Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investera i vår välfärd Varje människa – en resurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investera i vår välfärd Varje människa – en resurs."— Presentationens avskrift:

1 Investera i vår välfärd Varje människa – en resurs

2 Så har vi arbetat …. •Svaren från rådslag 1 •12 nationella seminarier •Breda diskussioner, koncentrerade samtal •Förslag för diskussion

3 Varför rådslag? •Vi fick sparken av väljarna – ompröva vår politik •Sverige förändras i snabb takt – djupare klyftor, otrygghet och ideologiskt motiverade privatiseringar •Självkritik – allt var inte bra när vi regerade

4 Välfärdens långsiktiga finansiering •Att vi lever allt längre är en stor framgång – pensionärerna är en tillgång och inte en belastning •Demografisk utmaning om 15 - 20 år när en stor efterkrigsgeneration blir 80+ samtidigt som de i arbetsför ålder är relativt få •Ideologiskt vägval •Privat finansiering eller stora skattehöjningar? Finns det en tredje väg?

5 Välfärdens långsiktiga finansiering •Centrala välfärdsområden som sjukvård, skola, förskola liksom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade skall finansieras solidariskt via skatten utan stora egna insatser. Därför behövs även i framtiden ett högt skatteuttag för att klara en god välfärd. •Vi avvisar bestämt den väg där vård, skola och omsorg betalas privat och där det är betalningsförmåga istället för behoven som avgör vilken välfärd du får del av. Privat finansierade gräddfiler inom den skattefinansierade välfärden skall inte förekomma. •Vi tror samtidigt inte att det går att lösa de demografiska utmaningarna välfärden står inför genom stora skattehöjningar på arbete för vanliga löntagare utan att det får andra negativa effekter på arbetsutbud och effektivitet i ekonomin. Men att fortsätta sänka skatterna som den moderatstyrda regeringen nu gör är oansvarigt för framtiden. Varje skattekrona behövs för att utveckla välfärden och upprätthålla en solidarisk finansiering. •Bejaka arbetskraftsinvandring som en av flera insatser. Det är självklart att både fack arbetsgivare ska ha inflytande och att svenska löner och svenska kollektivavtal ska gälla.

6 Välfärdens långsiktiga finansiering, forts. •Varje människa är en resurs som behövs. Vi tror inte att försämrade villkor och kränkande behandling gör fler arbetsföra. Vi vill investera i: - i arbetsmiljö som tillåter fler jobba mer, –stöd till fler att ta sig vidare från sjukersättning till arbete –effektivare studietid, fler unga till jobb –flyktingar ska ha rätt till jobb utan lång tid i introduktion –fler kvinnor chans till heltid –anpassa arbetstid och arbetsorganisation så fler kan stanna i arbete till pension –ta tillvara erfaren arbetskraft, motverka diskriminering och fördomar –de som vill och kan ges rätt att arbeta till 70 år med ny form av anställningskontrakt efter 65 år

7 Broar framåt •Ansvaret för rehabilitering och aktiva insatser för långtidssjukskrivna som är anställda bör kunna övertas av parterna genom, –Heltäckande omställningsavtal –Ekonomiska incitament som sänkt arbetsgivaravgift •Vi vill se över regler och ersättningssystem i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen så att de underlättar för långtidssjukskrivna att aktivt söka och pröva nytt arbete.

8 Broar framåt, forts. •Vi är övertygade om att alla bör och kan delta i någon form av arbetsinsats om så bara en timme per vecka. Vi vill göra arbete till norm men givetvis anpassad till var och ens förutsättningar. •Kraftsam - en helt ny modell för dem som står har komplexa behov och står långt från arbetsmarknaden (AF + FK + nya resurser) –Individen ansöker själv – måste vilja och vara beredd att satsa –Personlig coach –Personlig insatsplan och ”en påse pengar” –Kombinera olika insatser, en kraftsamling –Individen själv måste vara aktiv och delaktig

9 Broar framåt, forts. •Det behövs även en alternativ arbetsmarknad med varaktiga subventioner i nya former •För de under 50 år vill vi helt avskaffa sjuk – och aktivitetsersättning som inte är tidsbegränsad •Förtida pension är en trygghet för dem som arbetat i nästan hela sitt liv och som i slutet av sitt yrkesliv drabbats av sådan sjukdom att de inte kan återgå till arbete. För den gruppen återinförs förtidspension, även förtidspension på deltid bör vara en möjlighet.

10 Kvalité, valfrihet och service •Ja till gemensam och solidarisk finansiering via skatten, nej till privat finansiering och gräddfiler •Medborgarna ska ha rätt till inflytande i all verksamhet men också ha rätt att själv välja mellan olika alternativ – ja till patientval och val av skola, förskola och äldreomsorg. •Fler alternativ också inom offentlig verksamhet – intraprenader och självförvaltande enheter

11 Kvalité, valfrihet och service, forts •Etablering av nya aktörer och ersättningssystemen ska utformas så att skattemedlen används effektivt och styrs efter behov – nej till etableringsfrihet för vårdbolag och skolföretag. •Nationellt certifieringssystem för alla offentligt finansierade utförare inom hälso- och sjukvården •Lagen om offentlig upphandling ersätts med avtal som jämställer villkoren för privata och offentliga utförare.

12 Kvalité, valfrihet och service •Sätt gränser för privatiseringen – sjukhus bör t ex inte privatiseras. •Rofferiet och överföring av gemensamma förmögenheter till ett fåtal ska stoppas genom lag om investeringsskydd •Företag inom skola, förskola, sjukvård och omsorg måste följa villkor som gynnar kvalitet och säkerhet på samma sätt som offentligt drivna enheter - meddelarskydd för personalen, deltagande i kvalitetsregister och utvärderingar, återinvestera i verksamheten.

13 Fler välfärdsproffs •Fler professionella välfärdsarbetare. •Det behövs en systematisk och strategisk utbyggnad av utbildningar som kan möta välfärdssektorns långsiktiga behov och investeringar i kompetensutveckling av all personal •Alla kommuner, alla landsting och statlig verksamhet ska ha en konkret plan för omvandling av deltidstjänster till heltid •Utveckla ledarskapet

14 Fler välfärdsproffs, forts •Uppmuntra självförvaltande enheter s.k. intraprenader inom skola, förskola, äldreomsorg och primärvård. Personalen ska kunna få del av effektiviseringsvinster •Ingen ska kunna vinna en upphandling genom att dra ned på personalens antal eller utbildningsnivå •Framtidsdelegation för trygga långsiktiga rekryteringsbehov

15 Socialförsäkringarna i framtiden •Vi vill se en långsiktig och bred överenskommelse mellan samhället och alla parter på arbetsmarknaden om socialförsäkringarnas framtida utformning. •Vi vill utveckla en sjukförsäkring som är allmän, solidariskt finansierad och som bygger på en bred riskspridning mellan den som är sjuk och den som är frisk men också mellan olika inkomstgrupper. •Sjukförsäkringen måste ge huvuddelen av löntagarna en god inkomsttrygghet om tilliten och legitimiteten i försäkringen ska kunna upprätthållas för framtiden. •Vi väljer därför höjt tak före höjda ersättningsnivåer. •Ersättningsnivån i sjukersättningen ska upp till en stabil långsiktigt hållbar nivå på 80 % för flertalet löntagare.

16 Och fler förslag….. •Investera i barnfamiljer •Ny i Sverige •Människovärdet tillbaka •Ett arbetsliv för alla •Ung idag

17 Delrapporter •Bostadspolitisk rapport: ”En boendepolitik för social sammanhållning och en bättre miljö” •Äldrepolitisk plattform: ”Investera i erfarenhet, socialdemokratisk äldrepolitik” •Förslag till sjukvårdspolitiskt program: ”Tillgänglighet och kvalitet i vården” •Skolplattform: ”En ny skolpolitik – för kunskap, respekt och lust att lära”

18 Så här fortsätter arbetet… •12 december -08, sista dag för synpunkter denna gång •Våren -09 lämnar välfärdsgruppen sina slutliga förslag till partistyrelse och VU •Augusti – 09 delger partistyrelsen medlemmarna sina förslag till beslut •Kongressen i månadsskiftet oktober/november -09 beslutar om socialdemokraternas välfärdspolitik som väljarna kommer att få ta ställning till den 19 september 2010

19 Investera i vår välfärd

20 Investera i Sveriges barnfamiljer •På vägen mot individuell föräldraförsäkring föreslår vi att försäkringen delas i i tre lika delar, varav en tredjedel måste tas ut av var och en av föräldrarna men en tredjedel kan disponeras fritt •Vi vill undersöka hur föräldraförsäkringen kan utvecklas med vardag-med-barn-tid •Vår huvudstrategi för att minska tidspressen för barnfamiljerna är en förstärkt föräldraförsäkring •Vi vill pröva möjligheten att hitta jämlika och rättvisa stödinsatser som kan avlasta det obetalda arbetet i hushållet och ge mer tid till familjen i vardagen

21 Investera i Sveriges barnfamiljer, forts. •Vi vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen så att en stor majoritet av föräldrarna kan få en reell kompensation upp till 80 % av den förlorade inkomsten. •Vi vill se över förutsättningarna för en särskild föräldrapenning för ensamstående när någon annan avstår förvärvsarbete för att vårda barnet i den sjuka förälderns ställe. •En jämställdhetsbonus skulle kunna utformas som en sänkt arbetsgivaravgift för de anställda pappor som tar ut mer än den kvoterade föräldraförsäkringen •Vi vill att barnomsorgen ska finnas när föräldrar behöver den, kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider •Vi vill förebygga ohälsa bland barn och unga genom att satsa på en utbyggd skolhälsovård.

22 Ny i Sverige •Vi vill se ett nytt statligt system som utgår från individens behov och som är anpassat till vad varje individ kan, vill och behöver för att så snabbt som möjligt bli delaktig i det svenska samhället, med ett tydligt mål; snabbast möjliga väg till jobb och egen försörjning. •Insatserna för introduktionen ska till skillnad från i dag fullt ut finansieras nationellt men genomföras lokalt •Vi vill att alla kommuner i lag ska var skyldiga att ta mot flyktingar motsvarande sin totala andel av befolkningen.

23 Ny i Sverige, forts. •Individen ska få ett tydligt erbjudande om lämplig kommunplacering där det finns praktikplats/jobb och svenskundervisning inom yrkesområdet och där det finns bra förutsättningar för familjen –Personligt jobbombud –Individuell introduktionsplan med ”lön” –Avtal/överenskommelse, individ/samhälle •Ny svenskundervisning kombinerad med praktik och validering •Jobbkomission till de kommuner som idag tar orimligt stor del av flyktingmottagandet

24 Människovärdet tillbaka •En ny inställning till missbrukares människovärde måste till. •Vi vill korta väntetiden till behandling för missbrukare till ett minimum. •Vi vill att alla ska ha rätt till en bostad. Ingen ska behöva vara hemlös och tvingas sova ute en enda natt. •Vi vill att det blir obligatoriskt för en hyresvärd att skriftligt meddela socialtjänsten när en barnfamilj hotas av vräkning •Vi vill lagstifta så att alla kommuner upprättar en åtgärdsplan för varje ung person som drabbas av psykiska problem. Det behövs en Barnens Räddningstjänst

25 Ett arbetsliv för alla •Funktionshindrade ska ha samma rättighet till jobb som alla andra •Individuell handlingsplan, coaching och matchning mot jobb (se avsnitt ”Broar framåt”) •Vi vill att staten som ägare medverkar till att Samhall får tillräckliga resurser för att klara samhällsuppdragen •Vi vill att lagstiftningen mot diskriminering ses över

26 En bostadspolitik för social sammanhållning och en bättre miljö •Investera i hyresrätter, bättre och rättvisare villkor genom att minska eller avskaffa fastighetsskatt på hyresrätter •Utveckla parternas ansvar vid hyressättning, lägesfaktorn bör tillmätas ökad betydelse •Kommunerna ska i detaljplan kunna styra upplåtelseform •Skärpt bostadsförsörjningslag, för att ge nytillkomna på bostadsmarknaden som ungdomar och flyktingar en bostad. Alla kommuner skyldiga erbjuda bostadsförmedling •Allmännyttans roll ska stärkas och förtydligas som ett offensivt instrument för social sammanhållning •Statligt stöd för energieffektivisering och minskad energianvändning •Fler boende i bebyggelse från rekordåren bör få möjlighet att äga sitt boende. Blandade upplåtelseformer är viktigt

27 Investera i erfarenhet, socialdemokratisk äldrepolitik •Det ska inte vara tillåtet att diskriminera äldre •Principen om att var och en själv bestämmer över sin egen vardag bör vara vägledande i äldreomsorgen •Trygghetsboende med god tillgänglighet och trygghetslarm m.m. bör utvecklas för äldre som så önskar •Skatten också för pensionärer bör sänkas med 2 000 kronor per år

28 Tillgänglighet och kvalitet i vården •Vi vill införa en akutvårdsgaranti. Inom fyra timmar ska patienten ha fått hjälp, blivit inskriven på annan klinik eller hänvisad till annan vårdgivare. •Vi vill ha fler närakuter som kan ta emot patienter på kvällar och helger där människor bor. •Patienten i fokus, inte vårdgivaren. Det är väsentliga att innehållet i vården motsvarar de behov som patienten har, oavsett om vårdgivaren är privat eller offentlig.

29 Ung idag •Vi vill förnya gymnasieskolan och stärka anknytningen till arbetslivet på alla gymnasieprogram •Alla utbildningsprogram i högskolan ska ha arbetsplatsförlagd utbildning •”Introjobb”, genom avtal om färdigutbildning och ”Trainee-system” efter högskolan •Vi vill att stat och kommun utvecklar särskilda ”generationsväxlingsprogram” där arbetsplatser med många som börjar närma sig pensionsålder stimuleras att anställda unga som kan gå parallellt med de äldre sista året innan pension •Vi vill att alla kommuner erbjuder alla ungdomar sommarjobb och feriepraktik •Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda bostadsförmedling

30 Skolplattform •Kunskap för en ny tid – åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan •En skola som ger alla samma chans – åtgärder för att bryta segregation och skillnader i skolresultat •En skola med valfrihet och mångfald – åtgärder för att nå en sammanhållen och jämlik skola •En ny gymnasieskola för morgondagens arbetsliv – åtgärder för att förnya gymnasieskolan •Sverige ska ha världens bästa pedagoger – åtgärder för att stärka lärare och skolledare


Ladda ner ppt "Investera i vår välfärd Varje människa – en resurs."

Liknande presentationer


Google-annonser