Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyglärarseminarium INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyglärarseminarium INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012."— Presentationens avskrift:

1 Flyglärarseminarium INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012

2 •Uppbyggnad av EU-förordningen •Regelframtagning inom EU/EASA •Vad de olika bilagorna i EU-förordningen 1178/2011 och 290/2012 innehåller •Vad EU inte reglerar – blir nationellt reglerat •Opt-out perioder •Nyheter/förändringar •Vad som är på gång inom EASA och Transportstyrelsen 2

3 Uppbyggnaden av förordningarna Grundförordning (EG) nr 216/2008 20 februari 2008 Förordning om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten (EU) nr 1178/2011 Beslutad av EU 3 november 2011 AMC/GM Beslutad av EASA 15 december 2011 3

4 Uppbyggnaden av förordningarna Grundförordning (EG) nr 216/2008 20 februari 2008 Förordning om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten (EU) nr 290/2012 ändring av (EU) 1178/2011 Beslutad av EU 30 mars 2012 AMC/GM Beslutad av EASA 19 april 2012 4

5 Regelframtagning Regelframtagning inom EU/EASA (1) 1.EU-parlamentet beslutar om övergripande lagstiftning (’Basic Regulation’, ’grundförordningen’) 2.I grundförordningen uppdras Kommissionen att ta fram tillämpningsförordningar 3.Kommissionen ger EASA uppdrag att lämna förslag till tillämpningsförordningar 4.EASA använder arbetsgrupper som arbetar fram förslag till bindande regler (IR) och icke-bindande regler (AMC och GM)

6 Regelframtagning Regelframtagning inom EU/EASA (2) 5.EASA ger ut en remiss (NPA) med förslag till nya regler, inklusive en konsekvensbeskrivning 6.EASA ger efter remissgranskning ut en reviderad version (CRD) med kommentarer 7.EASA lämnar ett slutligt lagförslag (opinion) till Kommissionen 8.Kommissionen beslutar om bindande regler (IR) i en förordning 9.EASA beslutar om icke-bindande regler (AMC och GM)

7 7 Bilagor i 1178/2011 Förordningen (EU) nr 1178/2011 – tekniska krav och administrativa förfarande avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten - innehåller följande bilagor: Bilaga I - Del FCL – ersätter JAR-FCL 1 & 2 Bilaga II – Konvertering av nationella certifikat till FCL certifikat Bilaga III – Godtagande av certifikat utfärdat av ett tredjeland Bilaga IV – Del Med – ersätter JAR-FCL 3

8 8 Bilagor i 290/2012 Förordningen (EU) har utökats genom nr 290/2012 med följande bilagor: Bilaga V – Del CC Kabinpersonal Bilaga VI – Del ARA Myndighetskrav Bilaga VII – Del ORA Organisationskrav (ATO)

9 9 Regleras inte av EU I förordningen 216/2008 framgår det vad EU inte ska reglera: - Militär verksamhet - Statsluftfart (tull, polis, kust osv) - Bilaga 2 – Annex II luftfartyg Nationella föreskrifter - Flygmaskinister - AFIS - UL

10 Uppbyggnad av FCL Bestämmelserna är uppdelade i kapitel A-K. Varje kapitel har en generell del och sedan specifika delar. 10 KAPITEL C – PPL, SPL, BPL GENERELLA KRAV Specifika krav flygplan Specifika krav helikopter Specifika krav segel Specifika krav ballong Tillägg AMC/GM Specifika krav luftskepp Tillägg AMC/GM

11 11 Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter När kommer föreskrifterna börja tillämpas? I Sverige så kommer förordningen 1178/2011 och 290/2012 att tillämpas från och med den 8/4 2013. För vissa specifika delar av förordningen finns möjligheten att senarelägga tillämpningen ytterligare

12 Opt-out I Sverige kommer dessa specifika delar av förordningen att tillämpas från och med: 2013-04-08 -Del MED för LAPL och CC (ytterligare opt-out- möjlighet utnyttjas inte) 2014-04-08 - Validering av tredjelandscertifikat som utför icke- kommersiell trafik 12

13 Opt-out 2015-04-08 -Segel, luftskepp, ballong och vertikalstartande/- landande luftfartyg - LAPL (Flygcertifikat för lätta luftfartyg) -Behörigheter för avancerad flygning, bogsering av segelflygplan och bogsering av släp, bergsbehörighet, flygtestbehörighet -Instruktör för samarbete i flerpilotsbesättning (MCCI) för helikopter -Instruktör för bergsbehörighet (MI) och flygtestinstruktör (FTI) 13

14 Opt-out 2014-04-08 -Bilagorna VI och VII på icke JAR-förenliga godkända utbildningsorganisationer och flygmedicinska centrum 2015-04-08 -Kraven på kabinbesättningsmedlemmar, kommersiell trafik helikopter - Bilagorna VI och VII på utbildningsorganisationer som endast har utbildning för LAPL, PPL, BPL, SPL, utbildning till flygtestbehörighet 14

15 Viktiga datum Några andra viktiga datum: 2014-04-08 Pilotutbildningsorganisationer ska ha senast 8 april 2014 anpassat ledningssystem, utbildningsprogram, manualer enligt bilaga VII (ORA) 2016-04-08 Piloter under utbildning. Påbörjad utbildning får tillgodoräknas till fullo om utbildning och prov är klara senast 2016-04-08 15

16 16 Nytt format Utbyte av certifikat och intyg till nytt format ska vara avslutat senast: 2014-04-08 - Nationella certifikat (A+H) 2017-04-08 - ATO-certifikat - FSTD-certifikat - AeMC-certifikat - Kabinbesättningsintyg

17 17 Nytt format - Nationella medicinska intyg - JAR-förenliga medicinska intyg 2018-04-08 - JAR-förenliga certifikat Certifikat: varje slags godkännande, licens eller annan dokument som utfärdas till följd av certifiering ex skoltillstånd. Ordet certifikat har fått en bredare betydelse.

18 Nyheter/förändringar i FCL Några nyheter/förändringar •Nya Del-FCL certifikat har ingen giltighetstid utan är giltiga så länge alla krav är uppfyllda. Ska bytas ut när någon förändring sker eller är fullskrivet (PC). JAR-certifikat som är utfärdade innan 2013-04-08 ska anses uppfylla kraven enligt Del FCL. 18

19 19 Nyheter/förändringar i FCL LAPL – Flygcertifikat för lätta luftfartyg, nytt certifikat för lätta luftfartyg (flygplan helikopter, ballong och segel) LAPL (A), 17 år max startmassa 2000 kg, max 3 passagerare efter 10 timmar befälhavartid Utbildning 30 timmar skolning på flygplan eller TMG varav minst 15 timmars utbildningstid i DK och 6 timmars EK inbegripet minst 3 timmars distansflygning. Ingen sjö eller IR behörighet

20 20 Nyheter/förändringar i FCL Flygtidskravet för LAPL är rullande. Alltid när man ska flyga ska man titta 24 månader bakåt för att se att man uppfyller flygtidskravet (rolling system) - minst 12 timmars flygtid och - repetitionsutbildning 60 min med instruktör Innehavare av ett PPL(A)(H) med instruktörs- eller kontrollantbefogenhet kan få ersättning för

21 Nyheter/förändringar i FCL -flygutbildning för LAPL(A)(H) eller PPL(A)(H) och -flygprov och PC för dessa certifikat •FI för LAPL ska minst ha ett PPL-certifikat men behöver inte ha CPL-teori •Klassen enmotoriga enpilotsflygplan gäller i 2 år. Kraven för förlängning är samma som i dag. Har behörigheten gått ut krävs kompletterande utbildning hos ATO och en PC. Flygprov behövs inte längre. AMC1 FCL.740(b)(1) finns riktlinjer för vad som behöver göras. 21

22 Nyheter/förändringar i FCL •En ny klass införs ”komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda” (SPHPCA). Kräver utbildning vid en ATO med en TRI. De CRI/CRE som har befogenheter för detta idag kan konvertera till TRI/TRE-SPA Det kommer finnas TRI-MPA och TRI-SPA •Elevtillstånd försvinner (Ev. kan det krävas för ultralätt som regleras nationellt.) 22

23 Nyheter/förändringar i FCL •Kravet på språkbehörighet försvinner på segel och ballong •Språkbehörigheten på operativ nivå, dvs nivå 4, behöver inte omprövas förrän vart fjärde år. (Nu är det vart tredje år) •RF, FTO och TRO ersätts av ATO (Approved Training Organisation), kraven finns i Del ORA. •Ett tillstånd för ATO har ingen längsta giltighetstid utan gäller så länge alla krav är uppfyllda. 23

24 24 På gång inom EASA I olika arbetsgrupper inom EASA tittar de på: - Bergsbehörighet för helikopter - Sjöbehörighet på LAPL - NPA 2011-16 EIR = En-route Instrument Rating för flygplan, kompetensbaserad IR utbildning för flygplan och IMC för segelflyg Annex II - Kredit när det gäller flygtider i annex II luftfartyg - Vilka annex II luftfartyg som ska omfattas - I vilken omfattning annex II luftfartyg kan användas i skolning till Del-FCL certifikat eller till vissa behörigheter

25 På gång inom Transportstyrelsen Vad är på gång inom Transportstyrelsen Projekt – genomförandet av EU-förordningen 3 delprojekt 1)Föreskrifter – projektledare Katarina Wigler referensgrupp 2) Utbildning/Information – projektledare Bo Söder 3) Kabinbesättning – projektledare Marie Fahlstedt 25

26 Information Information om EU-förordningar: www.transportstyrelsen.se/eucertifikat2012 26

27 Information på vår hemsida 27

28 Informationsträffar Viktiga datum för information om FCL 2013 19/3 Luleå 20/3 Stockholm 26/3 Göteborg 27/3 Malmö alt Helsingborg 28

29 29


Ladda ner ppt "Flyglärarseminarium INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012."

Liknande presentationer


Google-annonser