Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östen Dahl Inst för lingvistik, SU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östen Dahl Inst för lingvistik, SU"— Presentationens avskrift:

1 Östen Dahl Inst för lingvistik, SU
Språklig komplexitet Östen Dahl Inst för lingvistik, SU

2 Begränsad kommunikation
"A dog cannot relate his autobiography; however eloquently he may bark, he cannot tell you that his parents were honest though poor.” Bertrand Russell

3 Ett komplext meddelande fordrar ett komplext språk
”I don’t know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.” Bilbo Baggins

4 …ett annat exempel ”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”

5 En liten man besöker mig idag
…men även ett enkelt meddelande kan få ett komplext uttryck om grammatiken kräver det En liten man besöker mig idag

6 En liten man besöker mig idag Igår besökte jag två små män
Grammatisk komplexitet – en komplex relation mellan innehåll och uttryck redundans redundans En liten man besöker mig idag Igår besökte jag två små män plural-böjning genom omljud verbet på andra plats tempus-böjning kasus på pronomen suppletiv kongruens-böjning

7 Kylskåpsspråket -- ett språk utan grammatik?
tre korv hekto

8 Hur man krånglar till det: ordföljd
tre korv hekto korv tre hekto tre hekto korv korv hekto tre hekto korv tre hekto tre korv

9 Hur man krånglar till det: extra markörer
two pounds of sausage pluraländelse preposition trista gramm(ov) kolbasy genitiv pluralis genitiv singularis

10 Hur man krånglar till det: icke-lineär markering
en liten man omljud suppletion två små män

11 Icke-linearitet: hur man räknar på ryska
četyre goda eti četyre dlinnyx goda p’jat’ let let p’jat’ s p’jat’ju godami

12 Två sorters komplexitet: ”pratighet” (verbositet) och icke-linearitet
”Pratighet” eller verbositet innebär att ett språk använder längre uttryck (uttryck som innehåller extra element) än nödvändigt (d v s i jämförelse med andra språk papa bilong mipela Tok Pisin vår far svenska

13 Icke-linearitet Icke-linearitet i vid mening kan sägas innebära att inte varje begreppslig enhet motsvarar en och samma konstanta segmenterbara enhet i uttrycket ’liten’ liten flicka litet barn det lilla barnet små flickor

14 Verbositeten kommer först men reduceras
papa blo mipla papa bilong mipela I termer av grammatikalisering: belong får en grammatisk funktion som ägarmarkör och reduceras till formen

15 Reduktionen kan leda till ”cheshirisering”
Reduktiva förändringar lämnar ofta strukturbevarande spår efter sig.., ... liksom Cheshirekatten som lämnade kvar sitt grin när den försvann (Matisoff 1991)

16 Exempel på cheshirisering
mann-iz > männ-iR> männ-R> män a assimileras till ä i närheten av i i faller r faller

17 Grammatisk information bevaras
Trots den radikala fonetiska reduktionen, bevaras distinktionen maskulinum:femininum i modern franska

18 Grammatisk evolution – en cykel?
Grammatikens utveckling beskrivs ofta som en kamp mellan två krafter: uttryckskraft (mer utbyggda uttryckssätt) ekonomi (mer kompakta uttryckssätt) …och man tänker sig gärna att detta leder till att utvecklingen är cyklisk: den går runt, runt

19 En cyklisk teori kan inte förklara stabilitet
Grammatiska system som uppstår genom grammatikalisering kan överleva i åtskilliga årtusenden Ett extremfall: rotalternationerna i semitiska språk som är åtminstone 5000 år och kanske dubbelt så gamla kataba: yaktuub

20 Hur naturligt är det med förenkling?
Komplexa grammatiska system tenderar att bryta samman vid intensiv språkkontakt och ”icke-optimal överföring” (kreolspråk) Frågan är i vilken utsträckning storskaliga förenklingar av grammatiska system kan äga rum utan hjälp av språkkontakt

21 De två förändringskrafterna igen
Grammatiska förändringar kan vara redundansökande, t ex införandet av en perifrastisk konstruktion eller en obligatorisk grammatisk markör [ökad verbositet] Exempel: you all ersätter you som pluralt pronomen i vissa former av engelska redundansminskande, t ex fonetisk reduktion av ett befintligt uttryck Exempel: you all  y’all

22 Grammatiska förändringars dialektik
Men de två antitetiska förändringarna tar inte ut varandra! y’all  you utan leder till syntes, i åtminstone två olika betydelser av detta ord Vilket existensberättigande har denna utveckling?

23 Hur smart redundans uppkommer
Redundans är inte alltid något dåligt – tvärtom, ett visst mått av redundans är nödvändig för framgångsrik kommunikation ”Smart redundans” låter oss rekonstruera meddelanden trots närvaron av brus i kanalen Jämför kontrollsiffrorna i personnummer m m =19 ger kontrollsiffran 9 ”1945” blir ”19459” ”19458” kommer tillbaka med ett felmeddelande

24 Smart redundans i grammatiken
En tillsynes meningslös kategori som grammatiskt genus kan ha funktionen att öka den smarta redundansen. Kan prosodi (t ex tonaccenter) bidra till ”smart redundans” i en separat kanal? la femme – feminin bestämd artikel, OK le femme – fel artikel, något har blivit fel i överföringen

25 Två sorters evolution…
Biologisk evolution – förändringar i den genetiska informationen Kulturell evolution – förändringar i förvärvad information

26 …eller tre? Utvecklingen av grammatisk komplexitet är visserligen ”kulturell”… …men sker inte parallellt med teknologisk och annan utveckling… …utan åtminstone delvis på tvärs med den: språk med maximalt komplex grammatik återfinns bland de mest ”primitiva” folken

27 Koevolution? Har vi en genetisk disposition för att lära vissa språkliga strukturer? (obs! inte samma sak som att vi har en universell grammatik i huvudet) Paradox: det är de icke-universella dragen i ett språk som vållar svårigheter för vuxna inlärare


Ladda ner ppt "Östen Dahl Inst för lingvistik, SU"

Liknande presentationer


Google-annonser