Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANTMÄTERIET Samarbete och harmonisering ska ge snabbare bygglov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANTMÄTERIET Samarbete och harmonisering ska ge snabbare bygglov."— Presentationens avskrift:

1 LANTMÄTERIET Samarbete och harmonisering ska ge snabbare bygglov

2 - sedd som ett flöde Bygglov Fastighetsbildning Idé Detaljplan Grundkarta Byggande Inflyttning Samhällsbyggnadsprocessen

3 •Utan digital grundkarta – ingen digital detaljplan •Utan digital detaljplan – inget digitalt bygglov •Utan digital detaljplan – mer tidsödande och dyrare fastighetsbildning •Utan digital ärendehantering – inga möjligheter att erbjuda medborgaren e-tjänster för att följa sitt ärende Uppenbara beroenden

4 SPF - sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket SPF:s arbetsområde BoverketLantmäteriet SPF

5 Litet siffror •Ca 2 000 nya detaljplaner per år Hur många av dessa berörs av genomförandefrågor? •Ca 14 124 nybildade fastigheter per år •Ca 6 936 av dessa ligger inom detaljplan •Ca 7 654 om man räknar med ÄDP, ÄOB, OB och FP Vad är det vi pratar om?

6 Vi vill att •Alla fastighetsjuridiska frågor ska komma upp tidigt •Alla planer som upprättas ska - utan särskild tolkning - vara realiserbara •Planeringen ska ske i ett rakt flöde utan onödiga omtag SPF - sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket

7 Gemensam process och vägledning finns på www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/ SPF - sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket

8 Olika former för tidig medverkan av fastighetsbildaren i planprocessen •Tidig ansökan om förrättning •Medverkan av fastighetsbildaren i planarbetet Olika vägar att nå målet

9 Parallella processer Förnyelseprojekt i Nykvarns centrum

10

11 Parallella processer Fastighetskonsekvenskarta (FKK)

12 Parallella processer Fastighetsbildning Förrättningskarta (KA1)

13 En sammanhållen process för detaljplanering och fastighetsbildning bygger på digital informationsförsörjning genom hela processen. Den information som skapas genom den digitala processen ska sedan kunna vidareanvändas i en fortsatt digital bygglovprocess.

14 Tjänstebaserat informationsutbyte Grundkarta Katalogtjänst Beställning via tjänst Informationen skickas Kund Informationsägare

15 Verksamhet A konsument Verksamhet B producent Tjänstebeskrivning

16 Demonstratorerna visar hur det fungerar idag – men också vad som behöver förbättras •Digpro Solutions AB & CGI med Stockholms stad •S-GROUP Solutions AB & EDP Consult AB •Tekis AB tillsammans med andra Addnodeföretag (Mittbygge, CAD-Q) •Vianova System Sweden AB med Skövde kommun Demonstratorerna visar hur digital samverkan kan förverkligas med dagens teknik och dagens informationsresurser

17 Våra erfarenheter om – Information ska tillföras processen Finns delvis, men •svårfunnen •inte självklart tillgänglig – måste köpas •inte lätt att hantera •inte strukturerad så den lämpar sig för återanvändning •har kvalitetsbrister •saknar vanligen kvalitetsdeklarationer Informationsansvaret är inte anpassat för digital samverkan

18 Våra erfarenheter om – Tankar och åsikter ska utbytas i samråd och yttranden •Fungerar väl inom avgränsade verksamheter - ”öar” •Förutsätter samma IT-system eller samma familj av systemlösningar •Finns inte lösning för utbyte mellan stat och kommun •Ärendehanteringssystem kan inte byta information sinsemellan. Det saknas generella lösningar för integration.

19 Våra erfarenheter om – Beslut ska fattas och expedieras •Fungerar inom kommuner. Eleganta lösningar i flera demonstratorer •Fungerar inte mellan stat och kommun •saknas författningsstöd •saknas begreppsdefinitioner för centrala begrepp som t.ex. ärende •administrativt betungande (skriv ut på papper, skicka med post, digitalisera på nytt genom skanning) •Signering – eller inte? •Tveksamhet vad som gäller för digital arkivering

20 •Kommunens informationsansvar för planinformation är inte anpassat för digital samverkan •Finns som analoga handlingar och i digitala bildformat •Finns inte som strukturerad information lämpad för digital vidareanvändning i - bygglov - fastighetsbildning - projektering - förvaltning - statistik och analys för uppföljning Våra erfarenheter om – Information ska tillhandahållas till nästa steg RIGES: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik

21 Med medborgaren i centrum Sök och FÅ bygglov

22 Broar behövs för digital samverkan Vi måste förstå varandra (begrepp och informationstjänster) Hur ska vi prata med varandra (gränssnitt) Vem är du? (e-legitimation, e-signering)

23 Rapporter Effektivare samhällsbyggnadsprocess, ”från ide till färdig byggnad” med hjälp av digital teknik - Fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetsbildning Boverkets rapport 2013:28 Digital samverkan – exemplifierad genom samordnad detaljplanering och fastighetsbildning Boverkets rapport 2013: 29

24 Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner I Västernorrland. Beslut från Tillväxtverket för stöd från regionala utvecklingsfonden. Projektstart i januari 2011 Projekttid 20110101-20131231 24

25 •För en viss fastighet kan medborgaren få veta vad denne får bygga/göra på sin fastighet SIS TK 501 - Användningsfall Ja Nej 25

26 Användning av kvartersmark Bostäder. Friliggande bostadshus i en våning, ej vind, ej källare. Endast en lägenhet per tomt eller arrendelott. Högsta byggnadshöjd 3 m. Taket ska ges en lutning på max 27 grader. B5B5 26

27 Användning och Utformning Bostäder Endast friliggande hus Högsta antal våningar Vind får ej inredas Källare får ej anordnas Högsta taklutning i grader Högsta byggnadshöjd i meter B Fril. I 27

28 Applikationsschemat är för programvaruleverantörer! 28

29 Översiktsplan Markreglerande bestämmelser Detaljplaner Bygglov Naturliga förutsättningar (geologi etc.) Fastighetsbildning SPF

30 Översiktsplan Markreglerande bestämmelser Detaljplaner Bygglov Naturliga förutsättningar (geologi etc.) Fastighetsbildning

31 Vad för jag göra på tomten? Hur många byggrätter finns kvar? Var finns det lediga tomter där jag får bygga drömhuset? Var i landet kan jag bygga x antal lägenheter? Hur många bygglov har beviljats i år för villor, flerbostadshus etc? Var kan jag etablera min verksamhet? Fastighet Information Översiktsplan Topografisk Geologisk Standarder Kravspecifikationer Behöver jag bygglov? Detaljplan Strandskydd Fornminne Administrativ Bygglov

32 När projektet är klart finns: •Ett 20-tal grundläggande informationstjänster •Möjlighet gå vidare:  Boverket: vägledning, utveckla egna tjänster  SKL: underlag för ramupphandling  Näringslivet: utveckla tjänster Digitaliserad plan- och bygglovsprocess

33 Mer information www.boverket.se/Vagledningar/PBL- kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/Samordnade- processer/ www.harnosand.sewww.harnosand.se sök på RIGES Ewa.Swensson@lm.se


Ladda ner ppt "LANTMÄTERIET Samarbete och harmonisering ska ge snabbare bygglov."

Liknande presentationer


Google-annonser