är kansliet skyldig att stryka kostnaden och den får inte tas upp. Kansliet får inte skicka iväg ofullständiga ansökningar till Länsstyrelsen. Om inte projekten tillser att allt är inlämnat till kansliet i god tid innan projektet är avslutat, finns det risk för att ansökan inte inkommer i tid till Länsstyrelsen. Projektet riskerar därmed att inte få ut projektstöd fullt ut och att ansökan helt avvisas.

28 Vad brukar Länsstyrelsen efterfråga

29 Vad brukar Länsstyrelsen efterfråga

30 Vad brukar Länsstyrelsen efterfråga

31 TACK och ha en bra dag! Kustlinjen och Gränslandet tackar härmed för i dag och önskar Er alla lycka till med Era projekt! Tänk på att vi finns till för Er och tveka aldrig att kontakta oss om ni behöver hjälp!


Ladda ner ppt "Utbildning i redovisning av Leaderprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser