Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synen på autism 50-talet De kyliga mödrarna En förklaring för autism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synen på autism 50-talet De kyliga mödrarna En förklaring för autism."— Presentationens avskrift:

1 Synen på autism 50-talet De kyliga mödrarna En förklaring för autism

2 Autismbehandlingen under 60-talet • Bruno Bettelheims The Empty fortress •Viginia Axlines Dibs söker sig själv •Enligt teorin var det de kyliga mödrar som orsakade barnets tillstånd

3 Behandling •Metoden: Mödrar kopplades bort från sina barn under ”behandlingen” •Allt förädlrar sa förvreds till relationstermer och vändes mot dem

4 Vår syn på autism 70-talet Autism som sjukdom

5 Autism som barnpsykos •” Den form av autistisk psykos som av Kanner beskrevs som tidig infantil autism skiljer inte kliniskt från andra typiskt autistiska psykoser. Det utmärkande för den är bara att den börjar särskilt tidigt utan att det vid någon tidpunkt före psykosen har förekommit normal bindning till andra människor. Det är nu en öppen fråga om en så tidig autism har särskilda orsaker, med andra ord om Kanners psykos är en specifik sjukdom eller bara en ospecifik psykos som börjar på ett särskilt sätt ” •Barnpsykiatri av Margrete Lomholt, 1974,

6 Psykoterapi som Behandling •Den viktigaste behandlingsformen är psykoterapi i ordets vidaste bemärkelse. (…) Psykoterapin går i första hand ut på att hjälpa barnet till kontrollmekanismer mot ångesten och fantasierna och bygga upp dess realitetsvärdering och kontakt med omgivningen.

7 Autism som psykos •”Jag har svårt att tro att autism alltid skulle ha samma orsak. För mig är autismen ett försvar, vilket ger en gemensam symtombild, men där orsakerna till psykosen är vitt skilda. Gemensamt för barnen är en tidig och djup kontaktstörning som bara möjliggjort en bristfällig utveckling av det egna jaget. Birgitta Zenker skrev,1977 Autisktiska Barn.

8 Dynamisk terapi som Behandling •”I den dynamiska terapin lär sig barnet naturligtvis att fungera i en ny relation: barnet lever om symbiosen och korrigerar den: det är fråga om inlärning det också. Men behandlingen sker inte i samma sorts relation som inlärningen och den riktar sig till djupare delar av personligheten.”

9 Medicin och Terapi •Två Parallella synsätt bland vårdhemmets ledning under 70-talet • Den medicinska som företräddes av läkaren och den övriga medicinska personalen. •Den andra, som utgick från barnens psykologiska behov, företräddes av psykologerna och lärarna. •Mitt emellan dessa båda positioner stod vårdpersonalen.

10 Kampen mellan pedagogik och terapin •”Vi har inte ens kommit därhän att alla professioner talar om samma sak när de talar om autism. En stor del av vuxenpsykiatrerna och de psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuterna talar om autism och tänker då på det autistiska delsymtomet i schizofreni, det vill säga en avskärmning eller självförsjunkenhet. Vi pedagoger talar om autism och tänker på syndromet autism, ett biologiskt orsakat funktionshinder som diagnostiseras enligt fastställda kriterier. På det sättet talar vi alltför ofta förbi varandra.” Eva Mandre

11 Antroposofer •Antroposofiska filosofi •Synsätt, bemötande •Känslor och ”jagfunktion”

12 Uatnför Normer •Avledningsmetoder •Affektiva och konkreta avledningar •Personal använder sig själva för att hantera stresss och oro •Metoden marginaleras och förblir okänd

13 Vår syn på autism idag •Ett funktionshinder som beror på en medfödd hjärnskada. •Påverkar hjärnans sätt att hantera information.

14 Autismtillhörighet ADHD / DAMP Asperger syndrom Autism Genomgripande störning i utvecklingen –UNS (utan närmare specifikation) Tourettes syndrom – motoriska eller vocala tics

15 Ett pedagogiskt arbetssätt •Teacch-divisionens modell •Anpassning till det svenska förhållandet •Riskföreningen Autism och utbildningscenter •Struktur och hjälpmedel

16 Hur många har autism? •6 per tusen inom hela autismtillhörighet •1 till 2 barn per tusen har autism.

17 . KOMMUNIKATION SOCIALT SAMSPEL BETEENDE & INTRESSE SYMTOMTRIADEN

18 Beteende och intresse •Intresserad för detaljer •God visuell förmåga •Stereotypa rörelser •Svårigheter att sluta •Rutiner & ritualer •Skilja på fantasi & verklighet •Specialintresse

19 Socialt samspel: Vänner Kroppsspråk Socialt samspel Dela intressen

20 Kommunikation: •Utebliven eller försenat tal •Begränsningar i sin förmåga att imitera •Ekotal och upprepningar av fraser •Konkret ord förståelse •Stereotypt språk

21 Annorlunda tänkande = Annorlunda Kognition UttryckIntryck Bearbetning

22

23 Beteendeproblem i vardagsspråk: Vil inte Hon kan om hon vill Hon är lat Han vill ha uppmärksamhet Hur hanteras individens stress och oro: Anpassningar i bemötande, akitvitet, miljön Distrahering och ignorering Lugnande medicin Nedläggningar

24 Ingen Behandling Tydliggörandet: •Tydliggörandet är ett visuellt hjälpmedel för personer med autism •Det bygger på att kompensera för personernas specifika svårigheter •Ska hjälpa personen att förstå

25 Tydliggörandet: •Självständighet •Personligt/individuellt •Konkret information •Engagemang, delaktighet och kontroll •Tillgänglighet •Utvecklas utefter personen •Ska svara på frågorna Var? När? Vad? Hur mycket? Hur länge? Hur? Och vad händer sedan?

26 Tydliggörande i tid och rum Daglig planering Vecko/månadsplanering Arbetsordning Visuella instruktioner Anpassning av miljön

27 Poäng

28 Beteende som syns: Personen: Äter ensidig mat, säger bara ”nej”, Frågar / Kastar saker, skriker, slår sig själv. Orsaker: T.ex. Annorlunda sätt att tänka. Annorlunda sätt att bearbeta information. Annorlunda kommunikation Annorlunda sätt att bearbeta och samordna sina sinnesintryck. Svårigheter att generalisera Svårigheter att förstå och leva sig in i andra människors tankar, känslor och behov.

29 •Kunskap om funktionshindret och arbetssättet hänger ihop •Tydliggörande pedagogik kompenserar svårigheter genom att anpassa/strukturera miljön och möjligöra en ömsesidig kommunikation

30 Personen kastar tallriken med mat i väggen. Annorlunda sätt att bearbeta sinnesintryck – Svampen gav kvällningskänslor Svårigheter med kommunikationen – Har inte förmågan att förmedla detta.

31 Personen säger nej till att åka till badhuset. Vägrar följa med och eller biter sig. Annorlunda sätt att bearbeta och förstå information – Vilket badhus? Hur länge? Vad ska jag göra sedan? Kommer jag tillbaka hem? Dålig ordförståelse- Kanske inte förstår att man ska bada Svårigheter med kommunikationen – Har inte förmågan att förmedla detta.

32 Metoder som är anpassningar, och kompensringar för svårigheter Materiella förutsättningar, boende, daglig verksamhet och personalgrupper med utbildningar Mål : strukturera deras vardag: begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet (KASAM) Lag och rättigheter (LSS) Hur förhåller vi oss till personer med autism idag.

33 Hur upplevs verklighetn i samhället och arbetsplatser? I vilken mån har vi kunnat skapa en meningsfull liv för Kalle Var blir resultatet, om man kunde mäta livskvaliteten för kallae i gruppboende Delaktighet, trygghet, bmötande och kontinuerlighet Hur blir resultatet om vi kunde kartlägga förhållningssätt, bemötande och acceptancen för aannorlunda beteende? Utan att försöka spekulera och att besvara dessa frågor, tar vi ett konkret exempel: Hur hanterar vi det utmanande beteende som är ett symtom på oro och obegriplighet ?..

34 Verksamhetskulturer •Den dominanta kroppsspråket och nedläggningar •Hemtjänstkulturen, arbeta åt individen •Anpassningar, backa inte •Det gamla medicinska botmedlet •Det gamla psykodynamiska terapin •Beteendeterapi, belöning och bestraffning, uppfostran tänkande

35 Verksamhetskulturer •Bemömtande och respekt från ledningen •Personalens delaktighet och trygghet •Chefskap och ledarskap •Verksamhetens värdegrund/synsätt •Verksamhetens pedagogiska insatser •Kartlägningar, arbetskvalite, livskvalite •Den pedagogiska strukturen vilar på organisatoriska förutsättningarna

36 Att ha autism är inte det samma som att vara omänsklig Men det innebär att man är annorlunda i grunden. Det innebär att det som är normalt för andra inte är normalt för mig Och det som är normalt för mig är inte normalt för andra. Jag är på sätt och vis oerhört illa utrustad för att överleva i den här världen, likt en utomjording som strandat utan karta. Men min personlighet är intakt. Mitt själv är oskadat. Livet har både mening och värde för mig och jag önskar att inte bli botad från mig själv… Inse att vi är lika främmande för varandra och att mitt sätt att vara inte endast är en skadad variant av ditt. Visa mig respekt att möta mig på mina egna villkor. Arbeta med mig för att bygga broar mellan oss. Jim Sinclair 1992

37 Sammanfattning •Maktstrukturer och kultur •Synsätt och värdegrund, bemötande •Kunskap om autism •Kunskap om individen •Verktyg/metod •Livskvalitet

38 Alla människors lika värde Hög livskvalitet för alla personer med funktionsnedsättningar

39 Länkar •Föreningen autism: •www.autism.sewww.autism.se •www.pedagogisktperspektiv.sewww.pedagogisktperspektiv.se •www.autismforum.sewww.autismforum.se •www.attention-riks.nuwww.attention-riks.nu •www.neuronetet.sewww.neuronetet.se

40 Lite lästips! Det är bra att fråga… En riktig människaAutismspektrum Gunilla Gerland Gunilla GerlandLorna Wing Att förklara autism, Vägval och växande, Lennart Danielsson, Ingrid Liljeroth Fokus på autism, Shirley Cohen Autism-från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik, Theo Peeters Vägledning, Birgitta Andersson, Sociala berättelser, Birgitta Andersson


Ladda ner ppt "Synen på autism 50-talet De kyliga mödrarna En förklaring för autism."

Liknande presentationer


Google-annonser