Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012"— Presentationens avskrift:

1 INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012
Flyglärarseminarium INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012

2 Uppbyggnad av EU-förordningen
Regelframtagning inom EU/EASA Vad de olika bilagorna i EU-förordningen 1178/2011 och 290/2012 innehåller Vad EU inte reglerar – blir nationellt reglerat Opt-out perioder Nyheter/förändringar Vad som är på gång inom EASA och Transportstyrelsen

3 Uppbyggnaden av förordningarna
Grundförordning (EG) nr 216/2008 20 februari 2008 Förordning om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten (EU) nr 1178/2011 Beslutad av EU 3 november 2011 15 december 2011 Beslutad av EASA AMC/GM

4 Uppbyggnaden av förordningarna
Grundförordning (EG) nr 216/2008 20 februari 2008 Förordning om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten (EU) nr 290/2012 ändring av (EU) 1178/2011 Beslutad av EU 30 mars 2012 Beslutad av EASA 19 april 2012 AMC/GM

5 Regelframtagning Regelframtagning inom EU/EASA (1)
EU-parlamentet beslutar om övergripande lagstiftning (’Basic Regulation’, ’grundförordningen’) I grundförordningen uppdras Kommissionen att ta fram tillämpningsförordningar Kommissionen ger EASA uppdrag att lämna förslag till tillämpningsförordningar EASA använder arbetsgrupper som arbetar fram förslag till bindande regler (IR) och icke-bindande regler (AMC och GM)

6 Regelframtagning Regelframtagning inom EU/EASA (2)
EASA ger ut en remiss (NPA) med förslag till nya regler, inklusive en konsekvensbeskrivning EASA ger efter remissgranskning ut en reviderad version (CRD) med kommentarer EASA lämnar ett slutligt lagförslag (opinion) till Kommissionen Kommissionen beslutar om bindande regler (IR) i en förordning EASA beslutar om icke-bindande regler (AMC och GM)

7 Bilagor i 1178/2011 Förordningen (EU) nr 1178/2011 – tekniska krav och administrativa förfarande avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten - innehåller följande bilagor: Bilaga I - Del FCL – ersätter JAR-FCL 1 & 2 Bilaga II – Konvertering av nationella certifikat till FCL certifikat Bilaga III – Godtagande av certifikat utfärdat av ett tredjeland Bilaga IV – Del Med – ersätter JAR-FCL 3

8 Bilagor i 290/2012 Förordningen (EU) har utökats genom nr 290/2012 med följande bilagor: Bilaga V – Del CC Kabinpersonal Bilaga VI – Del ARA Myndighetskrav Bilaga VII – Del ORA Organisationskrav (ATO)

9 Regleras inte av EU I förordningen 216/2008 framgår det vad EU inte ska reglera: Militär verksamhet Statsluftfart (tull, polis, kust osv) Bilaga 2 – Annex II luftfartyg Nationella föreskrifter Flygmaskinister AFIS UL

10 Uppbyggnad av FCL Bestämmelserna är uppdelade i kapitel A-K. Varje kapitel har en generell del och sedan specifika delar. KAPITEL C – PPL, SPL, BPL GENERELLA KRAV Specifika krav flygplan Specifika krav helikopter Specifika krav luftskepp Specifika krav segel Specifika krav ballong Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg AMC/GM AMC/GM AMC/GM AMC/GM AMC/GM

11 Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter
När kommer föreskrifterna börja tillämpas? I Sverige så kommer förordningen 1178/2011 och 290/2012 att tillämpas från och med den 8/ För vissa specifika delar av förordningen finns möjligheten att senarelägga tillämpningen ytterligare

12 Opt-out I Sverige kommer dessa specifika delar av förordningen att tillämpas från och med: Del MED för LAPL och CC (ytterligare opt-out-möjlighet utnyttjas inte) - Validering av tredjelandscertifikat som utför icke-kommersiell trafik

13 Opt-out - Segel, luftskepp, ballong och vertikalstartande/-landande luftfartyg - LAPL (Flygcertifikat för lätta luftfartyg) - Behörigheter för avancerad flygning, bogsering av segelflygplan och bogsering av släp, bergsbehörighet, flygtestbehörighet - Instruktör för samarbete i flerpilotsbesättning (MCCI) för helikopter - Instruktör för bergsbehörighet (MI) och flygtestinstruktör (FTI)

14 Opt-out Bilagorna VI och VII på icke JAR-förenliga godkända utbildningsorganisationer och flygmedicinska centrum Kraven på kabinbesättningsmedlemmar, kommersiell trafik helikopter - Bilagorna VI och VII på utbildningsorganisationer som endast har utbildning för LAPL, PPL, BPL, SPL, utbildning till flygtestbehörighet

15 Viktiga datum Några andra viktiga datum: Pilotutbildningsorganisationer ska ha senast 8 april 2014 anpassat ledningssystem, utbildningsprogram, manualer enligt bilaga VII (ORA) Piloter under utbildning. Påbörjad utbildning får tillgodoräknas till fullo om utbildning och prov är klara senast

16 Nytt format Utbyte av certifikat och intyg till nytt format ska vara avslutat senast: Nationella certifikat (A+H) ATO-certifikat FSTD-certifikat AeMC-certifikat Kabinbesättningsintyg

17 Nytt format Nationella medicinska intyg JAR-förenliga medicinska intyg
JAR-förenliga certifikat Certifikat: varje slags godkännande, licens eller annan dokument som utfärdas till följd av certifiering ex skoltillstånd. Ordet certifikat har fått en bredare betydelse.

18 Nyheter/förändringar i FCL
Några nyheter/förändringar Nya Del-FCL certifikat har ingen giltighetstid utan är giltiga så länge alla krav är uppfyllda. Ska bytas ut när någon förändring sker eller är fullskrivet (PC). JAR-certifikat som är utfärdade innan ska anses uppfylla kraven enligt Del FCL.

19 Nyheter/förändringar i FCL
LAPL – Flygcertifikat för lätta luftfartyg, nytt certifikat för lätta luftfartyg (flygplan helikopter, ballong och segel) LAPL (A), 17 år max startmassa 2000 kg, max 3 passagerare efter 10 timmar befälhavartid Utbildning 30 timmar skolning på flygplan eller TMG varav minst 15 timmars utbildningstid i DK och 6 timmars EK inbegripet minst 3 timmars distansflygning. Ingen sjö eller IR behörighet

20 Nyheter/förändringar i FCL
Flygtidskravet för LAPL är rullande. Alltid när man ska flyga ska man titta 24 månader bakåt för att se att man uppfyller flygtidskravet (rolling system) minst 12 timmars flygtid och repetitionsutbildning 60 min med instruktör Innehavare av ett PPL(A)(H) med instruktörs- eller kontrollantbefogenhet kan få ersättning för

21 Nyheter/förändringar i FCL
flygutbildning för LAPL(A)(H) eller PPL(A)(H) och flygprov och PC för dessa certifikat FI för LAPL ska minst ha ett PPL-certifikat men behöver inte ha CPL-teori Klassen enmotoriga enpilotsflygplan gäller i 2 år. Kraven för förlängning är samma som i dag. Har behörigheten gått ut krävs kompletterande utbildning hos ATO och en PC. Flygprov behövs inte längre. AMC1 FCL.740(b)(1) finns riktlinjer för vad som behöver göras.

22 Nyheter/förändringar i FCL
En ny klass införs ”komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda” (SPHPCA). Kräver utbildning vid en ATO med en TRI. De CRI/CRE som har befogenheter för detta idag kan konvertera till TRI/TRE-SPA Det kommer finnas TRI-MPA och TRI-SPA Elevtillstånd försvinner (Ev. kan det krävas för ultralätt som regleras nationellt.)

23 Nyheter/förändringar i FCL
Kravet på språkbehörighet försvinner på segel och ballong Språkbehörigheten på operativ nivå, dvs nivå 4, behöver inte omprövas förrän vart fjärde år. (Nu är det vart tredje år) RF, FTO och TRO ersätts av ATO (Approved Training Organisation), kraven finns i Del ORA. Ett tillstånd för ATO har ingen längsta giltighetstid utan gäller så länge alla krav är uppfyllda.

24 På gång inom EASA I olika arbetsgrupper inom EASA tittar de på:
Bergsbehörighet för helikopter Sjöbehörighet på LAPL NPA EIR = En-route Instrument Rating för flygplan, kompetensbaserad IR utbildning för flygplan och IMC för segelflyg Annex II Kredit när det gäller flygtider i annex II luftfartyg Vilka annex II luftfartyg som ska omfattas I vilken omfattning annex II luftfartyg kan användas i skolning till Del-FCL certifikat eller till vissa behörigheter

25 På gång inom Transportstyrelsen
Vad är på gång inom Transportstyrelsen Projekt – genomförandet av EU-förordningen 3 delprojekt Föreskrifter – projektledare Katarina Wigler referensgrupp 2) Utbildning/Information – projektledare Bo Söder 3) Kabinbesättning – projektledare Marie Fahlstedt

26 Information www.transportstyrelsen.se/eucertifikat2012
Information om EU-förordningar:

27 Information på vår hemsida

28 Informationsträffar Viktiga datum för information om FCL /3 Luleå 20/3 Stockholm 26/3 Göteborg 27/3 Malmö alt Helsingborg

29 TACK för visat intresse!!!!!


Ladda ner ppt "INFORMATION OM FÖRORDNINGARNA 1178/2011 OCH 290/2012"

Liknande presentationer


Google-annonser