Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI"— Presentationens avskrift:

1 FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI

2 Upprinnelsen Barn med uppgivenhetssyndrom s k ”apatiska barn”
Ärkebiskop KG Hammars julbrev till regeringen december 2004

3 APATISKT BARN Ur boken ”Välgrundad fruktan” Författare David Qviström

4 Ärkebiskop K G Hammar Julbrevet 2004
Den fråga vi måste ställa oss är denna ”Vad händer med oss, om vi låter barn fara illa?... Vad sker med dig och mig om vi tvingas lära oss att blunda för barns behov för att orka gå vidare?

5 Reaktioner på Julbrevet
”Hammars text är en brinnande proklamation för människovärdet, för en human flyktingpolitik, för vikten att vara solidarisk” Helle Klein , Aftonbladet ”Broder! Tack för att du tagit till orda om flyktingpolitiken” Georg Andersson (s) f d invandrarminister ”Det hårdnande klimat som dragit in över vårt land – mycket beroende på kravet på samordning inom EU- gör mig betryckt ”Hon har avvisat amnestikravet. Hon har föreläst.” KG Hammar om mötet med Barb ro Holmberg, migrationsministern

6 ”Amnesti löser inga problem, det skapar problem
”Amnesti löser inga problem, det skapar problem. Det står också i strid med principen att ge alla en korrekt och rättssäker prövning.” Barbro Holmberg Migrationsministern

7 Upprop från Svenska kyrkan Västerås stift
22 december 2004 UPPROP TILL REGERINGEN OM FLYKTINGPOLITIKEN Med hänvisning till ärkebiskopens julbrev* kräver vi att regeringen genom en förordning skapar möjligheter att hantera den uppkomna krisen i flyktingpolitiken på ett humant och värdigt sätt. Namn Tel. nr Organisation/samfund 1._________________________________________________________________________ 2______________________________

8 Kraven i Påskuppropet mars 2005
Vi sörjer över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land Vi välkomnar ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättssäkerhet Vi uppmanar den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt all dem som vägrats asyl i vårt land Vi kräver att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle

9 Följebrevet från presidiet för Sveriges Kristna Råd
Sverige måste ta människors behov av skydd på allvar! Ingen förälder utsätter frivilligt sitt barn för det trauma det innebär att gömma sig undan myndigheters agerande - om inte hotet mot familjens säkerhet är överhängande. Det är många gånger fråga om barn som har svåra krigsupplevelser eller andra traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Barns behov av trygghet och kontinuitet i sina liv måste komma först - i enlighet med Barnkonventionens portalparagraf om att barnets bästa ska stå i centrum.

10 Den 1 januari 2006 (nu ändrat till våren 2006) kommer ett nytt system för asylprövning att införas som är bättre än det nuvarande - men det räcker inte. På Utlänningsnämndens bord ligger i dag cirka överklagade ärenden. Merparten av dessa ärenden kommer troligen inte hinna behandlas före den 1 januari Under tiden tillkommer dessutom nya ärenden.

11 Asylprövning kan vara en fråga om liv eller död
Asylprövning kan vara en fråga om liv eller död! Sverige måste därför redan nu ta ansvar för alla dem som i åratal väntat på ett besked som kan rädda deras liv. En amnesti ger myndigheterna möjlighet att påbörja arbetet utan att ärva en tung ryggsäck av obehandlade ärenden. Om vi inte förmår räcka ut handen till dem som lever i rädsla, är det svårt att skapa ett gott samhälle för någon som lever i Sverige i dag. Låt oss nu gemensamt skapa de bästa förutsättningarna för en rättvis, säker och etiskt försvarbar asylprocess som sätter den enskilda människans skyddsbehov i centrum.

12 Aktuellt då Nedläggning av Utlänningsnämnden och en ny instansordning med domstolar. Ändring av begreppet ”humanitära skäl” till ”synnerligen ömmande omständigheter” Motion om hänsyn till apatiska barn röstas ner i socialförsäkringsutskottet den 17 februari Barbro Holmberg, dåvarande Migrationsminister uttryckte att om motionen hade gått igenom hade det blivit ”en hotande humanitär katastrof”

13 Flyktingamnesti 2005 initiativet
Göteborg m. fl ställen CD-skivan ”För dem vi skickar tillbaka” Demonstrationer och stormöten Uppvaktning av politiska partier Kampanjtidning Asylsökande deltar aktivt Nätverk av nätverk

14 MEDIA OCH SPRIDNING AV PROTESTER
Utdrag ur FARR:s tidning Artikel 14

15 Överlämnandet av Påskuppropet
Maj 2005

16 Överlämnande av Påskuppropet
Maj 2005

17 Fempartimotion om amnesti
Förslag till riksdagsbeslut 2004/05:-kd171 av Sven Brus m.fl. (kd, fp, v, c, mp) Riksdagen beslutar om att anta en lag med följande lydelse: "Den som ansökt om asyl senast ett år före det datum den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden träder i kraft och som en månad innan det datum reformen börjar gälla vistas i Sverige utan att ha uppehållstillstånd och ansöker om uppehållstillstånd senast dagen innan den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden träder i kraft, får beviljas permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl

18 Motion Detta gäller dock inte om
det föreligger allvarliga skäl att anta att utlänningen gjort sig skyldig till sådan gärning som anges i artikel 1 F i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, utlänningen här i riket dömts för strängare straff än sex månaders fängelse eller det av tidigare utredning framgår att utlänningen dömts eller skäligen kan misstänkas för brott som kan ge strängare straff än sex månaders fängelse. Detta gäller ej fängelsestraff eller misstankar om brott begångna utomlands som en följd av den förföljelse utlänningen åberopat för att söka asyl i Sverige,

19 utlänningen ej kunnat styrka sin identitet eller göra densamma sannolik. Om det finns skäl till detta får i sådant fall ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd beviljas för högst ett års tid. Om utlänningen under den tiden gjort vad som skäligen kan begäras för att styrka sin identitet får uppehållstillstånd som avses i första stycket beviljas, utlänningen efter ansökan om asyl rest ut från Sverige Familjer med barn som drabbats av depressiv devitalisering får beviljas uppehållstillstånd i enlighet med första stycket oaktat datum för ansökan om asyl."

20 Inför riksdagsdebatten den 14 september
SKR s presidium i brev till riksdagens ledamöter om asylpolitiken: "Vi har inte råd med ett misslyckande" "Påskuppropets krav står fast." Det är beskedet i ett brev från Sveriges Kristna Råds presidium som idag når riksdagens 349 ledamöter. Brevet är ett försök att inför riksdagens behandling av ärendet den 14 september återigen lyfta behovet av ett nollställningsbeslut -  "amnesti" - för dem som väntar på besked om asyl.   I brevet till riksdagsledamöterna pekar SKR även på kostnaden när det gäller både ekonomi och trovärdighet för ett nej till "amnesti":

21 Riksdagsdebatt 14 september Omröstning
Punkt 6 (Nollställningsbeslut)   1. utskottet  2. res. 7 (kd, fp, v, c, mp)  Votering:  172 för utskottet  134 för res. 7  5 avstod  38 frånvarande  Kammaren biföll utskottets förslag.  Partivis fördelning av rösterna:  För utskottet: 130 s, 42 m   För res. 7: 2 m, 40 fp, 30 kd, 23 v, 20 c, 17 mp, 2 -   Avstod: 3 m, 2 fp   Frånvarande: 14 s, 8 m, 6 fp, 3 kd, 5 v, 2 c        

22 Reaktion från SKR Påskuppropet ljuder än - Uttalande från SKR med anledning av riksdags nej till amnesti Vi sörjer över det beslut som riksdagen idag fattat, när motionen om amnesti avslogs. Genom detta beslut tar två partier på sig ett stort ansvar. De frågor som nu står kvar och inte fick något svar i riksdagens debatt, är vad som händer med alla dem som sökt asyl och kanske gömmer sig i vårt land.   En s k amnesti skulle först ha inneburit en möjlighet till förnyad och rättssäker prövning för alla dem som fått avslag enligt den tidigare ordningen. Den skulle framför allt ha gett de nya domstolarna bättre möjlighet att återupprätta asylrätten i Sverige.  .   Vi ger inte upp våra krav på att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle. Det finns anledning att sätta förhoppningar till den nyordning som nu är fastställd och som betyder att alla asylansökningar blir individuellt prövade i domstol Nu kvarstår utmaningen att vara lyhörd för behoven hos alla dem som tvingas fortsätta att leva i osäkerhet och rädsla. Det var deras röster som födde Påskuppropet och stödet för dem måste fortsätta. Vi får inte ge upp

23 Budgetförhandlingar mellan s, mp,v
V och mp ställer som villkor att en tillfällig lagstiftning genomförs

24 Den tillfälliga lagen En tillfällig lag införs som ger människor som nekats uppehållstillstånd en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Riksdagen sade ja till en tillfällig ordning som ska gälla från den 15 november 2005 till den 31 mars Den tillfälliga ordningen gäller möjligheterna att få en ny prövning för vissa grupper som vistats i Sverige under lång tid och vars utvisningsbeslut av olika orsaker inte verkställts.

25 Genom den tillfälliga ordningen ska Migrationsverket kunna bevilja ett uppehållstillstånd under vissa givna förutsättningar. De grupper som genom den tillfälliga ordningen ska ges ökade möjligheter till uppehållstillstånd är barnfamiljer och personer vars utvisningsbeslut inte kunnat verkställas på grund av förhållanden i mottagarländerna. De nya prövningarna gäller avvisnings -och utvisningsbeslut som vunnit laga kraft men som inte verkställts.

26 En sådan prövning ska kunna göras på Migrationsverkets eget initiativ eller efter en ansökan, om ansökan gjorts eller ärendet tagits upp före den 31 mars Med den tillfälliga ordningen ska fler människor kunna få frågan om uppehållstillstånd prövad.

27 Vid bedömningen av om det är humanitärt angeläget ska bland annat barns sociala situation, anknytning till Sverige och risken för att ett barns hälsa och utveckling skadas beaktas. När Migrationsverket prövar uppehållstillstånd ska man ta hänsyn till om personen i fråga gjort något brottsligt. Migrationsverket ska också kunna vägra en person uppehållstillstånd på grund av säkerhetsskäl. Den tillfälliga ordningen gäller till den 31 mars 2006 då den nya utlänningslagen träder i kraft.

28 Tillämpningen och statistik
”Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd gällde mellan 15 november 2005 och 31 mars Sammanlagt personer ansökte då om uppehållstillstånd och nu står det klart att 59 procent av dem - drygt sökande - får stanna. Det har funnits två målgrupper för lagen. Den ena var personer från länder dit det inte går att verkställa avvisningsbeslut med tvång - exempelvis Afghanistan, Irak och Somalia. I den här gruppen har hela 96 procent av de sökande fått uppehållstillstånd.”

29 ”Den andra målgruppen var barnfamiljer med lång vistelsetid i Sverige
”Den andra målgruppen var barnfamiljer med lång vistelsetid i Sverige.. Där står att 76 procent "av samtliga barnfamiljer" beviljats tillstånd, Det vanligaste skälet till avslag för barnfamiljerna var att de inte varit tillräckligt lång tid i Sverige. Vad som menas med lång tid har i förarbetena till lagen uttrycks i termer av "flera år"

30 Kritik mot tillämpningen
Lång vistelsetid för vuxna beaktas inte Tillfälliga uppehållstillstånd för somliga Kort vistelse utanför Sverige diskvalificerar även barnfamiljer Snäv syn på småbarnsanknytning

31 Den nya asylprocessen Fördelar Domstolsprocess Öppenhet
Ökad muntlighet Betonar skyddsgrunder Brister Sekretess inte garanterat Inskränkningar i prövningstillstånds grunder Krav på giltig ursäkt om uppgift kommer sent i prövningen Snävare bedömning av humanitära skäl

32 Situationen idag Kampanjen Barnens rätt främst – fokus på Dublinärenden Krav på inkorporering av Barnkonventionen Rätt till sjukvård för papperslösa Rätt till skolgång för ”gömda” barn

33 Nödvändiga förutsättningar för en ”amnesti”
Barnfamiljer som far illa Verkställighetshinder Långa vistelsetider Lagändringar som påverkar asylprocessen Risk för överbelastning av systemet

34 Stöd från flertal politiska partier
Stöd från media Stöd från skilda ideologiska och religiösa håll Ett politiskt läge där små partier kan ställa villkor Närvaro på gator och torg Brett ekumeniskt stöd och en vilja att påverka riktningen men inte att detaljutforma politiken

35 Att inte vara bunden av EU:s grundinställning som innebär ”nej till amnestier”
Att säkra att en amnesti grundar sig på individuella prövningar av ärenden Att acceptera att inte alla kommer att omfattas

36 Nya sätt att få uppehållstillstånd
Asylsökande kan under vissa omständigheter stanna på grund av anställningserbjudande Alla runt om i världen kan i princip från december 2008 söka arbete i Sverige. Arbetsgivaren avgör vem som får jobbet


Ladda ner ppt "FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI"

Liknande presentationer


Google-annonser