Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför Jaktprov? För det första kan det vara trevligt att träffa andra likasinnade och där prata hund och umgås. Sedan kan det ju vara trevligt att visa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför Jaktprov? För det första kan det vara trevligt att träffa andra likasinnade och där prata hund och umgås. Sedan kan det ju vara trevligt att visa."— Presentationens avskrift:

1 Varför Jaktprov? För det första kan det vara trevligt att träffa andra likasinnade och där prata hund och umgås. Sedan kan det ju vara trevligt att visa hur bra ens egen hund är, och kanske få något pris och eventuellt bli uttagen till någon tävling. I klubben ser vi det dock som viktigast att för framtida avel få ett begrepp om vilka hundar som är de rätta att avla på. Jaktprov och utställningar är det enda verktyg vi har för att mäta hundarnas kompetens och utseende. I dag mäts bara ca 15 procent av alla hundar, då kan vi inte säga att vi avlar på de allra bästa, för det vet vi inte, utan bara på de bästa av de som prövats. Då kanske du som har din hund enbart till jakt, invänder och säger att hunden jagar inget bättre med sina papper. Var hade du och dina efterlevande tänkt köpt valp nästa gång? Jo, antagligen från den bästa du kan få tag i, du drömmer om den stjärna du alltid drömt om. Som jagar som en gud och ser ut som en förebild till rasen. Vill du att alla andra ska meritera sina hundar för att du ska veta var du ska köpa hund nästa gång? Tänk efter, är det inte ganska egoistiskt, borde inte du också dra ditt strå till stacken för rasens bästa i framtiden. Så därför, hjälp oss och dig själv, ut och meritera din hund!

2 Hundföraren •Inom provområdet äger hundföraren rätt att bestämma vilka delar som skall avsökas •Provet startar när hunden löskopplas •Det är förbjudet att under pågående fågelarbete påverka hunden •Som provobjekt räknas Tjäder, Orre och Järpe (Hundföraren har rätt att välja bort Järpe, vilket skall meddelas innan provet startar)

3 Jaktprovsregler •1.1 Sök Vid bedömning av söket tas ett medelvärde under provtiden •Berömvärt sök (9-10 poäng) Galopp 250 - 400 m framför och på sidor om prgr •Bra sök (7-8 poäng) Huvudsakligen i galopp 150 - 250 m framför och på sidor om prgr •Nöjaktigt sök (5-6 poäng) Trav och galopp 100 - 150 m framför och på sidor om prgr •Försvarligt sök (3-4 poäng) Trav 100 m framför och på sidor om prgr •Svagt sök (1-2 poäng) Långsamt trav och i omedelbar närhet av prgr. •Undermåligt sök (0 poäng) Ovilligt och slött samt håller sig i omedelbar närhet av prgr. Skall hunden uteslutas •Sök över 15 min reduceras poäng för sök

4 Jaktprovsregler •Förmåga att finna fågel, Finnandemöjlighet (FM) (0-15 poäng) En finnande möjlighet är en ensam fågel, flock eller kull som anses ha varit inom räckhåll för hunden. •Finnande av fågel (F) Som Finnande av fågel räknas då hunden finner fågel inom provområdet, oberoende om hunden får skall eller inte. Finnande kan också räknas hunden tillgodo om man ser att den har vittring av fågel men fågeln störs av prgr.

5 Jaktprovsregler •Markering av fågel (0-10 poäng) Med markering menas att hunden med sin placering och sitt uppträdande på skallplatsen visar var fågeln sitter. •Berömvärd markering (3 poäng) Hunden skäller mot det träd, där fågeln sitter, samt med sitt beteende och uppträdande visar fågelns sittplats i trädet •Nöjaktig markering (2 poäng) Domaren kan med ledning av hunden upptäcka fågeln trots att markeringen inte är exakt (Hörselkonstaterande max 30 m från skallträdet) •Svag markering (1 poäng) Hunden markerar osäkert och uppvisar stor rörlighet på skallplatsen.

6 Jaktprovsregler •Skallets art och hörbarhet (0-5 poäng) Momentet får endast poängsättas i de fall hunden har godkänt primärskall. Skallets täthet skall vara ca 90 skall/minut Skall med en täthet av 80 skall/minut räknas som utmärkt om det i övrigt är fullgott, har mycket god hörbarhet och täckning. •Utmärkt (5 poäng) •Berömvärt (4poäng) •Bra (3 poäng) •Nöjaktigt (2 poäng) •Svagt (1 poäng)

7 Jaktprovsregler •Kvarhållande av fågel (0-20 poäng) Härmed avser hundens förmåga att under skallgivning kvarhålla fågeln. Vid varje skall bör hunden ges möjlighet till 10 minuters skalltid. Då domaren konstaterat markeringen och den stipulerade skalltiden är till ända tillåts hundföraren att stöta fågeln. •Skalltiden för de tre längsta skallen sammanräknas och divideras med 3. •Kortare skall än 1 minut beaktas ej vid uträkning av medelvärdet.

8 Jaktprovsregler •Primärskall (PS) i förhållande till finnande av fågel (0-10 poäng) Avses hundens förmåga att av de i markerna funna fåglarna, såväl på mark som i träd, få primärskall. •Primärskall erhålls när hunden får skall mot fågeln i träd och poänggivande markering konstateras.

9 Jaktprovsregler •Förföljande av fågel (0-10 poäng) Förföljande skall vara snabbt och energiskt efter fågel, som lättar endera från marken eller från träd. •Berömvärt förföljande (9-10 poäng) Förföljer snabbt >250 m och använder hörselsinnet väl (2 min) •Bra förföljande (7-8 poäng) Förföljer snabbt >200 m och använder hörselsinnet väl (1,5-2 min) •Nöjaktigt förföljande (5-6 poäng) Förföljer snabbt 100-200 m (1-1,5 min) •Försvarligt förföljande (3-4 poäng) Hunden förföljer i allmänhet ca 100 m (0,5-1 min) •Svagt förföljande (1-2 poäng) Hunden förföljer i allmänhet endast några tiotal meter (>0,5 min) •Hund som ej förföljer ges 0 poäng och utesluts från provet

10 Jaktprovsregler •Förnyat skall (FS) (0-10 poäng) Avser nytt skall som hunden får på fågel, kull eller flock som förflyttar sig tillräckligt långt från förra skallet. •I tät terräng kan en förflyttning på något under 100 meter redan räknas som tillräcklig grund för att bedöma skallet som förnyat. •Poänggivande markering måste konstateras •I öppen terräng kan en sträcka på 150 meter anses som förflyttning och det nya skallet bedömas som en fortsättning på primärskallet.

11 Jaktprovsregler •Finnande i träd (FIT) (0-5 poäng) Som finnande i träd anses det då hunden finner fågeln direkt i trädet och får skall på den, medan fågeln satt i träd. •Finnande i träd med hjälp av luktsinnet värderas högt, 4-5 poäng •I de fall det gäller kacklande fågel tillämpas maximalt 1 poäng •För ett säkert konstaterande krävs vanligtvis att man ser finnandet. Dock bevisar fågelspillning under trädet ganska säkert att det är frågan om ett finnande i träd.

12 Jaktprovsregler •Extra förtjänst (0-5 poäng) Hundens renhet i arbetet, arbetssäkerhet och förtjänster. •Prestationsrenhet (0-1 poäng) Om hunden inte belastats för annat vilt eller med felpoäng för överkänslighet kan den erhålla poäng för prestationsrenhet i de fall den har haft skallarbete på fågel •Arbetssäkerhet (0-2 poäng) Framgår av hundens beteende i sök- och fågelarbete •Specialförtjänst (0-2 poäng) Berömvärd användning av sinnerna, framför allt luktsinne. Poäng för arbetssäkerhet är en grundförutsättning för poäng för specialförtjänster.

13 Jaktprovsregler •Felpoäng (0-30 poäng) Bedömning av hundens fel får ej baseras på antaganden, utan felen skall alltid konstateras innan hunden ges felpoäng. •Överkänslighet (0-10 poäng) Hunden utan synbar orsak gläfser för fågelvittring på mark eller träd, falska skall och upprepade felmarkeringar •Avbrytande och lämnande av ståndskall (0-10 poäng) Det är ett klart fel, om hunden lämnar ett konstaterat ståndskall medan fågeln sitter kvar i trädet och felpoäng skall tillämpas •Annat arbete som stör provet (0-10 poäng) Aggressivt beteende är när hunden skrapar eller biter fågelns sitträd eller om hunden hoppar eller reser sig mot trädet •Ovillig till arbete Allmän slöhet samt bristande intresse för fågelarbete där istället intresset inriktas på sorkar och som inverkar störande för provet.


Ladda ner ppt "Varför Jaktprov? För det första kan det vara trevligt att träffa andra likasinnade och där prata hund och umgås. Sedan kan det ju vara trevligt att visa."

Liknande presentationer


Google-annonser