Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 QbTest Objektiv Mätning av Uppmärksamhet/Impulsivitet och Aktivitet Fredrik Ulberstad Qbtech +46 31 744 9060.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 QbTest Objektiv Mätning av Uppmärksamhet/Impulsivitet och Aktivitet Fredrik Ulberstad Qbtech +46 31 744 9060."— Presentationens avskrift:

1 1 QbTest Objektiv Mätning av Uppmärksamhet/Impulsivitet och Aktivitet Fredrik Ulberstad Qbtech www.qbtech.se Fredrik.ulberstad@qbtech.se +46 31 744 9060

2 2 QbTest registrerar objektivt kardinalsymtomen för AD/HD och HKD:  Motorisk aktivitet  Uppmärksamhet, koncentration  Impulsivitet QbTest (Quantified behavioral Test)

3 3 QbTest kan användas som en del av:  Utredning av AD/HD  Inställning av rätt dos AD/HD medicin  Uppföljning av medicineffekt över tid QbTest (Quantified behavioral Test)

4 4 Varför QbTest? QbTest

5 5  Kliniska intervjuer och skattningsskalor är viktiga men utlämnade till subjektiva rapporter och tolkningar.  Ofta låg överensstämmelse mellan lärare och föräldrar QbTest som del av utredning

6 6  Oenighet mellan föräldrar ”Det är inget fel på mitt barn. Han/hon är precis som jag själv var som barn” (Barkley, 1998) QbTest som del av utredning

7 7  QbTest ger objektiv information om graden av AD/HD symptom i jämförelse med normaldatabas bestående av barn utan AD/HD. QbTest som del av utredning

8 8  Föräldrar uppskattar QbTest som komplement till allt ”tyckande”. Ger även en ökad förståelse. QbTest som del av utredning

9 9  Ger information vid psykologisk/pedagogisk utredning om förmågan till bibehållen uppmärksamhet, impulsivitet och förmåga att sitta still.  Detta kan vara till stöd vid förslag om åtgärder i skolmiljöns utformning. QbTest som del av utredning

10 10 QbTest vid medicinsk behandling av AD/HD  Subjektiva observationer har ofta låg precision och det kan många gånger vara besvärligt att fortlöpande få AD/HD skattningar från lärare och föräldrar.

11 11 Vid medicinsk behandling av AD/HD  Rätt inställning av dos och täta dosjusteringar är mycket viktigt för framgångsrik stimulantiabehandling (MTA, 1999)  Regelbundet QbTest för att följa symptom över tid och ökad doseringsprecision.

12 12 Vid medicinsk behandling av AD/HD  AD/HD medicin hjälper långt från alla. Ibland kan uppmärksamheten bli sämre och hyperaktivitet och impulsivitet öka. Detta kan ta flera veckor att identifiera baserat på enbart kliniska observationer.  Effekt av stimulantia kan utvärderas inom ett par timmar med QbTest.

13 13

14 14

15 15

16 16 Aktivitetsgrad  New definition on immobility  report to what extent the child has been active during the test.  Defined as moving more than 1cm/s, and the result is reported in percent of total time (15 min.).

17 17 Aktivitetsgrad (forts.)  If the child scores Aktivitetsgrad = 67%, the child has actively moved 2/3 of the test time (i.e. 10 min.).

18 18 Distanse  Reflects the distance traveled by the headband marker during the (15 min) test period.  The path is described by samples taken 20 milliseconds (50 times per second) apart, and is thereby an accurate description of the real path.

19 19 Areal  Area shows the spatial distribution of the distance traveled.  Some moves a long distance over a small area, whereas others are more vivid in their movements and cover a larger area.

20 20 Mikrobevegelser  A Microevent is any number of position changes greater than 1.0 mm  For example, a subject moving their head 50 cm to the left and 50 cm to the right over a 1-second period would produce 50 microevents and a total distance of 100 cm.

21 21 Enkelhet i bevegelser.  Simplicity provides a quantitative measure of the pattern of motor behavior that is independent of the amount of locomotor activity.

22 22 Enkelhet i bevegelser (cont.)  It describes the straightness of the path by measuring the degree to which movements either go back and forth along a straight line, or are characterized by patterns that include many directional changes (Paulus and Geyer 1991; Ralph et al. 2001)

23 23

24 24 Reaktionstid Variation  Inconstant-variable reaction time reflects attention fluctuations or instability of attention over time.  Reaction time variability gives information on consistency of processing, which are considered to be essential elements of attentional function (Conners et al. 2003)

25 25 Omission  Participant does not respond to the target  Reflects distraction (eg. Barkley, 1991; Beale et al. 2000)

26 26 Reaksjonstid  The latency of responding correctly to the target  Reflects speed of processing (Conners, 2003)

27 27 Normalisert Variation  Expresses the variation in terms of RT itself  Allowing for higher variation when RT is high  Does not allow high or sometimes normal variation when RT is low.

28 28 Commission  commission error is being considered as a measure of impulsive behavior.  Result from the anticipatory or incomplete processing of the stimulus, which leads to a rapid but incorrect response.  commission error rates has been significantly related to genes associated with serotonin function (TC or TT genotypes of the 102T/C polymorphism in the 5HT2a receptor gene, Bjork et al., 2002).

29 29 Commission (forts.)  This is relevant because serotonin dysfunction has been widely implicated in impulsive behaviors (e.g., Cherek, Lane, Pietras, & Steinberg, 2002; Coccaro, Kavoussi, Sheline, Berman, & Csernansky,1997; Reist, Vu, Coccaro, & Fujimoto, 2000)  Commission errors has also been shown to correlate with brain activity in the pre- frontal lobe that are considered to sub serve inhibition (Shulz, 2004)

30 30 Gjetningar Can be caused by:  Impulsive responding  Not following the task rules

31 31 Dobbeltryck  Occurs when the subject press the button more than once within a trial.

32 32 Feilprosent  Error rate is omissions and commissions added together giving an overall estimation of the CPT performance.

33 33

34 34

35 35 Pojke 9 årPojke 10 år Referensmed AD/HD

36 36 Exempel på god effekt Utan medicin Metylfenidat 20mg

37 37 Exempel på negativ reaktion Utan medicin Metylfenidat 5 mg

38 38 Exempel på negativ reaktion Före medicin Amfetamin 10mg

39 39 För hög dosering Före medicin Metylfenidat 15mg

40 40 Exempel på att ställa in mest effektiv dos Före medicin Amfetamin 10 mg Amfetamin15 mg

41 41 Hyperaktiv Impulsiv Låg uppmärksamhet Hyperaktiv Impulsiv Hypoaktiv Normal Impulsiv Låg uppmärksamhet

42 42

43 43 Hyperaktiv Impulsiv Låg uppmärksamhet Hyperaktiv Impulsiv Hypoaktiv Normal Impulsiv Låg uppmärksamhet

44 44 Sammanfattning:  Ökad objektivitet  Ökad precision – individanpassning av val av läkemedel och läkemedelsdosering  Ökad säkerhet – snabb identifiering av individer som inte svarar eller svarar negativt på vald medicin  Objektivitet ökar föräldraförståelsen och tillmötesgående Detta kan bidra till ökad kvalitet och effektivare vård.

45 45 Vetenskaplig Bakgrund till QbTest QbTest

46 46 Objektiv Aktivitetsmätning  Barn med AD/HD är objektivt mer motoriskt aktiva än barn utan AD/HD, även under sömn.  Skillnaden är störst vid strukturerade lektioner i skolan och minst vid lek. (Porrino, m.fl., 1983a; Dane, m.fl.,2000).

47 47  Forskning med aktigrafi har visat att Ritalina minskar hyperaktivitet i situationer som kräver stillasittande och uppmärksamhet (skollektion) men inte vid lek under raster.  Därför viktigt att mäta effekt av behandling när situationen kräver att sitta still och vara uppmärksam (Swanson m.fl., 2002). Objektiv Aktivitetsmätning

48 48 CPT + Motorisk Aktivitet  Kombinationen att mäta motorisk aktivitet under ett uppmärksamhets- och impulsivitetstest beskrevs första gången av Halperin m.fl. (1992)  Teicher m.fl. (1996) utvecklade rörelseanalysmetodiken genom att mäta aktivitet med infraröd rörelsekamera.

49 49  Test - retest reliabilitet: Accuracy: r = 0.95, P < 10- 9 Microevents: r = 0.91, P < 10- 5 (Teicher et al. 2003) Reliabilitet

50 50  Objektiv aktivitetsanalys + CPT diskriminerade 11/11 normala kontrollbarn från 16/18 barn med AD/HD (88,9% sensitivitet och 100% specificitet). (Teicher m.fl.,1996) Validitet mot AD/HD diagnos

51 51 (Teicher m.fl., 1996)

52 52 AD/HD Normal Difference p value 0.14 ± 0.181 0.41 -66% 0.003 3088 1345 130 % 0.001 5.88 1.74 237% 0.009 AD/HD Normal Difference p value 161 42 282% 0.0009 1.17 1.31 -45% 0.00004 0.84 0.58 44% 0.0004 Immobility duration Immobility duration (per 5 min) Movements (per 5 min) Distance moved (meters) Area (cm2) Area (cm2) Complexity (spatial scaling) Complexity of Movement pattern Temporal Scaling Active vs. Inactive

53 53 Validitet mot Skattningsskalor (Teicher m.fl., 1996)

54 54  Objektiv mätning av aktivitet och uppmärksamhet korrelerar med aktivitet i de hjärnstrukturer som är involverade i reglering av aktivitet och uppmärksamhet. (Teicher m.fl., 2000; Anderson m.fl. 2002). ”Biologisk Validitet” fMRI – Rörelseanalys/CPT

55 55  Medicinering med Ritalina resulterar i att patienter med AD/HD och som är objektiv hyperaktiva normaliserar sin hjärnaktivitet.  Men barn med diagnosen AD/HD, med normal aktivitet objektivt mätt före medicinering, sänktes hjärnaktiviteten. (Teicher m.fl., 2000; Anderson m.fl. 2002). fMRI – Rörelseanalys/CPT - Centralstimulantia

56 56 Anderson m.fl. (2002)

57 57

58 58  Att olika individer svarar olika på metylfenidat (Ritalina) är i linje med andra studier. I en fMRI studie fann Vadya m.fl. (1998) att Ritalina ökade aktiviteten i Striatum i barn med AD/HD, men reducerade aktiviteten i kontrollbarn.  Dessa resultat är inte i linje med uppfattningen att psykostimulantia har samma effekt på alla individer.

59 59  Studier har funnit att på gruppnivå är ouppmärksamhet och hyperaktivitet predicerande för en god effekt av centralstimulantia (Buitelaar, 1995; Taylor, 1987).  Objektiv mätning av aktivitet och uppmärksamhet gör det möjligt att på ett betydligt effektivare sätt predicera effekt av centralstimulantia på individnivå.

60 60  Barn med AD/HD normala på QbTest har förmågan att sitta still och vara uppmärksamma men utrycker inte denna kapacitet i t ex skola eller hem.  Denna grupp är troligen neuro-biologiskt annorlunda från de barn som objektivt inte har förmågan att sitta still och vara uppmärksamma (Teicher, et al. 2000; Anderson, 2002).

61 61 Dessa barn kan ha AD/HD relaterad problematik av andra orsaker än vad centralstimulantiabehandling adresserar.

62 62 T.ex.:  Psykosociala problem  Depression eller Ångestsymtom  Reaktion på Inlärningssvårigheter  Olika former av stressyndrom  Sömnstörningar ( t ex sömnapné)


Ladda ner ppt "1 QbTest Objektiv Mätning av Uppmärksamhet/Impulsivitet och Aktivitet Fredrik Ulberstad Qbtech +46 31 744 9060."

Liknande presentationer


Google-annonser