Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

2 Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden
Här är en beskrivning av hur processen ser ut för att få svensk läkarlegitimation. Vägen till svensk läkarlegitimation för dig som är utbildad i ett land utanför EU/EES kan vara lång med studier och olika former av praktiskt arbete. Arbetsförmedlingen kan ge dig vägledning under vägen fram till svensk läkarlegitimation.

3 Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen
Illustration1.Vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES-området Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen Läs mer sid 4 Språkstudier fram till avklarat språkkrav Läs mer sid 8 Möjlighet till praktik/arbete under språkstudierna Läs mer sid 9 Läkare utan vidareutbildning (icke specialister) Läs mer sid 10 Läkare med vidareutbildning (specialister) Läs mer sid 18 Kompletterings- utbildning (Högskola 1 år) Läs mer sid 14 Möjlighet till auskultation inför medicinskt prov Läs mer sid 12 Möjlighet till auskultation inför provtjänstgöring Läs mer sid 12 Provtjänstgöring Läs mer sid 19 Möjlighet till praktik/nystartsjobb Läs mer sid 12 Medicinskt kunskapsprov (TULE-provet) Läs mer sid 13 Möjlighet att arbeta som vikarierande underläkare Läs mer sid 21 Allmäntjänstgöring (AT) Läs mer sid 16 Kurs i samhälls- och författningskunskap Läs mer sid 20 Ansökan om legitimation Läs mer sid 22

4 Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen
Du ska sända in följande handlingar till Socialstyrelsen: Komplett ifylld ansökningsblankett. Personbevis. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Vidimerad kopia av examensbevis som läkare, samt en översättning Vidimerad kopia av dokument där utbildningens längd och innehåll framgår samt en översättning. Vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg, samt en översättning, samt eventuellt Vidimerad kopia av specialistkompetensbevis, samt en översättning.

5 Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen (forts
Vidimerad kopia Innebär att en person intygar att kopian överensstämmer med uppvisat original, genom att direkt på kopian skriva namnunderskrift, namnförtydligande, adress eller telefonnummer. Översättningen ska göras till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Tänk på att: Arbetsförmedlingen har möjlighet att betala översättning av betyg och intyg Kopiorna som skickas till Socialstyrelsen måste vara vidimerade.

6 Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt
Illustration 2. Vägen till uppfyllt språkkrav inom etableringsreformen Arbetsförmedlingen Kommunen Yrkessvenska Praktik Utlåtande om språknivå, ej språkprov Svenska för invandrare SFI SFI för akademiker Svenska 3 SVA 03 Sjukvård- svenska nivå C1 (Folk- universitetet) Svenska 60 hp på högskola TISUS Provet Prov i svenska för vården (PSV) Möjlighet till etablerings- ersättning* och rätt till CSN medel Rätt till etableringsersättning Rätt till etableringsersättning Egen bekostnad Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt * Möjlighet till etableringsersättning om den arbetssökande studerar mindre än 50 % vid högskolan

7 Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt
Illustration 3. Vägen till uppfyllt språkkrav utanför etableringsreformen Arbetsförmedlingen Kommunen Yrkessvenska Praktik Utlåtande om språknivå, ej språkprov Svenska för invandrare SFI SFI för akademiker Svenska 3 SVA 03 Sjukvårds- svenska nivå C (Folk- universitetet) Svenska 60 hp på högskola TISUS Provet Prov i svenska för vården (PSV) Möjlighet till ersättning via Af Ej rätt till ersättning Möjlighet till CSN medel** Egen bekostnad Möjlighet till CSN medel* Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt * Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395)

8 Språkstudier för att nå språkkravet
I vissa län finns anpassad SFI-undervisning för legitimationsyrken eller akademiker. Arbetsförmedlingens yrkessvenska kan också komplettera kommunens svenskundervisning. Fråga din Arbetsförmedlare

9 Praktik eller arbete under språkstudierna
Dina språkstudier kan kombineras med en praktik via Arbetsförmedlingen Läkaryrket är reglerat. Du kan inte utföra uppgifter som som läkare under språkstudierna. Kan vara möjligt att auskultera genom s.k. yrkeskompetensbedömning. Praktik kan även göras inom andra icke reglerade yrken inom vården, t ex undersköterska Instegsjobb/Nystartsjobb Om du är kvalificerad för instegsjobb eller nystartsjobb kan det vara en möjlighet vid anställning Läkaryrket är reglerat. Du kan inte arbeta som läkare under språkstudierna Du kan arbeta inom andra icke reglerade yrken inom vården, t ex undersköterska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, reglerar vilka arbetsuppgifter den utländske läkaren får utföra innan personen har legitimation.

10 Under väntan på Kompletteringsutbildning eller Medicinskt kunskapsprov
Illustration 4:1. Fortsatt väg till legitimationen utan vidareutbildning (icke specialister) Uppfyllt språkkrav Under väntan på Kompletteringsutbildning eller Medicinskt kunskapsprov Utbildning via Arbetsförmedlingen - aktivitetsstöd Möjlighet att arbeta som undersköterska Reguljära studier - CSN-medel Etableringsinsatser - etableringsersättning Möjlighet till CSN medel* Kompletterings- utbildning 1 år Medicinskt kunskapsprov (TULE-provet) Möjlighet till auskultation Inför - medicinska kunskapsprovet Högskolestudier bryter etableringsersättningen *Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395) Alla som ingår i etableringsreformen har möjlighet att söka Studiemedel

11 Under väntetid innan AT-tjänstgöring
Illustration 4:2 Fortsatt väg till legitimationen utan vidareutbildning (icke specialister) Under väntetid innan AT-tjänstgöring Arbete som vikarierande underläkare - lön Reguljära studier - CSN medel Utbildning via Arbetsförmedlingen - aktivitetsstöd AT-tjänstgöring - lön Kurs i samhälls- och författningskunskap Ansökan om legitimation *Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395) Alla som ingår i etableringsreformen har möjlighet att söka Studiemedel

12 Auskultation inför det medicinska kunskapsprovet och/eller provtjänstgöring
Yrkeskompetensbedömning, arbetspraktik, auskultation För att få inblick i den svenska hälso- och sjukvården kan det vara värdefullt att ha arbetspraktik, auskultera, eller få yrkeskompetens bedömning. Det finns flera varianter av praktik som du kan få via Arbetsförmedlingen. Inför såväl medicinskt kunskapsprov som provtjänstgöring kan du praktisera. Det kan ge nödvändiga kontakter och referenser som behövs för att få en provtjänstgöringsplats. Det är också möjligt att auskultera genom yrkeskompetensbedömning inför AT-tjänst. Under praktiktiden utför du inte läkarens arbetsuppgifter utan auskulterar, ”går vid sidan om”. Om praktiken sker som yrkeskompetensbedömning kan arbetsplatsen få ersättning för handledare. Detta gör det lättare att hitta en plats.

13 Medicinskt kunskapsprov (TULE-provet)
Mål och syfte För att kunna bedöma din medicinska kompetens ska du genomgå medicinskt kunskapsprov på svensk examensnivå. Du måste ha uppfyllt Socialstyrelsens språkkrav. Syftet med provet är att fastställa att dina grundläggande medicinska kunskaper motsvarar innehållet i en svensk läkarexamen. Genom ett avtal mellan Socialstyrelsen och Karolinska Institutet (KI) har KI åtagit sig att i samråd med Socialstyrelsen anordna detta prov. Anmälan Mer information och anmälningsblankett hittar du på KI:s webbplats Proven äger rum två gånger per år (i februari och i september). Kompletterande utbildning – istället för TULE-provet Istället för att göra det medicinska kunskapsprovet kan du gå en ettårig kompletteringsutbildning I utbildningen ingår en kurs i samhälls- och författningskunskap vilket gör att du inte behöver särskild kurs i detta innan ansökan om legitimation. LÄS MER PÅ BILD 14

14 Kompletterande utbildning för läkare utbildade utanför EU/EES
Kompletterande utbildning – Istället för TULE-provet Istället för att göra det medicinska kunskapsprovet kan du gå en ettårig kompletteringsutbildning på Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet eller Karolinska Institutet. Då du får godkänt i denna kurs motsvarar det godkänt TULE-prov. För mer information kontakta respektive skola. Behörighet att delta i utbildningen Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare (TULE) samt Svenska 3 eller motsvarande, med lägst betyget godkänt. Anmälan och kursstart Anmälan görs på mellan den 15 mars och 15 april. Kursstart sker på höstterminen

15 Kompletterande utbildning för läkare utbildade utanför EU/EES (forts.)
Försörjning under den kompletterande utbildningen Nyanländ, ej i etableringsuppdraget: Studiemedel från CSN. Alla nyanlända har inte rätt till studiemedel. Vanligtvis kan personer som vistats i Sverige i mer än två år och har ett permanent uppehållstillstånd söka studiemedel. Se för mer information. Nyanlända inom etableringsuppdraget: Rätt till etableringsplan upphör om den kompletterande utbildningen berättigar till studiemedel (studier mer än 50%). Alla som ingår i etableringsuppdraget har möjlighet att ansöka om studiemedel, oavsett vistelsetid i Sverige.

16 Allmäntjänstgöring (AT)
Att söka Allmäntjänstgöring (AT) Efter avslutad ettårig kompletterande utbildning eller godkänt medicinskt kunskapsprov ska du, efter beslut från Socialstyrelsen, ansöka om AT. Tjänsten söks på samma villkor som de läkare som är utbildade i Sverige. Under AT betalas lön ut. Praktik kan inte tillgodoräknas som AT eftersom detta är en reglerad anställning, enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare. Tänk på att Det kan vara hård konkurrens om AT-platser. Väntetiden mellan godkänt medicinskt kunskapsprov eller avslutad kompletteringsutbildning och att du får AT-plats varierar mellan olika delar av landet. Därför rekommenderas du att söka vikariat som underläkare parallellt.

17 Allmäntjänstgöring (AT) forts.
AT-annonser AT-tjänster, som inrättas och utlyses av landstingen, utannonseras samlat i Läkartidningen två gånger per år, vecka 9 och 38. Sista ansökningsdag brukar vara två veckor efter annonsering, men det kan skilja sig åt mellan landstingen. Landstingen och sjukhusen lägger ofta själva ut sina AT-tjänster på sin hemsida. Det finns inget som hindrar landstingen från att utannonsera AT vid andra tillfällen, så det kan vara bra att hålla utkik i Läkartidningen under hela året. Läkarförbundet arrangerar också AT-mässor som de sökande är välkommen till.

18 Tid mellan uppfyllt språkkrav och provtjänstgöring
Illustration 5. Fortsatt väg till legitimationen med vidareutbildning (specialister) Uppfyllt språkkrav Tid mellan uppfyllt språkkrav och provtjänstgöring Möjlighet till auskultation inför provtjänstgöring Reguljära studier - CSN medel Af Aktivitetsstöd Etableringsplan - etableringsersättning Provtjänstgöring (Praktik) Provtjänstgöring (Anställning) Aktivitetsstöd Lön/Nystartsjobb Möjlighet till etableringsersättning Ev komplettering enligt Socialstyrelsens beslut Kurs i samhälls- och författningskunskap Ansökan om legitimation

19 Provtjänstgöring Provtjänstgöringen kan göras genom anställning eller genom praktikbeslut av Arbetsförmedlingen. En anställning är givetvis att föredra, eftersom en anställning, förutom lön, innebär ett större ansvar och bättre förutsättningar att visa upp den medicinska kompetensen och därmed få godkänt på provtjänstgöringen. Provtjänstgöringens syfte är att bedöma den medicinska kompetensen motsvarande svensk legitimationsnivå. Den prövar inte specialistkompetens. Det är ofta svårt att få en plats för provtjänstgöring. Det är därför viktigt att du ber Arbetsförmedlingen om stöd i att söka och få en provtjänstgöringsplats. Det är dock ditt ansvar att hitta en plats . Nystartsjobb Om du har rätt till Nystartsjobb kan det vara en möjlighet under provtjänstgöringstiden.

20 Kurs i samhälls- och författningskunskap
Kurs i samhälls- och författningskunskap är avgiftsfri och är obligatorisk för läkare som är utbildade utanför EU/EES. Kurser genomförs på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. I Göteborg kallas den Hälso- och sjukvårdsrätt med författningskunskap, och ger 5 högskolepoäng. Kursen i samhälls- och författningskunskap ingår även i den ettåriga kompletteringsutbildningen. En förutsättning för att delta i kursen är att du fått ett beslut från Socialstyrelsen och klarat språkkravet. Ansökan Ansökan görs via ansökningsblankett på Socialstyrelsens hemsida

21 Arbeta som vikarierande underläkare
Det finns möjlighet till anställning som läkare med ett vikariatsförordnande (underläkare): Du har genomgått den kompletterande utbildningen eller fått godkänt resultat på TULE-provet. Du som har fått beslut av Socialstyrelsen att provtjänstgöra får under provtjänstgöringen anställas med ett vikariatsförordnande under handledning. Nystartsjobb Vikariatet kan ske i form av nystartsjobb.

22 Ansökan om legitimation
Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen: Fullständigt ifylld ansökningsblankett Blanketten finns att hämta på Personbevis Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöring ("AT-boken") Gäller för dig som har gjort AT. Ansökningsavgift betalas in på Bankgirokonto Observera att du enbart ska skriva personnummer i meddelanderutan (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat. Legitimationsbeviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset försvinna kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.

23 Medverkande till att ta fram denna information:
Socialstyrelsen, Läkarförbundet, Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm, SKL, Arbetsförmedlingen


Ladda ner ppt "Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser