Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning"— Presentationens avskrift:

1 Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning
Umeå Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm

2 Agenda, vad jag vill prata om!
Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv En kort trendspaning, vad händer på värmemarknaderna? Energibesparing eller effektbesparing? Fråga, protestera och avbryt gärna 

3

4 Fastighetsägarna Stockholm
Branschorganisation Grundades 1870 Stockholms- och Gotlands län Ca medlemmar med: fastigheter, lägenheter Fastighetsvärde cirka 500 miljarder kronor Cirka bostadsrättsföreningar Energi och miljö finns bland de prioriterade frågorna att driva

5 Flödesschema vid byte av uppvärmningsform Behov Strategiska val
Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett fastighetsägarperspektiv Flödesschema vid byte av uppvärmningsform Behov Strategiska val Utredning av förutsättningar, tekniska och organisatoriska Val av teknik Upphandling Genomförande Drift Källa: Forsling P, Allt annat än olja, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008

6 Behov Varför byta uppvärmningsform? Tänkbara motiv:
Tekniskt behov, befintlig anläggning är tekniskt uttjänt Ekonomiskt behov, allt för dyr drift Önskan/krav att minska miljöbelastning Ofta sammanfaller motiven med varandra. Oljan är dyr och dålig. Konvertering ger ekonomiska och miljömässiga vinster…. Många offentliga fastighetsägare har politiskt ställda krav på sig att konvertera med miljömotiveringar Behov Strategiska val Utred förutsättningar Val av teknik Upphandling Genomförande Drift

7 Strategiska val, parametrar att utvärdera
Ekonomi En självklarhet att utvärdera. Inte bara driftkostnad före-efter! Inkludera alla kostnadsposter för alla alternativ! Finns det potentiella intäkter? Miljöprestanda Samma grundtanke som ekonomisk utvärdering Hur utvärderas olika alternativ mot varandra? Primärenergi? Marginalel eller mix? Drift och underhåll Egen personal eller inhyrd? Ett ledningsbeslut! Vad gäller imorgon? Kan man/bör man upphandla ”färdig värme” istället? Riskhantering Grundläggande för alla strategiska överväganden Alla ägg i samma korg? Inlåsningseffekter? Behåll förhandlingsutrymmet! Behov Strategiska val Utred förutsättningar Val av teknik Upphandling Genomförande Drift

8 Utreda förutsättningar, tekniska och organisatoriska
Tekniska förutsättningar Utredning på egen hand eller med konsultstöd? Konsulterna har preferenser, på gott och ont. Välj med omsorg. Erfarna konsulter vågar dimensionera snålt! Husets förutsättningar, radiatorsystem, effektbehov, utrymmesbehov Omgivande förutsättningar, lokala utsläpp, körbanor, borrning Organisatoriska förutsättningar Egen personal? Kopplat till det strategiska resonemanget Samlat fastighetsbestånd? Jourtid? Behov Strategiska val Utred förutsättningar Val av teknik Upphandling Genomförande Drift

9 Val av teknik Föregående analys ger underlag för beslut om teknikval:
Värmepump? Vilken typ? Biobränsleeldning? Vilket bränsle? Fjärrvärme? Behov Strategiska val Utred förutsättningar Val av teknik Upphandling Genomförande Drift

10 Upphandling Etablerad process, väl beskrivet i andra sammanhang:
Förfrågningsunderlag Anbudsutvärdering Förhandling Avtalstecknande Bra förfrågningsunderlag ger jämförbara anbud! Energitäckningsgrad? Effekttäckningsgrad? ÄTA-kostnader? Hur reglera? Demontering/rivning? Kvarvarande olja! Använd standardiserade entreprenadavtal Behov Strategiska val Utred förutsättningar Val av teknik Upphandling Genomförande Drift

11 Genomförande Att konvertera uppvärmningssystemet är en vanlig entreprenadprocess. Inga principiella skillnader från andra byggprocesser Tidpunkt för konvertering? Årstid? Värmeförsörjning under byggskedet, ansvar? Jourtid? Löpande besiktning under byggskedet? Information till boende och brukare! Instruktion och utbildning Märkning och dokumentation Slutbesiktning Garantibesiktning och prestandakontroll Behov Strategiska val Utred förutsättningar Val av teknik Upphandling Genomförande Drift

12 Driftskede Äntligen är allt på plats, nu är det bara att luta sig tillbaka eller? Myndighetskrav, köldmediekontroll, läckage, skydd mot brand Prestandakontroll och driftstatistik Översyn inför säsongsskifte Driftekonomisk trimning Uppföljning av krav ställda i upphandlingsskedet Ekonomisk utvärdering Dokumentera erfarenheter Delge erfarenheter! Behov Strategiska val Utred förutsättningar Val av teknik Upphandling Genomförande Drift

13 Oljepanna till 300 kW pellets + solfångare
Ett kalkylexempel Skola/vandrarhem Oljepanna till 300 kW pellets + solfångare 100 % effekttäckning Obs! Prisbild giltig sommaren 2007

14 Kalkylering, några riktlinjer
Underhållskostnader kan ansättas schablonmässigt i relation till investeringskostnaden enligt t ex EMI: Pellets 2 % av investeringen Värmepump 1 % av investeringen Fjärrvärme 0,5 % av investeringen Verkningsgrader: Äldre oljepanna 0,75-0,8 Bergvärmepumpar ”årsmedelverkningsgrad” är kalkylmässigt 2,6-2,8 Fjärrvärme 0,98 Biobränsleanläggning 0,85 Bränslepriser: För större värmepumpsanläggningar kan SCB ”avtal småindustri” användas kalkylmässigt Fjärrvärmepriser är lokala, ansätt lokala priser i kalkylen! Pelletspriser finns vissa internetkällor, fortfarande med osäkerhet EMI-Energimarknadsinspektionen, källa: ”Uppvärmning i Sverige”

15 Kalkylering, några riktlinjer forts
Bergvärmepump: Årsmedelverkningsgrad 3.0 Investering kr/kW (värmepumpseffekt) Förhållanden: Energibehov/värmepumpseffekt: 4200 (kWh/kW) Energitäckningsgrad 82 % Källa: Levin, P, Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar, 2008. > Genomförda projekt > Utvärdering bergvärmepumpar

16 En trendspaning… Energi eller effektbesparing?
Att spara energi är i allas medvetande, har gått från att vara trend till självklarhet (?) Ur en fastighetsägares perspektiv är nästa steg att spara effekt; Timmätning av alla elkunder ska skapa ändrade beteenden hos kunderna Ökat inslag av timmätning av fjärrvärmekunder Spara energi kommer att styras mot att också spara effekt, för att energibolagen vill dit Fjärrvärme och värmepumpar kan leverera energi till låg kostnad, den svenska elproduktionen är enormt fokuserad på att leverera elenergi med låga rörlig kostnader, t ex vattenkraft och kärnkraft. Att tillhandahålla effekt är dyrt, svårt och miljöbelastande

17 En trendspaning… Energi eller effekt
Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41

18 En trendspaning… Energi eller effekt
Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41

19 Att spara effekt är inte samma sak som att spara energi
I flerbostadshus kan man styra bort värme från radiatorsystemet under tider då man har stort behov av tappvatten I lokalbyggnader kan man starta ventilationsaggregat med tidsförskjutning för dämpa värmeeffekten. Mer intressant att ackumulera värme Värmepump med fjärrvärmespets? ”Smarta elnät” ska jämna ut uttagen över tid baserat på t ex efterfrågan och pris Elmotorer förses med mjukstart för att sänka startströmmar, eleffektuttaget (och säkringsnivån)

20 En sammanfattning Vid byte av uppvärmningsform, tänk långsiktigt och var strategisk Konkurrensutsätt alternativen mot varandra Välj det sammantaget bästa alternativet, det är inte alltid det billigaste alternativet… Tänk på förvaltningsskedet i förväg. Gör en heltäckande före/efterkalkyl Att spara effekt kommer att bli allt mer lönsamt, Att spara effekt är inte samma sak som att spara energi, lär er skillnaden!

21 Tack för uppmärksamheten!
Per Forsling


Ladda ner ppt "Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning"

Liknande presentationer


Google-annonser