Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till immaterialrätt Bengt Domeij. Immaterialrättigheter Egendom som uppkommer genom det mänskliga intellektet och som skyddas från andras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till immaterialrätt Bengt Domeij. Immaterialrättigheter Egendom som uppkommer genom det mänskliga intellektet och som skyddas från andras."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till immaterialrätt Bengt Domeij

2 Immaterialrättigheter Egendom som uppkommer genom det mänskliga intellektet och som skyddas från andras utnyttjande, förutsatt att vissa i lagstiftningen angivna krav är uppfyllda.  Ägande till materiell och immateriell egendom, när någon skickar ett brev?  Immaterialrätter, vilka finns det?

3 Immaterialrättigheter  Upphovsrätt (Copyright)/databasrätt (oregistrerad, personlig konstnärligt eller beskrivande uttryck)  Patent (teknisk produkt eller process)  Varumärke (trademark) (varje symbol som kan uttryckas grafiskt och visa kommersiellt ursprung)  Mönsterrätt (design) (två- eller tredimensionell form på en produkt)  Växtsortsrätter  Tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel  Geografiska ursprungsbeteckningar  Kretsmönsterskydd  Företagshemligheter

4 Grupper som arbetar med immaterialrätt  Råvaror och basindustri, inte speciellt intresserade.  Teknik- och konsumentberoende företag.  Patentbyråer – tekniker och jurister (patent och varumärken, samt mönster och något om upphovsrätt). Ansökningar och intrångsbedömningar.  Företagspatentavdelningar  Advokatbyråer

5 Värdet  Värdet hos de 100 största börsnoterade amerikanska bolagen består till 76 procent av immateriell egendom och bara 24 procent fysisk egendom.

6 Utgångspunkter  Belöningar för skapande insatser.  Ensamrätt - möjligheten att hindra andra från utnyttjande av symbol, personligt uttryck, form, teknisk idé, m.m. Inte någon rätt att själv utnyttja skapelsen.  Uppdelning mellan skyddsförutsättningar och intrångsfrågor

7 Immaterialrättigheter uppkommer hos kreatören  Utgångspunkt det personliga skapandet  Avtala med konsulter och samarbetspartner om ägandet av eventuella immaterialrättigheter. Utan avtal tillhör immaterialrätten konsulten, med en nyttjanderätt för uppdragsgivaren.  Anställda uppfinnare har en tvingande rätt till skälig ersättning.

8 Teknikföretagens allmänna bestämmelserna för industriella utvecklingsuppdrag NUA 01  Resultatet av det i avtalet specificerade uppdraget skall vara uppdragstagarens egendom, men beställaren tillerkänns en oåterkallelig, överlåtbar, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda de resultat av uppdraget som är beskrivna i avtalet, innefattande rätt att upplåta underlicenser.  Beställaren äger ingen rätt till sådana resultat som uppdraget medfört men som inte varit åsyftade.  Uppdragstagaren har inte rätt att själv använda resultatet på något sätt som kan konkurrera med beställarens verksamhet. Han får heller inte överlåta några rättigheter till resultatet till någon annan vars avsikt är att konkurrera med beställarens verksamhet.

9 ”tömmas genom botten”  Äldre utförandet

10 ”tömmas genom botten”  Nya utförandet

11 Historia  Upphovsrätt – författare och boktryckare  Varumärken – Skrån  Patent – Kungliga privilegier  Mönster – 1900-talet  Allt större betydelse som konkurrensmedel, bl.a. genom mer design och forskningsinnehåll i moderna produkter, köpsituationen, och billigare tillverkning

12 Konsekvenser  Monopol/ensamrätter  Konkurrensen förskjuts från prisfrågan till teknik/kvalitet/image  Kontroversiellt i utvecklade länder för det anses ibland vara administrativt besvärligt och hindra utvecklingen (open-source). I utvecklingsländer eftersom rättigheterna nästan uteslutande hamnar hos multinationella storföretag.

13 Immaterialrättsliga institutioner  Patentverk (PRV, OHIM, EPO)  Domstolar (nationella, EG-domstolen)

14 Pariskonvention, 1883  “National behandling” – Utländska sökanden från andra konventionsländer skall ha samma möjligheter som egna medborgare.  “Prioritet” – en ansökan i ett konventionsland ger en ansökningsdag som kan användas I andra konventionsländer under sex månader (för mönster och varumärke) och 12 månader (för patent.

15 Bernkonvention for the Protection of Literary and Artistic Works (copyright 1886)  National behandling (oberoende av var verket har skapats)  Skyddet måste vara automatiskt, ingen ansökning  Skydd i minst 50 år efter upphovsmannens död (EU 70 år).

16 TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights), 1994  För WTO medlemmar  Minimistandard för immaterialrättsskydd.  Handelssanktioner om inte medlemsstater följer reglerna.

17 Patent Cooperation Treaty, 1970  Ansökningskostnader i 8-10 länder: 500- 600.000 kronor.  Försök centralisera granskningen!  Preliminär patenterbarhetsbedömning med PCT-ansökan (internationell fas)  Patenterbarhetsbeslut i nationell/regional fas  Kan stanna i internationell fas i 31 månader

18 Patenteringskostnader (AWAPATENT, Kullgren & Karlström, 2007)

19 Europeiska patentkonventionen  1973, började motta ansökningar 1978  Meddelar patent, som bara sedan skall översättas nationellt.  Grankningsavdelningar, besvärskamrar, Stora besvärskammaren.  Intrång fortfarande nationellt.  Rättskälleläget?


Ladda ner ppt "Introduktion till immaterialrätt Bengt Domeij. Immaterialrättigheter Egendom som uppkommer genom det mänskliga intellektet och som skyddas från andras."

Liknande presentationer


Google-annonser