Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte med samverkan Minska risken för ”rundgång” och stärka individen att närma sig arbetsmarknaden genom gemensamma insatser. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte med samverkan Minska risken för ”rundgång” och stärka individen att närma sig arbetsmarknaden genom gemensamma insatser. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,"— Presentationens avskrift:

1

2 Syfte med samverkan Minska risken för ”rundgång” och stärka individen att närma sig arbetsmarknaden genom gemensamma insatser. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting, Luleå Kommun/Socialförvaltningen.

3 Öppet Hus 21 maj 2012

4 Målgrupp för Arena Ungdom  Arbetslösa mellan 16 – 29 år, fokus upp till 25 år.  Individer som identifierats med samverkansbehov av minst 2 parter.  Individerna har stort behov av stärkande insatser för att bli mer redo för arbetsmarknaden.

5

6 Samlokalisering en framgångsfaktor  Förbättrat samarbete mellan parterna  Kompetensöverföring  Bättre överblick för olika insatser  Effektivare uppdrag  Bättre ”logistik” och tidigare insatser  Minimera risken att hamna ”mellan stolarna”.  Övergång mellan olika parters ansvarsområden förenklas.

7 Vad gör vi för att stärka individen?  Gemensam kartläggning  Gemensamma handlingsplanser  Anpassningar (tider, stödresurser, hjälpmedel, miljö m m)  Utredningar (psykiska, neuropsykiatriska, fysiska)  Arbetsförmågebedömningar  Samordning av stödbehov (LSS Råd och Stöd, VuxenHab, läkarkontakter, nätverksmöten m m)  Praktik, arbetsträningsplatser  Hälsoinsatser, träning och föreläsning  Motiverande samtal  SYV och CV  Studiebesök  Arbetsmarknadsutbildningar  SIUS m m  Hämtning och skjutsning i viss mån/vid behov

8 Deltagaren möts av en samlad kompetens vilket underlättar träffsäkerheten av planering och insatser.

9 Vem kan bli aktuell? Individen saknar egen försörjning och som inte av egen kraft kan etablera sig på arbetsmarknaden och där det finns ett samverkansbehov av minst 2 samverkansparter. Ett av målen är att, på kort eller lång sikt, erhålla ett arbete.

10 Samtycken Ett samtycke ges av individen för att vi ska kunna utbyta viktig information mellan samverkansparterna. Underlaget skrivs under hos remitterande part innan individen tas upp i Arena Ungdoms ”ärendeberedning”. Samtycket kan återtas av deltagaren när denne så önskar, alternativt när deltagaren avslutats i Arena Ungdom. Ännu ett samtycke: Vi registrerar även i SUS (System för uppföljning av Samverkan) som administreras av Försäkringskassan och är en del av socialförsäkringsdatabasen.

11 Introprogrammet Individen ska uppleva att de har stora möjligheter att påverka genomförandet av insatserna och att dessa är träffsäkra och att deras livssituation förbättras efter insatser. - Info om Arena Ungdom - Info om insatser och åtgärder via AF, FK och SOC - Utredningsmöjligheter - Info om arbetsområden inom Luleå Kommun - Info om insatser via kommunen; studievägar, finansiering, vägledning, arbetsförmågebedömning m m - Tillfredsskala – vid start och slut. - Vikten av att ha delmål och mål

12 Samverkansbehovet är stort – drygt 3 samverkansparter/deltagare

13 Olika aktiviteter (93 antagna deltagare 2012-2013) ÖVRIGT: Promenader, besöka Arena Ungdom, körkortsteori m fl VÅRDINSATSER: Läkarbesök, sjukhusbesök, vårdbehandlingar, utredningar, KBT mm

14 Avslutsorsaker Totalt har 20 deltagare avslutats  9 har fått arbete (t ex utvecklingsanställning, osubventionerad anställning, nystartsjobb)  2 har påbörjat studier  9 har avslutats p g a övrigt. (fyllt 30 år – ALI, flyttat, SIUS-insats, pågående missbruk eller på annat sätt inte bedöms kunna tillgodogöra sig Arena Ungdoms insatser. Inskrivningstiden i Arena Ungdom varierar mellan 5 – 17 mån, vilket är ett genomsnitt på 8 månader/deltagare.

15 Vi som jobbar i projektet  Fk Jessica Söderholm 50%  Fk Vakant 50%  Af Maria Sterbäck 50%  Af Lars Nilsson 50%  Soc Marianne Johansson 100%  AmaRita Öhman 50%  Ama Annica Wennberg-Larsson 50%  Nll Psykiatrin Åsa Karlsson, kontaktperson  ProjektledareAnneli Magnusson 100%

16 Styrgrupp 2013 • Anna Emborg (ordförande), enhetschef Försäkringskassan • Åsa Snårbacka, chef Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetsförmedlingen • Monica Johansson sektionschef Försörjningsenheten, Socialförvaltningen • Sofia Larsson enhetschef inom psykiatrin • Sven Lindahl avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen Luleå Kommun

17 Styrelse 2013 • Margareta Eriksson-Bladfors – politiker Socialnämnden • Ulrika Fredriksson – sektionschef Arbetsförmedlingen • Ingrid Nilsson – områdeschef Försäkringskassan • Britt Westerlund – landstingsråd Norrbottens läns landsting Gemensam ståndpunkt är ”Inom ramen för de samlade arbetsmarknads-, social-, hälso- och sjukvårdspolitiska insatserna krävs en förbättrad samordning för att ungdomar med olika funktionshinder och stödbehov ska finna, få och behålla ett arbete”


Ladda ner ppt "Syfte med samverkan Minska risken för ”rundgång” och stärka individen att närma sig arbetsmarknaden genom gemensamma insatser. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,"

Liknande presentationer


Google-annonser