Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hagbydammen -Förslag till ombyggnader 2014-01-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hagbydammen -Förslag till ombyggnader 2014-01-15."— Presentationens avskrift:

1 Hagbydammen -Förslag till ombyggnader 2014-01-15

2 ÖVERSIKTSKARTA HAGBYDAMMEN ÅSBOSJÖN GYTTORPS KRAFTVERK VIKERN HAGBYDAMMENS TILLRINNINGSOMRÅDE

3 ÖVERSIKTSPLAN

4 DAMMENS NUVARANDE UTFORMNING

5 FÖRSLAG 1

6 FÖRSLAG 1, KOSTNADER Momentenhetantala´pristotal Anläggning Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDUst1360000 Framtagning av DTU-manual inkl beredskapsplanst1100000 Flytt av fjärrvärmeledning inkl borttagning av dåligt krönst11300000 Höjning av krön, sponthuvudm1008000800 000 Påbyggnad av utskovskrönst1200000 Räcken, skyddsanordningarm1201000120 000 GC-väg (beläggning, skyltning mm)m1001000100 000 2 nya luckor med oberoende styr- och kraftsystemst210000002 000 000 Drivgodsskydd (läns)st1100000 Röjning, avjämning, borttagning rotskikt mmm2200050100 000 Erosionsskydd uppströmsst300400120 000 Förstärkning av nedströmssläntenm3400 160 000 Stödbank vid dammfot för ökad dammstabilitetm2350400140 000 Dammmätningssystem (läckage, sättningar, GW-rör)st1800000 Signalkommunikationssystem, larm mmst1200000 Vattennivåmätning (2 av varandra oberoende peglar)st2200000400 000 Renovering ledmurar och erosionsskydd nedströmsst1300000 Detaljprojektering Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm%107 300 000730 000 Oförutsett%258 030 0002 007 500 Årlig kostnad för att behålla dammen DTU-manual inkl beredskapsplan, FDU (12års-intervall) /år140000 Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektionh165700115 500 Underhåll och reinvestering /år1100000 SUMMA10 037 500 kr + en årlig kostnad av255 500 kr

7 FÖRSLAG 2, ÖVERSIKTSPLAN

8 FÖRSLAG 2, DETALJ DAMMEN

9 FÖRSLAG 2, KOSTNADER Momentenhetantala´pristotal Anläggning Framtagning av DTU-manual inkl beredskapsplanst160000 Röjning före schakt.200m²5010 000 Omläggning av fjärrvärmeledning1st1300000 Nerschaktning av dammkrönet och nya överfallsdelen3000m³100300 000 Ny stålspont som dammtätn. under överfallsdammen150m²5000750 000 Betongarbeten (Sponthuvud, brostöd, landfästen mm)50m³12000600 000 Partiell rivning av bef. murverk kring bef. utskov1st200000 Justering av utskovsbotten i bef. utskov, sättfalsar mm1st150000 Erosionsskydd i skvalpzonen us.200m²15030 000 Erosionskydd i strömutsatta ytor ns bräddutskovet600m²300180 000 Renovering av ledmurar och erosionsskydd nedströms1st300000 Dammbrygga inkl. balk med lager, plankdäck, räcken35m20000700 000 GC-väg med beläggning, skyltning mm.70m100070 000 Räcken, skyddsanordningar.40m100040 000 Skönbehandling av frilagda bottnar och strandområden1st200000 Detaljprojektering Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm%154 890 000733 500 Tillståndshandlingarst1300 000 Oförutsett%255 923 5001 480 875 Årlig kostnad för att behålla dammen DTU-manual, FDU (18års-intervall) /år125000 Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektionh5070035 000 Underhåll och reinvestering /år120000 SUMMA7 404 375 kr + en årlig kostnad av80 000 kr

10 FÖRSLAG 3, ÖVERSIKTSPLAN

11 FÖRSLAG 3, ILLUSTRATION

12 Förslag 3, EXEMPEL

13 Förslag 3, VISUALISERING

14 FÖRSLAG 3, KOSTNADER Momentenhetantala´pristotal Anläggning Schaktarbeten (bef. damm, ny åfåra, muddring mm)h4001500600 000 Flytta fjärrvärmeledningst11300000 Naturgrus i olika diameterm3500 250 000 Justering Sågbladsdammenst150000 Komplettering av markytor med grusvägar, träd, bänkarst1500000 Gång- och cykelbrost1750000 Detaljprojektering, tillståndshandlingar Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm%153 450 000517 500 Tillståndshandlingarst1400000 Oförutsett%154 367 500655 125 Övrigt Bidragst12000000-2 000 000 Köpa vatten av kraftbolagMWh60004002 400 000 SUMMA5 422 625 kr

15 SAMMANSTÄLLNING Förslag 1Förslag 2Förslag 3 Positivt + Krävs ingen tillståndsprövning. Dammen blir självreglerande vilket minimerar driftinsatserna. Dammen rivs ut och all reglering, drift och underhåll minimeras. Gång- och cykelvägen kan behållas i nuvarande sträckning. Dammens konsekvensklass kan sänkas till 2. Fiskvandring blir möjlig och lekområden uppkommer. Mark tillgängliggörs runt dammen och vattendraget återfår strömområden. Vattenspegeln behålls intakt. Vattenspegeln behålls, dock i mindre omfattning. Billigaste ombyggnaden. Negativt - Hög kostnad för ombyggnationerna. Relativt hög kostnad för ombyggnationerna. Vattenspegeln försvinner. Dammen finns kvar (klass 1) med alla de krav och risker som det innebär. Dammen finns kvar (klass 2) med alla de krav och risker som det innebär (dock mindre än förslag 1). Process för omprövning av kraftverkens tillstånd för ökad minimitappning. Berör bef. rättsinnehavare till vattnet. Hög årlig kostnad för drift, tillsyn mm. Gång - och cykelvägen måste delvis ersättas med en brygga över nya utskovet. Gång - och cykelvägen måste ersättas med bl.a. en ny bro över åfåran. Finns risk för krav på fiskväg vid en tillståndsprövning vilket skulle stjälpa förslaget. Fortsatt årlig kostnad för drift, tillsyn mm. AlternativTotalkostnadÅrlig kostnad Förslag 1, upprustning 10 000 000 kr250 000 kr Förslag 2, sänkning 7 400 000 kr80 000 kr Förslag 3, utrivning 5 400 000 krMinimal


Ladda ner ppt "Hagbydammen -Förslag till ombyggnader 2014-01-15."

Liknande presentationer


Google-annonser