Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att stärka Studie- och yrkesvägledningen. Disposition •Vägledning – i fokus •Regelverket •Kommande Allmänna råd för vägledning •Tidigare utvecklingsarbeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att stärka Studie- och yrkesvägledningen. Disposition •Vägledning – i fokus •Regelverket •Kommande Allmänna råd för vägledning •Tidigare utvecklingsarbeten."— Presentationens avskrift:

1 Att stärka Studie- och yrkesvägledningen

2 Disposition •Vägledning – i fokus •Regelverket •Kommande Allmänna råd för vägledning •Tidigare utvecklingsarbeten •Regeringsuppdragen •Skolverkets satsningar •Samtal •Avrunda ca 14.45

3 Vägledningen i fokus •Regeringsuppdrag till Skolverket •Skolinspektionens kvalitetsgranskning •Nya allmänna råd •SKL:s metodstöd ”Framtidsval och arbetsliv” •Lokala och regionala projektsatsningar med medel från EU och Tillväxtverket

4 Viktiga utgångspunkter - skolans breda uppdrag o Förmedla kunskaper och värden o Främja alla elevers utveckling och lärande o Rusta individen för ett livslångt lärande o Samverka med arbetslivet

5 Studie- och yrkesvägledning (Skollagen 2 kap, 29§) Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

6 Vad är allmänna råden? •Rekommendationer till hur huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna •Råden ska följas om skolan inte på annat sätt gör att kraven i bestämmelserna uppfylls

7 Kvalitet i studie- och yrkesvägledning Verktyg för självskattning och kvalitetsarbete www.skolverket.se

8 Allmänna råd

9 Vad skiljer de nya allmänna råden från de nuvarande?? •En ändrad struktur för både råd och kommentarer •Råden riktas tydligare till de som har ansvaret •Studie- och yrkesorientering borta som begrepp •Skarpare lagstiftning •En tydligare betoning på styrning och ledning, och kompetens

10 Konferenser om kvalitet i studie- och yrkesvägledning Skolverket, Skolinspektionen och SKL DatumOrtPlats 2 decemberArlandaClarion Arlanda Airport 3 decemberUmeåFolkets hus 5 decemberStockholmClarion sign 9 decemberGöteborgClarion Post 10 decemberMalmöNya Malmömässan

11 Tidigare utvecklingsarbeten 2007 till 2009 •Stöd för kvalitetsutveckling •50 lärande exempel

12 www.skolverket.se

13 Regeringsuppdragen

14 Regeringens Budgetprop. 2013 4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom behov av särskilda kompetensutvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Information och vägledning behöver vara utformad så att alla elever får en helhetsbild över vilka utbildningsmöjligheter som finns för att kunna göra väl underbyggda val. Särskilt viktigt är detta för elever som av olika skäl har svårt att orientera sig i utbildningssystemet och inte har föräldrar som kan hjälpa dem. Studie- och yrkesvägledare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens för att upprätthålla och utveckla kvaliteten inom vägledningen. Därför föreslår regeringen att 10 miljoner kronor avsätts 2013 för främst fortbildning av studie- och yrkesvägledare samt beräknar för samma ändamål 11 miljoner kronor för 2014, 10 miljoner kronor för 2015 och 5 miljoner kronor för 2016. Därutöver avser regeringen att ge Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram en fortbildningsinsats för studie och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna bör gemensamt genomföra utbildningarna. För detta ändamål föreslår regeringen att Skolverket tillförs 2 miljoner kronor under 2013. Samma belopp beräknas tillföras under 2014.

15 1. Fortbildningsinsatser Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Verket ska vid behov samråda med övriga berörda skolmyndigheter. Särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Främst riktat till grundskolan. Ske i samråd med Arbetsförmedlingen.

16 2. Minska etableringssvårigheter – funktionsnedsättning Skolverket ska efter samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man kan minska de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna.

17 3. Insatser för stärkt kvalitet och jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvägledningen Syftet med insatsen är att kunna ge eleverna bred, allsidig och könsneutral vägledning till arbetsmarknaden. Vägledningen ska utgå från att alla yrkesområden är möjliga för både flickor och pojkar, kvinnor och män.

18 4. ELGPN Skolverket ska vara Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN). I arbetet ingår att delta i två arbetsgrupper, en om ”Career Management Skills” och en om kvalitetssäkring. Skolverket ska utföra arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen. 1.”Valkompetens” 2.Tillgång 3.Samordning – samverkan 4.Kvalitetssäkring

19 Skolverkets satsningar

20 Skolverkets projektgrupp Mikaela Zelmerlööw, projektledare Jan Lindblom Agnetha Kronqvist Natasja Persson Karin Åkerman Lotta Nygren, gymnasieenheten Bellita Torén, förskola &grundskola www.skolverket.se/syv syv@skolverket.se

21 Forum för dialog och erfarenhetsutbyte •ESF-projekt •Hearing med lärosäten, myndigheter och organisationer •Kompetensplattformarna •Konferenser •Myndighetsnätverk •Organisationer och fackförbund •SKL •Studie- och yrkesvägledare

22 Aktiviteter HT 2013 •Fortbildningskurser: arbetsmarknad, genus, webben som verktyg för vägledningen samt kvalitetsutveckling •Kunskapsseminarier: - Främja övergångar till arbetslivet för funktionsnedsatta -Kvalitetsutveckling inom Studie- och yrkesvägledning •Nya allmänna råd •Gymnasieinfo.se

23 Stärka övergångar mellan skolan och arbetslivet DatumOrtPlats 12 novemberGöteborgSvenska Mässan/GothiaTowers 13 novemberMalmöScandic Triangeln 20 novemberÖrebroConventum 27 novemberStockholmMünchenbryggeriet 28 novemberKarlstadKarlstad CC 4 decemberUmeåScandic Hotel Plaza 5 decemberArlandaRadisson Blu Arlandia

24 Stärka övergångar mellan skolan och arbetslivet

25 Aktiviteter VT 2014 Under planering…  Fler fortbildningskurser  Arbetsmarknadskunskap - grundskolan  Webinarium  Stödmaterial på webben för grundskolan med konkreta exempel för olika ämnen  Kunskapsdagar

26

27 Kompetensutveckling?! Tankar och idéer om kompetensutveckling?

28 Arbetsmarknadskunskap Vilken arbetsmarknadsinformation använder ni er av? Hur samarbetar ni med Arbetsförmedlingen och arbetslivet idag? Vad skulle vi kunna utveckla?

29 Ur regleringsbrevet… Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser …inriktas mot att studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas t ex när det gäller att förmedla kunskaper om vilka delar av arbetsmarknaden där brist respektive överskott av arbetskraft kan förväntas uppstå i framtiden och i vilken utsträckning det finns möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen.

30 Matchning?! Hur ser ni på begreppet matchning? -Vilka associationer gör ni? - Kan vi hitta en definition som fungerar?

31 Tack!!


Ladda ner ppt "Att stärka Studie- och yrkesvägledningen. Disposition •Vägledning – i fokus •Regelverket •Kommande Allmänna råd för vägledning •Tidigare utvecklingsarbeten."

Liknande presentationer


Google-annonser