Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolans demokratiska och humanistiska värderingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolans demokratiska och humanistiska värderingar."— Presentationens avskrift:

1 Skolans demokratiska och humanistiska värderingar.
Lärare som fostrare.

2 De previlegierade undersöker hur folkmoralen skall kunna höjas, så att vi t.ex. får högre skattemoral, utan att de själva behöver ändra sig, höja sin egen skattemoral, eller ge upp några previlegier.

3 Den nya etiken Den nya etiken har blivit ett bihang till polisen. Etik har förvandlats till ett antal förbud. Man vill ha kontrollistanser som bevakar: politiker affärsmän forskare rektorer och vanligt folk

4 Man vill placera den omutlige domaren i människokroppens inre så att ingen undkommer. Man skall ”må dåligt” om man handlar omoraliskt.

5 Historik: Före 1500 talet var kyrkan allena rådande vad det gäller värderings-grunderna, men under detta århundrade delades värderingsgrunderna upp: vetenskapen bestämde vad som var sant religionen bestämde vad som var rätt och gott

6 Vetenskapsmännen slutade fundera på konsekvenserna av sitt arbete, och idag när kyrkan inte längre balanserar vetenskapen som normbildare finns det ingen som gör det. forskarna skall ta reda på hur verkligheten är beskaffad folket skall bestämma hur kunskaperna skall användas

7 Det finns inte längre någon koppling mellan fakta och värderingar, livs-visdom. Om vi hade haft kvar det gamla kunskapsidealet hade fakta och värderingar ännu gått hand i hand och alla skolans ämnen hade automatiskt och omedvetet överbringat både kunskap om världen och normer för ett liv enligt naturens ordning till människans bästa.

8 Fakta - värderingar - vetenskap
Fakta betraktas som mycket mer värdefulla än värderingar i vårt samhälle av idag.

9 Förklaringar är att: vetenskapen måste hållas fri från värderingar som kan påverka forskningens metoder och resultat. värderingar har många gånger använts av de maktägande att förtrycka folket.

10 Värderingar värderingar har inte samma typ av sanning eller giltighet som faktapåståenden. att framställa andras uppfattningar som ”bara” värderingar och sina egna som bevisade forskningsresultat, nedvärderar värderingar. detta har bidragit till värderingsförakt.

11 Vetenskap vetenskapen hållas fri från värderingar

12 Rangordning fakta är det enda viktiga värderingar var något oväsentligt det finns en övertro på vetenskap och expertstyrning

13 Som framgår ovan värderas:
fakta högt och värderingar har väldigt lågt värde.

14 I stället användes begreppet ”Etik” som den lägsta gräns om ej får underskridas i någon verksamhet.
är en uppsättning regler som visar lågvattenmärket som ej får underskridas. sysslar ej med grundläggande värderingsfrågor är en verksamhet som man helst vill ägna sig åt utan insyn blir en uppgift för experter Etiska regler är ofånkomliga som korrektiv eller varningssignaler.

15 1. Fostran till medvetande
De viktiga frågorna i livet kan inte besvaras med faktauppgifter utan med ställningstagande i valet mellan olika värden. Varför dödar vi lägre djur, men kämpar för de högre? Vilka värden ligger bakom diskrimineringen?

16 Vilka är de mänskliga rättigheterna?
Vad vilar de på för grund? Vad menas med rättvisa? Är det: lika för alla fördelning efter behov fördelning efter förtjänst Vid tal om rättvisa måste man precisera vad man menar med rättvisa.

17 2. Fostran till medkänsla
Skolan måste fostra till medkänsla. ”Behandls andra som Du själv vill bli behandlad” Dessa ord täcker väl vd som avses med medkänsla, men det förutsätter att man vet ”hur andra har det”.

18 3. Fostran till medmänsklighet
Skolan skall fostra sina elever till att ständigt reflektera över livsvärden. Hur viktigt är: frihet fred kärlek självförtroende självrespekt

19 I en öppen och engagerad diskussion skall eleverna fostras till medvetna och självständiga ställningstaganden som uttrycker vad de vill med sina liv. De får inte bara lyda auktoriteter till dess ”sinnet rinner över” och reaktionen blir en hämningslös aggression.

20 Ett meningsfullt liv är skolans mål.
Ett meningsfullt liv är forskningens mål Vi måste vara medmänskliga även mot djur. (Människan är en djurart). Alla människor har samma värde. Skolan skall fostra eleverna till att mena allvar med sina etiska ställningstaganden.

21 Pluralismens problem Skolan måste fostra eleverna till att bli ”etiskt myndiga” genom att de får träning i att ansätta rätt attityd till moraliska problem som gör att de klarar av alla de konflikter som väntar senare i livet.

22 Fostran mot bestämda värden.
När man talar om ”överföring av värden”, förmedla till, eleverna i Lpo 94 anges tre kategorier av värden. 1 grundläggnde värden 2 bestämda värden 3 grundläggande demokratiska värden

23 1. Grundläggnde värden är:
Förbereda eleverna att leva och verka i samhället.

24 2. Bestämda värden är: Grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. varje människas egenvärde alla människors lika värde jämställdhet mellan kvinnor och män toleransdemokratiska värderingar människolivets okränkbarhet motverkande av mobbing och förtryck solidaritet med svaga individens frihet och itegritet

25 3. Grundläggande demokratiska värden är / har:
Alla elever i ett demokratiskt samhälle skall bli delaktiaga av: ett ”kulturell minimum” grundläggande demokratiska värderingar en anknytning till vårt kulturella arv den etik somförvaltas av: kristen tradition västerländsk humanism

26 Individens fostran till:
rättskänsla generositet tolerans ansvarstagande Fostran mot värdepluralism

27 Skolan skall: vara öppen för skilda uppfattningar
uppmuntra att skilda uppfattningar förs fram framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden ge möjlighet till personliga ställningstaganden

28 Skolan skall eftersträva att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna ställningstaganden grundad på kunskaper och personliga erfarenheter. Kort sagt, ”Elever skall ges utrymme och uppmuntras att tänka olika”. Berry Larsson


Ladda ner ppt "Skolans demokratiska och humanistiska värderingar."

Liknande presentationer


Google-annonser