Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roger Andersson Jan Amcoff Thomas Niedomysl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roger Andersson Jan Amcoff Thomas Niedomysl"— Presentationens avskrift:

1 Roger Andersson Jan Amcoff Thomas Niedomysl

2 Rapportens syfte Till vilka delar av Sthlms läns bostadsmarknad flyttar olika kategorier av flyttare? Skiljer sig bosättningsmönstret för nya invandrare i regionen mellan dem som flyttar direkt från utlandet och dem som inflyttar via annan svensk kommun? Vad händer över tid? Vem stannar och vem flyttar vidare? Fokus på och särskilt migrationsförlopp efter millennieskiftet Därutöver ge ett bidrag till en kritisk diskussion av existerande invandringsprognoser

3 Upplägg, data och analysmetoder
Longitudinellt SCB-material som täcker hela befolkningen i Sverige Aggregerat regionens fastigheter till de för SLL relevanta basområdena. Två typer av kategorisering av områden: 1. bostadstyper/upplåtelseformer 2. socioekonomisk sammansättning och etnisk struktur Beskrivande, kartläggande och analyserande metoder

4 Tabell 1. Databasens grundstruktur och de demografiska komponenternas tillskott till befolkningsförändringen.

5 Teoriläget Teorier kring rörlighet/migration
-Invandrare/ej invandrare (genomsnittliga skillnader i ålder, geografisk förankring, sociala nätverk, arbetsmarknadsdeltagande) –högre rörlighet för nya invandrade Teorier kring bosättningsmönster -Materiell struktur (hustyper, upplåtelseformer) -Handlingsmönster minoritet (rumslig assimilation/klustring; koloni, enklav, getto?) majoritet (flykt, undvikande, blockering) institutionell stryrning

6 Andel av befolkningen per nationalitet (födelseland) som flyttat under år 1998.

7 Områdesklassifikationer

8 Kategorisering av fysiska basområden (bostadstyp/upplåtelseform)
Resultat Stockholmskommunernas sammansättning av basområdestyper varierar stort. Kategorisering av fysiska basområden (bostadstyp/upplåtelseform) Kategorisering av basområdenas socioekonomiska sammansättning och etniska struktur

9 Resultat Det finns en stor överensstämmelse mellan basområdenas fysiska karaktär och socioekonomiska status. Befolkningen i Stockholms län 2006 fördelade på fysiska och sociala områdestyper.

10 Resultat Graden av Stockholms-orientering varierar mellan invandrade kategorier av olika härkomst…

11 Resultat … men också över tid…
Andel bosatta i Stockholms län 2006 av personer som invandrat till Sverige från Irak, Bosnien-Herzegovina, Jugoslavien samt Iran.

12 Resultat … och mellan länets olika delar.
Kommunvis översikt över befolkningen i Stockholms län år 2006.

13 Resultat … och förändringen sker inte jämnt Snabb tillväxt av personer
födda utom Europa i alla länets kommuner Kommunvis översikt över befolkningsförändringar i Stockholms län

14 Resultat Åldersstrukturen varierar mellan invandrarkategorier av olika härkomst beroende på under vilken tidsperiod de etablerade sig i Sverige. Åldersfördelningen i Stockholms län efter födelseregion år 2006.

15 Resultat Fyra av fem utlandsfödda inflyttare till Stockholms län under perioden kom direkt från utlandet; en av fem kommer via annan svensk kommun. De senare har en genomsnittligt sämre socioekonomisk situation. Utlandsfödda svarar för en betydande del också av Stockholms läns inrikes flyttutbyte. Utlandsfödda inflyttares destinationer inom länet tenderar att avvika från Sverigeföddas; afrikaners och asiaters destinationer avviker mest. Bland 65 av 72 redovisade (grupper av) nationaliteter uppvisar inflyttare som flyttat från annan kommun i Sverige ett mer segregerat bosättningsmönster än inflyttare från utlandet. Mätt med segregeringsindex minskade segregationsgraden bland 63 av 72 redovisade (grupper av) nationaliteter, delvis en följd av ökande antal.

16 Resultat Antalet svenskfödda inflyttare till Stockholms län tenderar att minska medan antalet utlandsfödda inflyttare ökar. Antal bosatta och inflyttade per period och efter födelseland

17 Resultat – vem hamnar var?
Hela inflyttningen till Stockholms län efter födelseland. Fördelning efter destinationernas socioekonomiska och fysiska karaktär

18 Resultat – vem hamnar var?
Ingående analyser av olika individegenskapers betydelse för i vilken områdestyp en inflyttare hamnar Sannolikheten att hamna i en viss fysisk basområdestyp är mest avhängig individegenskaper som ålder, födelseland och familjetyp. Betydelsen av födelseland tenderar att förstärkas. Inv. från Afrika och Västra Asien har störst sannolikhet att hamna i ”homogen allmännytta” Sannolikheten att hamna i en viss socioekonomisk basområdestyp är mest avhängig egenskaper som födelseland, familjetyp, utbildningsnivå och inkomstnivå. Inv. från Afrika och Västra Asien har störst sannolikhet att hamna i ”utsatta bostadsområden”

19 Resultat Sannolikheten att hamna i utsatta områden minskar något med längden på vistelsetiden i Sverige. Andel efter antalet år i Sverige och inflyttningsperiod som bosätter sig i utsatta respektive svensktäta områden

20 Resultat - Vidareflyttningar
Flyttningskarriärer för Sverigefödda inflyttare till AB-län (uppföljning 2002 och 2006)

21 Resultat - Vidareflyttningar
Flyttningskarriärer för utomlandsfödda inflyttare till AB-län (uppföljning 2002 och 2006)

22 Resultat Utlandsfödda inflyttare vidareflyttar (till ett annat basområde i Stockholms län än de först hamnar) i lägre grad än svenskfödda. Vidareflyttningen varierar också starkt med ålder och hur lång tid som har förflutit sedan senast föregående flyttning. Utlandsfödda som vidareflyttar tenderar att flytta korta avstånd. Vidareflyttningen (bland – specialstuderade – somalier) är minst från basområden med stark etnisk koncentration (av somalier).

23 Andel utlands- födda år 2006

24 Finland

25 Somalia

26 Iran

27 Chile

28 Syrien

29 Irak

30 Resultat Utlandsfödda är särskilt överrepresenterade i inflyttningen till basområden i en ”förortsring” c:a 10km från centrala Stockholm. Över/underrepresentation av svenskfödda bland inflyttare till basområden (med minst 50 inflyttare)

31 AB läns inrikes flyttutbyte 2003-06
Utflyttning från AB Inflyttning till AB AB läns inrikes flyttutbyte

32 Var bor Irakfödda inflyttare (1998-2002) till Järvaf. år 2006?

33 Var bor Sverigefödda inflyttare (1998-2002) till Järvaf. år 2006?

34 Var bor Irakfödda inflyttare (1998-2002) till Ronna m fl år 2006?

35 Var bor Sverigefödda inflyttare (1998-2002) till Ronna m fl år 2006?

36 Frågor?


Ladda ner ppt "Roger Andersson Jan Amcoff Thomas Niedomysl"

Liknande presentationer


Google-annonser