Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde"— Presentationens avskrift:

1 Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630
”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett skolmisslyckande början på en livslång resa in i utanförskap.” Helhetssyn och långsiktighet Nationalekonom Ingvar Nilsson

2 Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630
Unga utanför, år 2007: 2008: 2009:

3 _______________________________________________________
Unga till Arbete: Bakgrund: förstudie 2008 ”Ungdomar med psykiska funktionshinder” ESF – Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan _______________________________________________________ Landets högsta andel arbetslösa i åldersgruppen år Landets högsta andel med aktivitetsersättning år Markant ökning av psykiska diagnoser

4 Unga till Arbete: 090810-120630 Syfte
Skapa förutsättningar för arbete eller varaktig sysselsättning Skapa bestående samverkansformer mellan myndigheterna och implementera gemensamma metoder

5 Unga till Arbete: 090810-120630 Målgrupp
Unga arbetslösa mellan år med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik eller inlärningssvårigheter

6 Unga till Arbete: 090810-120630 Deltagare: 200 Fördelning aktörer
Arbetsförmedlingen: 17 Försäkringskassan: 76 Socialtjänsten: 30 Gymnasieskolan: 6 2 eller flera av ovanstående: 26 ___________________________________ 155

7 Deltagare: uppskattad diagnosfördelning
Unga till Arbete: Deltagare: uppskattad diagnosfördelning

8 Unga till Arbete:

9 Unga till Arbete:

10 Förläng arbetsträning Mars 2010 50% anställning med lönebidrag
Dec 2009 Skrivs in i projektet Dec 2009 Arbetsträningsplats Feb 2010 Förläng arbetsträning Mars 2010 50% anställning med lönebidrag Maj 2010 Självförsörjande Dec 2009 Får en SIUS Jan 2010 Får en god man April 2010 50% aktivitetsersättning FK Skola Socialen

11 Unga till Arbete: 090810-120630 Gruppaktiviteter
Fokus: självbild, egenskaper, förutsättningar, intresse, målbild, delaktighet Verktyg: samtal, hemuppgifter, studiebesök, föreläsningar, bikupor, ”walk and talk” – styrt av deltagarnas behov Antal grupper: 3 Antal medverkande: 21 Resultat Barnledig 1 Arbete 7 Arbetsträning 3 Starta Eget 1 EDV 1 IU/ssk/pågående gr. 8

12 Unga till Arbete: 090810-120630 Treklövern
Rehabiliteringsverksamhet inom AME (Gävle kommun) med förberedande arbetsträning för personer med psykisk ohälsa och funktionshinder 49 deltagare från Unga till Arbete Tidssnitt ca 1 ½ år Dominerande diagnoser: personlighetsstörning, ångest + NPF

13 Unga till Arbete:

14 Unga till Arbete: 090810-120630 Framgångsfaktorer
Rätt resurser i relation till aktuell målgrupp/uppdrag Högt engagemang och flexibilitet visavi professionens ramar Samverkan med: hög mötesfrekvens internt och externt kontinuitet internt och externt, struktur och rutiner Som konsekvens därav: möjlighet till samtidiga beslut om samordnade insatser dramatiskt kapade ledtider minskning av beslut i konflikt med varandra

15 Unga till Arbete: 090810-120630 Framgångsfaktorer
SIUS – förstärkt insats minimerad väntetid kommit in tidigare i ärendet vidgade ramar för uppdraget Ärendeansvar medverkande handläggare har ansvarat för aktuella ärenden inga ombudsärenden

16 Lärdomar - erfarenheter
Unga till Arbete: Lärdomar - erfarenheter Stöd vardagsstruktur boende, ekonomi, fritid, myndighetskontakter Vid sjukdom: utredning och behandling förutsättning för förbättrat mående förutsättning för anpassning och rätt stödinsatser Effektiviserad process tydlig processkedja inom Arbetsförmedlingen med möjlighet till insatser av arbetspsykolog – arbetsterapeut - SIUS

17 Lärdomar - erfarenheter
Unga till Arbete: Lärdomar - erfarenheter Täcka fältet i nivå 2 stödfunktioner som ex. sociala coacher för att överbrygga glappet mellan förberedande nivå (nivå 1) och direkt arbetsmarknadspolitiska insatser som fullödig praktik och anställning (nivå 3). Samverkan när tydligt med behov av andra insatser nödvändigt med dialog för att ex. säkerställa rätt underlag inför fortsatt behandling och/eller ersättning via ex. Försäkringskassan

18 Unga till Arbete: 090810-120630 Systemfel
Tillgänglighet/information/anpassning verksamheten förutsätter förmåga formulera behov och förstå information möten/information sker ofta i sammanhang med stora grupper Övergång skola - Arbetsförmedlingen bristande rutiner för utbyte information och aktualisering Effekt: snabba insatser ersätts av rundgång i 5-10 år Anpassade tjänster inom Arbetsförmedlingen kriterier för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program exkluderar personer i behov av Arbetsförmedlingens stöd men utan förutsättningar delta Kriterier SIUS urval och pinnstatistik

19 Metoder & implementering
Unga till Arbete: Metoder & implementering Samverkan mellan medverkande aktörer Samverkan Af - skola Metoder Treklövern Arbetsgivar- strategier Rehabkoor- dinator Ung Dialog i STG + koordinator via a-projekt Workshops m skolan – bilda nätverk. Koordinator. Dialog om checklista inför utslussning m Af. Arbetsgivarring vidareutv. av Sigrid, samarb. m ”Den Fjärde Resursen” Handläggare Af för ärenden från skolan Metoder NPF Tekniska instrument Jämställd- hetsintegre- ring Tillgänglighet Samordnings- förbund IPS. Neuropsyko- terapeutiska metoder Mobilbaserade hjälpmedel. AMPS. ESI. 4R-analys Konferens 120502 Inventering via enkäter och studiebesök Påverkan via dialog m polit- iker

20 Metoder & implementering
Unga till Arbete: Metoder & implementering

21 Unga till Arbete: 090810-120630 Visioner
Samverkan mellan medverkande aktörer Etablerad samverkan med upparbetade rutiner och behövliga resurser Nya yrkesroller Behov av sociala coacher som går utanpå SIUS-rollen Gemensam arena Arena för såväl närmare samarbete mellan samverkande parter som aktiviteter för målgruppen


Ladda ner ppt "Unga till Arbete ESF-projekt inom programområde"

Liknande presentationer


Google-annonser