Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neurasteni (nervtrötthet) George Beard 1869

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neurasteni (nervtrötthet) George Beard 1869"— Presentationens avskrift:

1 Neurasteni (nervtrötthet) George Beard 1869
Nervös uttröttning som härrör från hjärna och ryggmärg Bortfall av nervenergi Huvudvärk Feberkänsla Sömnproblem Vandrande smärtor Sensibilisering av sinnesorganen

2 Drabbar högpresterande grupper i civilisationens front:
Affärsmän Börsmäklare Tjänstemän Intellektuella

3 Då & nu Trötthet och kraftlöshet i centrum
Flera nivåer: Från stressrelaterad uttröttning  utmattning  långvarig kronisk trötthetskänsla  överansträngning/utbrändhet Neurasteni  Stress  Kroniskt trötthetssyndrom  Utbrändhet Då: Nervositet  Neurasteni/överansträngning Nu: Stress  Kronisk trötthet/utbrändhet

4 Tänkbar förklaring: 1900 övergång från agrarsamhälle till industrisamhälle 2000 övergång från industri till högrörligt marknadssamhälle Däremellan utbyggda sociala reformer och trygghet som följd av detta

5 Evolution och fysiologi 1
Hälsan är beroende av: Mikrobiologiska och fysikalisk kemiska miljön Psykosociala miljön (unik för människan) Psykosocialt utlösta reaktioner beskrivna som reaktionstriader: Triad: Beteende komponent(A) sammankopplad med B: specifik omställning av det autonoma nervssystemet(B) och av det hormonella systemet(C)

6 Evolution och fysiologi 2
B ställer om blodcirkulationen, matsmältningen, njurfunktion o.s.v. C ställer om ämnesomsättningen, näringsdepåer, vatten-saltbalans o.s.v. Allt för att A skall bli så optimalt som möjligt. Vår utvecklade hjärna gör det möjligt att viljemässigt undertrycka eller omforma A när det är lämpligt. Vi rår dock inte på B & C Det moderna samhället med snabbare strömmar av information, utmaningar och symboliska hot utlöser B & C men A passar sällan och måste undertryckas.

7 Olika stressreaktioner 1
Vaksamhetsreaktionen(VR), är akut episodisk ökad vaksamhet, fokus mot hotet och kan om hot uppfattas leda till alarm reaktionen. Spela – död – reaktionen(SR), är akut episodisk, exv opossumråttan där all motorik upphör och t.o.m. andning upphör vid fara. ”att kännas sig förlamad” ”bli knäsvag”

8 Olika stressreaktioner 2
Alarmreaktionen(AR), kan vara långvarig med kroniska inslag, den vanligaste reaktionen, kamp / flykt, ej endast krisreaktion utan graderat engagemang, muskel-, hjärn- och hjärtförsörjning prioriteras, adrenalin utsöndras o.s.v. Frustrationsreaktionen(FR), kan vara långvarig med kroniska inslag, uppgivenhetsreaktion, maktlöshet, sorg, förtvivlan.

9 Är stress skadligt? Inte alltid ofta är den ändamålsenlig och nyttig
Om stress elimineras dör livsprocessen Det viktiga är hur stort och långvarigt ”varvtalet” är och hur adekvat det är i förhållande till situationens krav.

10 Är stressproblemen utbredda
Är stressproblemen utbredda? (undersökning i de 15 EU-länderna, personer) 28 procent(45 miljoner) uppgavs sig lida av stress i arbetslivet. 23 procent(36 miljoner) sade sig lidas av svår trötthet (utbrändhet) problemen har ökat sedan undersökningar 1990 &1995 signifikanta samband med dåliga arbetsförhållanden anställdas inflytande har förbättras men var tredje anställd har fortfarande ingen eller ringa egenmakt arbetets karaktär och arbetstid förändras, klientstyr och IT-orienterat med tendens mot arbete dygnet runt med varierande arbetsscheman. Deltidsarbete, lösa och tillfälliga anställningsformer blir allt vanligare

11 Stressorer Dålig passform mellan människan och miljön, behöver ej vara människans fel, ej heller miljön utan just passformen. Brist på egenkontroll Krav Brist på socialt stöd

12 Krav – kontroll – stödmodellen
Fyra olika arbetssituationer: Spänt, den hälsoskadliga stressen med hög mental belastning / lågt beslutsutrymme Aktivt (tänd), utmannande situation, risk för honungsfällan, hög / hög Passivt, låg /låg Avspänt, låg / hög

13 Situationen påverkas även av
Ansträngning / belöning Rollkonflikter Coping Interaktion mellan många av dessa faktorer som kan: addera varandra potentiera varandra motverka varandra

14 Stressreaktioner 1 Emotionella: ångest, oro, nedstämdhet som i förlängningen kan leda till utmattningsdepression Kognitiva: påverkan på exv våra intellektuella funktioner: Skolbarnet som säger till fröken – jag kunde när jag gick hemifrån.

15 Stressreaktioner 2 Beteenden: att röka och dricka mer, ta större doser medicin, att ta sitt liv, för män mellan är självmord den näst vanligaste dödsorsaken efter olyckor. Fysiologiska: snabbare hjärtfrekvens, ökad andhämtning, musklerna spänns, adrenalin utsöndras m.m.

16 Människan har levt 3 miljoner år i urskogen 10 000 år på åkrarna
några 100 år i fabrikerna några årtionden bakom dataskärmarna Vi reagerar fortfarande som stenåldersvilden vid konfrontation med en vargflock, men beteendet är ej längre möjligt att genomföra. Jfr A som undertrycks.

17 Stress som sjukdomsorsak
Psykosociala faktorer kan framkalla kroppsliga funktionsrubbningar och besvär Dessutom är beteenden utlösta av stress som rökning, alkoholkonsumtion o.s.v. lika viktiga för sjukdomars uppkomst.

18 Systemtänkande Viktigt att inte bara se delarna utan att se sammanhanget(systemet), hur allt hänger ihop.

19 Prevention Primärprevention, fokus på sjukdomens orsaker.
Sekundärprevention, fokus på sjukdomsframkallande mekanismer. Tertiärprevention, att åtgärda sjukdomens effekter Viktigt att läkare blir mer inriktade på det förebyggande arbetet

20 Ekonomiska skäl, att ta stressen på allvar
Kostnad för psykisk ohälsa i EU-länderna = 3-4% av BNP. D.v.s miljarder. Sverige: stress uppskattas kosta 12 miljarder per år

21 Åtgärder på samhällsnivå
Arbetsscheman Inflytande/kontroll Arbetsbelastning Innehåll Roller Social miljö Framtid

22 Åtgärder på arbetsplatsnivå
Tillräckligt med tid Tydlig arbetsbeskrivning Belöna god arbetsprestation Möjlighet till klagomål som leder till förändring Tydliggör organisationen mål och värderingar Ansvar måste följas av befogenheter Främja för arbetstagaren att påverka slutresultatet och känna stolthet för detta Främja tolerans, trygghet, rättvisa på arbetsplatsen Åtgärda skadlig fysisk arbetsmiljö Identifiera och lär av framgång och misstag

23 Stresslandskapets förändrade karaktär
Förändrade arbetsvillkor: Arbete var som helst när som helst Ökad intensitet Avbrott i tankekedjan Mer handlingsutrymme – nya krav och begränsningar Osäker anställning Omorganisationer


Ladda ner ppt "Neurasteni (nervtrötthet) George Beard 1869"

Liknande presentationer


Google-annonser