Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ver 1.0 2(17) Sigma QTC i Maximoprojekt Maximo användarförening Malmö 2008-10-23 Kl 13.00 – 14.30 Erik HelsingPhilip Nederfeldt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ver 1.0 2(17) Sigma QTC i Maximoprojekt Maximo användarförening Malmö 2008-10-23 Kl 13.00 – 14.30 Erik HelsingPhilip Nederfeldt"— Presentationens avskrift:

1

2 Ver 1.0 2(17) Sigma QTC i Maximoprojekt Maximo användarförening Malmö 2008-10-23 Kl 13.00 – 14.30 Erik HelsingPhilip Nederfeldt erik.helsing@sigma.sephilip.nederfeldt@sigma.se

3 Ver 1.0 3(17) Agenda Sigmas syn på test QTC-konceptet Maximoprojekt där QTC kan användas Kvalitetssäkring av en IT-leverans sker genom test. Det är ofta lättare sagt än gjort och i många projekt innebär en undermålig testhantering fördyringar som långt överskrider besparingarna i testaktiviteter. Fördyringarna yttrar sig i leveransförseningar, buggar, akuta leveranser driftstoppskostnader, funktionalitetsnedsättningar och missnöje hos användarna. Denna workshop syftar till att beskriva Sigmas syn på test, samt beskriva hur vi på ett metodiskt och enhetligt sätt etablerar och jobbar i ett testcenter.

4 Ver 1.0 4(17) Affärsidé Sigma Quality & Test (QT) Vem är kunden? - Vi vänder oss till företag och organisationer med IT-intensiv verksamhet Vilket kundbehov fokuserar vi på? Våra kunder vill: - Kvalitetssäkra sina IT-plattformar & verksamhetsprocesser - nå högre effektivitet & kostnadsreduktion genom ett medvetet kvalitets- och testarbete Vad erbjuder vi? Vi erbjuder: - Processförbättringar inom test – Sigma Testing Model (STM) - Expertkonsulting inom test - Etablering och drift av testcenter - Mentorskap och utbildning inom test Varför ska kunden välja oss? Våra kunder väljer oss tack vare vår: - Kompetens – vi är specialiserade! - Erfarenhet – etablerar och driver testcenter - Attityd – vi är lite bättre att ha att göra med

5 Ver 1.0 5(17) Sigmas position på Testkartan Testroller Test Manager & Testledare Testanalytiker & - designer Test Configuration Manager Testare Specialist- kompetens Teststrategi & -processer (TPI & TMM) KravhanteringSourcing av test ERP-plattformar: Maximo/ Platina Testnivåer EnhetstestSystemtestIntegrationstestAcceptanstest Specialtjänster Utbildning och Mentorskap Etablering och drift av TestCenter Sigma Testing ModelAnvändbarhet

6 Ver 1.0 6(17) Sigma Testing Model Strukturkapital baserat på internationella standarder, kompletterat med uppdragserfarenheter och verksamhetskunskap Processbeskrivningar Metod Mallar Checklistor Best Practice

7 Ver 1.0 7(17) Processförbättring inom test Målgrupp -Organisationer som behöver förändra och förbättra sina befintliga arbetssätt -Organisationer som saknar definierade processer Definiera affärsnyttan – Hitta rätt kvalitetsnivå Tänkbart resultat -En gemensam syn på test – testpolicy -En gemensam syn på vad som är viktigt i din organisation avseende test – teststrategi -En dokumenterad och driftsatt process -Enkel och effektiv administration – mallar och verktyg -Verktyg för att styra rätt när det uppstår problem – mätverktyg

8 Ver 1.0 8(17) TestCenter - Konsolidering för enkelhet och värde TestCenter bidrar till enkelhet och kostnadseffektivitet genom att ansvara och hantera uppdragsgivares behov av test. Uppdragsgivare får: -Effektivitet, tex genom kortare ledtider -En tydlighet i överenskommelse och förutsägbart resultat -Enhetlig hantering av tester -Metoder och processer som är anpassade till uppdragens förutsättningar -Återanvändning av metod och resultat -Fokus på förstklassig testning, ”expertstöd” och mjlighet till ”one-stop- shopping” för testbehov

9 Ver 1.0 9(17) Testcenter - Organisation Testmiljö & testdata Affärskontakt Beställare Leveransansvarig TestresurserQM, TM Testcenter ansvarig

10 Ver 1.0 10(17) Tänk rätt – Testa rätt – få rätt Kvalitet Höj kraven på output från test genom att ge rätt input -Som vi frågar får vi svar – vilka förväntningar har vi? -Hur kravställer vi test? -Vad är kvalitet? -Vilka beslutsunderlag kan vi få?

11 Ver 1.0 11(17) Höj kraven på output från test Vad är dina förväntningar? Vilket svar får du på frågan: ”Hur går det?” -Betänk statusrapporten nedan… Statusrapport – Program X, Version 0.45 • 55 testfall har körts • 34 tester var OK • 14 tester var inte OK • 17 felrapporter skrevs vid denna testomgången • 14 felrapporter rättade från förra testomgången

12 Ver 1.0 12(17) Hur går det?... egentligen Testresultat – Metrics – är Business Intelligence! En testorganisation ska kunna ge: rätt INFORMATION till rätt PERSON vid rätt TIDPUNKT för att fatta rätt BESLUT. Det handlar om att ge uppdragsgivaren ett snabbt och korrekt besked om: -Vilken kvalitet som testobjektet har i förhållande till acceptanskriterierna? -Kan vi gå till nästa testnivå? -Kan vi produktionssätta/lämna över till förvaltning?

13 Ver 1.0 13(17) Ställ rätt krav på kvalitets- och testprocesserna För att en testorganisation ska kunna ge ett tillfredsställande och användbart svar avseende status på test krävs: -En definition av kvalitet – acceptanskriterier -Viktning mellan: tid – kostnad – kvalitet(Q). Detta ger testorganisationen förutsättningarna för att på ett bra sätt mäta, tolka och presentera progress, som svar på frågan: ”Hur går det?” Ge rätt förutsättningar - input

14 Ver 1.0 14(17) Input – definiera kvalitet Definitionen av kvalitet är avgörande för varje projekt och ska finnas med från början som underlag för validering och verifiering av egenskaperna. Exempelvis: -Att samtliga krav realiseras (alla ilities) -Att systemet är stabilt, driftsäkert (Stability, Reliability) -Funktionella krav (Functionality) -Användbarhet (Understandability, Operatibilty, Usability) -… De parametrar som definieras för kvalitet skall vara mätbara och sättas i förhållande till vilken risk det innebär om de inte uppfylls.

15 Ver 1.0 15(17) Beslutsunderlag Rapportera Relevanta Resultat Kvantifiera, Kvalificera och Kommunicera 0 :- 100 :- 36 :- Kostnad 0 h 100 h 74h Tid Kvalitet

16 Ver 1.0 16(17) Hur kan vi mäta kvalitet? Per kravområde: definiera testfall, som baserade på ställda krav mäter. Ex: -Stabilitet -Hur uppträder systemet under givna förutsättningar över tid? -Antal metoder/klass (antal kodrader). Buggar per rader källkod -Funktion -Uppfyllnad av funktionella krav -Negativa tester Testresultat: -Antal utvecklade och körda testfall kontra prioriterade krav

17 Ver 1.0 17(17) Output – presentation av resultatet 1(2)

18 Ver 1.0 18(17) Output - presentation av resultatet 2(2)

19 Ver 1.0 19(17) Mätning av kvalitet – återanvänd! Identifiera de mätvärden som passar testorganisationen, testobjektet och verksamheten bäst. Håll ned antalet parametrar som mäts. Återanvänd parametrarna i kommande projekt för att bli bättre på att analysera resultat snabbare och med större träffsäkerhet. Tänk kvalitet och test TIDIGT!

20 Ver 1.0 20(17) Positiva effekter av tidig kvalitetskontroll Vi har möjlighet att tidigt få en korrekt uppfattning om kvalitetsnivån under pågående utveckling. Vi kan jämföra testresultat mellan utvecklings- och testavdelningarna och där igenom få en samlad och mer rättvisande bild av projektets progress -> korrigeringar i tid Tydligt beslutsunderlag för när vi kan lyfta oss till kommande testnivåer.

21 Ver 1.0 21(17) QTC Verksamhetskrav Kravhantering Kvalitetssäkring och Test (QTC) CR

22 Ver 1.0 22(17) Maximo-projekt Implementeringsprojekt Uppgraderingsprojekt Patcher Add-Ons Förvaltningsprojekt Många olika typer av projekt och systemutvecklingsaktiviter kan uppstå kring Maximo

23 Ver 1.0 23(17) Delar i en Maximo-leverans Processstöd, i form av systemanpassningar och konfigurationer Rapport- och analysverktyg, Användargränssnitt (Skärmbilder) Integrationer Teknik Migrering av data -Hanteras och kvalitetssäkras i en gemensam leverans. -Komplexitet som kräver samordning

24 Ver 1.0 24(17) QTC-komponenter i Maximoprojekt Acceptanskriterierna är verifierbara Testfall finns och kan användas för att verifiera leveransen Det finns kravspecifikationer som svarar mot testfallen Det finns testrutiner och testplaner framtagna Det finns en ändringshanteringsrutin framtagen och som efterföljs Säkerställa och leda tester på systemnivå Att följa upp och utvärdera att förväntad leverans har uppnåtts, avseende levererad kvalitet och enlighet med verksamheten i övrigt (Utility and Warranty) Leveransen är i linje med gällande strategi och affärsprocesser - För att säkerställa att:

25 Ver 1.0 25(17) Slutord Kvaliteten på ett system mäts genom test Tester syftar till att hitta fel och skapa tilltro till systemet Byggs systemet rätt? Byggs rätt system? Alternativkostnaden för att testa är kostnaden för att inte testa -Felrapportering, helpdesk, omtestning information, badwill mm

26 Ver 1.0 26(17) Diskussion och frågor

27 Ver 1.0 27(17)


Ladda ner ppt "Ver 1.0 2(17) Sigma QTC i Maximoprojekt Maximo användarförening Malmö 2008-10-23 Kl 13.00 – 14.30 Erik HelsingPhilip Nederfeldt"

Liknande presentationer


Google-annonser