Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hagbydammen -Förslag till ombyggnader 2014-01-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hagbydammen -Förslag till ombyggnader 2014-01-15."— Presentationens avskrift:

1 Hagbydammen -Förslag till ombyggnader

2 ÖVERSIKTSKARTA HAGBYDAMMEN ÅSBOSJÖN GYTTORPS KRAFTVERK VIKERN HAGBYDAMMENS TILLRINNINGSOMRÅDE

3 ÖVERSIKTSPLAN

4 DAMMENS NUVARANDE UTFORMNING

5 FÖRSLAG 1

6 FÖRSLAG 1, KOSTNADER Momentenhetantala´pristotal Anläggning Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDUst Framtagning av DTU-manual inkl beredskapsplanst Flytt av fjärrvärmeledning inkl borttagning av dåligt krönst Höjning av krön, sponthuvudm Påbyggnad av utskovskrönst Räcken, skyddsanordningarm GC-väg (beläggning, skyltning mm)m nya luckor med oberoende styr- och kraftsystemst Drivgodsskydd (läns)st Röjning, avjämning, borttagning rotskikt mmm Erosionsskydd uppströmsst Förstärkning av nedströmssläntenm Stödbank vid dammfot för ökad dammstabilitetm Dammmätningssystem (läckage, sättningar, GW-rör)st Signalkommunikationssystem, larm mmst Vattennivåmätning (2 av varandra oberoende peglar)st Renovering ledmurar och erosionsskydd nedströmsst Detaljprojektering Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm% Oförutsett% Årlig kostnad för att behålla dammen DTU-manual inkl beredskapsplan, FDU (12års-intervall) /år Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektionh Underhåll och reinvestering /år SUMMA kr + en årlig kostnad av kr

7 FÖRSLAG 2, ÖVERSIKTSPLAN

8 FÖRSLAG 2, DETALJ DAMMEN

9 FÖRSLAG 2, KOSTNADER Momentenhetantala´pristotal Anläggning Framtagning av DTU-manual inkl beredskapsplanst Röjning före schakt.200m² Omläggning av fjärrvärmeledning1st Nerschaktning av dammkrönet och nya överfallsdelen3000m³ Ny stålspont som dammtätn. under överfallsdammen150m² Betongarbeten (Sponthuvud, brostöd, landfästen mm)50m³ Partiell rivning av bef. murverk kring bef. utskov1st Justering av utskovsbotten i bef. utskov, sättfalsar mm1st Erosionsskydd i skvalpzonen us.200m² Erosionskydd i strömutsatta ytor ns bräddutskovet600m² Renovering av ledmurar och erosionsskydd nedströms1st Dammbrygga inkl. balk med lager, plankdäck, räcken35m GC-väg med beläggning, skyltning mm.70m Räcken, skyddsanordningar.40m Skönbehandling av frilagda bottnar och strandområden1st Detaljprojektering Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm% Tillståndshandlingarst Oförutsett% Årlig kostnad för att behålla dammen DTU-manual, FDU (18års-intervall) /år Årlig kostnad för drift, tillsyn, inspektionh Underhåll och reinvestering /år SUMMA kr + en årlig kostnad av kr

10 FÖRSLAG 3, ÖVERSIKTSPLAN

11 FÖRSLAG 3, ILLUSTRATION

12 Förslag 3, EXEMPEL

13 Förslag 3, VISUALISERING

14 FÖRSLAG 3, KOSTNADER Momentenhetantala´pristotal Anläggning Schaktarbeten (bef. damm, ny åfåra, muddring mm)h Flytta fjärrvärmeledningst Naturgrus i olika diameterm Justering Sågbladsdammenst Komplettering av markytor med grusvägar, träd, bänkarst Gång- och cykelbrost Detaljprojektering, tillståndshandlingar Detaljprojektering, byggledning, projektledning mm% Tillståndshandlingarst Oförutsett% Övrigt Bidragst Köpa vatten av kraftbolagMWh SUMMA kr

15 SAMMANSTÄLLNING Förslag 1Förslag 2Förslag 3 Positivt + Krävs ingen tillståndsprövning. Dammen blir självreglerande vilket minimerar driftinsatserna. Dammen rivs ut och all reglering, drift och underhåll minimeras. Gång- och cykelvägen kan behållas i nuvarande sträckning. Dammens konsekvensklass kan sänkas till 2. Fiskvandring blir möjlig och lekområden uppkommer. Mark tillgängliggörs runt dammen och vattendraget återfår strömområden. Vattenspegeln behålls intakt. Vattenspegeln behålls, dock i mindre omfattning. Billigaste ombyggnaden. Negativt - Hög kostnad för ombyggnationerna. Relativt hög kostnad för ombyggnationerna. Vattenspegeln försvinner. Dammen finns kvar (klass 1) med alla de krav och risker som det innebär. Dammen finns kvar (klass 2) med alla de krav och risker som det innebär (dock mindre än förslag 1). Process för omprövning av kraftverkens tillstånd för ökad minimitappning. Berör bef. rättsinnehavare till vattnet. Hög årlig kostnad för drift, tillsyn mm. Gång - och cykelvägen måste delvis ersättas med en brygga över nya utskovet. Gång - och cykelvägen måste ersättas med bl.a. en ny bro över åfåran. Finns risk för krav på fiskväg vid en tillståndsprövning vilket skulle stjälpa förslaget. Fortsatt årlig kostnad för drift, tillsyn mm. AlternativTotalkostnadÅrlig kostnad Förslag 1, upprustning kr kr Förslag 2, sänkning kr kr Förslag 3, utrivning krMinimal


Ladda ner ppt "Hagbydammen -Förslag till ombyggnader 2014-01-15."

Liknande presentationer


Google-annonser