Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till distriktssamrådet!. RI-temat Infoga RI-temat och logo. Distriktssamrådet | 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till distriktssamrådet!. RI-temat Infoga RI-temat och logo. Distriktssamrådet | 2."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till distriktssamrådet!

2 RI-temat Infoga RI-temat och logo. Distriktssamrådet | 2

3 Distriktets mål Infoga distriktets mål. Distriktssamrådet | 3

4 Tjänstegrenarna Distriktssamrådet | 4

5 Studiepass 1: Att tala inför publik

6 Studiemål • Få kunskaper om att tala inför publik. • Få reda på hur man kan förbättra sina framträdanden inför publik. Distriktssamrådet | 6

7 Förberedelse • Se till att du är välinformerad om ämnet. • Identifiera huvudpunkter. • Gör anteckningar. • Förbered visuella hjälpmedel. • Öva. Distriktssamrådet | 7

8 Visuella hjälpmedel • Begränsa mängden text. • Använd teckensnitt som är lätta att läsa. • Använd grafik (t.ex. kurvor och diagram) för att visa sammanhang. Distriktssamrådet | 8

9 Tips för att tala inför publik • Använd berättelser ur verkliga livet. • Håll dig till utsatt tid. • Läs inte innantill. • Sök ögonkontakt och tänk på hur du står. • Tala tydligt. • Var avslappnad och utstråla säkerhet. Distriktssamrådet | 9

10 Studiemål • Få kunskaper om att tala inför publik. • få reda på hur man kan förbättra sina framträdanden inför publik. Distriktssamrådet | 10

11 Studiepass 2: Ledarskap Distriktssamrådet | 11

12 Studiemål • Känna till ledarnas roller och ansvarsområden. • Använda ledaregenskaper i den nya rollen som klubbpresident. Distriktssamrådet | 12

13 Ledarkvaliteter • Vision • Motivation • Organisation • Kommunikation Distriktssamrådet | 13

14 Resurser Distriktssamrådet | 14

15 Studiemål • Känna till ledarnas roller och ansvarsområden. • Använda ledarkunskaper i den nya rollen som klubbpresident. Distriktssamrådet | 15

16 Studiepass 3: Tillträdande presidenten - fallstudier

17 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som klubben kan stöta på. Distriktssamrådet | 17

18 Studiepass 1: Klubbsekreteraren - roll och ansvarsområden

19 Studiemål • Känna till klubbsekreterarens roll. • Känna till hur man kan arbeta med andra klubbledare. Distriktssamrådet | 19

20 Uppgifter • Hålla reda på medlemsuppgifter. • Skicka ut kallelser till möten. • Föra protokoll och arkivera dessa. • Skicka in nödvändiga rapporter till RI. • Samla in medlemsavgifter etc. tillsammans med skattmästaren. • Föra närvaro och skicka närvarorapporter till distriktsguvernören. Distriktssamrådet | 20

21 Distriktssamrådet | 21

22 Skicka in rapporter Till RI (via Medlemswebben) Till din distriktsguvernör Till lämplig klubbsekreterare HalvårsrapportenMånatliga närvarorapporter Närvarorapporter för besökande rotarianer Formulär för ändrade medlemsuppgifter Ändringar bland klubbens ämbetsmän eller ändrad mötesinformation Formuläret Meddelande om rotarian som flyttar Ändringar bland klubbens ämbetsmän eller ändrad mötesinformation Uppgifter till Official Directory Distriktssamrådet | 22

23 Resurser Distriktssamrådet | 23

24 Studiemål • Känna till klubbsekreterarens roll. • Känna till hur man kan arbeta med andra klubbledare. Distriktssamrådet | 24

25 Studiepass 3: Klubbsekreteraren - fallstudier

26 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som klubben kan stöta på. Distriktssamrådet | 26

27 Studiepass 1: Klubbskattmästaren - roll och ansvarsområden

28 Studiemål • Känna till klubbskattmästarens roll. • Känna till hur man kan arbeta med andra klubbledare. Distriktssamrådet | 28

29 Uppgifter • Bokföra inkomster/utgifter. • Samla in medlemsavgifter etc. och skicka in dessa till RI. • Rapportera till klubbstyrelsen. • Hjälpa medlemmarna att skicka in bidrag. • Hålla sig till budgeten. • Införa ekonomiska rutiner. • Uppfylla lokala lagar. Distriktssamrådet | 29

30 Hantering av klubbens pengar • Upprätta separata konton för verksamhets- och välgörenhetspengar. • Bokför inkomster och utgifter. • Rådgör med en lokal expert för att granska klubbens finanser årligen och fastställa om skatteskyldighet eller någon annan förpliktelse föreligger. • Begär styrelsens godkännande för utgifter över en viss fastställd summa. • Utse en finanskommitté. • Begär två underskrifter för utlägg av pengar. • Sätt in pengar på en bank som valts ut av klubbens styrelse. Distriktssamrådet | 30

31 Resurser Distriktssamrådet | 31 contact.center@rotary.org

32 Studiemål • Känna till klubbskattmästarens roll. • Känna till hur man kan arbeta med andra klubbledare. Distriktssamrådet | 32

33 Studiepass 3: Klubbskattmästaren - fallstudier

34 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som klubben kan stå inför. Distriktssamrådet | 34

35 Studiepass 1: Klubbens administrationskommitté - roll och ansvarsområden

36 Studiemål • Känna till administrationskommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 36

37 Uppgifter • Utveckla kommittémål för att uppnå klubbens årliga mål. • Organisera klubbprogrammen. • Sköta kommunikationen med klubbens medlemmar, inklusive klubbens nyhetsbrev och onlinenärvaro. • Hålla koll på klubbnärvaron. • Planera sociala evenemang och aktiviteter så att medlemmarna kan lära känna varandra bättre. Distriktssamrådet | 37

38 Främja deltagande • Håll trevliga och angenäma klubbmöten. • Planera relevanta och intressanta program. • Se till att medlemmarna är engagerade. Distriktssamrådet | 38

39 Studiemål • Känna till administrationskommitténs roll och uppgifter. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 39

40 Studiepass 2: Klubbens administrationskommitté, sekreterare & skattmästare - målformulering Distriktssamrådet | 40

41 Studiemål • Ta fram prioriteter som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 41

42 Effektiva mål • Delade • Mätbara • Utmanande • Uppnåeliga • Begränsade i tiden Distriktssamrådet | 42

43 Strategisk planering Distriktssamrådet | 43

44 Resurser Distriktssamrådet | 44

45 Studiemål • Ta fram strategiska prioriteter som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 45

46 Studiepass 3: Klubbens administrationskommitté - fallstudier

47 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som din kommitté kan stöta på. Distriktssamrådet | 47

48 Studiepass 1: Klubbens medlemskommitté - roll och ansvarsområden

49 Studiemål • Förstå medlemskommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 49

50 Uppgifter • Sätta upp mål för kommittén för att uppnå klubbens mål för medlemsutveckling. • Utbilda och informera nya och befintliga medlemmar. • Genomföra klassifikationsenkäter. • Ta fram en handlingsplan. • Utföra klubbedömningar • Samarbeta med PR-kommittén. • Sponsra nya klubbar, i förekommande fall. Distriktssamrådet | 50

51 Attrahera nya medlemmar • Hjälpa medlemmarna att identifiera potentiella rotarianer och få rotarianerna att förstå att det är allas ansvar att komma med förslag till nya medlemmar. • Be medlemmarna förklara varför de värderar att vara medlemmar. • Se till att medlemsbasen är mångfaldig. • Utveckla en medlemsstrategi. Distriktssamrådet | 51

52 Mångfald Återspegla samhället när det gäller • yrken • åldrar • kön • etnisk tillhörighet • religion. Distriktssamrådet | 52

53 Strategier för medlemsvård • Använd enkäter för att ta reda på vad som är viktigt för medlemmarna. • Använd "Enkät för medlem som begär utträde" för att identifiera klubbens problem. • Ha fortlöpande kommunikation med medlemmarna. • Håll regelbundet klubbsamråd för att diskutera klubbens aktiviteter. • Se till att mötena är intressanta och trevliga. Distriktssamrådet | 53

54 Studiemål • Förstå medlemskommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 54

55 Studiepass 2: Klubbens medlemskommitté - målformulering

56 Studiemål • Sätta upp mål som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 56

57 Effektiva mål • Delade • Mätbara • Utmanande • Uppnåeliga • Begränsade i tiden Distriktssamrådet | 57

58 Strategisk planering Distriktssamrådet | 58

59 Resurser Distriktssamrådet | 59 Strategier för att rekrytera medlemmar och få dem att stanna kvar i klubben(417-SV)

60 Studiemål • Sätta upp mål som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 60

61 Studiepass 3: Klubbens medlemskommitté - fallstudier

62 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som din kommitté kan stöta på. Distriktssamrådet | 62

63 Studiepass 1: Klubbens projektkommitté - roll och ansvarsområden

64 Studiemål • Förstå PR-kommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 64

65 Uppgifter • Sätta upp mål för kommittén. • Skapa medvetenhet om klubbens aktiviteter. • Göra PR för klubben i ert samhälle. • Känna till Rotarys nyckelbudskap. • Samarbeta med klubbens medlemskommitté för att stödja rekryteringsinsatser. Distriktssamrådet | 65

66 PR-insatser • Se till att vara välinformerad om de PR- resurser som finns på www.rotary.org. • Gör kontaktlistor över lokala media. • Se till att webbplatsen är uppdaterad och intressant. • Uppmuntra medlemmarna att göra PR för Rotary. Distriktssamrådet | 66

67 Arbeta med media • Vara välinformerad om det man vill få uppmärksamhet för. • Utse språkrör. • Förbered faktablad. • Skriv ett nyhetsmeddelande. Distriktssamrådet | 67

68 Studiemål • Förstå PR-kommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 68

69 Studiepass 2: Klubbens PR-kommitté - målformulering

70 Studiemål • Sätta upp mål som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 70

71 Effektiva mål • Delade • Mätbara • Utmanande • Uppnåeliga • Begränsade i tiden Distriktssamrådet | 71

72 Strategisk planering Distriktssamrådet | 72

73 Resurser Distriktssamrådet | 73

74 Studiemål • Sätta upp mål som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 74

75 Studiepass 3: Klubbens PR-kommitté - fallstudier

76 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som din kommitté kan stöta på. Distriktssamrådet | 76

77 Studiepass 1: Klubbens projektkommitté - roll och ansvarsområden

78 Studiemål • Förstå serviceprojektkommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 78

79 Uppgifter • Sätta upp mål för kommittén för att uppnå klubbens mål för serviceprojekt. • Utföra serviceprojekt som inkluderar bedömning av behov, planering och utvärdering. • Identifiera möjligheter till signaturprojekt. • Hålla i insamlingsinsatser. • Förstå ansvarsfrågor. • Kontakta klubbar lokalt och utomlands. Distriktssamrådet | 79

80 Riktlinjer för serviceprojekt • Se till att projekten relaterar till fokusområdena och tjänstegrenarna. • Ta itu med verkliga behov. • Engagera samtliga klubbmeddlemmar. • Dela idéer med andra klubbar. • Använd RI:s resurser. • Förvalta ekonomiska medel ansvarsfullt. Distriktssamrådet | 80

81 RI:s program och aktiviteter Distriktssamrådet | 81

82 Utvärdering av ert serviceprojekt • Uppfyllde projektet samhällets behov? • Var samtliga klubbmedlemmar engagerade? • Fick projektet mediauppmärksamhet? • Lyckades er klubb täcka projektets ekonomiska behov? Distriktssamrådet | 82

83 Studiemål • Förstå serviceprojektkommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 83

84 Studiepass 2: Klubbens projektkommitté - målformulering

85 Studiemål • Sätta upp mål som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 85

86 Effektiva mål • Delade • Mätbara • Utmanande • Uppnåeliga • Begränsade i tiden Distriktssamrådet | 86

87 Strategisk planering Distriktssamrådet | 87

88 Resurser Distriktssamrådet | 88

89 Studiemål • Ta fram prioriteter som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 89

90 Studiepass 3: Klubbens kommitté för serviceprojekt - fallstudier

91 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som din kommitté kan stöta på. Distriktssamrådet | 91

92 Studiepass 1: Klubbens Rotary Foundation-kommitté - roll och ansvarsområden

93 Studiemål • Känna till Rotary Foundations bidrag. • Förstå Rotary Foundation-kommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 93

94 Uppgifter • Sätta upp mål för kommittén för att uppnå klubbens mål för Rotary Foundation för det kommande året. • Utbilda klubbmedlemmarna om Rotary Foundation. • Uppmuntra klubbens medlemmar att ge bidrag. • Se till att klubben är kvalificerad för att kunna få bidrag. • Informera medlemmarna om målen för Foundation. Distriktssamrådet | 94

95 Foundations aktiviteter Distriktssamrådet | 95

96 Tre bidragstyper • Distriktsbidrag • Globala bidrag • Paketerade bidrag Distriktssamrådet | 96

97 Fokusområden Distriktssamrådet | 97

98 Ekonomisk förvaltning • Se till att projektet står under tillsyn. • Inför ekonomiska rutiner. • Rapportera all otillbörlig användning av ekonomiska medel. • Genomför projekt efter den godkända planen. • Skicka in fullständiga rapporter. Distriktssamrådet | 98

99 Varje rotarian, varje år Distriktssamrådet | 99

100 Resurser Distriktssamrådet | 100

101 Studiemål • Känna till Rotary Foundations bidrag. • Förstå Rotary Foundation-kommitténs roll. • Veta hur man väljer lämpliga kommittémedlemmar. Distriktssamrådet | 101

102 Studiepass 2: Klubbens Rotary Foundation-kommitté - målformulering

103 Studiemål • Sätta upp mål som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 103

104 Effektiva mål • Delade • Mätbara • Utmanande • Uppnåeliga • Begränsade i tiden Distriktssamrådet | 104

105 Strategisk planering Distriktssamrådet | 105

106 Resurser Distriktssamrådet | 106 contact.center@rotary.org

107 Studiemål • Sätta upp mål som stödjer klubbens strategiska plan. • Identifiera resurser som stödjer dessa mål. Distriktssamrådet | 107

108 Studiepass 3: Klubbens Rotary Foundation- kommitté - fallstudier

109 Studiemål Identifiera utmaningar och lösa problem som din kommitté kan stöta på. Distriktssamrådet | 109

110 Studiepass 4: Teambuilding

111 Studiemål • Definiera klubbens mål för det kommande året. • Identifiera problem som din klubb kan stöta på. • Utveckla strategier för att ta itu med dessa problem. Distriktssamrådet | 111

112 Tack för ditt deltagande i distriktssamrådet!

113 Denna presentation innehåller foton som tagits av RI:s fotografer Alyce Henson och Monika Lozinska-Lee. Distriktssamrådet | 113


Ladda ner ppt "Välkommen till distriktssamrådet!. RI-temat Infoga RI-temat och logo. Distriktssamrådet | 2."

Liknande presentationer


Google-annonser